BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#175
HIPOTEKA

­ HIPOTEKA je založno pravo na nekretninama. To je najsavršenije sredstvo stavrnopravnog obezbjeđenja novčanih potraživanja.
­ Osim hipoteke na nekretninama, postoji i hipoteka na pravu građenja.
­ Hipoteka nastaje na osnovu: pravnog posla, sudske odluke, a u nekim slučajevima i na osnovu zakona.
­ Ugovor o hipoteci je samo osnov za hipoteku (iustus titulus), i samim zaključenjem ugovora o hipoteci ona nije i nastala. Hipoteka nastaje tek upisom u zemljišnje kjnige. Kada hipoteka nastaje na osnovu zakona, u tom slučaju, ne mora da bude upisana u zemljišne knjige.
­ U hipotekarnom odnosu, hipotekarni dužnik se ne lišava založene nepokretnosti, on je u posjedu te nekretnine.
­ Hipotekarni dužnik je svakodobni vlasnik založene stvari. To znači da se stvar pod hiotekom može i otuđiti, pa postavlja se pitanje - ko je tada dužnik? U tom slučaju, založni dužnik koji je svoju stvar dao pod hipoteku postaje osobni dužnik, a novi vlasnik nekretnine postaje hipotekarni dužnik.
­ Hipoteka prestaje brisanjem iz zemljišne knjige.
­ Realizacija hipotekarnog prava se vrši putem suda. Nije bitno koliki dio duga je isplaćen i kolika je vrijednost nekretnine, uvijek se vrši prodaja nekretnine radi naplate potraživanja.
­ Hipoteka je vezana za nekretninu i ne može se odvojiti od nje (načelo neodvojivosti).
­ Nadhipoteka je hipoteka na hipoteku. Hipoteka se može otuđiti, naslijediti ili opteretiti ali samo zajedno sa nekretninom koja se njome osigurava. Nadhipoteka u korist trećeg lica osniva se bez pristanka hipotekarnog dužnika.
­ Podhipoteka je mogućnost postojanja više hipoteka na istoj nekretnini koje imaju svaka svoj rang. Dakle, na jednoj nekretnini može postojati više hipoteka, a u slučaju namirenja potraživnja primjenjuje se pravilo «prvi u vremenu jači u pravu».
­ Zajednička hipoteka je hipoteka na više nekretnina za jedno potraživanje. Dakle, za obezbjeđenje jednog potraživanja može se osnovati hipoteka na više nekretnina.
­ Ništave su odredbe ugovora o hipoteci ako - hipotekarni vjerovnik ugovora:
a) ubiranje plodova koje založena nekretnina daje ili iskorištavanje nekretnine ne bilo koji način,
b) da u slučaju neisplate duga vjerovnik može namiriti svoje potraživanje sticanjem prava vlasništva.
­ Forma ugovora o hipoteci nije određena zakonom, ali se analogijom primjenjuje pravilo pismene forme (kao kod prometa nekretnina).
­ Hipoteku treba razlikovati od tabularne izjave:
­ Određenost osiguranog potraživanja odnosi se na glavnicu a to znači mora biti poznata osnova i visina novčanog potraživanja kja se upisuje u zemljišne knjijge.
­ Određenost objekta hipoteke – nekretnine moraju biti određene prostorno kao katastarska ili građevinska čestica
­ Nedjeljivost - hipoteka postoji u cjelini bez obzira koliko se smanjilo osigurano potraživanje sve dok ona postoji ne briše se iz zemljišne knjige
­ Neodvojivost, hipoteka se ne može odvojiti od svog objekta i prenosi se zajedno s njim kao što se i objekti prenose zajedno sa hipotekom.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]