BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4366
Gafiuc v. Romania
(br. 59174/13), 13.10.2020. Nema povrede člana 10. EK
Aplikant je Justin Paul Gafiuc, rumunski državljanin, rođen 1975. godine. Živi u Bukureštu. U relevantno vrijeme gospodin Gafiuc je bio sportski novinar za novine Gazeta Sporturilor. Slučaj se odnosi na povlačenje akreditacije koja mu je dodijeljena za proučavanje arhiva Securitate- a u svrhu provođenja istraživanja sportskih aktivnosti pod komunističkim režimom.

Nacionalno vijeće za proučavanje Securitate arhiva („CNSAS“) je 2005. godine ovlastilo g. Gafiuca da u svojstvu istraživača pristupi arhivu u svrhu proučavanja sporta u Rumuniji tokom komunističke ere. U junu i julu 2009. godine Gafiuc je objavio šest članaka iznoseći detalje o raznim sportovima iz tog vremena.

Upravni odbor CNSAS-a je 21. jula 2009. godine povukao aplikantovu akreditaciju zasnivajući svoju odluku na činjenici što u nekim člancima nije ispunio zakonsku obavezu zaštite privatnog i porodičnog života osoba spomenutih u dokumentima Securitate-a. Gospodin Gafiuc zatražio je od odbora da preispita svoju odluku, ali nije uspio sa zahtjevom.

G. Gafiuc je 5. oktobra 2009. godine pokrenuo upravni postupak pred Apelacionom sudom protiv odluke CNSAS-a. Sud je odbaio navode aplikanta kao neosnovane zaključivši da g. Gafiuc nije ispunio svoje obaveze prema članu 28. stav 3. vladinog hitnog naloga br. 24/2008 o pristupu građana svojim ličnim datotekama i otkrivanju (deconspirarea) dokumenata Securitate-a, te prema pravilu 39. st. 1., 2., 5. i 7. Pravila CNSAS-a. Gospodin Gafiuc se žalio na tu presudu.

Pravosnažnom presudom od 14. marta 2013. godine Visoki sud je odbio aplikantovu žalbu. Potvrdio je da su sažeti zapisi koje je osporavao g. Gafiuc predstavljali upravne akte, da g. Gafiuc nije pravilno zaštitio privatni i porodični život osoba spomenutih u spisima Securitate- a, te da je odluka o povlačenju njegove akreditacije imala pravnu osnovu u generalnim odredbama Zakona br. 677/2001.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]