BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2139
Optuznica protiv advokata ESADA Hrvacica i drugih

Broj: T09 0 KTO 0090533 17
Sarajevo, 18.05.2017. godine


KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Sudiji za prethodno saslušanje
S A R A J E V O


Na osnovu čl. 45. st. 2. tač. i) i čl. 241. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m


O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. HAMZIĆ ISMET, rođen 1947. godine, nastanjen u ........., VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva, sa sjedištem u ........, oženjen, srednjeg imovnog stanja, Bosanac, državljanin BiH, JMBG ........., osuđivan Presudom Općinskog suda I Sarajevo od 02.02.1978. godine zbog krivičnog djela iz čl. 273/4 u vezi čl. 271/3 KZ, na novčanu kaznu u iznosu od 5.000 dinara,

2. ALIĆ MIRSADA, rođena 1965. godine, nastanjena u ................., SSS, po zanimanju daktilograf, zaposlena na ............., udata, majka dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, Muslimanka, državljanin BiH, JMBG .............., neosuđivana,

3. VUKOVIĆ PERO, rođen 1963. godine, općina ........., nastanjen u Ul. ............, općina ............, SSS, po zanimanju mašinski tehničar, bez zaposlenja, oženjen, otac troje djece od kojih je jedno mldb, lošeg imovnog stanja, Srbin, državljanin BiH, JMBG ............., neosuđivan,

4. JOVIĆ TANJA, rođena 1978. godine, nastanjena u Ul. ................., po zanimanju inženjer organizacije i menadžmenta, završila Višu školu, zaposlena na ......................, udata, majka dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, Srpkinja, državljanin BiH, JMBG .........................., neosuđivana,

5. HUSANOVIĆ BRANKA, rođena 1973. godine, nastanjena u Ul. .........., općina ............, VSS, po zanimanju profesor predškolskog odgoja, zaposlena na .................., neopredjeljena, rastavljena, lošeg imovnog stanja, državljanin BiH, JMBG ......................, neosuđivana,

6. SPAHOVIĆ ZAIM, rođen 1964. godine, opština .........., udovac, otac troje djece, državljanin BiH, 60% invalid, JMBG: ................., nastanjen u ........., Općina .............., SSS, zaposlenik ........., neosuđivan,

7. PITA MUAMER, rođen 1974. godine, nastanjen na adresi .......... a boravi u Ul. ............., općina .............., završio srednju školu, po zanimanju kurir-sudski dostavljač, oženjen, nema djece, zaposlenik ..........., srednjeg imovnog stanja, Bošnjak, državljanin BiH, JMBG: ...................., neosuđivan,

8. MILENA RAJIĆ, rođena 1956. godine, nastanjen u ..........., VSS, završen Pravni fakultet, po zanimanju sudija, zaposlena kao sudija Općinskog suda u Sarajevu, udata, majka dvoje djece, lošeg imovnog stanja, Srpkinja, državljanka BiH, JMBG: ..........................., neosuđivana,

9. SKOPAK SAMINA, rođena 1970. godine, nastanjena na adresi .........., ..............., VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva sa sjedištem kancelarije u Ul. ..........općina ................, udata, majka jednog malodobnog djeteta, srednjeg imovnog stanja, Muslimanka, državljanin BiH, JMBG ....................., neosuđivana,

10. HRVAČIĆ ESAD, rođen 1968. godine, nastanjen Ul. ................., općina ....................., a boravi na adresi ............, ..............., VSS, diplomirani pravnik, oženjen, otac troje djece, služio vojni rok, srednjeg imovnog stanja, Bošnjak, državljanin BiH, JMBG ...................., neosuđivan,

11. DŽINO ELMIN, rođen 1982. godine, nastanjen Ul. ...................., općina .............., završena škola Pravni fakultet, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u ............... Ul. ......................., Sarajevo, oženjen, otac dvoje malodobne djece, srednjeg imovnog stanja, Bošnjak, državljanin BiH, JMBG: ..................................., neosuđivan,
Što su:


- I -

HAMZIĆ Ismet, ALIĆ Mirsada, VUKOVIĆ Pero, JOVIĆ Tanja, HUSANOVIĆ Branka, SPAHOVIĆ Zaim

U periodu od 26.06.2012. godine do 01.06.2016. godine u Sarajevu, s ciljem pribavljanja imovinske koristi za sebe i druge, Hamzić Ismet, advokat iz Sarajeva, sa kancelarijom u Ul. ................, ..............., organizovao grupu ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti, krivotvorenje službene isprave, krivotvorenje isprave, davanje dara i drugih oblika koristi i primanje dara i drugih oblika koristi, koja su krivična djela propisana KZ FBiH, za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, koja je djelovala oko 4 godine, u čijem sastavu su bili Alić Mirsada, Vuković Pero, Spahović Zaim, Jović Tanja, Husanović Branka, tako što je Hamzić Ismet kao stručno lice, svjestan pravnih propisa, kao advokat i punomoćnik tužitelja koji su imali pravni interes da se uknjiže kao vlasnici nekretnina na području Kantona Sarajevo, preduzimao radnje podnošenja tužbi, povlačenja tužbi, zastupanje stranaka na pripremnom ročištu i na ročištu za glavnu raspravu i podnošenje prijedloga za uknjižbu u predmetima pred Općinskim sudom u Sarajevu, sa sjedištem u Ul. Šenoina broj 6, Općina Centar Sarajevo, tako što je pokretao parnične postupke podnošenjem tužbi za sticanja prava vlasništva dosjelošću, u kojima je predlagao donošenje presuda zbog propuštanja, te se u cilju pribavljanja koristi za sebe i druge, dogovorio sa ostalim pripadnicima grupe, kako da na nezakonit način ubrza parnične postupke vezane za sticanje prava vlasništva na nekretninama na način da se njegove stranke što prije uknjiže kao vlasnici na nekretninama, pa je tako organizovao tri načina nezakonitog rada i to kroz dogovor sa Alić Mirsadom i Vuković Perom sa kojima je realizovao fiktivni način dostave sudskih pismena na području Istočnog Sarajeva, sa Spahović Zaimom, dogovorio krivotvorenje dostavnica na ime tuženih u predmetima gdje je Hamzić zastupao tužitelje, tako da Spahović Zaim lično krivotvori dostavnice i da ih donosi u njegovu kancelariju gdje je naložio da S.T. i V.L. krivotvore dostavnice, te preko Alić Mirsade organizovao da Tanja Jović, ........................., za određeni iznos novca na ime dara učini službenu radnju koju ne bi smjela učiniti, odnosno obezbijedi signiranje predmeta u rad određenom sudiji - Mileni Rajić, te su na osnovu netačnih i krivotvorenih podataka donošene presude zbog propuštanja i utvrđujuće presude, pa je tako u predmetima Hamzić Ismeta doneseno 46 nezakonitih presuda, a u 17 slučajeva izvršenje krivičnog djela je ostalo u pokušaju, te je na taj način došlo do uknjižbe prava vlasništva na nekretninama, pribavljena imovinska korist tužiteljima koji su postali vlasnici nekretnina na nezakonit način koja korist po vrijednosti nekretnina iznosi najmanje 5.379.767,00 KM, a pokušano pribavljanje koristi sticanjem prava vlasništva na nekretninama čija vrijednost iznosi najmanje 2.892.846,00 KM, što ukupno iznosi 8.272.613,00 KM, pribavljena imovinska korist advokatu Hamzić Ismetu od naplaćenih advokatskih nagrada u iznosu od najmanje 127.680,00 KM, Tanji Jović pribavljena korist u iznosu od 11.000,00 KM, Vuković Peri i Alić Mirsadi pribavljena korist u neutvrđenom iznosu, Spahović Zaimu pribavljena korist u iznosu od najmanje 200,00 KM, a teže su oštećena prava zemljišnoknjižnih vlasnika i njihovih nasljednika, pa su tako:I a) HAMZIĆ Ismet, ALIĆ Mirsada i VUKOVIĆ Pero

U periodu od 16.01.2013. do 01.07.2016. godine, u Sarajevu, Hamzić Ismet organizovao način podnošenja tužbi sa fiktivnim adresama tuženih, tako što se dogovorio sa Alić Mirsadom, zaposlenom .............. na radnom mjestu daktilograf, koja je od 16,00 sati radnim danom i subotom, iako neprijavljena kod nadležnih poreskih organa i bez odobrenja i saglasnosti svog poslodavca, radila honorarno kod Hamzić Ismeta kao daktilograf i Vuković Perom, posrednikom u prodaji nekretnina, a koji su znali i bili svjesni da djeluju kao članovi organizovane grupe, da Vuković Pero posreduje u pronalaženju stranaka koji su imale pravni interes da se uknjiže kao vlasnici nekretnina na području Kantona Sarajevo i da ih dovodi u kancelariju kod Hamzić Ismeta u Ul. ...................., Općina .................., te da Hamzić kao punomoćnik tužitelja u njihovo ime podiže tužbe pred Općinskim sudom u Sarajevu radi utvrđenja i uknjižbe, a da se u tužbama kao adrese tuženih označe fiktivne adrese sa područja Istočnog Sarajeva, i to Ul. ..................................., koje je tužbe na računaru u Hamzićevoj kancelariji, zajedno sa Hamzić Ismetom pripremala Alić Mirsada, koja mu je kao daktilograf pomagala na način da je kucala tekstove tužbi na osnovu podataka koje joj je davao Hamzić Ismet, svjesna da u tužbama navode iste fiktivne adrese, te se dogovorili da Vuković Pero organizuje sa službenikom "..............", koji je bio zadužen za ........................, ........... S.T., da sva pošta sa Općinskog suda u Sarajevu upućena na adrese navedene u tužbama tuženim i to dostavljanje tužbi na odgovor, poziv na pripremno ročište i glavnu raspravu, te dostavljanje presude, od poštara bude dostavljena Vuković Peri, nastanjenom na adresi .........., što je S.T. i činio, te je donosio poštu, koju je Vuković Pero primao lično i putem članova svog domaćinstva, te neke dostavnice kao dokaz o dostavi odnosio u Hamzićevu kancelariju a većinu dao njemu poznatoj osobi kako bi izvršila krivotvorenje potpisa u rubrici primalac, a zatim potpisane i krivotvorene dostavnice vraćao S.T., koje su vraćene u sudske spise, te je za navedene radnje Hamzić Ismet plaćao Alić Mirsadu u novčanim naknadama u različitim iznosima, a Vuković Pero u dogovoru sa Hamzićem i strankama koje je dovodio Hamziću, po prodaji uknjižene nekretnine na opisani način, uzimao procenat od prodajne vrijednosti nekretnine u neutvrđenom iznosu, pa su na opisani način isti:

1. U predmetu broj: .................., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja M.P.K. protiv tuženih A.A. i drugih, uz tužbu Općinskom sudu u Sarajevu od 10.04.2013. godine priložio punomoć na ime M.K., iako je ista preminula prije podnošenja tužbe, što je Hamzić Ismetu bilo poznato jer mu je to rekao E.Š., te uz pomoć daktilografa Alić Mirsade koja je kucala tužbe označio fiktivne adrese na kojima navodno stanuju tuženi, i to za A.A. Ul. ................, I.K. ..................., D.K. ................., F.A. ...................., D.K. .................... i B.A. ....................., sve u Istočnom Sarajevu, iako su znali da se radi lažnim adresama jer su ih u više tužbi navodili kao adrese tuženih stranaka koje uopšte ne postoje na terenu, u cilju sticanja prava vlasništva na nekretnini u naravi oranica, površine 790 m2, te je .................... S.T. odnio dostavnice i pismena Vuković Peri, koji je putem njemu poznate osobe organizovao potpisivanje dostavnica u ime tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca, te su se dostavnice vratile u sudski spis kao navodno „uredne“, da bi sudija Milena Rajić dana 19.06.2013. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno pravo vlasništva po osnovu dosjelosti u korist tužiteljice M.P.K. na građevinskom zemljištu označenom kao ................... oranica površine 790 m2, koja po novom premjeru odgovara ....................., iako iz zk izvatka proizlazi da se radi o državnom zemljištu, da bi podneskom od 26.08.2014. godine Hamzić sudu podnio prijedlog za ponavljanje postupka jer je navodno naknadno utvrdio da je tužiteljica koju je zastupao po punomoći umrla još 1980. godine, što je uvidom u sudski spis konstatovala i S.M. koja je dana 11.03.2015. godine sudu podnijela prijedlog za ponavljanje postupka zbog nezakonitog utvrđenja prava korištenja jer Općina Ilidža kao dugogodišnji posjednik na predmetnom zemljištu nije bila stranka u postupku niti je označena kao tužena, niti je znala da se vodi sudski postupak u predmetnoj pravnoj stvari, te o ovom prijedlogu za ponavljanje postupka još nije donesena odluka, između ostalog i zato što je spis bez opravdanog razloga bio u kancelariji sudije, čime je pribavljena korist G.P., nasljedniku umrle M.K. u iznosu od 79.000,00 KM koliko iznosi vrijednost nekretnine, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM koliko iznosi naknada za advokatske usluge, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

2. U predmetu broj: ........................, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja B.Ž. i drugih protiv tuženog D.Ž., dana 11.11.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu u kojoj je uz pomoć Alić Mirsade označio fiktivnu adresu na kojoj navodno stanuju tuženi D.Ž. i to Ul. ............, ..................., iako su znali da se radi lažnoj adresi jer su je u više tužbi navodili kao adresu tuženih stranaka, a koji broj ulice uopšte ne postoji na terenu, te su uz pomoć Vuković Pere obezbijedili urednu dostavu tako što je Vuković Pero putem njemu poznate osobe omogućio potpisivanje dostavnica u ime tuženih, krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca kao da je dostavljanje izvršeno uredno putem pošte, te je sudija S.V. zakazala ročište na licu mjesta, gdje za tužene nije niko pristupio iako su navodno bili uredno obaviješteni, te je sud donio Presudu zbog propuštanja od 27.04.2014. godine kojom se utvrđuje da su tužitelji B.Ž. i R.Ž. po osnovu dosjelosti stekli pravo vlasništva sa 1/2 dijela na cijelom suvlasničkom dijelu tuženog D.Ž. na nekretninama označenim kao k.č................. -šikara površine 11736 m2 i dr. kuća i oranica, pa kada je zbog greške u presudi u imenu tužitelja trebalo dostaviti ispravku tuženom i pismeno se putem pošte vratilo, sa naznakom da je tuženi nepoznat na adresi, Hamzić Ismet dana 25.10.2016. godine predložio sudu dostavu putem oglasne ploče, iako je znao da je D.Ž. preminuo jer ga je sudija u predmetu broj: .................... o tome obavijestila i donijela rješenje o prekidu postupka dana 18.06.2012. godine, nakon čega je postupajući sudija spis dostavio na nadležni postupak Tužilaštvu, čime je pribavljena korist B.Ž. i R.Ž. u iznosu od 117.360,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

3. U predmetu broj: ……………… pokrenutom po tužbi V.J. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih A.J. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretnini upisanoj u zk.ul. br. .................., kč. ...........................................u naravi šume, njive, oranice, voćnjak, kuća i dvorište, površine 42.468 m2, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 16.01.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, u tužbi uz pomoć Alić Mirsade označio adrese tuženih ……………., čije je potpise na dostavnicama krivotvorio Vuković Pero putem njemu poznate osobe, tako što je upisao imena tuženih Z.P. i drugih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi sudija dostavu izvršila putem pošte, te su se svi pozivi stranka vratili kao neuredni uz naznaku dostavljača da su C.J. i S.J. umrli, dok su ostali nepoznati na adresi, nakon čega se u spis dana ulaže punomoć od 28/29.11.2013. godine tuženih, kojom ovlašćuju advokata Skopak Saminu da u njihovo ime zaključi sudsku nagodbu, da bi podneskom od 31.03.2014. godine advokat Samina Skopak otkazala punomoć, te je sudija A.A. dana 10.04.2014. godine donijela rješenje kojim se smatra da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi Ž.J. i dr. u iznosu od 849.360,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 1.080,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

4. U predmetu broj: …………………., pokrenutom po tužbi T.M. kao tužitelja protiv tuženih M.K. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama upisanim u zk. ul. br. ………., broj parcele kč. ……, šuma površine 765 m2, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 21.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, uz pomoć Alić Mirsade, tako što su u tužbi označili adrese tuženih M.K. i drugih Ul. ……………, te za tuženog D.DŽ. adresu …………., na kojoj se nalazi kancelarija Ismeta Hamzića, čije je potpise krivotvorio Vuković Pero tako što je putem njemu poznate osobe upisao imena tuženih u rubrici potpis primaoca i Hamziću poznata osoba iz njegove kancelarije dostavnicu na ime D.DŽ., te je sudija S.B.M. dana 22.04.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je T.M., dosjelošću stekla pravo vlasništva na k.č………, šuma površine 765 m2, upisana u zk. ul. br. ……….., što po novom premjeru odgovara k.č………. , čime je pribavljena imovinska korist T.M. u iznosu od 30.600,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 1.080,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

5. U predmetu broj: ………………….. Hamzić Ismet kao punomoćnik tužioca E.D., protiv tuženog J.T., u tužbi od 24.04.2013. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu, uz pomoć Alić Mirsade označili fiktivne adrese Ul. ………… i Lj.Đ., Ul. ………………., te je Vuković Pero uz pomoć njemu poznate osobe izvršio krivotvorenje potpisa na dostavnicama umjesto tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca te su izdejstvovali urednu dostavu, te je sudija F.A. dana 12.01.2016. godine donio Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj E.D., po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parceli označenoj kao k.č. broj ………. oranica površine 500 m2, upisana zk uložak broj ………., a što se po novom premjeru odnosi na dio k.č. broj …………, čime je pribavljena imovinska korist E.D. u iznosu od 50.000,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

6. U predmetu broj: ………………, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja N.G. pred Općinskim sudom u Sarajevu podnio tužbu dana 12.12.2014. godine protiv tuženog M.M. Ul. ……………….., ………………, koju je povukao dana 15.12.2014. godine, da bi u predmetu broj …………… dana 19.12.2014. godine podnio opet tužbu uz pomoć Alić Mirsade, u kojoj je označio kao adresu tuženog M.M. ulicu ……………, iako su znali da tuženi ne stanuje na navedenoj adresi, jer su u više predmeta označili tu adresu kao adresu desetina tuženih lica, te je putem pošte izvršeno navodno dostavljanje poziva tuženom gdje je Vuković Pero putem njemu poznate osobe organizovao krivotvorenje potpisa tuženih u rubrici potpis primaoca, koji se nije pojavio na pripremnom ročištu i na glavnoj raspravi, te je postupajući sudija F.A. dana 29.06.2015. godine donio Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj N.G. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dio na jednoiposobnom stanu ukupne površine 46,15 m2 u Ul. ……., nakon čega je na isti način krivotvorena dostavnica kojom je izvršeno dostavljenje presude na ime M.M., na osnovu čega je tužitelju priznato pravo vlasništva dosjelošću, čime je pribavljena imovinska korist N.G. u iznosu od 55.380,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

7. U predmetu broj: ………………, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužioca S.S. uz pomoć Alić Mirsade, podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 02.07.2014. godine, protiv tuženih M.P. i drugih, u kojem su dostave pismena izvršene putem pošte i u spisu iskazane kao uredne, iako su adrese koje su označene kao adrese tuženih i to ulica ………….. nepostojeće adrese, te su uz pomoć Vuković Pere koji je putem njemu poznate osobe potpisivao dostavnice u ime tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca, u sudske spise ulagane dostavnice kao da je dostavljanje izvršeno uredno putem pošte, te je sudija Milena Rajić donijela Presudu zbog propuštanja dana 02.10.2014. godine kojom je utvrđeno pravo vlasništva po osnovu dosjelosti u korist tužitelja na cijelom suvlasničkom dijelu tuženog na parceli označenoj kao k.č. broj ……….pašnjak površine 1603 m2 upisana u zk izvadak broj ………., što po novom premjeru odgovaraju parcele označene kao k.č. broj …………., čime je pribavljena imovinska korist S.S. u iznosu od 162.080,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

8. U predmetu broj …………., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužene I.S. uz pomoć Alić Mirsade, podnio tužbu protiv tuženog M.Š. radi priznanja prava vlasništva, pred Općinskim sudom u Sarajevu od 24.05.2014. godine, koja je predana na sud dana 09.06.2014. godine, koja je kasnije uređena i označeni kao tuženi i S.P., B.P., S.T., N.P., N.P. i M.Š., da bi Hamzić Ismet uz pomoć Vuković Pere koji je putem njemu poznate osobe potpisivao dostavnice u ime tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca, obezbijedio da se izvrši navodna uredna dostava pismena na adrese tuženih u Ul. ……………, te su se dostavnice u sudski spis vratile kao uredne, iako tuženi M.Š., S.T., S.P., N.P. i B.P. nisu nastanjeni na adresama koje su označene u tužbi, te neke od naznačenih adresa ili brojevi adresa uopšte ne postoje, da bi u navedenom predmetu sudija A.A. dana 12.09.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužiteljica I.S. po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na zemljištu označenom kao k.č. ………. šuma površine 15.350 m2 i k.č. br. ……. šuma površine 700 m2 upisane u ZK uložak br…………., što po novom premjeru odgovara k.č. …………….., te po osnovu pravnog prometa izvršenog prije prelaska privatnog vlasništva u državnu svojinu stekla pravo korištenja na zemljištu označenom kao k.č. ………… šuma površine 4.250 m2 upisana u ……………, te je presuda dostavljena putem pošte i vratila se uz naznaku da su tuženi „nepoznati na označenim adresama“, nakon čega je spis dana 27.11.2015. godine iskazan kao pravosnažno okončan, čime je pribavljena imovinska korist I.S. u iznosu od 406.000,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

9. U predmetu broj ………………, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja A.B. i K.B.Š. podnio tužbu dana 31.08.2014. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu, protiv tuženih A.M., koju je otkucala njegov Alić Mirsada, naznačavajući fiktivne adrese tuženih i to M.M., Ul. …………., I.M., Ul. ………., J.M. Ul. …………. i dr., koju je tužbu Hamzić povukao dana 03.02.2015. godine, da bi u predmetu broj …………… dana 30.09.2014. godine podnio tužbu protiv istih tuženih koju je povukao, da bi u predmetu broj ………..dana 17.02.2014. godine podnio treću tužbu protiv istih tuženih gdje je uz pomoć Alić Mirsade i Vuković Pere koji je putem njemu poznate osobe organizovao potpisivanje dostavnica u ime tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca, izdejstvovali navodnu urednu dostavu pismena na adrese tuženih na području Istočnog Sarajeva, te je sudija T.S. dana 14.04.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužiteljice stekle pravo vlasništva na zemljištu označenom kao k.č. ………. – oranica površine 940 m2 upisana u ZK uložak br……………., te po osnovu dosjelosti stekli kuću označenu kao ZK tijelo II sagrađeno na parceli ………. upisana u ZK uložak br. …………., a kojim nekretninama po novom premjeru odgovaraju parcele ………. sa po dijelom ½, te je navedena presuda postala pravomoćna dana 14.04.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist A.B. i dr. u iznosu od 47.000,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

10. U predmetu broj: …………………., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužioca A.J. uz pomoć Alić Mirsade podnio 4 tužbe u istoj pravnoj stvari i to tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv tuženih M.V. i drugih dana 20.01.2014. godine, koristeći fiktivne adrese tuženih ……………., koju je povukao podneskom od 24.01.2014. godine, dana 20.01.2014. godine podnio istu tužbu povodom koje je formiran spis …………. koju je povukao podneskom od 22.01.2014. godine, dana 20.01.2014. godine podnio treću tužbu povodom koje je formiran spis br. ………………, u kojem je dostavljanje pismena tuženim izvršeno putem pošte, te su dostavnice iskazane kao uredne jer je Vuković Pero putem njemu poznate osobe organizovao krivotvorenje potpisa u rubrici potpis primaoca, da bi sudija S.G.B. dana 17.03.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je A.J. postao vlasnik nekretnine dosjelošću sa 1/1 na kč. br. ……. njiva površine 245 m2, upisana u zk.ul. br. …………., a što po novom premjeru odgovara parceli kč. ……….., čime je pribavljena imovinska korist A.J. u iznosu od 12.500,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

11. U predmetu broj: ……………………, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužioca B.L., M.S. i drugih, dana 06.03.2014. godine podnio tužbu protiv tuženih M.S. i drugih, gdje je uz pomoć Alić Mirsade u tužbi označio fiktivne adrese tuženih ……………….., koju je povukao istog dana 06.03.2014. godine, da bi u predmetu broj ……………. podnio istu tužbu dana 30.01.2014. godine gdje je ponovo označio fiktivne adrese tuženih, te je sudija N.T. dana 04.07.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja i dostavljanje izvršila putem pošte, te su dostavnice uložene u sudski spis kao uredne, a koje je Vuković Pero krivotvorio tako što je dao njemu poznatoj osobi da potpiše dostavnice za tužene u rubrici potpis primaoca, temeljem koje presude su M.S., Z.S. i B.S. sa po 1/6 i V.J. sa 1/2 postali vlasnici nekretnina upisanih u zk. ul. broj …………. na parcelama kč. br. ………… šuma površine 11700 m2 (dio k.č. broj ……….); M.S., Z.S. i B.S. sa po 1/3 dijela postali vlasnici nekretnina upisanih u zk. ul. broj ………. na parcelama označenim kao kč. broj ……. šuma površine 6640 m2 i kč. broj ………. šuma površine 6620 m2 (dio kč. broj ……….. novi premjer), nekretnina upisanih u zk. ul. broj ………. na parcelama označenim kao kč. broj ………. šuma površine 5670 m2 (kč. broj ………. i dio kč. broj …………, nekretnina upisanih u zk. uložak broj ………. na parcelama označenim kao kč. broj …….. livada površine 3230 m2 i kč. broj ……. livada površine 2300 m2 (kč. broj ………. i dio kč. broj …………. novi premjer), nekretnina upisanih u zk.ul. broj ………. na parcelama označenim kao kč. broj …………. livada površine 1050 m2, kč. broj ………………, oranica površine 4600 m2, kč. ………… voćnjak površine 1850 m2, kč. broj …… kuća i dvorište površine 950 m2, kč. broj ………… voćnjak površine 600 m2, kč. broj …….. šuma površine 1200 m2 i kč. broj ….. voćnjak površine 450 m2 (kč. broj ………, dio ……., dio ……. novi premjer), Z.S. i B.S. sa po 1/3 dijela postali vlasnici nekretnina upisanih u zk. uložak broj ……… na parceli označenoj kao kč. broj ………. – voćnjak površine 1800 m2 (kč. broj ………… novi premjer), čime je pribavljena imovinska korist B.L. i dr. u iznosu od 384.750,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

12. U predmetu broj: ……………., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja B.H. uz pomoć Alić Mirsade koja je otkucala tužbu, podnio tužbu dana 30.09.2014. godine, protiv tužene ……………. „………..“ ……….. Ul. ………… i R.E., Ul. …………………., koju je povukao dana 01.10.2014. godine, da bi dana 21.10.2014. godine podnio novu tužbu u predmetu broj: ………………., gdje je prijem poziva umjesto tuženih izvršio Vuković Pero po prethodnom dogovoru sa Ismetom Hamzićem i S.T., te je dostavnicu na ime R.E. donio u Hamzićevu kancelariju, gdje je istu po nalogu Ismeta Hamzića potpisala S.T. krivotvoreći potpis tuženog u rubrici potpis primaoca, te je sudija Milena Rajić dana 26.11.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je tužitelj B.H. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na stanu ukupne površine 142 m2, u stambenoj zgradi u Ul. ………., te je presuda postala pravomoćna dana 12.01.2015. godine, čime je pribavljena imovinska korist B.H. u iznosu od 170.400,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

13. U predmetu broj: ………………., po tužbi M.L. koju je podnio punomoćnik Hamzić Ismet uz pomoć Alić Mirsade dana 18.03.2015. godine, pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv tuženih M.L. i drugih, gdje je Hamzić Ismet u tužbi označio adresu tužene A.S. ...................., B.L. i M.L. ..............., Vuković Pero u više navrata krivotvorio dostavnice na imena tuženih putem njemu poznate osobe, te je sudija S.T. dana 30.10.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je tužitelj M.L. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parceli označenoj kao kč. br. ………. oranica, površine 1005 m2, upisana u zk. izvadak br. …………, a kojoj po novom premjeru odgovara parcela označena kao k.č. br. ………. pov. 1005 m2, čime je pribavljena imovinska korist M.L. u iznosu od 20.100,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

14. U predmetu broj …………….., uz pomoć Alić Mirsade Hamzić Ismet podnio tužbu kao punomoćnik tužioca A.Š. i E.Š. protiv tuženog S.K. dostavljenu dana 04.08.2015. godine, koju je povukao, te podnio novu tužbu u predmetu broj: ……………… od 06.08.2015. godine, gdje je krivotvorena dostavnica na ime tuženog S.K., kao da je izvršena dostava na adresi …………, tako što je Vuković Pero krivotvorio potpise u rubrici potpis primaoca putem njemu poznate osobe, te je sudija N.T. dana 24.11.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da tužitelj A.Š. stekao pravo vlasništva dosjelošću sa ½ dijela na parceli označenoj kao kč. br. ……….., površine 305 m2, upisana u ZK uložak br. ………….. a kojoj parceli po novom premjeru odgovara parcela označena kao kč. ……………., čime je pribavljena imovinska korist A.Š. i E.Š. u iznosu od 152.500,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

15. U predmetu broj …………………, Hamzić Ismet uz pomoć Alić Mirsade podnio tužbu kao punomoćnik tužioca D.Š. protiv tužene D.M., gdje je označio fiktivnu adresu tužene ……….., iako je znao da je tužena umrla 1992. godine, te je Vuković Pero uz pomoć njemu poznate osobe krivotvorio potpise u rubrici potpis primaoca na dostavnici te sačinio dokument od 05.04.2016. godine koji je navodno potpisala D.M. kojim ista priznaje tužbeni zahtjev, krivotvoreći potpis autora, koji je poslao poštom dana 06.04.2016. godine u 08.05 sati, te je sudija Milena Rajić dana 17.05.2016. godine donijela Presudu na osnovu priznanja kojom je utvrđeno da tužitelj D.Š. po osnovu dosjelosti stekao vlasništvo na cijelom suvlasničkom dijelu tužene D.M. na nekretninanama označenim kao k.č.br. ………. oranica 14.000 m2 i njiva pašnjak površine 8.200 m2, upisanim u zk.ul. broj ……… i ……………, nakon čega je Hamzić Ismet uz pomoć Vuković Pere izvršio prijem presude na adresu .............. izvršenu navodno dana 20.05.2016. godine, čime je pribavljena imovinska korist D.Š. u iznosu od 444.000,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

16. U predmetu broj ………… Ismet Hamzić podnio tužbu kao punomoćnik tužitelja B.Š., S.M. i B.M. pred Općinskim sudom u Sarajevu, pa kada je postupajući sudija rješenjem vratio tužbu na ispravku dana 19.06.2013. godine i pozvao punomoćnika tužitelja da dostavi tačnu adresu tuženog S.Š. i da se očituje o smrti I i II tuženog M.Š. i S.Š., koji su prema navodima sudskog dostavljača preminuli, propustio sudu dostavite tačne podatke, te je sudija dana 30.08.2013. godine donijela rješenje kojim se tužba smatra povučenom, da bi dana 15.08.2013. godine podnio istu tužbu protiv tuženih M.Š. i S.Š. u predmetu broj …………., označavajući uz pomoć Alić Mirsade fiktivnu adresu tuženih Ul. …………., pa kada ga je sud pozvao da ispravi i dopuni tužbu jer je na dostavnicama zabilježeno da su prvo i drugo tuženi po kazivanju članova porodice umrli, sud donio rješenje kojim se tužba smatra povučenom od 29.05.2015. godine jer po nalogu suda nije ispravljena i dopunjena tužba, da bi u predmetu broj …………. podnio istu tužbu po treći put dana 05.02.2014. godine, gdje je Vuković Pero dana 04.03.2014. godine putem njemu poznate osobe krivotvorio potpise S.Š. i M.Š., iako su Hamzić i Vuković bili svjesni da su isti u to vrijeme bili mrtvi, te je sudija F.M. dana 24.03.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji po osnovu dosjelosti stekli vlasništvo sa 1/1 dijela na nekretninama upisanim u zk. ul. broj …………. i to B.Š. sa ..... na kč. br. ……….. oranica površine 4765 m2 što po novom premjeru odgovara kč. br. ………….., S.M. sa ½ dijela na kč. br. …………. oranica, površine 3132 m2, kojoj po novom premjeru odgovaraju kč. ………….., te je presuda fiktivno dostavljena tuženim dana 29.01.2015. godine, nakon čega je postala pravosnažna, čime je pribavljena korist B.Š. i drugim u iznosu od 157.940,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

17. U predmetu broj ………….. Hamzić Ismet podnio tužbu dana 08.12.2014. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu, kao punomoćnik tužitelja A.G. protiv tužene Lj.T., uz pomoć Alić Mirsade koje je tužbu pripremala na računaru, koju je povukao dan posle 09.12.2014, te je sudija donio rješenje o povlačenju tužbe od 16.04.2015. godine, da bi ponovo podnio tužbu u istoj pravnoj stvari pod brojem …………… protiv Lj.T. i dr. (ukupno 21 lice), gdje je označio fiktivne adrese tuženih Ul. ……………., te je dogovorio s Vuković Perom da uz pomoć njima poznate osobe krivotvori potpise tuženih na dostavnicama, što je Vuković Pero i učinio, te je sudija S.T. dana 24.03.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je A.G. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa ..... na kč. br……….., pov. 820 m2, kč. ………. pov.730 m2 i kč. br. ………. oranica, pov. 1400 m2, sve upisane u zk. ul. br. …………, kojim odgovaraju parcele po novom premjeru kč. ………., čime je pribavljena imovinska korist A.G. u iznosu od 121.300,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 1.080,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

18. U predmetu broj: ……………. pokrenutom po tužbi Z.P. kao tužitelja i drugih protiv tuženog Lj.M. i dr. (ukupno 23) radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. ……….., pov. 951 m2, kč. br. ………, pov. 837 m2 i kč……….., pov. 1299 m2, ……….., pov. 910 m2, kč. br. …………, pov.1085 m2 i kč. br. ……….., pov. 840 m2, sve upisane u zk. ul. br. ………., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 27.05.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, označio u tužbi uz pomoć Alić Mirsade fiktivne adrese tuženih u …………..., te dogovorio sa Vuković Perom da njemu poznata osoba krivotvori dostavnice na ime tuženih V.M., P.N., Lj.M., D.V., B.M., R.M., R.M., Đ.N., R.M., S.M., R.M., dana 26.10.2015. godine, 21.02.2014. i 23.10.2013. godine, tako što su krivotvorena imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, dok je Spahović Zaim dana 23.10.2013. godine putem njemu poznate osobe krivotvorio dostavnice na ime N.G., B.M., M.M., H.M., G.K., da bi naknadnom provjerom bilo utvrđeno da navedena lica ne žive na adresama na kojim ih je navodno Spahović Zaim pronašao, te je sudija N.T. dana 21.10.2015. godine donijela rješenje o prekidu postupka do okončanja ostavinskog postupka iza umrlog H.G., čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi Z.P. u iznosu od 59.220,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 1.080,00 KM, a Vuković Peri i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;
dakle,

- Od tačke 1 do 18. Optužnice osumnjičeni Hamzić Ismet organizovao grupu za organizovani kriminal s ciljem počinjenja krivičnog djela krivotvorenje isprave u kojoj su učestvovali Alić Mirsada i Vuković Pero kao članovi grupe za organizovani kriminal, i to tako što je Alić Mirsada pomagala u krivotvorenju isprava sačinjavajući isprave sa lažnim podacima, a Vuković Pero posredovao u krivotvorenju javnih isprava, s ciljem da se takve lažne isprave upotrijebe kao prave, te su takve isprave i upotrijebljene kao prave;


I b) HAMZIĆ Ismet, ALIĆ Mirsada, JOVIĆ Tanja, HUSANOVIĆ Branka, RAJIĆ Milena

U periodu od 12.08.2013. do 08.07.2016. godine, u Sarajevu, Hamzić Ismet se dogovorio sa Alić Mirsadom da Alić Mirsada učini krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi, na način da su Hamzić i Mirsada Alić u 11 navrata dogovorili da ona za iznos od po 1.000,00 KM po predmetu, koji iznos dara je davala Tanji Jović, kako bi kroz zloupotrebu sistema dodjele predmeta, predmet signirala u rad sudiji Mileni Rajić, tako što je Hamzić od svojih stranaka uzimao novac za advokatsku uslugu, koja je uključivala i novac za troškove “ubrzanja” postupka, te izdvajao iznos od po 1.000 KM po predmetu, koji je potom davao Alić Mirsadi, koja je taj novac u dogovoru sa Jović Tanjom, uzimala od Alić Mirsade, kako bi Jović Tanja koja je povremeno obavljala poslove unosa tužbi ali isključivo pristiglih putem pošte i Branka Husanović, preduzele radnju koju ne smiju učiniti i to tako što Branka Husanović zloupotrijebila svoja ovlaštenja iz čl. 2. tačka c) ranijeg Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) od 25.03.2011. godine, (koji je bio na snazi od 25.03.2011. do 30.01.2016. godine), odnosno čl. 2. tačka d) važećeg Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) (“Službene novine BiH” broj 04/16, objavljen dana 22.01.2016.godine, koji je stupio na snagu dana 30.01.2016. godine), a Tanja Jović zloupotrijebila ovlaštenja iz čl. 2. tačka h) ranijeg Pravilnika, odnosno čl. 2. tačka y) važećeg Pravilnika, tako što su postupale suprotno odredbi čl. 8. st. 1. i 2. ranijeg Pravilnika, odnosno čl. 8. stav 1., st. 2 i 3. važećeg Pravilnika, koji propisuje automatsku dodjelu predmeta i princip ujednačene slučajne dodjele prema unaprijed postavljenim kriterijima, a na osnovu odluke predsjednika suda o raspodjeli poslova, te iskorištavanjem položaja i ovlašćenja pribavile sebi i drugom korist, tako što je Tanja Jović unosila u CMS sistem tužbe koju bi joj Mirsada Alić donijela u sud, na način da bi prethodno zatražila od Branke Husanović i dogovorila da Branka privremeno isključi automatsku dodjelu predmeta tako što pojedinačno isključi sudije iz specijalizacije dodjele predmeta – utvrđenje i uknjižba, a ostavi neisključenu opciju dodjele predmeta Mileni Rajić, a za to vrijeme dok je sistem privremeno podešen na navedeni način, Tanja Jović ručno evidentirala tužbe i unosila ih u CMS sistem registrujući kao imena podnosilaca dokumenata stranke čija su imena navedena u tužbi, iako joj ta lica nisu predala tužbu, jer se u dogovoru sa Alić Mirsadom i Hamzić Ismetom izbjegavalo unošenje Hamzićevog imena prilikom podnošenja tužbe iz opreza od otkrivanja nezakonitih radnji, te su na taj način omogućili da predmet bude dodjeljen u rad sudiji Mileni Rajić, za koju su znali da je u dobrim odnosima sa Hamzić Ismetom i da je Ismetove predmete rješavala kao prioritetne, te je Tanja Jović Alić Mirsadi izdavala potvrdu o prijemu dokumenta, koju je ova potom odnosila u kancelariju kod Hamzića kao dokaz da je završila posao signiranja predmeta sudiji Mileni Rajić, te je naknadno u ovih 5 predmeta Hamzić uložio svoju punomoć za zastupanje tužitelja, dok je u 6 predmeta izbjegao obavijestiti sud da u tim predmetima zastupa tužitelje, iako je usmeno dogovorio sa strankama zastupanje u tim predmetima, da bi po saznanju da je Tužilaštvo zatražilo na uvid neke Hamzićeve spise u junu 2016. godine, što je Jović Tanji bilo poznato s obzirom na funkciju koju je obavljala, tu službenu i u to vrijeme povjerljivu informaciju Tanja Jović otkrila Alić Mirsadi, koja je o tome odmah obavijestila Hamzić Ismeta, dok je Hamzić Ismet nakon saznanja da je predmet dodjeljen u rad Mileni Rajić, koristeći svoje dugogodišnje prijateljske odnose sa sudijom Rajić Milenom sa istom dogovorio da njegove predmete odmah uzme u rad, što je ona i činila, te je postupajući kao sudija Parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, u predmetima vezanim za sticanja prava vlasništva dosjelošću, u kojima je Ismet Hamzić kao advokat zastupao tužitelje, s ciljem da drugom pribavi korist iskoristila svoj službeni položaj, tako što je povredom zakona donosila presude zbog propuštanja, smatrajući dostavnice na kojima su bile naznačene iste fiktivne adrese u Istočnom Sarajevu kao uredne, iako je bilo očito da su naznačene iste adrese tuženih koje su se ponavljale u Hamzićevim predmetima, te je bilo očigledno da se radi o fiktivnim adresama jer se nikad ni jedna od stranaka nije odazvala na poziv suda sa navedenih adresa, a što je sudiji moralo biti poznato, jer je bila dužna da se stara za zakonitost postupka, ali je ista takve činjenice zanemarila, te je u najmanje tri navrata tražila od Branke Husanović i T.G., koje su obavljale poslove CMS administratora da zloupotrijebe svoja ovlaštenja CMS administratora iz čl. 2. tačka c) Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima i predmete dodjele njoj u rad, tako što će isključiti automatsku dodjelu predmeta, pa je tako u predmetima tužitelja R.K., S.A., E.K., S.H., R.S., N.M., Lj.B., "………" d.o.o., vlasništvo ………, A.Č. i N.A., M.Š., B.Z., koje je zvanično ili nezvanično zastupao Hamzić Ismet, postupala kao da su hitni i prioritetni, iako takvi predmeti nisu po prirodi hitni, te je i u ostalim Hamzićevim predmetima koji su joj redovno signirani u rad, propustila uočiti iste adrese tuženih i donosila presude zbog propuštanja, te presude na osnovu krivotvorenih priznanja tužbenog zahtjeva, ne provjeravajući da li su ispunjeni uslovi za donošenje presude zbog propuštanja iz čl. 182. stav. 2. Zakona o parničnom postupku FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15), koji se tiču osnovanosti tužbenog zahtjeva i da li su ispunjeni uslovi za sticanje vlasništva dosjelošću iz čl. 58 Zakona o stvarnim pravima FBiH ("Sl.novine FBIH, br. 66/13 i 100/13), te je tako u predmetima gdje se pojavljuju iste fiktivne adrese donijela ukupno 15 presuda zbog propuštanja, opisanih pod tačkama 1., 7., 12., 15., od 19 do 30. Optužnice, čime je Rajić Milena kršila zakon, te su zajedno pribavili korist Hamzić Ismetu u vidu advokatskih nagrada koje je dobijao od svojih klijenata, pribavili korist Hamzićevim strankama, pribavili korist Tanji Jović u iznosu od 11.000,00 KM, a Alić MIrsadi i Vuković Peri pribavljena korist u neutvrđenom iznosu, pa su tako:

19. Dana 12.08.2013. godine, u Općinskom sudu u Sarajevu, Tanja Jović dogovorila da Branka Husanović isključi ručno automatsku dodjelu predmeta, te je u 13,40 sati zaprimila tužbu od Alić Mirsade u ime tužiteljice A.Č., …………… Ismeta Hamzića, protiv tuženog ……….. radi utvrđenja, pod brojem predmeta ………… i za tu uslugu od Alić Mirsade uzela dogovoreni iznos od 1.000,00 KM, te je predmet dodjeljen u rad sudiji Mileni Rajić, da bi dana 14.08.2013. godine advokat Ismet Hamzić uložio punomoć za zastupanje tužiteljice i označio kao tužiteljicu i N.A., te je uz pomoć Spahović Zaima krivotvorio dostavnice na ime tuženog M.A. dana 27.08.2013. godine, na način da je krivotvoren potpis primaoca na dostavnici, te je sudija Milena Rajić dana 02.10.2013. godine donijela Presudu zbog propuštanja, kojom je utvrđeno da su tužiteljice N.A. i A.H. stekle pravo na uknjižbu vlasništva u knjigu položenih ugovora za općinu Ilidža i to A.H. na petosobnom stanu ukupne površine 169,81 m2 u stambenoj zgradi sagrađenoj na kč. broj ………… koji se nalazi u Ul. …………., na koji način je pribavljena korist A.H. u iznosu od 203.772,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

20. Dana 30.01.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, dogovorila da Branka Husanović ručno isključi automatsku dodjelu predmeta, te u 09,56 sati zaprimila tužbu od Alić Mirsade na ime tužitelja S.A. protiv tužene R.A. radi utvrđenja i uknjižbe, koja je signirana u rad sudiji Mileni Rajić pod brojem: …………., te je Ismet Hamzić dana 03.04.2014. godine uložio punomoć za zastupanje S.A., te je dogovorio sa advokatom B.H. da bude privremeni zastupnik tuženim, te je sudija Milena Rajić postavila za privremenog zastupnika advokata B.H., koji je na glavnoj raspravi dana 20.11.2014. godine predložio da sud donese presudu prema stanju u spisu, te je sudija Milena Rajić dana 20.11.2014. godine uz pomoć zapisničara S.K., koja je nakon završenog radnog vremena ………….. radila kao daktilograf kod Ismeta Hamzića, donijela Presudu kojom je utvrdila da je pravno valjana "Darovnica" koju su dana 05.05.1946. godine zaključili tužena R.A. kao poklonodavac i pravni prednik tužitelja A.A. kao daroprimac, pa je presudom utvrđeno da je tužitelj S.A., kao pravni sljednik umrlog A.A., po osnovu dosjelosti stekao vlasništvo sa 1/1 dijela na nekretnini označenoj kao kč. broj ……… upisana u zk uložak broj ………… površine 98 m2, pa iako je u zapisniku sa glavne rasprave navedeno da je proveden dokaz darovnica od 5.5.1947. godine - ista se ne nalazi u spisu, niti je izvršena identifikacija nekretnine na licu mjesta, te se navedena presuda nije po Zakonu o stvarnim pravima mogla donijeti jer tužitelj nije mogao dosjelošću steći pravo vlasništva na nekretnini obzirom da nije bio u posjedu nekretnine nego treća osoba koja ima stanarsko pravo i pravni interes na navedenoj nekretnini, a kojoj nije omogućeno učešće u toku postupka, čime je pribavljena korist S.A. u iznosu od 98.000,00 KM, Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od 2.400,00 KM, a Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

21. Dana 15.05.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM, koji je uzela od Alić Mirsade, zatražila da Branka Husanović isključi automatsku dodjelu predmeta, te u 15,09 sati zaprimila tužbu od Alić Mirsade za tužitelja E.K. protiv tuženog ………… i J.A. radi utvrđenja i uknjižbe, da bi Ismet Hamzić dana 23.05.2014. godine i zvanično dostavio punomoć za zastupanje tužitelja, te je predmet pod brojem …………… dodjeljen u rad sudiji Mileni Rajić, koja je dana 08.07.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je E.K. dosjelošću stekao vlasništvo na poslovnom prostoru ukupne površine 118,15 m2, koji se nalazi u prizemlju poslovno-stambene zgrade u Sarajevu u Ul. ……….., sagrađen na parceli označenoj kao kč. broj …………. katastarskog stanja, čime su pribavili korist E.K. u iznosu od 177.225,00 KM, Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od 2.400,00 KM, a Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

Hamzić Ismet, Alić Mirsada, Tanja Jović, Branka Husanović, Milena Rajić i Spahović Zaim

22. Dana 14.08.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade dogovorila da Branka Husanović isključi automatsku dodjelu predmeta, te u 11,49 sati unijela u CMS tužbu koju joj je donijela Alić Mirsada na ime tužitelja S.H. protiv tuženog Z.B. i dr., koja je zavedena pod brojem: ............................ radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću, kojeg je po dogovoru zastupao bez punomoći advokat Ismet Hamzić, koji je uz pomoć dostavljača Spahović Zaima izdejstvovao krivotvorenje dostavnica na ime tuženih koje su krivotvorene u kancelariji Ismeta Hamzića od strane V.L. i to na ime: F.S., A.R., F.K., H.S., F.M., F.M., A.M., B.M., M.A., E.S., E.M., E.S., Z.B., Dž.S., E.K., D.K., S.H., S.A., F.K., S.S., D.K., H.M., H.M., H.M., H.M., A.S., A.Ć., S.K.N., Ć.M., E.M.B., S.M., F.M., R.M., M.M., M.S., M.M., M.S., M.M., M.K., S.P., S.S., S.M., S.S., S.K., F.K., H.S., H.M., H.M., M.M., M.R., S.I., S.Ć., S.K., S.M., N.M., O.M., R.S., O.M., E.M., S.M., S.M., N.S., O.S., Z.B., Š.M., R.M., A.M., V.M., A.S., V.M., Z.S., A.M., A.M., A.M., A.M., R.M., M.M., M.M., V.M., F.M., M.M., M.M., M.K., N.M., R.M., A.M., F.M., V.S., U.Ć., A.K., B.A., Z.M., Š.S., Z.M., Z.M., Z.S., Z.M., A.M., A.O., A.M., koje je Zaim Spahović vraćao i razduživao u sudu kao uredno potpisane od strane tuženih, iako je npr. tuženi Z.B. bio mrtav u to vrijeme, pa je sudija Milena Rajić sačinila pismeni otpravak Presude zbog propuštanja broj: ...................od 30.09.2014. godine o sticanju prava vlasništva na nekretninama dosjelošću po osnovu pravnog prometa izvršenog kupoprodajom prije 15.02.1968. godine, kao danom prelaska zemljišta u državno vlasništvo, kojom je S.H. stekao pravo korištenja na građevinskom zemljištu označenom kč. broj ………., površine 687 m2 upisana u zk uložak broj ……….., kojoj po novom premjeru odgovara kč. broj ………., u kojem predmetu je od strane Općinskog Pravobranilaštva Ilidža i tuženih koji se smatraju oštećenim podnesen prijedlog za ponavljanje postupka, o čemu se pred Općinskim sudom u Sarajevu još vodi postupak, čime je S.H. pribavljena korist u iznosu od 34.350,00 KM, pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić MIrsadi u neutvrđenom iznosu;

23. Dana 08.05.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade dogovorila da Branka Husanović isključi automatsku dodjelu predmeta, te u 14,43 sati unijela u CMS sistem tužbu koju joj je donijela Alić Mirsada na ime tužiteljice R.K. protiv tuženih R.Z. i dr. (ukupno 11), radi utvrđenja i uknjižbe, da bi dana 23.05.2014. godine Hamzić Ismet podnio i zvanično punomoć za zastupanje u predmetu pod brojem: ……….. koju mu je dao brat od R.K. E.A., te je zatražio ispravku imena tužitelja, pa je uz pomoć sudskog dostavljača Spahović Zaima izvršeno krivotvorenje dostavnica na ime tuženih R.Z. i drugih, tako što su iste potpisane od strane njima poznate osobe, te je sudija Milena Rajić dana 02.10.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj E.A. po osnovu pravnog prometa izvršenog kupoprodajom prije 15.02.1968. godine kao danom prelaska zemljišta u državno vlasništvo stekao pravo korištenja na građevinskom zemljištu označenom kao kč. broj ……….., površine 839 m2, upisana u zk uložak broj ………….., te je Spahović Zaim uz pomoć njima poznate osobe krivotvorio dostavnice na ime tuženih kad im je trebalo dostaviti presudu, čime je pribavljena korist R.K. u iznosu od najmanje 16.780,00 KM, Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić MIrsadi u neutvrđenom iznosu;

Hamzić Ismet, Alić Mirsada, Tanja Jović, Branka Husanović, Milena Rajić i Vuković Pero

24. Dana 31.03.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, dogovorila da Branka Husanović isključi automatsku dodjelu predmeta, te u 16,07 sati zaprimila i unijela u CMS tužbu od Alić Mirsade na ime tužitelja N.M. protiv tuženih Z.M. i drugih (ukupno 14), gdje su u tužbi naznačene fiktivne adrese tuženih ...................., te adrese s Ilidže, te je predmet pod brojem: ................. dodjeljen u rad sudiji Mileni Rajić, da bi pismena koja su trebala biti dostavljena tuženim na adresama označenim u Istočnom Sarajevu fiktivno primio Vuković Pero, te je Vuković Pero u dogovoru sa Ismetom Hamzićem dostavio podnesak Općinskom sudu u Sarajevu pod nazivom "Odgovor na tužbu tuženih od 1. do 5." od 02.07.2014. godine, kojim tuženi navodno priznaju tužbeni zahtjev koji je krivotvoren u dijelu potpisa tuženih Z.M. i M.M., te je sudija Milena Rajić dana 08.07.2014. godine, donijela Presudu na osnovu priznanja, kojom je N.M. postao vlasnik 1/1 na nekretninama kč. Broj ......., površine 11420 m2, upisana u zk. ul. br.........., kojoj po novom premjeru odgovara kč. br........., na nekretninama označenim kao kč. br. .............. površine 4388 m2kč. br. ..............površine 2347m2, kč. ........... pov.1091 m2, kč. ........ pov.1056 m2, kč. ......... pov. 910 m2, kč. br. ........ pov. 5224 m2, kč. .......... pov.15141 m2, kč. br. ........ površine 5625 m2, sve upisane u zk.ul..........., te na parcelama kč. ..........pov. 8000 m2, kč. ......... pov. 15231 m2, kč. br. ........ pov. 1616 m.2, kč. ......... pov. 9301 m2, upisane u zk.ul. br. ........., čime je pribavljena korist N.M. u iznosu od najmanje 81.350,00 KM, koji je navedenu nakretninu prodao trećim licima, a ostali suvlasnici oštećeni, među kojima M.M. koji je pokrenuo proceduru za ponavljanje postupka, koji se postupak vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, te je pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, a Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM i Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

25. Dana 20.06.2014. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, dogovorila da Branka Husanović isključi automatsku dodjelu predmeta, te od Alić Mirsade u 10,29 sati zaprimila tužbu tužitelja Lj.B. protiv tuženih J.M. i dr. (ukupno 4) radi utvrđenja i uknjižbe, koja je pod brojem: ..........., dodijeljena u rad sudiji Mileni Rajić, gdje su u tužbi označene fiktivne adrese tuženih Ul. .............., Istočno Sarajevo, zbog čega su pismena namjenjena tuženim na raniji opisani način dostavljena Vuković Peri, koji je sam i putem njemu poznate osobe krivotvorio dostavnice na ime tuženih, kao i podnesak pod nazivom "Odgovor na tužbu" od 7.7.2014. godine kojim tužene navodno priznaju tužbeni zahtjev iako su u to vijeme J.M. i G.P. bile mrtve, te je dana 08.07.2014. godine sudija Milena Rajić, donijela Presudu na osnovu priznanja od 07.07.2014. godine kojom je utvrđeno da je tužitelj Lj.B. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parcelama označene kao kč. broj .........., sve upisane u zk. uložak broj ........., kao i druge upisane u zk. uložak broj ........., a što po novom premjeru odgovara parcelama kč. broj ...., dio kč. broj ......, dio kč. broj ., kč. Broj ....., kč. broj ....., kč. broj .........., čime su pribavili korist Lj.B. u iznosu od najmanje 264.845,00 KM, te je pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

26. Dana 11.02.2016. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, u 09,52 sati od Alić Mirsade zaprimila i unijela u CMS tužbu tužitelja ".........." d.o.o. Sarajevo, vlasništvo M.D., bez potpisa i pečata na tužbi i bez punomoći, protiv tuženih M.B. i M.B.P., sa označenim adresama tuženih Ul. ........, radi utvrđenja i uknjižbe, koja je pod brojem: ............, dodijeljena u rad sudiji Mileni Rajić, te je uz navođenjem fiktivnih adresa tuženih i dostavnica čije je krivotvorenje organizovao Vuković Pero, uz pomoć njemu poznate osobe, izdejstvovana navodna uredna dostava pismena, iako su obje tužene preminule, te je sudija Milena Rajić dana 05.05.2016. godine, iako je zk.ulošku navedeno da se radi o državnoj svojini, a da su tužene u C listu uknjižene sa pravom korištenja, zanemarujući relevantne činjenice, donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je ".........." d.o.o. Sarajevo po osnovu pravnog prometa izvršenog prije prelaska zemljište iz privatne u državnu svojinu stekao pravo vlasništva, a sada upisano pravo korištenja sa dijelom 1/1 na parceli označenoj kao kč. broj .......... površine 1680 m2, upisana u zk uložak broj ............, a kojoj po novom premjeru odgovara parcela označena kao kč. broj ..........., čime je pribavljena korist vlasniku "............" d.o.o. Sarajevo u iznosu najmanje 84.000,00 KM, pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić Mirsadi u neutvrđenom iznosu;

27. Dana 11.02.2016. godine Tanja Jović za dogovoreni iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, u 12,02 sati, zaprimila tužbu i unijela je u CMS od Alić Mirsade na ime tužiteljice M.Š. protiv tuženih Ž.Š. i dr. sa naznačenim fiktivnim adresama u Istočnom Sarajevu, ............, te je predmet pod brojem: ............. signiran u rad sudiji Mileni Rajić, koja je nakon krivotvorenja dostavnica na ime tuženih koje je izvršio Vuković Pero putem njemu poznate osobe, donijela Presudu zbog propuštanja dana 17.05.2016. godine kojom je utvrđeno da je tužiteljica na osnovu pravnog prometa – kupoprodaje izvršene prije 15.02.1968. godine stekla pravo korištenja na zemljištu označenom kao kč. broj ............ i dr. nekretnine, upisane u zk. uložak broj ........ i broj ..........., a kojim nekretninana po novom premjeru odgovaraju parcele kč. broj ..........., čime je pribavljena korist M.Š. u iznosu najmanje 206.790,00 KM, pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić MIrsadi u neutvrđenom iznosu;

28. Dana 08.10.2015. godine Branka Husanović zaustavila automatsku dodjelu predmeta, nakon što je to od nje tražila da učini Rajić Milena, te po uputi Tanje Jović zatražila od M.S. da zaprimi tužbu R.S. protiv tuženih D.Đ. i dr. (ukupno 20), što je ista učinila u 10,32 sati, nesvjesna njihovog prethodnog dogovora, te je predmet pod brojem: ..........., dodijeljen u rad sudiji Mileni Rajić, pa kako je Hamzić u tužbi naznačio fiktivne adrese tuženih Ul. ............, po upućivanju pismena na adrese koje su navedene u tužbi, Vuković Pero krivotvorio dostavnice na ime tuženih uz pomoć njemu poznate osobe, te je sudija Milena Rajić dana 05.04.2016. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je R.S. po osnovu pravnog prometa izvršenog kupoprodajom prije 15.02.1968. godine kao danom prelaska zemljišta u državno vlasništvo stekao pravo korištenja na građevinskom zemljištu označenom kč. broj ......... površine 92 m2 i kč. broj ............ površine 680 m2, obje upisane u zk uložak broj ........., čime je pribavljena korist R.S. u iznosu od najmanje 15.440,00 KM, pribavljena korist Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Hamzić Ismetu od najmanje 2.400,00 KM, a Alić MIrsadi u neutvrđenom iznosu;

29. Dana 19.02.2016. godine Tanja Jović za iznos od 1.000,00 KM koji je uzela od Alić Mirsade, dogovorila da Branka Husanović zaustavi automatsku dodjelu predmeta, te je od Alić Mirsade u 9,39 sati zaprimila tužbu B.Z. protiv tuženih M.J. i dr. (ukupno 27), a koju je tužbu Alić Mirsadi dao Vuković Pero, te je predmet pod brojem: ........., dodijeljen u rad sudiji Mileni Rajić, koja je na osnovu podneska od 29.02.2016. godine kojim se tuženi priznali tužbeni zahtjev po punomoćniku, dana 22.03.2016. godine donijela Presudu na osnovu priznanja kojom je utvrđeno da je B.Z. dosjelošću stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini upisanoj u zk.ul. br. ........... odnosno na parceli označenoj kao kč . .............." ukupne .površine 2.966 m2, što po novom premjeru odgovara kč. "............" površine 312 m2 i površine 15 m2 i kč. ".............." u površinama od 2519 m2 i površine 120 m2, upisane u PL broj ........, čime je pribavljena korist B.Z. u iznosu koji prelazi 50.000,00 KM, Tanji Jović u iznosu od 1.000,00 KM, Alić Mirsadi i Hamzić Ismetu u neutvrđenom iznosu;

dakle, od tačke 19 do 29. Hamzić Ismet organizovao grupu za organizovani kriminal s ciljem počinjenja krivičnog djela Primanje dara i drugih oblika koristi, Davanja dara i drugih oblika koristi, Zloupotreba položaja ili ovlasti, Krivotvorenje isprave, Krivotvorenje službene isprave, u kojoj su učestvovali Alić Mirsada, Vuković Pero, Tanja Jović, Branka Husanović i Spahović Zaim kao članovi grupe za organizovani kriminal, tako što je Alić Mirsada posredovala u davanju dara, Tanja Jović iskorištavanjem zloupotrebljavala službeni položaj ili ovlašćenje i primala dar, Branka Husanović iskorištavanjem službenog položaja zloupotrijebila službeni položaj ili ovlašćenja, Vuković Pero poticao na krivotvorenje javnih isprava s ciljem da se takve lažne isprave upotrijebe kao prave, te su i upotrijebljene kao prave, a Milena Rajić sudija suda u Federaciji, s ciljem da drugom pribavi kakvu korist donosila nezakonite odluke i kršila zakon;


Ic) HAMZIĆ Ismet, SPAHOVIĆ Zaim, VUKOVIĆ Pero, V.L., S.T.

U periodu od 26.06.2013. do 01.07.2016. godine, u Sarajevu, Hamzić Ismet se dogovorio sa službenim licem Spahović Zaimom da ovaj iskoristi svoj službeni položaj, prema kojem su kuriri u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sarajevu, dužni vršiti dostavu i uručenje pismena shodno zakonskim propisima te su odgovorni za urednu i blagovremenu dostavu pismena, tako da u parničnim predmetima tog suda koji su pokrenuti tužbama za priznavanje prava vlasništva dosjelošću, u kojim su postupajuće sudije izdavale naredbe da se tužbe, presude i pozivi iz tih predmeta dostave svim tuženim strankama na adrese označene u tužbama, postupa suprotno interesima i zadacima službe i suprotno čl. 9 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05) koji propisuje da su namještenici dužni izvršavati naredbe rukovoditelja koji se odnose na službene poslove koji su utvrđeni u opisu radnih mjesta na koje su raspoređeni i suprotno čl. 10 istog Zakona, koji propisuje da su namještenici dužni obavljati svoje poslove profesionalno i nepristrasno i da ne smiju tražiti niti prihvaćati za sebe bilo kakvu dobit, povlasticu, nagradu u novcu ili uslugama ili slično, na način da je u tužbama označavao fiktivne adrese tuženih stranaka navodeći da su nastanjeni na području općine Ilidža, a Spahović Zaim je za iznos od najmanje 200,00 KM koji mu je u dva navrata u iznosima od po 100,00 KM dao Hamzić vršio fiktivno dostavljanje sudskih pismena tuženim strankama, tako što je lično upisivao imena tuženih stranaka na potvrdama o obavljenoj dostavi (dostavnicama) u rubrici potpis primaoca ili je donosio dostavnice u advokatsku kancelariju Hamzić Ismeta, gdje su S.T., V.L., Hamzić Ismet, Spahović Zaim i druga njima poznata lica, po nalogu Hamzić Ismeta, potpisivali dostavnice krivotvoreći potpise tuženih stranaka, te je Hamzić izdavao nalog V. i S. da kopiraju potpisane dostavnice i odlože ih u spise, koji su se čuvali u kancelarijama, nakon čega je Spahović Zaim vraćao u sud potpisane krivotvorene dostavnice, postupajući suprotno članu 351. ZPP-a jer nije ni pokušalo ni izvršio dostavljanje na označene adrese tuženih niti je sudska pismena predao strankama kojima je po naredbi sudije trebao izvršiti dostavu, znajući da su još u tužbama neistinito po prethodnom dogovoru označene adrese, da bi tako krivotvorene dostavnice vraćao u sud i sudske spise koje su od strane postupajućih sudija smatrane kao uredno izvršena dostava, što je za posljedicu imalo održavanje ročišta bez prisustva zainteresovanih tuženih stranaka, te donošenje presuda zbog propuštanja bez ispunjenih zakonskih uslova iz čl. 182. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH (“Službene novine Federacije FBiH”, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) jer je navedenim članom propisano da se ovakva presuda donosi kad je tuženom uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja, a tuženi nije dostavio pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan, te suprotno čl. 58. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13, broj 100/13), koji propisuje uslove za sticanje prava vlasništva dosjelošću, da bi navedene presude po pravosnažnosti poslužile kao osnov za sticanje prava vlasništva nad nekretninama dosjelošću i prenos prava vlasništva u zemljišnjim knjigama, te je došlo do težeg ugrožavanja prava ranijih vlasnika i njihovih nasljednika kojima je onemogućeno pravo na pristup sudu i zaštitu imovine, pa su tako:

Hamzić Ismet, Spahović Zaim, Alić Mirsada i Vuković Pero

30. U predmetu broj: ………. pokrenutom po tužbi B.G.J. i drugih kao tužitelja protiv tuženih M.J. i drugih (ukupno 6), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. br. ….., ……., kč….., kč……, kč.br……., ………., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 18.01.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnice na ime tuženih tako što je dana 06.05.2013. godine upisala imena tuženih G.B. i M.Č. na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 09.04.2015. godine sudija A.B. donijela Rješenje o prekidu postupka u ovoj pravnoj stvari zbog smrti tuženog G.J., te je dostavila rješenje M.Č. putem pošte koje se vratilo uz naznaku da je ista nepoznata na adresi na kojoj je prethodno navodno Spahović Zaim istu pronašao, te u ovom predmetu nije donesena presuda, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi G.J. u neutvrđenom iznosu, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu, da bi u predmetu broj: ........, Hamzić Ismet kao punomoćnik istih tužitelja protiv istih tuženih, radi utvrđenja prava vlasništva na istim nekretninama, upisanim u zk.ul. br......, kč. .........., ukupne površine 5089 m2, dana 09.12.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu u kojoj je uz pomoć Alić Mirsade označio fiktivne adrese na kojoj navodno stanuju tuženi i to Ul. .........., sve u Istočnom Sarajevu, iako su znali da se radi lažnim adresama jer su ih je u više tužbi koje su podnijeli pred Općinskim sudom u Sarajevu navodili kao adrese tuženih stranaka, koje uopšte ne postoje na terenu, te je Hamzić uz pomoć Vuković Pere koji je putem njemu poznate osobe potpisivao dostavnice u ime tuženih krivotvoreći njihove potpise u rubrici potpis primaoca, u sudske spise izdjestvovao ulaganje dostavnica kao da je dostavljeno izvršeno uredno putem pošte, iako su znali da je IV-tuženi M.J., preminuo dana 29.10.2011. godine, te je sudija S.V. posumnjala u istinitost dostave i dostavila spis Upravi suda radi dostave Tužilaštvu, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi Ž.J. i dr. u iznosu od 101.780,00 KM, Hamzić Ismet pribavio korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Vuković Peri, Alić Mirsadi i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Hamzić Ismet, Spahović Zaim, V.L. i S.T.

31. U predmetu broj: ........., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja dana 08.12.2014 godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, tužitelja M.P. kao tužitelja protiv tužene S.B.A. i A.B. radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, da bi istog dana 08.12.2014. godine dostavio podnesak kojim obavještava Sud da povlači tužbu, te je sudija N.S. dana 12.12.2014. godine donijela Rješenje kojim se prima na znanje da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena, nakon čega je dana 11.12.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu povodom koje je formiran predmet broj: .......... u istoj pravnoj stvari, gdje je Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju gdje je S.T. krivotvorila potpise na ime S.A. i A.B. na dostavnicama od 14.4.2015.g., a na dostavnicama od 9.1.2015.g. V.L., nakon čega je dana 07.03.2014. godine sudija A.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj M.P. 1/1 stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao kč. br. ........ površine 980 m2, kč. br. .......površine 12 m2 i kč. br. .........površine 155 m2 upisan u ZK uložak br ........., što po novom premjeru odgovara kč. br ........., te je navedenu presudu fiktivno dostavio Spahović Zaim tuženim dana 14.04.2015. godine, te je presuda postala pravomoćna 27.03.2015. godine, čime je M.P. stekao imovinsku korist u iznosu od 28.375,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, Pita Muameru i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

32. Dana 08.10.2013. godine, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja R.S. i drugih kao tužitelja, protiv tuženog E.M. podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, koju je povukao podneskom od 29.01.2014., te je sudija A.B. u predmetu broj: ......... donijela rješenje o povlačenju tužbe, da bi povodom iste pravne stvari u predmetu broj: ........... pokrenutom po tužbi radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 20.06.2014. godine, te je Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju, gdje su S.T. i V.L. po nalogu Ismeta Hamzića krivotvorile dostavnice na ime tuženih H.M., M.B., N.M., E.M., H.M., S.M., A.M., M.M., M.B., F.B., S.M., L.M., M.M., F.M., S.M., S.M., F.M., H.M., E.M., H.B., E.M., V.M., N.M., M.M., Z.M., R.V., M.M., tako što su dana 02. i 03.07.2014. godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je održana glavna rasprava dana 05.02.2015. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija S.G.B. dana 05.02.2015 godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji R.S., F.M. i H.M. po osnovu dosjelosti stekli suvlasništvo sa po 1/3 dijela na nekretninama označenim kao kč. broj ....... površine 2060 m2, kč. br. ......... površine 1030 m2, kč. br. ........... površine 640 m2, kč. br......., površine 5890 m2, kč. br. .......... površine 2.470 m2 i kč. br. ...........površine 480 m2 upisane u ZK uložak br. .......... što se po novo premjeru odnosi na kč. br.............., te je presuda dostavljena tuženim putem kurira Spahović Zaima je izvršio fiktivno dostavljenje presude na isti gore opisani način dana 09., 10 i 11.02.2015. godine, te potom dostavnice vratio u sudski spis, te je spis dostavljen Tužilaštvu, čime je pribavljena imovinska koristi R.S. u iznosu od 12.750,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

33. Dana 13.08.2014. godine Hamzić Ismet kao punomoćnik tužioca S.S. podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv M.Č.B. i drugih koju je povukao dana 18.08.2014. godine, da bi, povodom iste pravne stvari u predmetu broj: ............. pokrenutom po tužbi S.S. kao tužitelja, protiv tuženih M.B. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić dana 19.08.2014. godine podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu, Spahović Zaim donio sporne dostavnice koje je po nalogu Hamzić Ismeta potpisala S.T. na ime M.B. (24.9.2014.g. i 4.12.2014.g.), Š.H. (24.9.2014.g. i 4.12.2014.g.), N.N. (24.9.2014.g.) i H.N. (4.12.2014.g.), te su od strane njima poznate osobe krivotvorene i dostavnice na isti način na ime tuženih Š.F., Š.H., Z.Č., N.F., te je sudija T.S. dana 28.11.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.S. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na kući sagrađenoj na parceli označenoj kao kč. ............. ukupne površine 114 m2 upisane u ZK uložak br. ............, kojoj parceli odgovara po novom premjeru kč. br.........., te je izvršio dostavljanje presude navodno na adrese tuženih dana 04.12.2014. godine, te je presuda dana 28.11.2014. godine postala pravomoćna, čime je pribavljena imovinska korist S.S. iznosu od 136.800,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

34. Dana 19.06.2014. godine, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja S.H. podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu u predmetu br. ........... protiv tuženog M.H.A., da bi dana 24.06.2014. godine povukao tužbu, te je sudija Đ.R. donijela Rješenje o povlačenju tužbe dana 30.06.2014. godine, da bi dana 16.07.2014. godine podnio tužbu pred istim sudom povodom koje je formiran spis br. ..........., radi utvrđivanja prava vlasništva, koja je uređena podneskom od 24.07.2014. godine, te je Spahović Zaim u dogovoru s Hamzićem donio u Hamzićevu kancelariju dostavnice, te je one na ime Z.B., M.D., M.T., N.M., A.T., A.R., M.O., E.B., Dž.R., K.DŽ., M.A. i B.H-I. na dostavnicama od 24.2.2014.g. svojeručno napisala S.T., a ostale V.L. po nalogu Hamzić Ismeta, nakon čega je održana glavna rasprava dana 19.12.2014. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija T.S. dana 19.12.2014 godine donijela presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.H. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na kući sagrađenoj na kč. br. ....... površine 555 m2, upisane u ZK uložak br.........., dok je po osnovu pravnog prometa stekao pravo korištenja na parceli označenoj kao kč ........., upisane u ZK uložak br. .......... što po novom premjeru odgovara parcelama označenim kao kč. br. ........ i kč........., da bi Spahović Zaim umjesto dostavljanja presude tuženim fiktivno izvršio dostavu dana 24.12.2014. godine krivotvoreći u Hamzićevoj kancelariji potpise tuženih na mjestu označenim za „potpis primaoca“, čime je pribavljena imovinska korist S.H. u iznosu od 155.500,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

35. Dana 04.04.2013. godine, Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja I.DŽ. podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu u predmetu broj: ............. protiv tuženih I.I. i dr., koju je povukao dan posle 05.04.2013. godine, da bi ponovo podnio istu tužbu pod brojem ............, koju je povukao, što je konstatovano rješenjem od 16.12.2014., da bi dana 17.12.2014. godine podnio ponovo treću tužbu pod brojem .........., koju je povukao dan posle 18.12.2014. godine, te je konačno dana 25.12.2014. godine podnio četvrtu tužbu u istoj pravnoj stvari broj: ........... gdje je Spahović Zaim krivotvorio dostavnice u rubrici primalac na ime tužene U.B. i dr. dana 21.01.2015. godine, te je postupajući sudija S.T. dana 27.04.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja, kojom je utvrđeno da je tužiteljica I.DŽ. stekla pravo korištenja na parceli označenoj kao kč. .......površine 132 m2 upisana u ZK uložak br. ........., te da je po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva 1/1 na parceli označenoj kao kč. br. .......... površine 91m2, upisana u ZK uložak br. .........., a kojoj po novom premjeru odgovara dio kč. ........., te je dostavu presude izvršio Spahović Zaim dana 29 i 30.04.2015. godine, na adrese tuženih nakon čega je sudija dana 05.06.2015. godine predmet arhivirala, te je presuda postala pravomoćna, čime je pribavljena imovinska korist I.DŽ. u iznosu od 113.110,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

36. U predmetu broj: ..............., Hamzić Ismet podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, kao punomoćnik tužitelja tužitelja B.H. protiv tuženog S.S., koju je povukao, te je sudija dana 08.06.2015. godine donio rješenje o povlačenju tužbu, da bi dana 13.08.2015. godine podnio istu tužbu broj: ......., koju je povukao, te ponovo u predmetu broj: .......... podnio tužbu dana 15.06.2015. godine, koja je povukao, o čemu je doneseno rješenje od 23.06.2015. godine, da bi konačno četvrtom tužbom u istoj pravnoj stvari pod brojem suda: ............... koju je podnio dana 16.06.2015. godine, uređenu dana 17.06.2015. godine, Spahović Zaim dana 09.07.2015. donio kod Hamzića dostavnice na ime tuženih, koje je po nalogu Hamzić Ismeta svojeručno potpisala V.L. tako što je krivotvorila dostavnice na ime tuženih H.A., H.C., S.S., M.M., E.C., S.S., V.M., F.O., A.O., B.O., A.Š., tako što je upisala njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je održana glavna rasprava dana 20.08.2015. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija S.T. dana 20.08.2015. godine donijela presudu zbog propuštanja, kojom je utvrđeno da je tužiteljica B.H. po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva 1/1 na suvlasničkim dijelovima tuženih na dućanu sagrađenom na kč. br. ....... POV 24,90 m2 i ....... ukupne površine 24 m2 upisana u ZK izvadak br. ............ što po novom predmjeru odgovara parceli ........., te je stekla pravo vlasništva 1/1 na suvlasničkim dijelovima tuženih na kč. br. ........... površine 215 m2 upisane u ZK uložak br..........., a kojoj parceli po novom premjeru odgovara parcel ..........., te je stekla pravo korištenja sa 1/1 dijela na sukorisničkim dijelovima tuženih na kč. br. ........ površine 80m2 upisane u ZK uložak br..........., a kojoj parceli po novom premjeru odgovara parcela .........., da bi nakon toga postupajući sudija dostavio presudu na adrese tuženih putem pošte koje su se vratile kao neuredne uz naznaku da su lica nepoznata na adresi, nakon čega je sudija izdao naredbu da se dostavljanje izvrši putem oglasne ploče što je i učinjeno, te je presuda postala pravosnažna 23.11.2015.godine, čime je pribavljena imovinska korist B.H. u iznosu od 131.900,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

37. U predmetu broj: ............. Hamzić Ismet podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu kao punomoćnik tužitelja H.Č. protiv tužene .......... dana 23.12.2015. godine, koju je povukao dana 24.12.2015. godine, te je podnio novu istog dana 24.12.2015. godine pod brojem ........... i povukao je 25.12.2015. godine, da bi podnio treću tužbu pod brojem .......... gdje je sudija Milena Rajić dana 02.02.2016. godine donijela presudu na osnovu priznanja kojom je utvrđeno da je H.Č. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na poslovnom prostoru ukupne površine 127,92 m2, koji se nalazi u prizmelju stambeno poslovnog objekta u Sarajevu u Ul. ......................., zajedno sa pripadajućim dijelom zajedničkih prostorija, iako u spis nije dostavljeno priznanje tužbenog zahtjeva, a tužena se ne nalazi na adresi iz tužbe, čime je pribavljena korist H.Č., čime je pokušano pribavljenje imovinske koristi H.Č. u iznosu od 153.504,00 KM, Hamzić Ismet pribavio korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

38. U predmetu broj: ..............., Hamzić Ismet kao punomoćnik tužitelja S.Č.N. protiv tužene Z.B. i dr. (ukupno 3) dana 12.04.2013. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, gdje je putem Spahović Zaima organizovao fiktivno dostavljanje na adresu tužene Z.B. više puta, iako je ista bila mrtva u to vrijeme, tako što je uz pomoć njemu poznate osobe Hamzić dogovorio krivotvorenje dostavnica na ime tužene Z.B. (umrla), te je dana 08.01.2016. godine sudija S.V. donijela Presudu kojom se utvrđuje da je tužiteljica S.N. stekla pravo korištenja na cijelom sukorisničkom dijelu prvotužene Z.B. sa diijelom 1/8 na parcelama označenim kao kč. br. ......, površine 293 m2 i kč.br. ........ površine 29 m2 .........., kao i pravo vlasništva po osnovu dosjelosti na cijelom suvlasničkom dijelu Z.B. od 1/8 dijela na kući sagrađenoj na parcel označenoj kao kč. broj ........po vršine 240 m2, čime je pokušano pribavljenje koristi S.N. u iznosu od 20.550,00 KM, Hamzić Ismet stekao imovinsku korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaim u neutvrđenom iznosu;

39. U predmetu broj: .......... gdje je advokat Ismet Hamzić kao punomoćnik tužioca H.H. podnio tužbu protiv tuženog A.D. i dr. (ukupno 8) dana 10.02.2015. godine radi utvrđenja putem dosjelosti vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao kč.br..... upisana u zk.ul. br........, u naravi kuća i dvorište, istu povukao podneskom od 11.02.2015. godine, da bi podigao novu tužbu u predmetu broj ............ gdje je uz pomoć dostavljača Spahović Zaima koji je donio dostavnice na ime tuženih kod Hamzića u kancelariju, Hamzić naredio V.L. da krivotvori dostavnice na ime A.D., A.H., F.H., H.H., A.K., sve od 23.09.2013. godine, A.D., A.D., A.H., F.H., H.H. x2, M.H. od 27.11.2013. godine i 26.02.2014. godine, A.D. od 26.02.2014. godine, A.D., K.H., A.H., F.H., M.H., te je ona to i učinila, da bi sudija A.B. dana 19.01.2015. godine cijeneći osnovanost tužbenog zahtjeva dana 19.01.2015. godine donio presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev kao neosnovan, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi H.H. u iznosu od 100.000,00 KM, Hamzić Ismet pribavio korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

40. U predmetu broj: ......... pokrenutom po tužbi A.B. kao tužitelja, protiv tuženih F.L. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 08.12.2014. godine, koja je uređena podneskom od 09.12.2014. godine, Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju dana 30.01.2015. godine, gdje je V.L. po naredbi Hamzić Ismeta krivotvorila potpis primioca na mjestu predviđenom za potpis primaoca i upisala imena M.H., A.A., M.S., M.Š., F.L., A.A., S.B., R.S., U.Š., S.Š. od 30.01.2015. godine, kao i dostavnice na ime S.B., S.Š., S.Š., U.Š., R.S., M.Š., M.H., M.S., A.A., M.Š., F.L. od 07.05.2015. i 30.1.2015.g., nakon čega je dana 04.05.2015. godine sudija Milena Rajić donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužiteljica A.F.B. po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na parcelama označenim kao kč. br. ....... površine 305 m2 i parceli označenoj kao kč. br. ........površine 330 m2 obje upisane u ZK uložak br..........., što se po novom premjeru odnosi da parcele označene kao kč. br. ......., kč......, da bi isti izvršio i navodno dostavljanje presude tuženim, te je presuda postala pravosnažna dana 04.05.2015. godine, čime je pribavljena imovinska korist A.B. u iznosu od 15.875,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

41. Dana 15.03.2016. godine u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu pod brojem ............... po tužbi radi utvrđenja i uknjižbe S.K. i dr., protiv tuženog M.M. i dr., Ismet Hamzić kao punomoćnik tužitelja, s ciljem da pribavi korist sebi i svojoj stranci, kako bi se u zemljišne knjige S.K. i drugi upisali kao vlasnici nad nekretninama označenim kao ukupno 60 parcela upisanih u zk. ul. ......, a u zk. ul. br........, označena kao kč........., površine 100442 m2, podneskom obavijestio sud da je nakon određenih provjera vezano za adrese tuženih, a sve u skladu sa nalogom suda, dostavio „tačnu“ adresu za 14-tuženu B.A. na adresi Ul. ........, iako je znao da se radi o fiktivnoj adresi, te da je tužena B.A. umrla u Brčkom 10.06.2009. godine, čime je pokušao dovesti u zabludu sud po pitanju adrese tuženih kako bi izdejstvovao nezakonito donošenje sudske odluke, da bi predmet prije donošenja sudske odluke bio izuzet od strane tužilaštva, te u njemu nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi S.K. i dr. u iznosu od 1.004.442,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

42. U predmetu broj: ................ pokrenutom po tužbi M.Z. i drugih kao tužitelja (ukupno 15), protiv tuženih N.Š. i drugih (ukupno 11), radi utvrđenja valjanosti ugovora, u kojem predmetu je dana 16.04.2013. godine punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te uz tužbu priložio Kupoprodajni ugovor, navodno zaključen dana 13.12.1986. godine, 28.10.1986., 03.08.1986., koje je lično falsifikovao Hamzić Ismet, tako što je na pisaćoj mašini uz pomoć Alić Mirsade otkucao ugovore i krivotvorio potpise kupaca i prodavaca, te datum zaključenja ugovora, nastojeći sud dovesti u zabludu u vezi sa činjenicom od kada su njegove stranke u posjedu nekretnina, a sve s ciljem da isti uknjiže kao vlasnici nekretnine označene kao kč..........., ukupne površine 6.190 m2, ..........., te je Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju gdje je V.L. po nalogu Ismeta Hamzića krivotvorila dostavnice na ime N.Š., S.Č., Z.B., M.B., H.R., E.B., S.B., R.B., S.B., tako što je dana 12.11.2013. godine upisala njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, te je ponovo dana 24.02.2014. godine; 22.04.2014. godine i 05.06.2014. godine krivotvorila dostavnice na ista imena, nakon čega je postupajući sudija N.A. posumnjala u istinitost izvršene dostave, obzirom da se pošta navedenim strankama poslata redovnom poštom vratila sa naznakom da su navedena lica nepoznata na adresi, te je dana 29.09.2015. godine izdala dnevnu naredbu da se Upravi suda dostavi kompletan spis radi ispitivanja urednosti dostave, nakon čega je spis dostavljen Tužilaštvu, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi M.Z. u iznosu od 154.750,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

43. U predmetu broj: .......... pokrenutom po tužbi M.B. kao tužitelja, protiv tuženih Z.S. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 14.01.2013. godine, Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju, a V.L. po nalogu Ismeta Hamzića krivotvorila dostavnice na ime tuženih P.N., H.J., H.R., D.S., Z.S., R.R., Z.B., A.A., R.B., R.Š., Dž.J., R.G., Dž.J., T.Č., Dž.B., E.Š-Š. i E.M.Š., tako što je dana 24.01.2013., 11.03.2013., 04.06.2013., 28.08.2013. i 05.12.2013. godine, upisala njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je održana glavna rasprava dana 09.12.2013. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija S.G.B. dana 13.01.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj M.B. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na porodičnoj stambenoj kući sagrađenoj na k.č. .... površine 89 m2 upisanoj u ZK izvadak br........., a što novom premjeru odgovara dijelu k.č. br. ........ i dio k.č. br..........., te je dostavu presude fiktivno izvršio Spahović Zaim dana 15.01.2014. godine na adrese tuženih, čime je pribavljena imovinska korist M.B. u iznosu od 133.500,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

44. U predmetu broj ............. pokrenutom po tužbi H.Ć. kao tužitelja, protiv tuženog V.S. radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 31.12.2014. godine, te je Spahović Zaim donio dostavnice na ime tuženih u Hamzićevu kancelariju gdje je V.L. po nalogu Ismeta Hamzića potpisala dostavnicu na ime V.S. od 09.01.2015. godine upisujući njegovo ime na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je održana glavna rasprava dana 27.02.2015. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako je navodno bio uredno obavješteni, te je postupajući sudija N.T. dana 27.02.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja, kojom je utvrđeno da je tužitelj H.Ć. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 na parceli označenoj kao kč. .........površine 1024 m2 upisanog u ZK uložak br............, što se po novom premjeru odnosi na kč. .................. površine 1093 m2 …………, te je dostavu presude izvršio Spahović Zaim tako što je donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, gdje je S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnicu na ime V.S. od 5.3.2015.godine, nakon čega je spis izuzet od strane tužilaštva, čime je pribavljena imovinska korist H.Ć. u iznosu od 54.650,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

45. U predmetu broj …… pokrenutom po tužbi E.K. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih M.S. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 15.01.2015. godine, koja je uređena podneskom koji je dostavljen sudu 12.06.2015. godine, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnice na ime tuženih F.H., A.S., M.S., F.B., S.H., S.H., F.H., N.B., A.B., A.B., M.H., A.K., H.B., S.A., A.I., V.G., A.A., A.S., H.G., H.S., A.G., M.G.M., nakon čega je održana glavna rasprava dana 11.12.2015. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija T.S. dana 11.12.2015 godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji Em.K. i En.K. po osnovu pravnog prometa izvršenog prije 15.02.1968. godine, stekli pravo korištenja na parceli označenoj kao kč. br..........., površine 114 m2, upisano u ZK uložak br. ……… i k.č. br. ............površine 139 m2 upisan u ZK uložak br. ………… što po novom premjeru odgovara dijelu k.č. br. ………, da bi dostavljanje presude u navedenom predmetu bilo izvršeno putem pošte, pa nakon što su se pismena vratila kao neuredno dostavljena jer su tuženi nepoznati na adresama, postupajući sudija je izvršio dostavljanje putem oglasne ploče i predmet arhivirao, čime je pribavljena imovinska korist Em.K. i En.K. u iznosu od 25.300,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

46. U predmetu broj: .............. pokrenutom po tužbi A.Ž. kao tužitelja, protiv tuženog R.B., radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 06.03.2015. godine, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Spahović Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T. i V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime tuženih H.B.,R.B., A.B., H.B., N.B., V.I., H.P., Dž.H., A.V., Š.V., O.V., H.B., I.B., H.B. R.B., R.B., V.B., H.V., A. – N.H., Z.B., F.B., F.B., A.B., tako što su dana 02.04.2015. godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je održana glavna rasprava dana 28.05.2015. godine, gdje za tuženog niko nije pristupio iako su navodno bili uredno obavješteni, te je postupajući sudija N.T. dana 28.05.2015 godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj A.Ž. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parcelama označenim kao k.č. br. ……… površine 100 m2 i kč. br. ...... površine 460 m2, obje upisane u ZK uložak br.............., a što po novom premjeru odgovara k.č. br. ......... površine 400 m2 i …….. površine 160 m2 ……, da bi Spahović Zaim u dogovoru sa Hamzić Ismetom izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženim na isti gore opisani način dana 02. i 03.06.2015. godine, te je presuda postala pravosnažna dana 03.09.2015. godine, čime je pribavljena imovinska korist A.Ž. u iznosu od 14.000,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

47. U predmetu broj ......... pokrenutom po tužbi M.I. kao tužitelja i drugih, protiv tuženog M.I., radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić dana 30.01.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnice na ime tuženih T.M., M.T., V.B., H.J., H.T., M.I., O.M., S.R., B.R., M.R., M.A., M.I., B.J., Z.J., H.B., S.M., Z.Đ., E.G., S.M., M.G.,Š.K., R.S., H.R., M.R., R.M., Š.I., P.I., F.M., Š.I. H.B., H.B., M.I., M.I., tako što je dana 17.03.2014. godine upisala imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 14.10.2014. godine sudija A.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji M.I. sa po ½ dijela i M.I. i L.I. sa po ¼ dijela stekli po osnovu dosjelosti pravo suvlasništva na nekretninama označenim kao kč. br. .....površine 200 m2, kč. br. ......površine 2550 m2, kč. br. ....... površine 340 m2, kč. br. ............površine 505 m2, kč. br. ……… površine 650 m2, ………, što se po novom premjeru odnosi na kč. br. ...., kč. br. ....., kč. br. ...., kč. br. ........., te je Spahović Zaim na isti gore opisani način izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženim dana 05.11.2014. godine, te je presuda dana 14.10.2014. godine postala pravosnažna, čime je pribavljena imovinska korist M.I. i drugima u iznosu od 164.900,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

48. U predmetu broj: ......... pokrenutom po tužbi S.G. kao tužitelja protiv tužene N.S., kasnije precizirano protiv A.J. i drugih (ukupno 26), radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini označenoj kao kč. br.........., površine 659 m2, upisana u zk.ul. br..........., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić dana 27.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. i S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime tuženih tako što su dana 19.03.2013. godine upisale imena tuženih S.B., M.S.,N.S., Đ.B., V.S., A.J., M.Č., C.J., S.J., K.F., S.M., V.J., M.B. i S.J. na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 10.06.2013. godine Ismet Hamzić podneskom zatražio da sud donese rješenje o prekidu postupka do pravomoćnog okončanja ostavinskog postupka iza umrlog G.J., te je sudija A.B. dana 15.04.2015. godine donijela Rješenje o prekidu postupka, te je Rješenje dostavila putem pošte tuženih, da bi se sva pošta vratila kao neuredna uz napomenu dostavljača da su navedena lica nepoznata na označenim adresama, te je predmet arhiviran 13.04.2016. godine, čime je pokušano pribavljenje imovinske koristi S.G. u iznosu od 13.180,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

49. U predmetu broj: ........... pokrenutom po tužbi H.S.Z. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih R.H.B. i drugih (ukupno 72), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama upisanim u zk. ul. br. …….., i to kč. …….. površine 250 m2, kč. br. ....... površine 480 m2, kč. br. ……….površine 380 m2, kč. br. ......... pov. 217 m2, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Ismet Hamzić dana 05.12.2012 godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L., S.T. po nalogu Hamzić Ismeta a Spahović Zaim dobrovoljno krivotvorili dostavnice na ime tuženih D.S., H.L., B.H., H.K., M.K., Š.K., O.K., R.K., A.K., I.K., B..K., H.K., M.K., Z.K., H.K., A.K., M.K., M.K., S.K., S.M., V.S., A.M., S.M., R.K., Z.Ć., E.P., R.L., H.B., E.S., A.B., R.S., O.B., Š.L., N.L., M.B., M.S., M.S., M.S., A.S., H.S., I.B., R.M., R.B., M.M., S.P., M.M., I.H., tako što su dana 20.02., 21.02.2013. 11.07.2014. godine na mjestu označenom za potpis primaoca upisali njihova imena, nakon čega je sudija N.T. dana 22.10.2014. godine donio rješenje kojim se prekida postupak, te je fiktivno dostavljanje navedenog rješenja na gore opisani način izvršio Spahović Zaim dana 29 i 31.10.2014. godine na adrese tuženih, konstatujući njihova imena u rubrici potpis primaoca iako navedena lica ne stanuju na adresama koje su i pismeno označena, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi H.S.Z. iznosu od 174.600,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

50. U predmetu broj: pokrenutom po tužbi A.B. kao tužitelja i drugih protiv tuženih H.B.L. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 07.01.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. i S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime tuženih tako što su dana 27.01.2014 godine upisale imena tuženih O.V., A.V., Š.V., R.H., F.B., A.B., F.B., H.B., I.B., H.P., H.L., N.B., V.I., Z.B., R.B., V.B., R.B., R.B., H.B., H.B., H.B., A.H., A.V. na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 28.02.2014. godine sudija T.S. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj A.B. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništvo sa 1/1 dijela na nekretninama označenim kao kč. br. ............ 87 m2 i ……… površine 621 m2, površine 708 m2 upisane u zk. uložak br. .........kojoj po novom premjeru odgovara kč. br. ........ te parcelama označenim kao kč. br. ............ površine 5433 m2 što po novom premjeru odgovara kč. ............. kč. br. .......... površine 919 m2, po novom premjeru odgovara kč. br. .............. kč. br. ........... površine 433 m2 kojoj po novom premjeru odgovara KČ. br. ............ i kč. br. .......... površine 428 m2 kojoj po novom premjeru odgovara kč. br. .......... upisane u ZK uložak br. .........., a A.B. i A.P. po osnovu dosjelosti stekli suvlasništvo sa po ½ dijela na parcelama označenim kao kč. br. ........ površine 1078 m2 i kč. br. .......... površine 599 m2 upisana u ZK uložak br. …………..po novom premjeru, te je navedenu presudu Spahović Zaim dana 06.03.2014. godine fiktivno dostavio navodno na adrese tuženih na isti gore opisani način, te je presuda postala pravosnažna dana 28.02.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist A.B. i dr. u iznosu od 327.775,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

51. U predmetu broj: ................ pokrenutom po tužbi A.DŽ. kao tužitelja i drugih protiv tužene S.M., radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretnini označenoj kao kč. br........., pov.1509 m2, kč. br. ...... pov. 5525 m2, kč. br. .........površine 1204 m2, kč. br.........., pov. 2417 i …… pov. 3465 m2, sve upisane u zk. ul. br.........., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 05.10.2012. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tužene u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, po nalogu Hamzić Ismeta njemu poznata osoba krivotvorila dostavnicu na ime tužene S.M., tako što je dana 28.03.2013. godine upisano ime tužene na mjestu označenom za potpis primaoca, iako je Hamziću bilo poznato da je tužena 90-tih godina umrla, nakon čega je dana 22.01.2014. godine sudija N.N.donijela Rješenje kojim se smatra da je tužba povučena jer tužitelj nije pristupio na pripremno ročište dana 22.01.2014. godine, te je predmet arhiviran dana 28.03.2014. godine, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi A.DŽ. u iznosu od 7.060,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 540,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

52. U predmetu broj: ............ pokrenutom po tužbi H.B.. kao tužitelja i drugih protiv tuženog …… radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 08.09.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju,S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnicu na ime tuženog ……..tako što je dana 16.09.2014. godine upisala ime NN lica kao navodnog primaoca na mjestu označenom za potpis primaoca nakon čega je dana 28.11.2014. godine sudija N.N. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj H.B. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parcelama označenim kao kč. br........ površine 281 m2 i kč. br. ......površine 95 m2 upisane u ZK uložak br. ........ što je po novom premjeru kč. br………., da bi se naknadno prilikom pokušaja dostavljanja presude utvrdilo da se na označenoj adresi nalazi ............, a ne tuženi, te je dostavljanje izvršeno putem oglasne ploče suda, a po prijedlogu punomoćnika tužitelja Hamzić Ismeta, te je presuda postala pravosnažna na dan 28.11.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist H.B. u iznosu od 112.800,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

53. U predmetu broj: ..................... pokrenutom po tužbi M.I. kao tužitelja protiv tuženih V.H. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 21.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. i S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime M.Nj., V.Š.Nj., M.Nj., M.Nj., P.Nj., N.Nj., V.H., M.Nj., tako što su dana 04.03.2013. godine upisale imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija S.R. poziv za naredno ročište dostavila putem pošte, te su se svi pozivi vratili kao neuredni uz naznaku da su navedena lica nepoznata na adresi, te je sudija donijela rješenje dana 28.11.2013. godine kojim je obavezala punomoćnika tužitelja da u roku od 30 dana dostavi dokaz o prebivalištu tuženih pribavljen putem MUP-a, pa nakon što tužitelj nije postupio po nalogu sudije, sudija S.B.M. je dana 27.03.2014. godine donijela rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom; da bi u predmetu broj: ......... pokrenutom po istoj pravnoj stvari advokat Hamzić Ismet dana 14.11.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te se dogovorio Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnice na ime tuženih M.Nj.,V.Nj., V.H., P.Nj., N.Nj., M.Nj., M.Nj. i M.Nj., tako što je dana 26.11.2014. godine upisala imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je sudija T.S. dana 31.12.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj M.I. stekao pravo vlasništva po osnovu dosjelosti nad cijelim suvlasničkim dijelovima i to sa 19/20 dijela na parceli označenoj kao kč. br. ........ površine 395 m2 upisana u ZK uložak br. ........., što se po novom premjeru odnosi na parcelu označenu kao kč. ........... pa nakon što je presuda dostavljena poštom na adrese tuženih sve se dostavnice vratile kao neuredno dostavljene iz razloga što su tuženi nepoznati na označenim adresama, sudija dostavljanje izvršila putem oglasne ploče, te je presuda postala pravosnažna 03.06.2016. godine, čime je pribavljena imovinska korist M.I. u iznosu od 110.000,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

54. U predmetu broj: ........... pokrenutom po tužbi M.A. kao tužitelja i drugih protiv tuženog E.L.K. radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 10.07.2012. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, uređenu podneskom od 23.08.2012. godine, na način da je sa početnog jednog tuženog tužba podnesena protiv 123 lica, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T., V.L. po nalogu Hamzić Ismeta, a Spahović Zaim dobrovoljno krivotvorili dostavnice od 21. do 29.10.2012. godine na ime I.L., Ć.L., F.L., S.L., K.L. F.K., Č.L., I.L., S.L., K.L., E.L., Z.L., Ć.B., Z.H., K.L., E.K., I.B., Ć.L., F.D., Z.H., A.K., B.L., Z.L., A.L., L B.L., H.U., Dž.K., K.M., E.L., A.Ž., A.D., Ć.L., T.K., Z.L., A.L., Dž.L., Z.T., E.L., S.L., S.L., M.D., M.L., Z.L., Z.K., F.H., A.L. S.T., M.L., Z.H., Dž.Dž., H.M., Z.L., S.L., S..Đ., M.A., M.L., F.L., M.H., A.H., M.J., S.Đ., M.A., A.L., K.L., A.B., R.L., S.D., S.D., M.L., R.L., S.J., S.Ć., H.L., D.Č., Č.L., M.Ć., A.L., F.K., S.M., A.L., H.D., H.D., R.L., R.L., H.A., H.Dž., H.H., S.L., M.I., M.L., S.M., M.L., F.S., H.L., H.P., S.L., B.L., A.L., A.L., H.B., Š.K., Z.N., M.P., M.Đ., M.H., F.L., A.L., I.L., Đ.L., Š.M.,Ć.L., A.L., V.L., A.H., B.S., A.L., A.L., F.L., E.L., A.L., tako što su upisali imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi sudija N.T. dana 24.04.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji M.A. i M.A. stekli pravo vlasništva po osnovu dosjelosti sa ½ dijela na parceli označenoj kao kč. br. ........površine 380 m2 upisana u ZK uložak br. ........ što po novom premjeru odgovara parceli označenoj kao kč. br. ......... površine 380 m2 ........., te je Spahović Zaim navedenim licima fiktivno dostavio presudu u periodu od 20.04. do 30.04.2014. godine, te je presuda postala pravosnažna dana 20.04.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist M.A. i dr. u iznosu od 11.400,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

55. U predmetu broj: ........... pokrenutom po tužbi Š.T. kao tužitelja i drugih protiv tuženog N.L. i drugi radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 24.10.2012. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T., V.L. po nalogu Hamzić Ismeta, a Spahović Zaim dobrovoljno krivotvorili dostavnice na ime M.L., A.L., S.L., M.L., H.L., N.L., S.L., M.L., K.L., I.L., E.L., N.L., M.L., I.L., S.L., M.L., A.L., Z.L., A.L., H.L., Ć.S., S.V., tako što su dana 10.04.2013., 07.06.2013., 26.12.2013., 24.02.2014., 10.06.2014., 16.09.2014., 27.10.2014. i 29.04.2012. godine, upisali imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi sudija Z.B. dana 20.11.2014. godine donijela Presudu da su tužitelji po osnovu dosjelosti stekli pravo vlasništva na nekretninama upisanih u ZK uložak br. ............. i to: J.K. sa 1/1 dijela na kč. br. ........... površine 105 m2 iz ZK uloška br. ........ i kč. br. .......površine 230 m2 iz ZK uloška br. .........(kč. br. ........i kč. br. ........ novog premjera), te su pravo vlasništva stekli Š.T., S.I., S.K., A.Z., A.B., Š.H., R.L., H.L., A.L., Z.L. i Š.K. na kč. česticama koje su označene u presudi, da bi ovu presudu Spahović Zaim dana 26.11.2014. godine navodno dostavio na adrese tuženih na isti gore opisani način, te je presuda dana 25.12.2014. godine postala pravosnažna, čime je pribavljena imovinska korist Š.T. i dr. u iznosu od 33.500,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

56. U predmetu broj: ............pokrenutom po tužbi F.U. kao tužitelja protiv tuženog ............, radi utvrđenja postojanja prava na uknjižbu u KPU na stambenom objektu u Sarajevu u ul ............. sagrađen na kč. br........., pov. 43 m2, općina Novi Grad, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 27.01.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, gdje je ......... u odgovoru na tužbu od 20.02.2014. godine kada je tužbu uredno dobio na odgovor na adresu Ul. ......... naveo prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani ........, jer ........... kao tuženi nije posjednik stambenog objekta u Ul. ......... u Sarajevu, već su to stanari u predmetnom objektu, Hamzić Ismet podneskom od 20.02.2014. godine uredio tužbu na način da je dostavio navodno ispravnu adresu tuženog ..................na adresu Ul. ...................., te predložio sudu dostavu putem kurira., nakon čega se dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj u buduće krivotvorii dostavnice na ime ............. u rubrici predviđenoj za potpis primaoca, tako da je Spahović Zaim dana 11.08.2014. godine sam ili preko njemu poznate osobe upisao potpis primaoca, da bi dana 02.10.2014. godine sudija Milena Rajić donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je F.U. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na stanu površine 43 m2 koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Sarajevu u Ul. ............... sagrađena na parceli kč. br.............., te je Spahović Zaim dana 10.10.2014. godine izvršio fiktivno dostavljanje presude na adresu ................., te je presuda dana 03.11.2014. godine postala pravomoćna, čime je pribavljena imovinska korist F.U. u iznosu od 64.500,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

57. U predmetu broj: ................ pokrenutom po tužbi S.M. kao tužitelja protiv tuženog R.G., radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 24.10.2013. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženog u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorila dostavnice na ime R.G., tako što je dana 01.11.2013. godine upisala njegovo ime na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija S.G.B.dana 24.02.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je S.M. stekao pravo vlasništva po osnovu dosjelosti 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. br. ...... dio kuće sagrađene na parceli ..... površine 144 m2 upisana u ZK uložak br..........., što po novom premjeru odgovara dijelu kč. br. ..........., pa kada je sudija presudu dostavila putem pošte, ista se vratila kao neuredna, uz naznaku dostavljača da je R.G. nepoznat na adresi, te je izvršeno dostavljanje putem oglasne ploče i predmet arhiviran dana 30.09.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist S.M. u iznosu od 14.400,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

58. U predmetu broj: ............... pokrenutom po tužbi M.S. kao tužitelja protiv tuženih I.B.S. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 20.05.2013. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T. i V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime Dž.S., Dž.S., Š.T., I.S., S.B., tako što su dana 11.03.2014. i 03.06.2014. godine upisale imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi sudija A. B. dana 16.12.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je M.S. po osnovu dosjelosti sa 1/1 dijela stekla pravo vlasništva na kući sagrađenoj na parceli br. kč. br. ......... površine 154 m2 upisana u ZK uložak br............, što se po novom premjeru odnosi na parcelu označenu kao kč ............, te je ponovo navedenu presudu Spahović Zaim dana 18.12.2014. godine fiktivno dostavio na adrese tuženih na gore opisani način, te je presuda postala pravosnažna dana 19.01.2015. godine, čime je pribavljena imovinska korist M.S. u iznosu od 120.000,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

59. U predmetu broj: .......... pokrenutom po tužbi E.M. kao tužitelja i drugih protiv tuženih E.Ć. i drugih (ukupno 23), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na parcel označenoj ka kč. br....., pov. 190 m2, upisana u zk.ul. br..........., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 23.05.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvoria dostavnice na ime H.H., H.Ć., Dž.Ć., A.Ć., M.H., I.Ć., E.H., D.H., E.H., R.V., A.H., E.Dž., S.G., H.Ć., R.B., S.A., tako što je dana 04. i 05.06.2013. godine upisala imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi sudija N.T. dana 29.05.2014. godine donijela rješenje kojim se postupak u ovoj pravnoj stvari prekida, nakon čega je Spahović Zaim izvršio fiktivno dostavljanje rješenja tuženim strankama, te je spis arhiviran 13.01.2016. godine, čime je pribavljena imovinska korist E.M. u iznosu od 7.600,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

60. U predmetu broj: ................. pokrenutom po tužbi M.P. kao tužitelja protiv tuženih I.Č.Nj. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 27.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T. i V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime S.C., I.Nj., S.F., tako što su dana 11.03.2014., 09.09.2013. i 11.12.2013. godine, upisale imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija Milena Rajić dana 22.01.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je M.P. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 na parceli označenoj kao kč. br. .........površine 68 m2 upisano u ZK uložak br............., što po novom premjeru odgovara parceli označenoj kao kč. br............, pa kada je navedenu presudu sudija dostavila putem pošte dostavnice se vratile kao neuredne jer su S.F., I.Nj. i S.C. nepoznate na adresi, te je naloženo da kurir izvrši dostavu, da bi Spahović Zaim dana 13.08.2014. godine izvršio fiktivno dostavljenje presude na isti gore opisani način, te je presuda postala pravosnažna dana 15.09.2014. godine, čime je pribavljena imovinska korist M.P. u iznosu od 20.400,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

61. U predmetu broj: ................... pokrenutom po tužbi Z.G. kao tužitelja protiv tuženih Z.G. i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hamzić Ismet dana 29.11.2012. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dogovorio sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njegovu kancelariju, pa nakon što je Zaim donio dostavnice u Hamzićevu kancelariju, S.T. i V.L. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorile dostavnice na ime Z.G. i M.G., iako je Hamzić znao da je Z.G. davno umrla, tako što su dana 21.02.2013., 06.12.2012. i 30.05.2013. godine upisale imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi nakon toga sudija izvršila dostavljanje putem pošte koja se vratila kao neuredna sa adresa upućenim M.G. i Z.G. uz napomenu da su isti nepoznati na adresi, da bi Spahović Zaim ponovo izvršio fiktivno dostavljanje poziva strankama dana 21.10.2013. i 11.11.2013. godine, te je glavna rasprava održana bez prisustva tuženih i sudija Z.B. dana 03.01.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je na osnovu valjanog kupoprodajnog ugovora i na osnovu dosjelosti tužitelj stekao vlasništvo nad cijelim suvlasničkim dijelovima tuženih M.G. sa 1/245 dijela i Z.G. sa 26/120 dijela na nekretnini označenoj kao kč. ... površine 115 m2 upisane u ZK uložak br. .............. što po novom premjeru odgovara parceli označenoj kao kč. ............, te je Spahović Zaim fiktivno dostavio presudu tuženim nakon čega je presuda postala pravosnažna, čime je pribavljena imovinska korist Z.G. u iznosu od 110.000,00 KM, Hamzić Ismetu pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Hamzić Ismet, Pita Muamer, Spahović Zaim

62. U predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: ……….. pokrenutom po tužbi M.Đ., po punomoćniku Ismetu Hamziću dana 25.5.2015. godine protiv tuženih M.F. i drugih radi utvrđenja postojanja prava na uknjižbu u KPU na poslovnom prostoru u stambenoj zgradi u Ul. ……….., ukupne površine 16 m2, sagrađenoj na kč. ………….. novog premjera, V.L. i S.T. po nalogu Ismeta Hamzića krivotvorile dostavnice na ime tuženih i to V.L. dana 25. i 26.06.2015. godine potpisala dostavnice na ime D.G., V.Š., S.S., kao i dostavnice iz sedmog i šestog mjeseca 2015. godine, koje su u kancelariju Ismeta Hamzića, po prethodnom dogovoru donijeli Pita Muamer i Spahović Zaim, da bi dan poslije posljednjeg potpisivanja dostavnica V.L. Pita Muameru predala novac u iznosu od 100 KM koji je Hamzić poslao za navedenu uslugu Pita Muameru, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, jer je predmet izuzet od strane Tužilaštva čime je pokušano pribavljanje imovinske korist M.Đ. u iznosu od 19.200,00 KM, Hamzić Ismet pribavio sebi korist u iznosu od 1.080,00 KM, Pita Muamer u iznosu od 100,00 KM, a Spahović Zaim u neutvrđenom iznosu;

63. U predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: ........................ pokrenutom po tužbi R.R., po punomoćniku Ismetu Hamziću dana 19.1.2011. godine protiv tuženih M.F. i drugih radi utvrđenja prava na uknjižbu temeljem ugovora na nekretnini označenoj kao kč.br. .................... površine 1120 m2, upisana u zk.ul.br. ..........., V.L. i S.T. po nalogu Ismeta Hamzića krivotvorile dostavnice na ime tuženih tako što je V.L. potpisala dostavnicu na ime B.V. od 26.06.2012. godine, koje je u kancelariju Ismeta Hamzića donio Spahović Zaim, te dostavnicu na ime K.V. i B.V. od 20.04.2015. godine, koje je u kancelariju Ismeta Hamzića donio Pita Muamer, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, jer je predmet izuzet od strane Tužilaštva, čime je pokušano pribavljanje imovinske korist R.R. u iznosu od 11.200,00 KM, Hamzić Ismetu u iznosu od 1.080,00 KM, Pita Muameru i Spahović Zaim u neutvrđenom iznosu;

dakle, od tačke 30 do 63. Optužnice osumnjičeni Hamzić Ismet organizovao grupu za organizovani kriminal s ciljem počinjenja krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti, Krivotvorenje službene isprave u kojoj su učestvovali Vuković Pero, Spahović Zaim, V.L. i S.T. po nalogu Hamzić Ismeta krivotvorili javne i službene isprave s ciljem da se takve lažne isprave upotrijebe kao prave, te su i upotrijebljene kao prave, dok je Spahović Zaim kao službena osoba iskorištavanjem službenih ovlaštenja pribavio korist sebi i drugim i krivotvorio službene isprave, a Pita Muamer radnjama opisanim u tačkama 62 i 63., kao službena osoba iskoristio službeni položaj i sebi i drugom pribavio imovinsku korist, a Vuković Pero radnjom opisanom u tački 30. pomogao u krivotvorenju javne isprave s cilje da se upotrijebi kao prava;- II -

SKOPAK Samina, SPAHOVIĆ Zaim, PITA Muamer, B.O.

Skopak Samina, advokat iz Sarajeva, sa kancelarijom u Ul. .........., udružila se sa sudskim dostavljačima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, .........., te B.O. pripravnicom iz svoje kancelarije, s ciljem učinjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji BIH za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine i to zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave, a sve u cilju pribavljanja imovinske koristi za sebe i druge, vršenjem nezakonite uknjižbe prava vlasništva na nekretninama, tako što su u periodu od 01.01.2013. do 07.07.2016. godine udružili se tako što je Skopak Samina kao stručno lice, svjesna pravnih propisa, kao advokat i punomoćnik tužitelja koji su imali pravni interes da se uknjiže kao vlasnici nekretnina na području Kantona Sarajevo, preduzimala radnje u predmetima pred Općinskim sudom u Sarajevu, sa sjedištem u Ul. Šenoina broj 6, Općina Centar Sarajevo, tako što je pokretala parnične postupke podnošenjem tužbi za sticanja prava vlasništva dosjelošću, te se dogovorila sa službenim licima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, da iskoriste svoj službeni položaj, prema kojem su kuriri u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sarajevu, dužni vršiti dostavu i uručenje pismena shodno zakonskim propisima te su odgovorni za urednu i blagovremenu dostavu pismena, tako da u parničnim predmetima tog suda koji su pokrenuti tužbama za priznavanje prava vlasništva dosjelošću, u kojim su postupajuće sudije izdavale naredbe da se tužbe, presude i pozivi iz tih predmeta dostave svim tuženim strankama na adrese označene u tužbama, postupaju suprotno interesima i zadacima službe i suprotno čl. 9 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05) koji propisuje da su namještenici dužni izvršavati naredbe rukovoditelja koji se odnose na službene poslove koji su utvrđeni u opisu radnih mjesta na koje su raspoređeni i suprotno čl. 10 istog Zakona, koji propisuje da su namještenici dužni obavljati svoje poslove profesionalno i nepristrasno i da ne smiju tražiti niti prihvaćati za sebe bilo kakvu dobit, povlasticu, nagradu u novcu ili uslugama ili slično, na način da je Skopak Samina u tužbama označavala fiktivne adrese tuženih stranaka, a kuriri za neutvrđen iznos novca koji im je davala Skopak Samina vršili fiktivno dostavljanje sudskih pismena tuženim strankama, tako što su lično upisivali imena tuženih stranaka na potvrdama o obavljenoj dostavi (dostavnicama) u rubrici potpis primaoca, ili su donosili dostavnice u kancelariju Skopak Samine, gdje su B.O., Skopak Samina, Spahović Zaim i druga njima poznata lica, potpisivali dostavnice krivotvoreći potpise tuženih stranaka na dostavnicama, te je B.O. po nalogu Samine Skopak kopirala potpisane dostavnice i ulagala ih u spise u kancelariji kako bi sljedeći put kada im kuriri dostave na potpis dostavnice za iste stranke znali kako da se na sličan način potpišu, nakon čega su Spahović Zaim i PIta Muamer vraćali potpisane dostavnice, postupajući suprotno članu 351. ZPP-a jer nisu ni pokušali ni izvršili dostavljanje na označene adrese tuženih niti su sudska pismena predali strankama kojima su po naredbi sudije trebali izvršiti dostavu, znajući da su još u tužbama neistinito po prethodnom dogovoru označene adrese, da bi sudije na osnovu takvih krivotvorenih dostavnica postupale smatrajući da je uredno izvršena dostava, što je za posljedicu imalo održavanje ročišta bez prisustva zainteresovanih tuženih stranaka, te donošenje presuda zbog propuštanja bez ispunjenih zakonskih uslova iz čl. 182. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH (“Službene novine Federacije FBiH”, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) jer je navedenim članom propisano da se ovakva presuda donosi kad je tuženom uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja, a tuženi nije dostavio pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan, te suprotno čl. 58. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13, broj 100/13), koji propisuje uslove za sticanje prava vlasništva dosjelošću, da bi navedene presude po pravosnažnosti poslužile kao osnov za sticanje prava vlasništva nad nekretninama dosjelošću i prenos prava vlasništva u zemljišnjim knjigama, te je dolazilo do promjene ličnosti vlasnika i do nastupanja štetnih posljedica i težeg ugrožavanja prava ranijih vlasnika i njihovih nasljednika jer im je onemogućeno pravo na pristup sudu i zaštitu imovine, pa su tako u predmetima Skopak Samine doneseno 9 presuda kojim je pribavljena imovinska korist tužiteljima koji su postali vlasnici nekretnina na nezakonit način, a 7 predmeta ostalo u pokušaju, te je pribavljena imovinska korist Samini Skopak od naplaćenih advokatskih nagrada u iznosu od 29.160,00 KM, pribavljena imovinska korist strankama u iznosu od 991.450,00 KM, pokušano pribavljanje imovinske koristi strankama u iznosu od 1.016.795,00 KM, a Spahović Zaimu i Pita Muameru pribavljena korist u neutvrđenom iznosu, pa su tako:

SKOPAK Samina, B.O. i PITA Muamer

64. U predmetu broj: ..................., Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja M.M. podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv tuženog D.M., te je podneskom od 29.12.2014. godine povukla tužbu, te je sudija A.S.F. dana 26.01.2015. godine donijela rješenje kojim se tužba smatra povučenom, da bi dana 30.01.2015. godine ponovo podnijela tužbu pred istim sudom koja je zavedena pod brojem ............. kojim je ponovo zadužena sudija A.S.F., te je Samina Skopak podneskom od 30.01.2015. godine obavijestila sud da povlači tužbu, te je sudija dana 18.02.2015. godine donijela rješenje o povlačenju tužbe, da bi Skopak Samina 30.01.2015. godine podnijela treću tužbu u istoj pravnoj stvari, kako bi predmet bio dodjeljen u rad odgovarajućem sudiji, koja je pred Općinskim sudom u Sarajevu zavedena pod brojem ............... kojim je zadužena sudija Rajić Milena, da bi se Skopak Samina dogovorila sa Pita Muamerom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je Pita donio dostavnicu u kancelariju Samine Skopak, Skopak Samina krivotvorila dostavnicu uz tužbu tuženom D.M. dana 05.02.2015. godine na adresu …….., gdje je isti nepoznat na adresi, tako što je upisala njegovo ime u rubrici primalac, te je sudija dana 08.09.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su M.M. i drugi, po osnovu dosjelosti, stekli pravo suvlasništva na jednake dijelove na parceli označenoj kao kč. br. ........ površine 2938 m2 upisana u ZK uložak br. ……., što se po novom premjeru odnosi na parcelu označenu kao kč. br. .............. te je navedena presuda postala pravosnažna dana 08.09.2015. godine, čime je pribavljena korist M.M. u iznosu od 29.800.00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

65. U predmetu broj: ........................ pokrenutom po tužbi M.M. kao tužitelja, protiv tuženog D.M., radi utvrđivanja i uknjižbe, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 26.02.2015. godine, da bi dogovorila sa Pita Muamerom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je Pita donio dostavnicu u kancelariju Samine Skopak, Skopak Samina krivotvorila dostavnicu uz tužbu na ime D.M. tako što je dana 05.03.2015 godine upisala njegovo ime na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 01.09.2015. godine sudija S.G.B. donijela Presudu zbog propuštanja, kojom je utvrđeno da je tužitelj M.M. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parceli označenoj kao kč. br. .........., površine 9584 m2 upisana u ZK uložak .........., što se po novom premjeru odnosi na parcelu …........., te je dostavljanje presude tuženom pokušano 10.09.2015. godine kojom prilikom je na dostavnici konstatovano da je lice nepoznato na adresi, te je postupajući sudija izvršio dostavljanje putem oglasne ploče suda i predmet arhivirao dana 13.05.2016. godine, čime je pribavljena korist M.M. u iznosu od 95.400.00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

66. U predmetu broj: ............... pokrenutom po tužbi V.M. kao tužitelja, protiv tuženih V.Č. i drugih (ukupno 7), radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja podnijela tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 30.12.2014. godine radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama označenim kao kč.br., ........ površine 4143 m2 i k.č. br..............., površine 1571 m2, upisane u zk.ul. br., .....................da bi dogovorila sa Pita Muamerom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je Pita donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Skopak Samina krivotvorile dostavnicu na ime tuženih N.Ć., N.Č., S.Č., G.M., V.Č., V.Č., G.R. tako što su dana 05.05.2015. godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, da bi sudija Đ.R. dana 10.09.2015. godine donijela rješenje o prekidu postupka zbog smrti prvotužene V.Č., nakon čega je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podneskom od 04.01.2016. godine obavijestila sud da u ovom predmetu povlači tužbu, te je sudija dana 09.03.2016. godine donijela rješenje kojim se prima na znanje povlačenje tužbe i dostavljanje rješenja tuženim izvršila putem oglasne ploče suda, čime je pokušano pribavljanje koristi V.M. u iznosu od 5.7140,00 KM, Skopak Samini u iznosu od 1.080,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

67. U predmetu broj: ......................... pokrenutom po tužbi M.M. kao tužitelja, protiv tuženih M.Š. i drugih (ukupno 10), radi priznavanja vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 28.11.2014. godine, te se dogovorila sa Pita Muamerom da donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je isti donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak, Samina Skopak krivotvorila dostavnicu na ime M.K. od 25.02.2015. godine, dok je B.O. po nalogu Skopak Samine krivotvorila dostavnicu na ime N.H., tako što su dana 19.01.2015 godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 17.09.2015. godine sudija Rajić Milena donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj M.M. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parceli označenoj kao kč. br. …….., površine 2952 m2 upisana u ZK uložak br.................., te parceli označenoj kao kč. br....................., površine 100 m2 upisana u ZK uložak br……, što se po novom premjeru odnosi na parcele označene kao kč. br. ..........., te je sudija dostavljanje presude tuženim izvršila putem dostavljača, gdje su se dostavnice vratile uz napomenu dostavljača da su isti nepoznati na adresi, te je dostavljanje izvršeno putem oglasne ploče i arhiviran predmet dana 17.05.2016. godine čime je pribavljena korist M.M. u iznosu od 30.520.00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

Skopak Samina, Spahović Zaim, Pita Muamer i B.O.

68. U predmetu broj ………………..Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja V.M. podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 29.12.2014. godine protiv tuženih N.M. i J.C. koju je tužbu istog dana podneskom ispravila i sudu dostavila 30.12.2014. godine podnesak uređenje tužbe kojim je sa dvoje tuženih proširila tužbeni zahtjev na još 16 lica, radi utvrđenja i uknjižbe na nekretninama označenim kao kč. br. …………………, površine 2159 m2 i k.č. br. ……………………, površine 804 m2, upisane u zk.ul.br………………………., te se dogovorila sa Pita Muamerom i Spahović Zaimom da donesu dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što su isti donijeli dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Samina Skopak krivotvorile dostavnice na ime S.C. (umrla), M.C. (umro), S.C. (umro), V.C. (umro), D.C. (umrla), N.C. (umro), M.C. (umro), B.C. (umro), N.C. (umro), G.C. (umrla), B.C. (umro), I.C., N.M. (umro), M.C. (umro), S.C. (umro), Đ.C. (umro), J.C.,V.C., upisujući njihova imena u mjestu predviđenom za potpis primaoca u periodu od 12.02.2015. do 10.06.2015. godine, pa nakon što je postupajući sudija S.B.M. posumnjala u istinitost dostave i poslala pozive putem pošte, isti se vratili sa naznakom da su tuženi nepoznati na adresama, te je sudija dana 20.08.2015. godine uputila dopis Upravi suda tražeći preduzimanje koraka radi utvrđivanja odgovornosti kod dostavljača jer su izvršili dostave osobama za koje je kasnije utvrđeno da lica uopšte ne žive na navedenim adresama, čime je pokušano pribavljanje koristi V.M. u iznosu od 57.140.00 KM, Skopak Samini u iznosu od 1.080,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

69. U predmetu broj: ………………………… kao punomoćnik tužioca M.N. podnijela tužbu protiv tuženih A.N.Š. i dr. (ukupno 16) dana 25.08.2014. godine, koju je povukla dana 25.08.2014.godine, da bi dana 29.08.2014. godine podnijela tužbu u predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi M.N. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih M.N. i drugih (ukupno 16), radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 04.08.2014. godine, da bi dogovorila sa Pita Muamerom i Spahović Zaimom da donesu dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što su Pita i Spahović donosili dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine krivotvorila najmanje tri dostavnice na ime tuženih, R.N., M.N., tako što je dana 16.03.2016. godine upisala njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 29.05.2015. godine sudija A.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji M.N.i B.N. stekli pravo suvlasništva na jednake dijelove na cijelim suvlasničkim dijelovima tuženih na parcelama označenim kao kč. br. ……………. površine 968 m2, kč. br. ……………… površine 3505 m2 i kč. br……………….., površine 2724 m2 i kč. br. …………………….površine 4125 m2 upisane u ZK uložak br. ……………, parcelama označenim kao kč. br. …………………, površine 1377 m2 i kč. br. ………………… površine 1277 m2 upisane u ZK uložak br. ………………… starog premjera što se po novom premjeru odnosi na parcele označene kao kč. br. ………………………, nakon čega je dostavljanje tuženim presude izvršeno putem pošte gdje su se dostavnice vratile kao neuredne uz naznaku da su tuženi nepoznati na adresi, čime je pribavljena korist M.N., B.N. i M.M. u iznosu od 140.940,00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

70. U predmetu broj: ………………… pokrenutom po tužbi N.M. kao tužitelja, protiv tuženih M.Š. i drugih (ukupno 9), radi utvrđenja i uknjižbe, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 26.12.2013. godine radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama označenim kao kč. br……………, površine 21090 m2, kč.br. …………….., površine 12025 m2, kč………………….., površine 7780 m2 i kč.br. ……………., površine 11615 m2, sve upisane u zk.ul. br………………….., da bi se dogovorila sa Spahović Zaimom i Pita Muamerom da ovi donesu dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što bi donijeli dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Samina Skopak krivotvorile dostavnice na ime M.Š., H.K., H.H., R.K., N.H., Đ.H., F.Š., S.Š. i S.H., tako što su dana 12.06.2014. godine, 05.11.2014. godine, 08.01.2014. godine, 14.02.2014. upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je postupajući sudija S.B.M.uputila pozive istim strankama za glavnu raspravu putem redovne pošte, pa nakon što su se sve dostavnice vratile kao neuredno dostavljene, jer su imenovana lica nepoznata na adresama, sudija je izdala naredbu da se pozivi za glavnu raspravu zakazanu za dan 25.05.2015. godine ponovo upute putem sudskih dostavljača, te je Spahović Zaim dostavnice na ranije navedena imena vratio u sudski spis kao uredno dostavljene dana 03.02.2015. godine, da bi na glavnoj raspravi održanoj dana 25.05.2015. godine Skopak Samina povukla tužbu, te je dana 20.08.2015. godine postupajući sudija izdao dnevnu naredbu da se Upravi suda dostavi kompletan spis radi ispitivanja urednosti dostave, nakon čega je spis dostavljen Tužilaštvu, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje koristi N.M. u iznosu od 525.100,00 KM, Skopak Samini pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

71. U predmetu broj: ………………. pokrenutom po tužbi N.C. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih J.C. i drugih (ukupno 21), radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 06.09.2013. godine, te se dogovorila sa Spahović Zaimom i Pita Muamerom da ovi donesu dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što su donijeli dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Samina Skopak krivotvorile dostavnice na ime tuženih D.C., G.C.S., Z.C., M.C., J.C., R.C., B.C., A.C.J., R.C., U.S. (umro), R.C.D. (umrla), M.C., D.T., N.C., J.C. (umrla), G.P.C. (umrla), N.M. (umro), D.C. (umrla), I.C. (umrla), tako što su dana 30.10.2013. godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 22.01.2014. godine sudija Rajić Milena donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji N.C. i B.C. po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasništva na jednake dijelove na cijelim suvlasničkim dijelovima tuženih na parceli označenoj kao kč. br. ………….., površine 12000 m2, upisana u ZK uložak br. ………………., što se po novom premjeru odnosi na parcele označene kao kč. br. ………………….., nakon čega je presuda dostavljena tuženim na naznačene adrese putem pošte, koje su se vratile kao neuredne uz napomenu dostavljača da su lica nepoznata na adresi, te je postupajući sudija dostavljanje presude izvršio putem oglasne ploče, te je dana 03.09.2014. godine sud donio Dopunsku presudu zbog činjenice da je nadležna općinska služba Općine Ilijaš po službenoj dužnosti u postupku usklađivanja zemljišno knjižnog i katastarskog stanja izvršila cijepanje parcelene označene kao kč ……………….., nakon čega je presuda na dan 03.09.2014. godine postala pravosnažna, čime je pribavljena korist N.C. i drugim u iznosu od 120.000,00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u neutvrđenom iznosu;

72. U predmetu broj: ………………. pokrenutom po tužbi S.M. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih M.A.I. i drugih (ukupno 10), radi utvrđivanja i uknjižbe na nekretninama označenim kao kč………………., pov. 1230 m2, kč…………….., površine 9590 m2 i kč.- ……………… pov.8200 m2, upisane u zk.ul. br…………………, na kč. …………., pov. 1750 m2, kč. ……………. pov.750 m2, kč……………, pov. 1300 m2, kč. ………….. pov.2850 m2, upisana e u zk.ul. br. ………………. i kč.- ………………. pov.3710 m2, upisana u zk.ul. br…………………….., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 30.12.2014 godine, te se dogovorila sa Spahović Zaimom i Pita Muamerom da ovi donesu dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što su donijeli dostavnice u kancelariju Samine Skopak, Samina Skopak krivotvorila dostavnicu na ime tužene Z.H od 22.06.2015. godine, a B.O. po nalogu Skopak Samine krivotvorila dostavnice na ime ostalih tuženih, tako što je dana 07. i 08.01.2015., 10.02.2015., 06.11.2015. i 12.03.2015. godine upisala njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, da bi na ročištu za glavnu raspravu održanoj dana 16.11.2015. godine Samina Skopak izjavila da povlači tužbu u ovoj pravnoj stvari, te je sudija S.V. dana 16.11.2015. godine donijela rješenje kojim se prima na znanje povlačenje tužbe u ovoj pravnoj stvari, te je dostavljanje izvršeno putem drugog dostavljača koji je konstatovao da su tuženi nepoznati na adresi, te je dostavljanje izvršeno putem oglasne ploče suda, čime je pokušano pribavljanje koristi N.M. u iznosu od 293.800,00 KM, Skopak Samini u iznosu od 1.080,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

Skopak Samina, Spahović Zaim i B.O.

73. U predmetu broj: …………………. pokrenutom po tužbi D.K.V. protiv tuženih J.V. i drugih (ukupno 8) radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva na nekretninama označenim kao kč. br………………., pov. 9453 m2, upisana u zk.ul. br…………………., u kojem predmetu je advokat Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja dana 25.09.2014. godine podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te se dogovorila sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je Spahović donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Samina Skopak krivotvorile dostavnice na ime J.V., N.K., J.V., S.D., M.D., S.M., J.D., L.Đ., tako što su dana 01. i 02.10.2014., 26. i 27.02.2015., 28. i 29.04.2015., 05.05.2015., 27.04.2015. i 30.04.2015. godine upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, da bi postupajući sudija P.C. dana 25.06.2015. godine donio Presudu kojom se utvrđuje pravo vlasništva na osnovu dosjelosti u korist tužiteljice D.V. koja je stekla pravo vlasništva na cijelim suvlasničkim dijelovima tuženih na parceli označenoj kao kč. ……………….. površine 6.447 m2 upisane u ZK uložak br. ……………….. starog premjera, što se po novom premjeru odnosi na parcelu označenu kao kč. br. …………….. , nakon čega je presude naslovljene na tužene dana 29.06.2015. godine dostavio advokatu Skopak Samini, gdje su krivotvoreni potpisi tuženih na mjestu predviđenom za potpis primaoca dana 01.07.2015., 06.07.2015. i 27.07.2015. godine, nakon čega je postupajući sudija dana 23.09.2015. godine dostavio spis Upravi suda radi provjere pravilnosti dostavljanja, te je spis dostavljen Tužilaštvu na dalje postupanje, čime je pribavljena korist D.V. u iznosu od 64.470,00 KM, Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM, a Pita Muameru u utvrđenom iznosu;

74. U predmetu broj: …………………… pokrenutom po tužbi K.N. kao tužitelja, protiv tuženih H.B.L. i drugih (ukupno 35), radi utvrđenja i uknjižbe, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 03.12.2014. godine radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva na nekretninama označenim kao kč. br. ………….., površine 354 m2, upisana u zk.ul. br. ……………….. i kč. ………………….., površine 125 m2, upisana u zk.ul. br. ………………….., te se dogovorila sa Spahović Zaimom da ovaj donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je Spahović donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Samina Skopak krivotvorile dostavnice na ime A.B. od 13.01.2015. godine, F.B., A.H., H.B., Đ.M., H.M., M.B., N.B., S.B., E.B., Z.B., A.B., F.H., H.L., tako što su upisale njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je postupajući sudija S.B.M. zatražila da se dostavljanje izvrši putem pošte, da bi Spahović Zaim dana 02.03.2015. godine ponovo na isti način omogućio krivotvorenje dostavnice na ime Z.K., H.M., A.B., Z.K., H.L., N.B., A.H., F.B., E.B., A.B., H.B., M.M., S.B., Đ.M., Z.B., zbog čega je sudija na Zapisnik o glavnoj raspravi održanoj dana 18.08.2015. godine konstatovala da su tužbu na odgovor prema dostavljanju sudskih kurira zaprimili svi tuženi označeni u tužbi, dok je 14 tuženih prema izvještaju pošte nepoznato na istoj adresi, te je sudija zbog sumnje u pravilan i zakonit rad sudskih kurira donijela rješenje kojim je stavila van snage Rješenje o zakazivanju pripremnog ročišta, te izdala dnevnu naredbu od 20.08.2015. godine da se spis dostavlja Upravi suda radi ispitivanja urednosti dostave, nakon čega je spis dostavljen Tužilaštvu, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi K.N. u iznosu od 11.975,0 KM, Samina Skopak pribavila korist u iznosu od 1.080,00 KM, Spahović Zaimu pribavljena korist u neutvrđenom iznosu;

75. U predmetu broj: ……………………. pokrenutom po tužbi G.M.D. kao tužitelja protiv tuženih J.C. i drugih (ukupno 20), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. br. ………, površine 3778 m2, upisana u zk.ul. br. ………….., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Samina Skopak dana 27.10.2014. godine podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te se dogovorila sa Spahović Zaimom da donese dostavnice na ime tuženih u njenu kancelariju, pa nakon što je donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak, pripravnica B.O. po nalogu Skopak Samine i Spahović Zaim dobrovoljno, krivotvorili dostavnice na ime tuženih J.C., M.C., D.T., N.C., I.C., U.S., M.C., B.C., A.J., B.C., D.C., G.S., N.M., J.C., Z.C., N.C., D.C., G.C., tako što je 04.11.2014. godine upisao imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, dok je Spahović Zaim krivotvorio dostavnice na ime R.C. tako što je dana 03.11.2014. godine upisao imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, da bi nakon toga sudija dostavila pismena putem pošte koja su se vratila sa naznakom da su lica nepoznata na adresama, te je dana 12.05.2015. godine, sudija A.B. donijela rješenje kojim se prekida postupak u ovoj pravnoj stvari dok se ne provede ostavinski postupak iza umrle D.T., čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi G.D. u iznosu od 37.780,0 KM, Samina Skopak pribavila korist u iznosu od 1.080,00 KM, Spahović Zaimu pribavljena korist u neutvrđenom iznosu;

76. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi D.M. kao tužitelja, protiv tužene I.M.A. i drugih (ukupno 20) radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Skopak Samina podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 26.02.2015. godine, koja je uređena podneskom od 26.02.2015. godine, te se dogovorila sa Spahović Zaimom da on lično krivotvori dostavnice na ime tuženih pa je tako Spahović Zaim lično krivotvorio dostavnice na ime tuženih A.M., A.M., F.M., I.M., I.M., M.M., F.M., I.A., V.M., A.M., D.M., J.C., R.M., M.D., M.M., A.M., M.T., A.M., J.C., K.M., A.M., J.C., M.M., K.M., I.A., J.M.C., A.M., V.M., D.M., M.T., A.M., F.M., I.M., I.M., F.M., M.M., A.M., M.D., A.M., R.M., tako što je dana 06.03.2015. godine upisao njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 28.05.2015. godine sudija A.J.donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da se tužitelj D.M. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na parcelama označenim kao kč. br. ……………… površine 110 m2, kč. br. ………….. kuća sa dvorištem, površine 617 m2, kč. br. …………., površine 1640 m2 kč. br. ………….. površine 515 m2, kč. br. ………….. površine 1367 m2, KČ. br. …………… površine 645 m2, kč. br. …………… površine 2247 m2, KČ. br. ………………….. površine 2461 m2, kč. br. …………… površine 2909 m2, kč. br. ……….., površine 785 m2, kč. br………….., površine 1794 m2, kč. br. ………….., površine 1738 m2, kč. br. …………, površine 1026 m2, kč. br. ………….. površine 3261 m2, kč. br. ………… površine 3286 m2, kč. br. ………… površine ………….., kč. br. ………….. površine 3527 m2, kč. br. ……………. površine 62 m2, kč. br. …………… površine 50 m2, kč. br…………….., površine 24 m2, sve upisano u ZK uložak br. …………… starog premjera, što se po novom premjeru odnosi na parcele označene kao kč. br ……………….., nakon čega je presudu tuženim fiktivno dostavio Spahović Zaim tako što je lično krivotvorio potpise tuženih u rubrici „primalac“dana 02.i 03.06.2015. godine, nakon čega je presuda postala pravomoćna, čime je pribavljena korist D.M u iznosu od 373.840,00 KM, Samina Skopak pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaim u neutvrđenom iznosu;

77. U predmetu Općinskog suda u Sarajevu, broj: ............. dana 22.04.2014. godine Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja M.A.P. podnijela tužbu protiv tuženih I.K. i M.P. (umro) radi sticanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao kč.br. ...............upisana u zk.ul. br................., površine 590 m2, kč. ................ pov.4336 m2 i kč. ............... površine 82 m2, upisane u zk.ul. br. ..................... da bi dan poslije 23.04.2014. godine precizirala tužbu tako što je označila ukupno 32 tužena lica, te u dogovoru sa sudskim kurirom Spahović Zaim dogovorila fiktivno dostavljanje sudskih poziva i pismena tuženim, tako što je Spahović Zaim donio dostavnice u kancelariju Samine Skopak gdje je izvršeno krivotvorenje potpisa tuženih tako što je Skopak Samina krivotvorila potpis i dostavnicu na ime P.K. od 21.11.2014. godine, a dana 09.10.2014. godine u rubrici primalac po uputi Skopak Samine upisano od strane B.O. ime B.M., P.K., R.K., M.K., Ž.K., M.K., J.K. Ž.K., M.K., R.K., A.C., pa kad je postupajući sudija nakon toga sudska pismena dostavio putem pošte i pošta se vratila kao neuredno dostavljena za sve stranke uz naznaku da su nepoznati na adresama na kojima je ranije Spahović izvršio navodno uredno dostavljanje, svjesna da postupajući sudija može posumnjati u istinitost ranije dostave, Skopak Samina podneskom od 10.02.2016. godine povukla tužbu, čime je pokušano pribavljanje imovinske koristi A.P. u iznosu od 50.080,00 KM, Samina Skopak pribavila korist u iznosu od 1.080,00 KM, Spahović Zaimu pribavljena korist u neutvrđenom iznosu;

78. U predmetu broj: ................. Samina Skopak dana 15.01.2014. godine podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu kao punomoćnik I.Z. protiv tužene N.L.N. radi utvrđenja i uknjižbe, u kojem je navodno dana 26.02.2014. godine N.N. podnijela podnesak kojim priznaje tužbeni zahtjev, a čiji potpis je krivotvorila Skopak Samina ili njoj poznata osoba, jer se prethodno dogovorila sa Spahović Zaimom da joj donosi poštu na ime N.N., da bi sudija A.J. dana 04.03.2014. godine donijela Presudu na osnovu priznanja kojoj je utvrđeno da je I.Z. po osnovu pravnog posla stekao pravo suvlasništva na parceli označenoj kao kč. .......... površine 12266 m2, upisana u zk.ul. br. ............ starog premjera, iako je N.N. koja je navodno priznala tužbeni zahtjev preminula 19.03.2006. godine u Novom Sadu, što je Skopak Samini bilo poznato, na koji način su oštećeni S.H. i drugi za iznos od 122.660,00 KM, Skopak Samini pribavljena korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Skopak Samina i Milena Rajić

79. U predmetu broj: …………….. Skopak Samina kao punomoćnik tužitelja M.T. pokrenula postupak podizanjem tužbe kod Općinskog suda u Sarajevu dana 22.04.2014. godine protiv tuženog A.S. radi utvrđenja postojanja prava na uknjižbu u KPU u vezi objekta garaža broj … u objektu ….. u ulici ……………, gdje je svog klijenta uputila da treba tužiti ranijeg posjednika A.S. iako je u zk. izvatku navedeno da se radi o zemljištu u državnom vlasništvu 1/1, a u katastru navedeno da je u posjedu Općina ………… i …………… dd Sarajevo, kojim predmetom je bila zadužena sudija K.D., koja je strankama na suđenju rekla da na osnovu stanja u spisu neće donijeti odluku kojom bi dozvolila uknjižbu garaže na njegovo ime, zbog čega je Skopak Samina, izbjegavajući nepovoljan ishod postupka za svoju stranku dana 23.04.2014. godine uputila podnesak sudu da u ime tužitelja povlači tužbu, te je postupajući sudija dana 28.04.2014. godine donio rješenje kojim se tužba smatra povučenom, da bi istog dana 28.04.2014. godine Skopak Samina podnijela novu tužbu u istoj pravnoj stvari pred istim sudom, a koji je predmet zaveden pod brojem …………… protiv tuženog A.S., pa nakon što je predmetom zadužena sudija V.S. i održano ročište za glavnu raspravu dana 25.06.2015. godine na koje ročište Samina Skopak kao punomoćnik tužitelja nije pristupila, te je sud dana 25.06.2015. godine donio Rješenje kojim se tužba smatra povučenom, ista je znajući da je u toku parnica u istoj pravnoj stvari, nastojeći pronaći sudiju koji će povoljno odlučiti u korist njene stranke, ponovo dana 15.06.2015. godine podnijela treću tužbu pred istim sudom u istoj pravnoj stvari u predmetu broj ……………., gdje je sudija Milena Rajić dana 08.09.2015. godine poticana od Skopak Samine na kršenje zakona suprotno čl. 32. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima ("Sl.novine FBiH2, broj 06/98) donijela Presudu na osnovu priznanja kojom je utvrđeno da je tužitelj M.T. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na garaži broj … koja se nalazi u suterenu objekta ….. stambeno poslovnog kompleksa u ulici …………… površine 13,8 m2 sa zemljištem ispod garaže, iako lice koje je priznalo tužbeni zahtjev nije zemljišnoknjižni vlasnik objekta, niti je M.T.bio u posjedu nekretnine u periodu potrebnom za sticanje prava vlasništva dosjelošću, čime je pribavljena korist M.T. u iznosu od 13.800,00 KM, a Skopak Samini u iznosu od 2.400,00 KM;

dakle, radnjama opisanim od tačke 64 do 77, Skopak Samina udružila se sa grupom ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprava, čiji su članovi bili Pita Muamer, Spahović Zaim i B.O., te su Spahović Zaim i Pita Muamer kao službene osobe iskorištavanjem svojih službenih ovlaštenja pribavili korist sebi i drugom i krivotvorili službene isprave, dok je radnjom opisanom pod tačkom 78 Optužnice Skopak Samina krivotvorila ispravu, te radnjom opisanom u tački 79. Milena Rajić, sudija suda u Federaciji BiH, s ciljem da drugom pribavi korist donijela prekršila zakone, na što je potaknuta od strane Skopak Samine,- III -
HRVAČIĆ Esad, DŽINO Elmin, SPAHOVIĆ Zaim, PITA Muamer

U periodu od 01.01.2013. do 07.07.2016. godine, u Sarajevu, Hrvačić Esad, advokat iz Sarajeva, sa kancelarijom u Ul. ..................., udružio se sa sudskim dostavljačima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, zaposleni na Općinskom sudu u Sarajevu na radnom mjestu pomoćnih radnika za kurirske poslove, odnosno referenta- sudskog dostavljača, te svojim stručnim saradnikom Džino Elminom, s ciljem učinjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji BIH za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave, u cilju pribavljanja imovinske koristi za sebe i druge, vršenjem nezakonite uknjižbe prava vlasništva na nekretninama, te se sa Džino Elminom dogovorio da se u tužbe unose fiktivne adrese tuženih sa područja Općine Centar i Ilidža, za koji reon su bili zaduženi sudski dostavljači Spahović Zaim i Pita Muamer, te da Džino bude kontakt osoba sa kuririma za prijem takvih dostavnica i da ih daje pripravnicima i da on lično zajedno sa advokatskim pripravnicima potpisuje dostavnice krivotvoreći potpise tuženih u rubrici primalac, tako što je Hrvačić Esad kao stručno lice, svjestan pravnih propisa, kao advokat i punomoćnik tužitelja koji su imali pravni interes da se uknjiže kao vlasnici nekretnina na području Kantona Sarajevo, preduzimao radnje u predmetima pred Općinskim sudom u Sarajevu, sa sjedištem u Ul. Šenoina broj 6, Općina Centar Sarajevo, tako što je pokretao parnične postupke podnošenjem tužbi za sticanja prava vlasništva dosjelošću u kojima je predlagao donošenje presuda zbog propuštanja, te se dogovorio sa službenim licima Spahović Zaimom i Pita Muamerom, da iskoriste svoj službeni položaj, prema kojem su kuriri u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sarajevu, dužni vršiti dostavu i uručenje pismena shodno zakonskim propisima te su odgovorni za urednu i blagovremenu dostavu pismena, tako da u parničnim predmetima tog suda koji su pokrenuti tužbama za priznavanje prava vlasništva dosjelošću, u kojim su postupajuće sudije izdavale naredbe da se tužbe, presude i pozivi iz tih predmeta dostave svim tuženim strankama na adrese označene u tužbama, postupaju suprotno interesima i zadacima službe i suprotno čl. 9 Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05) koji propisuje da su namještenici dužni izvršavati naredbe rukovoditelja koji se odnose na službene poslove koji su utvrđeni u opisu radnih mjesta na koje su raspoređeni i suprotno čl. 10 istog Zakona, koji propisuje da su namještenici dužni obavljati svoje poslove profesionalno i nepristrasno i da ne smiju tražiti niti prihvaćati za sebe bilo kakvu dobit, povlasticu, nagradu u novcu ili uslugama ili slično, na način da su u tužbama označavali fiktivne adrese tuženih stranaka, a kuriri za neutvrđen iznos novca koji im je davao Hrvačić Esad vršili fiktivno dostavljanje sudskih pismena tuženim strankama, tako što su Pita Muamer i Spahović Zaim donosili dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje su Džino Elmin, M.H., Spahović Zaim, pripravnici Ć.N., Ć.B., Z.S. i druga njima poznata lica, postupajući po uputama Hrvačić Esada, potpisivali dostavnice krivotvoreći potpise tuženih stranaka na potvrdama o obavljenoj dostavi (dostavnicama) u rubrici potpis primaoca, te su kopirali potpisane dostavnice i čuvali ih u kancelarijama kako bi sljedeći put kada im kuriri dostave na potpis dostavnice za iste stranke znali kako da se na sličan način potpišu, nakon čega su kuriri vraćali potpisane dostavnice, postupajući suprotno članu 351. ZPP-a jer nisu ni pokušali ni izvršili dostavljanje na označene adrese tuženih niti su sudska pismena predali strankama kojima su po naredbi sudije trebali izvršiti dostavu, znajući da su još u tužbama neistinito po prethodnom dogovoru označene lažne adrese, da bi tako krivotvorene dostavnice vraćali u sud i sudske spise koje su od strane postupajućih sudija smatrane kao uredno izvršena dostava, što je za posljedicu imalo održavanje ročišta bez prisustva zainteresovanih tuženih stranaka, te donošenje presuda zbog propuštanja bez ispunjenih zakonskih uslova iz čl. 182. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH (“Službene novine Federacije FBiH”, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) jer je navedenim članom propisano da se ovakva presuda donosi kad je tuženom uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja, a tuženi nije dostavio pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan, te suprotno čl. 58. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13, broj 100/13), koji propisuje uslove za sticanje prava vlasništva dosjelošću, da bi navedene presude po pravosnažnosti poslužile kao osnov za sticanje prava vlasništva nad nekretninama dosjelošću i prenos prava vlasništva u zemljišnjim knjigama, te je došlo do težeg ugrožavanja prava ranijih vlasnika i njihovih nasljednika jer im je onemogućeno pravo na pristup sudu i zaštitu imovine, pa je tako u predmetima Hrvačić Esada doneseno 18 presuda kojim je pribavljena imovinska korist tužiteljima koji su postali vlasnici nekretnina na nezakonit način, dok su 4 predmeta ostala u pokušaju, čime je pribavljena imovinska korist Hrvačić Esadu od naplaćenih advokatskih nagrada u iznosu od 47.520,00 KM, pribavljena korist njegovim strankama u iznosu od 1.115.021,00 KM, pokušano pribavljenje imovinske koristi strankama u iznosu od 191.950,00 KM, dok je Džino Elminu, Spahović Zaimu i Pita Muameru pribavljena korist u neutvrđenom iznosu, pa su tako:

Hrvačić Esad, Džino Elmin, Spahović Zaim

80. U predmetu broj: .................... pokrenutom po tužbi H.B. kao tužitelja, protiv tuženih I.Ć. i drugih (ukupno 11) radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 01.10.2012. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, krivotvorio potpise na ime tužene V.S. na dostavnicama od 13.11.2012.g. i 14.11.2013.g., nakon čega je sudija R.Đ.dana 05.02.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj H.B. stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 po osnovu dosjelosti na nekretninama označenim kao KČ. br. ............... po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. …………….. ZK ureda Općinskog suda u Sarajevu, površine 285 m2, u naravi kuća sa dvorištem, te je Spahović Zaim dana 11.12.2014. godine uz pomoć njemu poznate osobe krivotvorio dostavnice na ime tuženih i vratio ih u sudski spis, te je presuda postala pravomoćna dana 18.03.2014. godine, čime je H.B. pribavljena korist u iznosu od 85.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

81. U predmetu broj: ........................ pokrenutom po tužbi S.K. kao tužitelja protiv tuženih M.D. i drugih (ukupno 33), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 11.06.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavnice na ime tuženih, te u dogovoru sa Hrvačić Esadom Džino Elmin krivotvorio potpise na ime K.Š. i D.I. na dostavnicama od 17.6.2014.g., kao i sporne potpise na ime M.D. na dostavnicama od 5.12.2014.g. i 15.1.2015.g, pripravnica Z.S. dostavnice na ime J.D., pripravnica Ć.N. dostavnice na ime F.J., pripravnik Ć.B. dostavnice na ime Z.G. i J.D., dok su ostale dostavnice na ime tuženih potpisale njima poznate osobe, među kojima i dostavnice na ime umrlih lica M.D., R.D., A.B.I., S.B.B., M.B.B., S.D., S.D., A.D., K.D.Š., te je dana 12.01.2015. godine sudija S.B.M. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.K. dosjelošću stekao pravo vlasništva 1/1 na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu u naselju Buljakov potok, kč. br. .......... u naravi livada ……., upisana u ZK uložak br. .......................... po starom premjeru, te je navedenu presudu Spahović Zaim dostavio navodno tuženim iako ih je zapravo odnio u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je Džino Elmin krivotvorio potpise na dostavnicama na ime K.Š. i D.I. od 16.1.2015.g, na ime A.J. na dostavnici od 16.1.2015.g. i M.D. od 15.1.2015.g, te je presuda dana 12.03.2015. godine postala pravosnažna, čime je S.K. pribavljena korist u iznosu od 50.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

82. U predmetu broj: .................... pokrenutom po tužbi V.B. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih Š.K. i drugih (ukupno 8), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 21.05.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom lično krivotvorio potpis prvotuženog Š.K. od 11.7.2014. godine dok je dostavnice od 29.05.2014., 11.07.2014. i 25.08.2014. godine potpisala njemu poznata osoba, dok je punomoćnik 2-8 tuženih priznao tužbeni zahtjev, nakon čega je dana 22.09.2014. godine sudija S.V. po provedenoj glavnoj raspravi donijela Presudu kojom je utvrđeno da su tužitelji V.B., V.B. i P.B. stekli pravo suvlasništva sa dijelom od po 1/3 putem dosjelosti na nekretninama u Sarajevu označenoj KO kč. br. ................. upisane u ZK uložak br. .................... po starom premjeru i zemljište označeno kao kč. .................... ukupne površine 820 m2 upisane u ZK uložak br. ................ starog premjera, te je Spahović Zaim izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženog Š.K. dana 26.09.2014. godine, te je presuda postala pravomoćna dana 29.10.2014. godine, na koji način je pribavljena korist V.B., V.B. i P.B. u iznosu od 41.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

83. U predmetu broj: .................... pokrenutom po tužbi R.K. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih M.Z. i drugih (ukupno 15), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. br. ...................... u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 23.12.2012. godine podnio tužbu pred Općinskom sudu u Sarajevu, te je Spahović Zaim u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavnice na ime tuženih, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje je Spahović Zaim krivotvorio dostavnicu na ime A.T. od 05.02.2013. godine, pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnice na ime B.O., dok su dostavnice na ime tužene L.F. krivotvorili njima poznati advokatski pripravnici, obzirom da su oba lica u to vrijeme bila preminula, tako što su dana 03.09.2013. i 04.02.2013. godine upisali njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je tužba povučena podneskom tužitelja, te je sudija S.V. dana 24.06.2014. godine donijela Rješenje kojim se prima na znanje povlačenje tužbe, čime je pokušano pribavljanje imovinkse koristi R.K. i drugim u iznosu od 100.600,00 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

84. U predmetu broj: ................... pokrenutom po tužbi S.Š. kao tužitelja i drugih, protiv tuženih S.D. i drugih (ukupno 3), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 28.02.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te je Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom krivotvorio dostavnice na ime tužene S.D. na dostavnicama od 8.3.2013.g., 9.5.2013.g., 28.8.2013.g., 27.11.2013.g., 7.1.2014.g. i 18.9.2014.g. tako što je upisao ime S.D. na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 03.01.2014. godine sudija S.R. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj S.Š. stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretnini označenoj kao kč. ............... ukupne površine 1708 m2 i kč. .................. ukupne površine 928 m2 ……………. po starom premjeru upisane u ZK uložak br. .............. sa dijelom ½, a N.A. stekao nekretninu označenu kao kč. ..... u naravi livada, ukupne površine 928 m2 ………….., po starom premjeru, upisana u ZK uložak br. .............. sa dijelom ½, te je Spahović Zaim izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženoj S.D. dana 07.01.2014. godine, te je sudija M.J. donijela ispravku presude dana 16.07.2014. godine a Spahović Zaim ponovo izvršio fiktivno dostavljanje pismena suda na ime tužene, te je presuda postala pravomoćna, čime je S.Š. pribavljena korist u iznosu od 39.540,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

85. U predmetu broj: .................. pokrenutom po tužbi M.H. kao tužitelja, protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 14), radi priznanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 28.02.2013. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, uz pomoć njemu poznate osobe krivotvorio dostavnicu na ime tužene S.D., tako što je dana 06.09.2013 godine upisano njeno ime na mjestu predviđenom za potpis primaoca, dok se pošta na ime ostalih tuženih vratila i uložena u spis kao uredno dostavljene, te je dana 05.05.2014. godine sudija A.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj M.H. na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. br. …………….. po starom premjeru, upisana u ZK uložak br. ...., što po novom premjeru odgovara kč. br. ................., u naravi oranica, ukupne površine 1377 m2, te je presuda postala pravosnažna dana 22.07.2014. godine, čime je M.H. pribavljena korist u iznosu od 20.655,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

86. U predmetu broj: ...................... pokrenutom po tužbi H.R. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 3), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hrvačić Esad podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 28.02.2013. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime tužene S.D. i Ž.D. na dostavnicama od 16.09.2013.g.i 11.03.2013. godine, tako što je upisao njeno ime na mjestu označenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 23.09.2014. godine sudija S.G.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je na osnovu dosjelosti tužilac H.R. stekao pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao kč. br. ........ u naravi oranica, ukupne površine 1264 m2 i kč. br. ............, površine 565 m2 ………….. upisana u ZK uložak br. .............., sa dijelom 1/1, a O.Š. stekao sa dijelom 1/1 nekretninu na označenoj kč. br. ............... površine 545 m2 i kč. ............... u naravi voćnjak – njiva, ukupne površine 473 m2 ………… po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. .............., te istim licima navodno dana 24.09.2014. godine dostavio presudu koja je postala pravomoćna dana 07.11.2014. godine, čime je H.R. pribavljena korist u iznosu od 27.435,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

87. U predmetu broj: .................. pokrenutom po tužbi M.M. kao tužitelja i drugih protiv tuženih H.F. i drugih (ukupno 4), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 31.07.2013. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, uz pomoć njemu poznate osobe, krivotvorio dostavnice na ime L.S., L.Š., F.H., G.Š., tako što su dana 28.01.2014. godine upisano imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija S.G.B. dana 23.07.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je M.M. putem dosjelosti stekla pravo vlasništva sa 1/1 na nekretnini u ulici ………………. na četvrtom spratu, površine 39,08 m2, po strukturi jednosoban stan, a koji se nalazi u kući sagrađenoj na kč. br. ............... po novom premjeru, a što po starom odgovara kč. …………… iz ZK uloška br. ..........., dok je F.M. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 na nekretnini i to stanu u ulici ………………. na drugom spratu površine 120,79 m2, po strukturi trosoban stan, koji se nalazi u kući sagrađenoj na kč. br. ......................... po novom premjeru, a što po starom odgovara kč. ....................... iz ZK uloška br. ............., čime je M.M. pribavljena korist u iznosu od 207.831,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Hrvačić Esad, Spahović Zaim, Pita Muamer, Džino Elmin

88. U predmetu broj: ........................ pokrenutom po tužbi …………… doo kao tužitelja, protiv tuženih M.O. i drugih (ukupno 15), radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 30.09.2014. godine, te u dogovoru s Hrvačićem Džino Elmin krivotvorio dostavnice na ime M.Ć., D.Č. i M.G. na dostavnicama od 9.10.14.g., 17.12.2014.g. i 6.3.2015.g. i sporne potpise na ime M.R. (umro) na dostavnicama od 7.11.2014.g. i 6.5.2015.g. koje je u kancelariju Esada Hrvačića dostavio Pita Muamer, dok je potpise na ime C.B. i M.O. na dostavnicama od 18.12.2014.g. i 7.3.2015.g., te potpis na ime S.O. na dostavnici od 18.12.2015.g. koje je dostavio Spahović Zaim, svojeručno napisala M.H., dok su ostale dostavnice na ime C.B., N.O. (umro 20.11.2009. godine), S.Ž., S.O. (umro), J.B., M.O., M.O., B.O., krivotvorili ostali pripravnici u kancelariji Hrvačić Esada potpisujući ih na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je sudija P.C. dana 04.03.2015. godine donio Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj ............. doo na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretninama označenim kao k.č. br. ............., u naravi oranica, ukupne površine 9795 m2 i kč. br. ............. u naravi oranica ukupne površine 455 m2 po starom premjeru, upisane u ZK uložak br. .............. te je Spahović Zaim navedenu presudu trebao dostaviti tuženim, te je ponovo donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje su pripravnici krivotvorili dostavnice na imena tuženih, te je presuda postala pravosnažna, čime je ……… društvu pribavljena korist u iznosu od 154.200,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu, Spahović Zaimu i Pita Muameru u neutvrđenom iznosu;

89. U predmetu broj: ....................... pokrenutom po tužbi S.Š. kao tužitelja i drugih protiv tuženih A.Š. i drugih (ukupno 34), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč.br. ............ u naravi oranica pov ......... upisana u zk.ul. br .................., u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 14.08.2014 godine podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadom i Džino Elminom, lično krivotvorio dostavnice na ime tuženih H.K. i Š.Š. na dostavnicama od 3.11.2014.g., dostavnice na ime J.C. od 7.11.2014.g., 10.2.2014.g. i 7.5.2015.g., potpise na ime I.Š. (umro) na dostavnicama od 8.11.2014.g. i 10.2.2015.g. i potpise na ime R.B. na dostavnicama od 10.2.2015.g. i 7.5.2015.g. svojeručno je napisao Džino Elmin, a koje je u kancelariju Hrvačić Esada donio dostavljač Pita Muamer, kao i sporni potpis na ime A.Š. (umro) na dostavnici od 6.11.2014. koji je u kancelariju donio dostavljač Spahović Zaim, potpise na ime M.Š. (umro), A.Š. (umro) i A.Š. (umro) na dostavnicama od 10.2.2015.g. koje je dostavio Spahović Zaim krivotvorila je M.H., pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnice na ime Ć.Š. i F.Š., pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime Š.Š., Ć.Š., dok su dostavnice na ostale tužene krivotvorili ostali pripravnici u kancelariji, pa nakon što su svi tuženi navodno uredno primili tužbu i poziv za pripremno ročište, na glavnoj raspravi se jedino pojavio tuženi Š.Š., a niko u ime tužitelja, te je sudija A.B dana 13.04.2015. godine donijela Rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom, te je rješenje postalo pravosnažno 03.09.2015. godine, o čemu su navodno stranke uredno obavještene dostavljanjem rješenja od strane Spahović Zaima i Pita Muamera; čime je pokušano pribavljanje koristi S.Š. u iznosu od 29.580,00 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Esad Hrvačić, Džino Elmin, Pita Muamer

90. U predmetu broj: …………. - pokrenutom po tužbi A.M. i drugih kao tužitelja, protiv tuženih M.NJ. i drugih (ukupno 12) radi utvrđivanja prava prava vlasništva dosjelošću, svjesni činjenice da je tužiteljica A.M.umrla 25.04.2015.g., dana 11.05.2015. godine u njeno ime S.Š. podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, nakon čega su tužitelji angažovali advokata Esada Hrvačića da zastupa tužitelje u ovom predmetu, te je advokat Esad Hrvačić dana 01.06.2015. godine dostavio podnesak Sudu i tužbu sa preciziranim imenima stranaka i uložio punomoć za zastupanje tužitelja, prilažući krivotvorenu punomoć na ime A.M. koja je umrla 25.04.2015.g., što je Hrvačić Esadu bilo poznato jer mu je to rekla S.Š., kći A.M., te mu je bilo poznato da M. tu zemlju ne drže u posjedu od 1995. godine, te mu je bilo poznato da je 9 tuženih umrlo, osim M.E., J.M. i S.M., te je Pita Muamer donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je potpise na ime B.M. na dostavnicama od 2.6.2015.g. i 10.8.2015.g., potpise na ime D.M. na dostavnicama od 12.6.2015.g. i 10.8.2015.g., potpise na ime R.P. na dostavnicama od 11.6.2015.g.(napisan kao P.) i 13.8.2015.g., potpise na ime J.M. na dostavnicama od 26.6.2015.g. i 10.8.2015.g., potpise na ime J.M. na dostavnicama od 15.5.2015.g. i 10.8.2015.g., potpis na ime M.NJ. na dostavnici od 19.5.2015.g., te potpise na ime M.E. i B.B. na dostavnicama od 29.(26).6.2015.g. i 13.8.2015.g., svojeručno po nalogu Džino Elmina i Hrvačić Esada napisala M.H., potpis na ime R.M. na dostavnici od 10.8.2015.g., svojeručno je napisao Džino Elmin, potpise na ime M.NJ., D.M., B.B., S.M., J.M., B.M., R.P. (na prvom dokumentu napisano P.), M.E. i J.M. na dokumentima Podnesak tuženog, priznanje tužbenog zahtjeva od 4.6.2015.g. i Podnesak tuženih kojim se odriču prava na žalbu od 12.8.2015.g., svojeručno napisala M.H., te je na osnovu krivotvorenog priznanja tužbenog zahtjeva sudija P.C. dana 28.07.2015. godine donio Presudu na osnovu priznanja, kojim je usvojen tužbeni zahtjev i utvrđeno da su tužitelji A.M., M.M., K.M., A.G., N.M., D.M., putem dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/6 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu i to zemljište označeno kao kč. br. ………….. ukupne površine 350 m2 upisane u ZK uložak br. ……………….. , te je presudu dostavio putem dostavljača tuženim, da bi Pita Muamera izvršio dostavu na način da je u periodu od 29.07.2015. godine do 13.08.2015. godine donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, nakon čega je postupajući sudija dana 23.09.2015. godine dostavio spis Upravi suda radi utvrđivanja pravilne adrese, čime je M.M. i dr. pribavljena korist u iznosu od 14.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

91. U predmetu broj: ………………… - pokrenutom po tužbi A.M. (umrla 25.04.2015.g.) i drugih kao tužitelja, protiv tuženih B.M. i drugih (ukupno 3) radi utvrđivanja prava prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je S.Š. umjesto tužitelja A.M. dana 29.04.2015. godine podnijela tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, nakon čega su tužitelji angažovali advokata Esada Hrvačića da zastupa tužitelje u ovom predmetu, te je advokat Esad Hrvačić dana 01.06.2015. godine dostavio podnesak Sudu i tužbu sa preciziranim imenima stranaka i uložio punomoć za zastupanje tužitelja, prilažući krivotvorenu punomoć na ime A.M. koja je u to vrijeme bila mrtva, što je Hrvačić Esadu bilo poznato jer mu je to rekla S.Š., kći A.M., te je Pita Muamer donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada gdje je M.H. po nalogu Hrvačić Esada i Džino Elmina krivotvorila dostavnice na ime B.M., R.M. i N.M. od 8.5.2015.g. i 11.8.2015.g., potpise na ista imena na dokumentima Podnesak tuženog, priznanje tužbenog zahtjeva od 4.6.2015.g. i Podnesak tuženih kojim se odriču prava na žalbu od 12.8.2015.g., svojeručno je napisala M.H., nakon čega je sudija P.C. dana 30.07.2015. godine donio Presudu na osnovu priznanja kojom se usvaja tužbeni zahtjev i utvrđuje da su tužitelji A.M., M.M., K.M., A.G., N.M., D.M., putem dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/6 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu zemljište označeno kao kč. br. ……………, ukupne površine 1670 m2 upisane u ZK uložak br ……………… , te je dostavljanje presude na adrese tuženih fiktivno izvršio Pita Muamer dana 11.08.2015. godine, nakon čega je presuda postala pravomoćna, na koji način su pribavili korist M.M., K.M., A.G., N.M., D.M. i dr. u iznosu od 83.500,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

92. U predmetu broj: ……………. pokrenutom po tužbi H.D. protiv tuženih G.Č. i drugih (ukupno 3) radi priznanja vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je advokat Esad Hrvačić kao punomoćnik tužitelja dana 26.12.2014. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, da bi sudski dostavljač Pita Muamer dana 20.01.2015. godine donio dostavnice u kancelariju Esada Hrvačića gdje je M.H. po nalogu Hrvačić Esada i Džino Elmina krivotvorila potpise na dostavnicama na ime D.M., V.P., G.Č. od 20.1.2015.g., pripravnica Ć.N. krivotvorila dostavnicu na ime D.M., na način da su se potpisali u rubric potpis primaoca, te je sudija N.T. dana 08.04.2014. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj H.D. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu označena kao kč. br. …………. ukupne površine 719 m2, upisana u ZK uložak br. ………………… što po novom premjeru odgovara kč. br. …………….. da bi prilikom dostavljanja presude ponovo Pita donio u kancelariju dostavnice na imena tuženih koje je dana 15.04.2015. godine krivotvorila M.H. na mjestu označenom za potpis primaoca, te je presuda postala pravosnažna dana 08.04.2015. godine, čime je pribavljena korist H.D. u iznosu od 14.380,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

93. U predmetu broj: …………….. Hrvačić Esad dana 17.07.2014. godine podnio tužbu kao punomoćnik tužitelja M.J. i dr. protiv tuženih H.L. i drugih (ukupno 5), radi utvrđivanja prava vlasništva, koju je povukao dana 18.07.2014.godine, te je sudija M.F.donijela rješenje o povlačenju tužbe, da bi u istog dana podnio novu tužbu u predmetu broj: …………… te se dogovorio da Pita Muamer donese dostavnice na ime tuženih u kancelariju Esada Hrvačića, gdje su od strane pripravnice Ć.N. krivotvorene dostavnice na ime R.L. (umro) i A.L. (umro), pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime S.L. (umro) i R.L., dok su od njima poznatih pripravnika krivotvorene dostavnice na mjestu predviđenom za potpis primaoca na ime F.L. od 13.8.2014.g. i 14.10.2014.g. (umrla) kao i potpisi na ime H.L. (umro), tako što su upisana njihova imena u rubric primalac, nakon čega je dana 10.10.2014. godine sudija S.B.M. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da su tužitelji F.J., F.J. i M.J. po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasništva sa dijelom 1/3 svaki na parceli označenoj sa kč. ………….. upisana u ZK uložak br. ………., H.J. pravo vlasništva 1/1 na kč. …………… upisana u ZK uložak br. …………, I.R. pravo vlasništva 1/1 na kč. …………….. upisana u ZK uložak br. ……. , te je Pita Muamer izvršio fiktivnu dostavu presude tuženim dana 14.10.2014. godine, te je presuda dana 14.10.2014. godine postala pravomoćna, ime je ribavljena korist M.J. i dr. u iznosu od 79.300,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

94. U predmetu broj: ……….. pokrenutom po tužbi K.P. kao tužitelja, protiv tuženih M.Z. i drugih (ukupno 15), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Hrvačić Esad podnio tužbu Općinskim sudom u Sarajevu dana 04.07.2014. godine, te je Pita Muamer donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada, gdje je Džino Elmin u dogovoru sa Hrvačić Esadom krivotvorio dostavnice na ime tuženih E.T., B.T., I.V. i M.H. od 11.8.2014.g. i 31.10.2014.g. i potpis na ime A.T. na dostavnici od 11.8.2014.g.,kao i potpis na dokumentu Izjašnjenje tuženog A.T. od 13.1.2015.g., pripravnik Ć.B. potpisao dostavnice na ime L.F., dok su ostale dostavnice krivotvorili ostali pripravnici, tako što su dana 11.08.2014. godine upisali njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 22.10.2014. godine sudija N.T.donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužiteljica K.P. stekla pravo vlasništva 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. ………….. upisana u ZK uložak br. ……………., H.Ć. sa dijelom 1/1 nekretninu na kč. broj …….., ukupne površine 6.000 m2 ………….., upisana u zk.ul. ……… S.V. sa dijelom 1/1 na nekretninama ozačenim kao kč. br. ……….., ukupne površine 330 m2, upisane u zk. Ul. br. ….., H.F. sa dijelom 171 na kč. ………….. ukupne povšine 230 m2, upisane u zk.ul.br……….., A.D. sa dijelom 1/1 na kč. ……….., ukupne površine 465 m2, upisane u zk. Ul. ………., F.D., sa dijelom 1/1 na kč. br. ………….., ukupne površine 450 m2, upisane u zk. Ul. br. …………., A.A. sa dijelom 1/2 na kč. ………….. ukupne površine 337 m2, upisane u zk.ul. ….., H.A. sa dijelom 1/2 na kč. br……………., upisane u zk.ul. …………, ……………….. sa dijelom 1/2 na kč. ………………… ukupne površine 1690 m2, upisane u zk.ul. 1568 H.S. sa dijelom 1/2 na kč. br. ……….. ukupne povšine 1690, upisane u zk.ul. br. ……….., R.Z. sa dijelom 1/1 na kč. ……………. ukupne površine 230 m2, upisane u zk.ul. br. ………….., R.K. sa dijelom 1/1 na kč. ……….., ukupne površine 3.500 m2 i kč. br. ………………, upisana u zk.ul. ………….., te istim licima Pita Muamer dostavio presudu dana 03.11.2014. godine koja je postala pravomoćna dana 22.10.2014. godine, na koji način je ribavio korist K.P. i drugim u iznosu od 42.000,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

95. U predmetu broj: ………………. pokrenutom po tužbi Dž.Ć. kao tužitelja, protiv tuženih M.B. i drugih (ukupno 2), radi utvrđivanja prava vlasništva, u kojem predmetu je tužitelj podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 21.05.2015 godine, dana 19.08.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastupanje tužitelja, gdje je od strane nekog od njemu poznatih pripravnika iz kancelarije krivotvorena dostavnica na ime tuženog M.B. koje je donio u kancelariju Pita Muamer, tako što su dana 11.08.2015. godine upisana njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je dana 07.09.2015. godine sudija S.F.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužilac DŽ.Ć. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu označena kao kč. br. ………….., upisana u ZK uložak br. …… , ukupne površine 321 m2, što po novom premjeru odgovara kč. br. ………………, te su tuženi obavješteni o presudi putem oglasne ploče i presuda postala pravomoćna dana 21.12.2015. godine, čime je pribavljena korist Dž.Ć. u iznosu od 32.100,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

96. U predmetu broj: ……………….. pokrenutom po tužbi R.B. kao tužitelja, protiv tuženih S.I. i drugih (ukupno 6), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je tužitelj dana 22.06.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, dana 23.12.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastupanje tužitelja, gdje je od strane nekog od njemu poznatih pripravnika iz kancelarije krivotvorena dostavnica na ime tuženih koje je donio u kancelariju Pita Muamer na ime G.S. S.D., S.L., V.N., tako što je krivotvoren njihov potpis na dostavnicama, te je sudija M.F. dana 12.10.2015. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je R.B. putem dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu i to zemljištu označenom kao kč. br. …………, ukupne površine 2921 m2, upisana u ZK uložak br. ………………, po starom premjeru i zemljišta označenog kao kč. ………., ukupne površine 373 m2, upisane u ZK uložak br. …………….., da bi dostavljanje presude tuženim bilo pokušano od drugog dostavljača na sudu koji je konstatovao da navedena lica ne žive na označenim adresama, te je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 21.12.2015. godine dostavio podnesak sudu kojim je predložio da se presuda dostavi putem oglasne ploče, što je i učinjeno, te je nakon toga predmet arhiviran dana 09.05.2016. godine, čime je pribavljena korist R.B. u iznosu od 65.580,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

97. U predmetu broj: ……………………. pokrenutom po tužbi S.I. kao tužitelja, protiv tuženih R.B. i drugih (ukupno 6), radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić dana 29.04.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, te u dogovoru sa Pita Muamerom dogovorio da ovaj donese dostavnice u njehovu kancelariju, gdje je potpise na ime S.L. na dostavnici od 22.5.2015.g. i 27.7.2015.g. i sporni potpis na ime V.N. na dostavnici od 18.5.2015.g., svojeručno napisala M.H., potpise na ime S.D. na dostavnicama od 28.5.2015.g. i 11.8.2015.g., potpise na ime G.S. na dostavnicama od 19.5.2015.g. i 27.7.2015.g., te potpis na ime V.N. na dostavnici od 11.8.2015.g. svojeručno napisao Džino Elmin, te potpise na dokumentu Odricanje prava na žalbu od 18.8.2015.g. na imena V.N., S.L., S.D. i G.S. svojeručno napisala M.H., te je sudija S.T. dana 07.07.2016. godine donijela Presudu zbog propuštanja kojom je utvrđeno da je tužitelj S.I. putem dosjelosti stekla pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini koja se nalazi u Sarajevu i to zemljište označenom kao kč. br. ……….., ukupne površine 4344 m2 upisano u ZK uložak br. ……………. po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara kč. br. ……………, te je dostavljač Pita Muamer dana 11.08., 27.07.2015. godine ponovo izvršio fiktivno dostavljanje presuda na adrese tuženih te je presuda postala pravosnažna, čime je pribavljena korist S.I. u iznosu od 86.880,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

98. U predmetu broj: ………….. pokrenutom po tužbi M.Z. kao tužitelja protiv tuženih Z.B. i drugih (ukupno 3), po punomoćniku Esadu Hrvačiću, radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti, u kojem predmetu je tužitelj dana 08.01.2015. godine podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, Pita Muamer donio u kancelariju Esada Hrvačića dostavnice, gdje su pripravnici krivotvorili dostavnice na ime Z.B., D.B. i R.B. dana 24.01.2015. godine, tako što je upisano ime tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je sudija A.A.dana 30.03.2015. godine pod brojem donijela Presudu zbog propuštanja kojom je M.Z. stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretnini označenoj kao kč. ……… upisana u uložak br. ………., u naravi livada površine 605 m2 (raniji ZK uložak br. ……….., te je Pita Muamer izvršio fiktivno dostavljanje presude tuženih dana 16.04.2015. godine i 15.04.2015. godine, čime je pribavljena korist M.Z. u iznosu od 15.125,00 KM, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

99. U predmetu broj: ………………… pokrenutom po tužbi E.D. kao tužitelja i drugi protiv tuženih D.D. i drugih (ukupno 14), po punomoćniku Esadu Hrvačiću radi utvrđivanja prava vlasništva putem dosjelosti na nekretninama označenim kao kč. ……., u naravi oranica, pov. 1478 m2, kč.br. …….., pov. 1479 m2, sve upisane u zk.ul. br. ……… (po novom premjeru ………..), u kojem predmetu su navodno E.D., E.G. i S.D. dana 26.12.2014. godine podnijeli tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu, a Hrvačić Esad uložio sudu punomoć za zastupanje tužitelja dana 29.12.2014. godine iako je sačinjena od 18.11.2014.godine, čime je Hrvačić Esad nastojao prikriti činjenicu da je u njegovoj kancelariji sačinjena tužba i u njoj označene fiktivne adrese sa područja općine Centar za koje ulice je bio zadužen kurir Pita Muamer, da bi Pita Muamer donio dostavnice za tužene u kancelariju Esada Hrvačića, gdje je potpise na ime R.J. i N.M. na dostavnicama od 9.1.2015.g. svojeručno napisao Džino Elmin, sporni potpis na ime M.D. na dostavnici od 12.1.2015.g. svojeručno napisala M.H., pripravnik Ć.B. krivotvorio dostavnice na ime S.S., dok su ostali pripravnici krivotvorili dostavnice na ime ostalih tuženih, te je sudija zatražila da punomoćnik tužitelja dostavi tačne adrese tuženih jer nije mogla izvršiti uredne dostave na ranije označene adrese kada im je uputila pozive za pripremno ročište, te je Esad Hrvačić 23.12.2015. godine predložio sudu da se dostavljanje poziva na novo ročište učini putem oglasne ploče suda i objavom u novinama, nakon čega je sudija A.A. dana 18.03.2016.godine donijela rješenje kojim je ponovo vraćeno punomoćniku tužitelja da tačno označi adrese tuženih pa kako to nije učinjeno, dana 31.05.2016. godine je doneseno rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom, čime je pokušano pribavljanje koristi E.D. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

100. U predmetu broj: ……………….. E.K. dana 11.06.2015. godine podnio tužbu pred Općinskom sudu u Sarajevu, da bi 24.12.2015. godine tužitelj uložio punomoć za advokata Esada Hrvačića kao punomoćnik tužitelja, da bi Pita Muamer po dogovoru s Hrvačić Esadom donio dostavnice u kancelariju Hrvačić Esada gdje je jedan njima poznat pripravnik krivotvorio dostavnice na ime M.S., B.S. (umro), N.K., N.S., J.P., I.S., G.M. dana 19.08.2015. godine tako što je upisao imena tuženih na mjestu označenom za potpis primaoca, te je dana 27.01.2016. godine sudija A.A. donijela Presudu zbog propuštanja kojom je E.K. na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na nekretnini i to zemljištu označenom kao kč. …………… ukupne površine 810 m2 upisana u ZK uložak br. …………….. po starom premjeru što po novom premjeru odgovara kč. ………………, nakon čega je sudija izvršila dostavljanje putem kurira navedene presude gdje je dostavljač vratio dostavnice kao neuredno dostavljene jer su imenovani nepoznati na adresama zbog čega je Esad Hrvačić dana 25.04.2016. godine predložio sudu da dostavljanje izvrši putem oglasne ploče, čime je pribavljena korist E.Ž. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu korist u iznosu od 2.400,00 KM, a Spahović Zaimu i Džino Elminu u neutvrđenom iznosu;

Hrvačić Esad, Džino Elmin i Spahović Zaim

101. U predmetu broj: ……………… pokrenutom po tužbi Š.T. kao tužitelja, protiv tuženih R.P. i drugih (ukupno 24), radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, u kojem predmetu je punomoćnik tužitelja advokat Esad Hrvačić podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu dana 11.06.2014. godine, Spahović Zaim u dogovoru sa Hrvačić Esadaom i Džino Elminom donio dostavnice na ime tuženih u kancelariju Hrvačić Esada gdje je potpise na ime H.B. i S.P. na dostavnicama od 4.7.2014.g. i 26.2.2015.g., te potpis na ime S.P. (umrla) na dostavnici od 4.7.2014.g., svojeručno napisao Džino Elmin, potpise na ime S.P., S.P., H.P., H.P. i H.Č. na dostavnicama od 22.5.2015.g. svojeručno napisala M.K.H., dok su ostale dostavnice krivotvorili pripravnica Z.S., pripravnik Ć.B. dostavnice na ime H.Č., H.N., S.P., R.P., te ostali pripravnici, tako što su dana 26.02.2015. godine upisana njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, među kojima su potpisana i lica koja su u to doba bila mrtva i to S.P., S.L., A.P., A.Č., A.A., H.A., H.A. i M.N., nakon čega je dana 15.05.2015. godine sudija A.B. donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj Š.T. po odnosu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao kč. br. ………….. što po starom premjeru odgovara kč. br. ……………… upisana u ZK uložak br. ……………….., te je navedenu presudu dana 22.05.2015. godine na adrese tuženih fiktivno dostavio Spahović Zaim, nakon čega je presuda dana 07.08.2015. godine postala pravosnažna, čime je pribavljena korist Š.T. u neutvrđenom iznosu, Hrvačić Esadu u iznosu od 2.400,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

Hrvačić Esad, Džino Elmin, Pita Muamer i Spahović Zaim

102. U predmetu broj: …………….. gdje je M.T. kao tužitelj podigao tužbu protiv tuženih Z.B. i drugih (ukupno 15) radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao kč. br. …………. u naravi gradilište, ukupne površine 322 m2, upisane u zk. ul. br. ……………. (novi premjer KO ………..) pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 15.01.2015. godine, dana 06.03.2015. godine Hrvačić Esad uložio punomoć za zastipanje tužitelja, da bi Pita Muamer i Spahović Zaim donosili u kancelariju dostavnice na ime tuženih gdje je potpise na ime B.O. i Z.V. na dostavnicama od 22.1.2015.g. i 18.(17).3.2015.g. (dostavljač Pita Muamer), svojeručno po nalogu Džino Elmina i Hrvačić Esada napisala M.H., potpise na ime Z.B., M.T. i M.Z. na dostavnicama od 22.1.2015.g. i 19.(17).3.2015.g. (dostavljač Pita Muamer), svojeručno napisao Džino Elmin, kao i potpise na ime E.T., F.T., B.T. i A.T. na dostavnicama od 23.1.2015.g. i 26.3.2015.g. (dostavljač Spahović Zaim), pripravnica Z.S. krivotvorila potpise na ime M.H., K.M., dok su ostali pripravnici krivotvorili ostale dostavnice za tužene upisujući njihova imena na mjestu predviđenom za potpis primaoca, nakon čega je postupajući sudija N.A. zatražila da se dostavljanje izvrši putem pošte, pa nakon što su se dostavnice vratile kao neuredno dostavljene, postupajući sudija je zatražio dana 22.06.2015. godine da Uprava suda i Predsjednica suda se upoznaju sa nepravilnim radom sudskih dostavljača, nakon čega je Predsjednica Suda svojom odlukom broj ………………. od 29.06.2016. godine formirala Komisiju s ciljem utvrđivanja da li su pismena tuženim u navedenom predmetu od strane sudskih dostavljača i radnika pošte izvršeni u skladu sa zakonom i naredbom sudije, te da Komisija izađe na adrese stanovanja svakog od tuženih i provjeri svaku pojedinačnu dostavnicu, nakon čega su izvršene provjere, te je utvrđeno da navedena lica ne stanuju na adresama koje su naznačene kao adrese na kojima je izvršeno dostavljanje jer se na navedenim adresama nalaze npr. „…………………….., ………………….“, da se radi o nepostojećim brojevima i adresama, a stanari i komšije uopšte ne poznaju lica kojima je dostava izvršena, nakon čega je spis dostavljen Tužilaštvu, te u ovom predmetu još nije donesena sudska odluka, čime je pokušano pribavljanje koristi M.T. u iznosu od 32.200,0 KM, Hrvačić Esadu pribavljena korist u iznosu od 1.080,00 KM, a Džino Elminu i Spahović Zaimu u neutvrđenom iznosu;

dakle, radnjama opisanim od tačke 80 do 101, Hrvačić Esad organizovao grupu ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprava, čiji su članovi bili Pita Muamer, Spahović Zaim, Džino Elmin i B.H., te su Spahović Zaim i Pita Muamer kao službene osobe iskorištavanjem svojih službenih ovlaštenja pribavili korist sebi i drugom i krivotvorili službene isprave, a Džino Elmin i M.H. krivotvorili javne i službene isprave;

Hrvačić Esad

103. Početkom maja 2016. godine, u Sarajevu, s ciljem pribavljanja koristi sebi i drugom, svjestan da se radi o povjerljivim podacima, potaknuo službenu osobu na krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te neovlašćeno upotrijebio takve podatke prenošenjem zainteresovanoj osobi, tako što je s ciljem pribavljanja koristi sebi i drugom, ostvario telefonsku komunikaciju sa N.Č. …………… sa svog broja na njegov broj ………………, od kojeg je tražio da se prikupi podatke u vezi predmeta koji se vodi u ……………………… …………….. radi provjere identiteta lica A.A., koji je dobio BH državljanstvo olakšanom naturalizacijom 2006.godine, te za kojeg je Ambasada u ……….. njegove države rođenja …………… poslala informaciju Ministarstvu vanjskih poslova BiH da predmetno lice nije registrovano u njihovim bazama podataka, što je prouzrokovalo vođenje postupka provjere identiteta lica radi mogućeg pokretanja postupka oduzimanja državljanstva BiH, što je ………………… N.Č. i učinio, te iskorištavajući službeni položaj ……………… od njemu poznate osobe uposlenika ……………, pribavio tražene podatke o predmetu, te tako pribavljene informacije dana 13.05.2016. godine u 14,10 sati prenio Hrvačić Esadu, kojem je u razgovoru rekao da je bio u Ministarstvu i da je kolegica koja radi na tome rekla da je to redovna provjera identiteta i da za sada nema ništa, ali da to ne znači da neće biti, nakon čega mu je Hrvačić rekao da to "drži to pod kontrolom", da bi nakon toga Hrvačić ostvario kontakt sa licem A.A.A., bratom od lica za koje se vodi postupak provjere, gdje je u razgovoru istom prenio dobijene informacije i rekao da će „počastiti“ čovjeka koji mu dostavlja informacije, te mu rekao „Slušaj brate, ti to danas donesi da ja nešto malo njemu dadnem da se pozabavi“, na što je ovaj pristao, te su se tim povodom Hrvačić Esad i A.A.A. sastali, dok je sa N.Č. dogovorio susret za dan 17.05.2016.godine, nakon čega nije zabilježena telefonska komunikacija između Hrvačić Esada i N.Č., čime je pribavljena korist A.A.A. u vidu dobijanja povjerljive informacije, Hrvačić Esadu pribavljena korist u vidu naplaćenih advokatskih usluga od A., dok je u pokušaju ostalo pribavljanje koristi policijskom službeniku N.Č.;

dakle, Hrvačić Esad, poticao drugom na iskorištavanje službenog položaja i ovlaštenja s cilljem pribavljanja koristi sebi i drugom,

Spahović Zaim

104. U predmetu broj ......................... gdje je kao punomoćnik tužitelja M.N. advokat M.J. podnio tužbu pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 31.01.2014. godine protiv tužene K.C. radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću, Spahović Zaim zloupotrijebio svoja ovlaštenja tako što je umjesto odnošenja sudskih pismena na označene adrese dana 06.05.2014. godine i 25.04.2014. godine lično krivotvorio dostavnice na ime K.C. zv. S. (umrla 11.6.1992. godine), te je sudija A.S.F. smatrajući da je dostava uredna i da je tuženi uredno primio tužbu, dana 07.07.2014. godine donijela Presudu kojom je utvrđeno da je tužitelj M.N. po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela na nekretnini upisanoj u ZK uložak br. ..................... broj zemljišta ..........................površine 285 m2, što odgovara kč. br.......................... , te je sudija presudu postala putem pošte K.C. te se dostavnica vratila kao neuredna jer je ista nepoznata na adresi, nakon čega je sudija izdala naredbu da kurir izvrši dostavu presude uz napomenu kuriru da je već u dva navrata uručio pismena na navedenu adresu, te je Spahović Zaim dana 09.10.2014. godine izvršio fiktivnu dostavu K.C. te je presuda postala pravosnažna 10.11.2014. godine, čime je pribavio korist M.N. u neutvrđenom iznosu,

dakle, Spahović Zaim, kao službena osoba, iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja pribavio drugom korist,

Čime su:
- Hamzić Ismet radnjama opisanim u tačkama od 1. do 63. Optužnice počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 3. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1.KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz čl. 373. stav 2. KZ FBiH, Davanje dara i drugih oblika koristi iz 381. stav. 1. KZ FBiH, Primanje dara i drugih oblika koristi iz čl. 382. st. 1.KZ FBiH,

- Alić Mirsada radnjama opisanim u tačkama od 1. do 18. Optužnice počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Krivotvorenje isprave iz čl. 373. stav 2. KZ FBiH, a radnjama opisanim u tačkama od 19. do 29. počinila krivično djelo krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Davanje dara i drugih oblika koristi iz 381. stav. 1. KZ FBiH,

- Vuković Pero radnjama opisanim u tačkama od 1. do 18., od 24. do 30. Optužnice počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Krivotvorenje isprave iz čl. 373. stav 2. KZ FBiH,

- Tanja Jović radnjama opisanim u tačkama od 19. do 29. Optužnice počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi iz 380. stav. 1. KZ FBiH,

- Branka Husanović radnjama opisanim u tačkama od 19. do 29. Optužnice počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 1. KZ FBiH,

- Rajić Milena radnjama opisanim u tačkama od 19. do 29., 79. Optužnice počinila krivično djelo Kršenje zakona od strane sudije iz čl. 357. u vezi čl. 55. KZ FBiH,

- Skopak Samina radnjama opisanim u tačkama od 64. do 78. Optužnice počinila krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz čl. 340. stav 1. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH, te pod tačkom 79. krivično djelo Kršenje zakona od strane sudije iz čl. 357. KZ FBiH u vezi čl. 32. istog Zakona (podstrekavanje)

- Hrvačić Esad radnjama opisanim u tačkama od 80. do 102. Optužnice počinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz čl. 340. stav 1. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH, radnjom opisanom pod tačkom 103. počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 1 KZ FBiH u vezi čl. 32. istog Zakona (podstrekavanje),

- Džino Elmin radnjama opisanim u tačkama od 80. do 102. Optužnice počinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz čl. 340. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH,

- Spahović Zaim radnjama opisanim u tačkama 19., 22., 23., od 30. do 63., od 68. do 77., od 80. do 89., 101., 102. i 104. Optužnice počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH,

- Pita Muamer radnjama opisanim pod tačkama 62., 63., od 64. do 72., od 88. do 100., 102. Optužnice počinio krivično djelo Udruživanje radi učinjenja krivičnog djela iz čl. 340. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.


g) PRIJEDLOG ZA PRODUŽENJE PRITVORA PROTIV OSUMNJIČENOG HAMZIĆ ISMETA

Protiv osumnjičenog Hamzić Ismeta, organizatora grupe za organizovani kriminal, predlažemo produženje mjere pritvora nakon potvrđivanja optužnice iz razloga propisanih čl. 146. stav 1. tačka b i c) ZKP FBiH.


h) PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE/PRODUŽAVANJE MJERA ZABRANE

Tužilaštvo predlaže da se osumnjičenim Hrvačić Esadu, Spahović Zaimu, Pita Muameru, Rajić Mileni, Jović Tanji, Husanović Branki, Alić Mirsadi, Vuković Peri, Skopak Samini i Džino Elminu odrede/produže mjere zabrane iz čl. 140. a stav 1. tačka a) i čl. 140 b) stav 1.ZKP FBiH, i to:

1. za osumnjičenog Hrvačić Esada predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti u advokaturi i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičeni ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo;

2. za osumnjičenog Spahović Zaima, predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Općinskom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičeni ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo,

3. za osumnjičenog Pita Muamera, predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Općinskom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičeni ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo,

4. za osumnjičenu Jović Tanju, predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Općinskom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičena ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo i Istočno Sarajevo,

5. za osumnjičenu Husanović Branku, predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Općinskom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičena ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo i Tuzlanski Kanton,

6. za osumnjičenu Rajić Milenu, predlažemo određivanje mjera:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Općinskom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičena ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo i Istočno Sarajevo,

7. za osumnjičenu Alić Mirsadu, predlažemo određivanje:
- zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti na Kantonalnom sudu u Sarajevu i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičena ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo

8. za osumnjičenog Vuković Peru, predlažemo određivanje mjere:
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičeni ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo i Istočno Sarajevo.

9. za osumnjičenu Skopak Saminu predlažemo produžavanje mjera:
- zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti u advokaturi i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičena ne smija udaljavati a to je Kanton Sarajevo;

10. za osumnjičenog Džino Elmina predlažemo produžavanje mjera:
- zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti u advokaturi i
- zabrana napuštanja boravišta u granicama van kojih se osumnjičeni ne smije udaljavati a to je Kanton Sarajevo, Zeničko-Dobojski Kanton i Hercegovačko-Neretvanski Kanton, te predlažemo ukidanje mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama svjedocima u ovom predmetu.KANTONALNI TUŽILAC

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]