BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3456
Ekshumacija posmrtnih ostataka, u toku krivične istrage, bez saglasnosti porodice.

Solska and Rybicka
v. Poland, br. 30491/17 i
31083/17

20.09.2018. godin
U sklopu istrage avionske nesreće (96 smrtnih slučajeva, uključujući i predsjednika Poljske), naložena je ekshumacija 83 tijela, kako bi se izvršila obdukcija, te, između ostalog, utvrdio uzrok smrti, a posebno kako bi se provjerila hipoteza o eksploziji na letu. Aplikantice su se bezuspješno usprotivile ekshumaciji posmrtnih ostataka svojih pokojnih muževa: nije bilo mogućnosti nezavisne revizije ili žalbe.
- Primjenjivost člana 8. stav 1 Konvencije na ekshumaciju izvršenu protiv volje članova porodice u
kontekstu krivičnog postupka. Novo pitanje. Vidi paragraf 103-108 presude.
- Kako prilikom provođenja djelotvorne istrage pomiriti poštivanje procesnih zahtjeva člana 2. (pravo na život) i legitimnih privatnih i porodičnih interesa porodice pokojnika zaštićenih članom 8. (vidi paragraf 118-126, a posebno paragraf 121 presude).
- Smetnje nisu „u skladu sa zakonom“.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja