BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#835
Dva ili više optuženih, više krivičnih djela

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINSKI SUD U _________
Broj: __________________
_______ , ________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski sud u ________ , u vijeću sastavljenom od sudaca: S.D. kao predsjednika vijeća, H.J. i C.V. kao članova vijeća, uz sudjelovanje S.L. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih G.P. i dr., zbog krivičnog djela silovanja iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i dr., postupajući po optužnici Kantonalnog tužiteljstva u _______ broj ________ od ________ godine, na glavnom pretresu održanom u prisutnosti kantonalnog tužitelja O.T., optuženog G.P. i njegovog branitelja G.V. advokata iz ______, optuženog L.K. i njegovog branitelja T.U. advokata iz _____ , optuženog A.N. i njegovog branitelja R.I. advokata iz ________ , te S.D. kao zakonskog zastupnika oštećene F.K., dana _________ godine donio je i javno objavio sljedeću:

P R E S U D U

Optuženi G.P, sin D. i majke K. rođ. J., rođen ... godine u ______., općina _______, JMBG ..., nastanjen u _______, ul..., pismen, ugostitelj, lošega imovnog stanja, oženjen, otac jednog djeteta, državljanin BiH, neosuđivan, nalazio se u pritvoru od _______ godine do ________ godine, na slobodi,

Optuženi L.K., sin G. i majke R. rođ. T., rođen ... godine u B., općina T., JMBG ..., nastanjen u ________, ul..., pismen, vozač, lošega imovnog stanja, oženjen, otac jednog djeteta, državljanin BiH, neosuđivan, na slobodi,

Optuženi A.N., sin P. i majke Z. rođ. E., rođen ... godine u _______, općina _______, JMBG ..., nastanjen u H., ul..., pismen, sa završenom srednjom školom, vodoinstalater, lošega imovnog stanja, oženjen, otac dvoje mldb. djece, državljanin BiH, neosuđivan, na slobodi,

KRIVI SU:
ŠTO SU:

1. G.P - sam:

dana ______ godine, oko 22,30 sati, u _______ , nakon što mu je L.K. posudio svoj putnički automobil, odvezao se s oštećenom R.R. izvan grada na osamljeno izletničko mjesto pored rijeke ________ , pa u namjeri da izvrši obljubu nad R.R., dok su sjedili na travi pored vozila, rukama je povalio na zemlju, pa iako se oštećena branila pokušavajući ga odgurnuti sa sebe i ustati, na silu je svukao, pa kako je fizički snažniji od nje, savladao je njen otpor te je počeo dirati po njenom polnom organu u čemu ga je ponovno pokušavala spriječiti odguravajući njegove ruke i pokušavajući se izvući ispod njega u čemu nije uspjela, da bi joj u jednom momentu raširio noge, podigao ih na svoja ramena a zatim svojim penisom prodro u njezinu vaginu nanijevši joj pri tom rascjep djevičnjaka i krvni podliv u predjelu desne butine koje povrede su lake tjelesne povrede,

dakle, upotrebom sile drugu osobu prisilio na obljubu,

čime je počinio krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. KZ FBiH,


2. Optuženi G.P, L.K. i A.N. – zajedno:

dana __________ godine, oko 23,30 sata, u _______ , nakon što se G.P. vratio u ugostiteljski objekt S. H. u kojem su ga L.K. i A.N. čekali, zajedno počeli piti a potom izazivati druge goste u kafani, pa nakon što ih je vlasnik kafane K.D. upozorio da ne vrijeđaju druge goste, prišli mu iza šanka te ga više puta šakama, a kada je pao na pod i nogama tukli po različitim dijelovima tijela, kojom prilikom su mu nanijeli prijelom donje vilice te prijelom dva rebra s desne strane koje povrede su teške tjelesne povrede,

dakle, drugoga teško tjelesno povrijedili,

čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. KZ FBiH.

Na osnovu navedenih zakonskih propisa, sud je optuženom G.P. za krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. KZ FBiH utvrdio kaznu zatvora u trajanju 3 (tri) godine, a za krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. KZ FBiH kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa ga sud, primjenom odredbe člana 54. stav 1. i 2. KZ FBiH,


O S U Đ U J E
NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE i 3 (TRI) MJESECA, u koju se na osnovu člana 57. stav 1. KZ FBiH ovom optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 11.4.2006. do 11.6.2006. godine.

Optuženi L.K. i A.N. se za krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

O S U Đ U J U
NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD PO 3 (TRI) MJESECA

Na osnovu člana 202 stav 4. ZKP FBiH optuženi se oslobađaju dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH oštećeni R.R. i K.D. se sa imovinskopravnim zahtjevima upućuju na parnični postupak.


O B R A Z L O Ž E N J E


Kantonalno tužiteljstvo u ________ podnijelo je optužnicu broj _________ od ___________ godine protiv optuženog G.P. kojom mu je stavljeno na teret da je radnjama opisanim u tački 1. optužnice počinio krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), te protiv svih optuženih G.P, L.K. i A.N da su radnjama opisanim u tački 2. izreke optužnice počinili kao saizvršioci krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. KZ FBiH.

Optuženi su se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnili da nisu krivi, pa je sud zakazao glavni pretres na kojem je odlučivao o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optuženih za navedena krivična djela.

Branitelji optuženih su u svojim uvodnim izlaganjima također najavili provođenje određenih dokaza kojima će pobiti osnovanost optužnih navoda koji se njihovim branjenicima stavljaju na teret te odmah na početku glavnog pretresa ustvrdili da oni nisu počinili navedena krivična djela.

Na glavnom pretresu stranke i branitelji su izveli svoje dokaze. Kantonalni tužitelj je u toku dokaznog postupka izveo dokaze saslušanjem oštećene R.R., zatim svjedoka O.L., G.B., V.C., H.D. i C.B., izvršen je uvid i pročitan nalaz i mišljenje vještaka psihologa Š.H. od ________ godine te iskaz tog vještaka sa zapisnika o glavnom pretresu broj ________ od ________ godine održanom pred Kantonalnim sudom u ________ , iskaz vještaka za tragove biološkog porijekla I.N., nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine I.G., od __________ godine te njegov iskaz sa zapisnika o glavnom pretresu broj _______ od _________ godine održanom pred Kantonalnim sudom u ________ , nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra Z.B. od ________ godine te njegov iskaz sa zapisnika o pretresu broj _______ od ________. godine održanom pred Kantonalnim sudom u _______. Branitelj optuženog proveo je dokaze saslušanjem svjedoka R.S., H.L., K.D. i T.K, pročitan je nalaz i mišljenje UKC _____ Klinike za neurologiju br. ______ od ________ godine te druga medicinska dokumentacija, a izvršen je uvid i u zapisnik o uviđaju, skicu lica mjesta te fotodokumentaciju.

Nakon svestrane i brižljive ocjene svih provedenih dokaza pojedinačno a potom i u njihovoj ukupnosti, ovaj sud je utvrdio da je optuženi G.P. počinio navedeno krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. KZ FBiH na način kako mu se to stavlja na teret. Ovakvu odluku sud je donio prije svega na osnovu iskaza oštećene R.R., zatim iskaza svjedoka O.L., G.B., V.C., H.D. i C.B., te nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine I.G., od _______ godine i njegovog iskaza sa zapisnika o glavnom pretresu broj ________ od _________ godine održanom pred Općinskim sudom u ________, nalaza i mišljenja vještaka neuropsihijatra Z.B. od _______ godine i njegovog iskaza sa zapisnika o pretresu broj _________ od _________ godine održanom pred Općinskim sudom u _________, nalaza i mišljenja vještaka psihologa Š.H. od _______ godine i iskaza tog vještaka sa zapisnika o glavnom pretresu broj _______ od ________ godine održanom pred Općinskim sudom u ______, iskaza vještaka za tragove biološkog porijekla I.N., zapisnika o uviđaju sa lica mjesta, skice lice mjesta te fotodokumentacije od ________ godine. Naime, oštećena R.R. je svojim iskazom potvrdila da je optuženi G.P., u navedeno vrijeme i na navedenom mjestu, u više navrata i na različite načine prema njoj primjenjivao silu pa nakon što ju je svladao, nad njom izvršio spolni odnošaj iako se ona tome uporno protivila i pokušavala se oteti ispod njega, u čemu nije uspjela jer je on mnogo jači od nje. Za vrijeme dok ju je skidao i povaljivao na zemlju, ona je vrištala i plakala ali je niko nije čuo. Nakon toga optuženi je legao na nju, digao joj noge na svoja ramena, pri čemu je ona ponovo vrištala i otimala se htijući ustati ali u tom nije uspjevala. Potvrdila je da je došlo do prodiranja njegovog polnog organa u njezin i da je tada osjetila veliku bol, u kojim trenucima je tražila da on prestane ali on je nije poslušao. Pri tom joj je rekao da o ovome nikome ništa ne smije govoriti. Prestao je tek nakon desetak minuta. Nakon toga se uspjela osloboditi od optuženog i pobjeći, da bi tek nakon nekoliko dana, i to zbog straha od roditelja i posljedica koje je pretrpjela, prijavila slučaj policiji. Kod svih ovih navoda oštećena je ostala i prilikom suočenja sa optuženim, a što je vidljivo iz zapisnika sa glavnog pretresa od ________ godine. Pridružila se krivičnom gonjenju optuženog i zatražila da ga sud kazni po zakonu.

U kontekstu odbrane optuženog, prije svega u dijelu u kojem tvrdi da je iskaz oštećene nevjerodostojan jer ga je prilikom svakoga ponovnog ispitivanja u bitnome mijenjala, ovaj sud je utvrdio da je oštećena i pred policijom i pred tužiteljstvom, a kasnije i pred sudom u cijelosti i dosljedno ostajala kod osnovne tvrdnje, ponovljene i prilikom suočenja s optuženim, da spolni odnošaj s optuženim nije bio dobrovoljan već da je na njega bila primorana primjenom sile od strane optuženog. To što je u početku bila neodlučna i tek naknadno prijavila slučaj opravdala je svojim velikim strahom od roditelja kao i strahom od posljedica koje su je mogle zadesiti. Ovakvo opravdanje i obrazloženje prihvatljivo je i za ovaj sud, pa se stoga iskazi oštećene davani u ovom krivičnom postupku prihvaćaju vjerodostojnima, objektivnima i uvjerljivima, zbog čega se odbrana optuženog isticana u navedenom pravcu i nije mogla prihvatiti. Ovo posebno i zbog toga što je prema nalazu i mišljenju vještaka neuropsihijatra B.K. oštećena R.R u vrijeme učinjenja predmetnog krivičnog djela bila psihički, neurološki i tjelesno zdrava osoba.

Prema nalazu i mišljenju vještaka sudske medicine I.G. od ________ godine te njegovog iskaza sa zapisnika o glavnom pretresu broj ______ od _______ godine održanom pred Općinskim sudom u ________ , oštećena R.R je kritične zgode zadobila rascjep elastičnog djevičnjaka koji je mogao nastati uvlačenjem ukrućenog muškog polnog uda. Također je utvrdio da je oštećena zadobila i krvni podliv u predjelu desne butine. Za podliv u predjelu butine naveo je da je mogao nastati intezivnim stiskanjem i pritiskom npr. prstima ruke. Vještak sudske medicine je također potvrdio da su obje povrede koje su bile u obliku modrica modro-plave boje mogle biti istovremeno nanesene te da su takve povrede uobičajene kod silovanja. Sve te povrede, pojedinačno i ukupno, imaju karakter lake tjelesne povrede.

Ostala bitna obilježja predmetnoga krivičnog djela, posebno okolnosti ranijega poznavanja optuženog i oštećene te okolnosti koje su prethodile samom događaju, ovaj sud je utvrdio i drugim provedenim dokazima, prije svega iskazima O.L., G.B., V.C., H.D. i C.B., ali i svih drugih, pri čemu na iskazima svjedoka odbrane nije mogao zasnovati glavna svoja utvrđenja jer ti svjedoci nisu bili očevidci samoga događaja. U onim dijelovima njihovih iskaza kojima su potvrđivali pojedine navode odbrane optuženog, sud nije mogao povjerovati jer su u suprotnosti s drugim provedenim dokazima kao i materijalnim dokazima u spisu.

Na osnovu izloženog, ovaj sud nalazi da je neosnovana odbrana optuženog da je oštećena R.R. dala neistinit iskaz na kojem se nije mogla zasnovati odluka o njegovoj krivnji. Također se nije mogla prihvatiti ni tvrdnja optuženog da je spolni odnošaj s oštećenom bio dobrovoljan te da tom prilikom prema njoj nije primjenio nikakvu silu i prinudu. Ovo zbog toga što je provedenim dokazima, prethodno navedenim i analiziranim, potvrđeno da se kritični događaj odigrao upravo na način kako ga je opisala ošećena R.R., koji je potkrijepljen nalazima i mišljenjima saslušanih vještaka ali i materijalnim dokazima, čiji je iskaz ovaj sud u cijelosti prihvatio jer je ocijenjen objektivnim, dosljednim i uvjerljivim.

Zbog svega navedenog ovaj sud nalazi dokazanim da je optuženi R.R u navedeno vrijeme i u navedenom mjestu, protivno njezinoj volji, te uz primjenu sile izvršio spolni odnošaj na njom, na način i pod okolnostima kako je to opisano u izreci ove presude, te da je time počinio krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. KZ FBiH.

Ovaj sud je također utvrdio da su optuženi G.P, L.K. i A.N. dana ________ godine, oko 23,30 sata, u _______ , nakon što se G.P. vratio u ugostiteljski objekt S. H. u kojem su ga L.K. i A.N. čekali, zajedno počeli piti a potom izazivati druge goste u kafani, pa nakon što ih je vlasnik kafane S.D. upozorio da ne vrijeđaju druge goste, prišli mu iza šanka te ga više puta šakama, a kada je pao na pod i nogama tukli po različitim dijelovima tijela, kojom prilikom su mu nanijeli prijelom donje vilice te prijelom dva rebra s desne strane koje povrede su teške tjelesne povrede te time kao suizvršioci počinili krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. KZ FBiH. Ove odlučne navode sud je utvrdio na osnovu djelimičnog priznanja samih optuženih, iskaza oštećenog S.D., svjedoka T.U. i L.J., te materijalnih dokaza u spisu, prije svega nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine K.P. od ________ godine te njegovog iskaza datoga na glavnom pretresu od ________ godine. Naime, oštećeni S.D. je detaljno opisao sam događaj, kao i momenat njegova povređivanja te je s tim u vezi istakao da su ga sva trojica optuženih zajednički napali i udarajući šakama, a potom i nogama, te mu tako nanijeli rijelom donje vilice te prijelom dva rebra s desne strane koje povrede su teške tjelesne povrede. Težina i kvalifikacija zadobivenih povreda potvrđena je i nalazom i mišljenjem navedenoga vještaka sudske medicine, ako i iskazima saslušanih svjedoka T.U. i L.J. koji su kao očevidci događaja također potvrdili da su optuženi bez ikakvoga razloga i povoda, vjerovatno zato što su bili pod utjecajem alkohola, napali oštećenog i nanijeli mu opisane tjelesne povrede. Kako navedena utvrđenja u bitnome nisu doveli u pitanje ni sami optuženi, to je ovaj sud i utvrdio da se u radnjama optuženih stječu sva zakonska obilježja krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. KZ FBiH za koje ih je i proglasio krivima.

Odlučujući o kazni, ovaj sud je cijenio sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina krivičnopravne sankcije odnosno kazne. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog G.P. našao da je isti u vrijeme učinjenja krivičnog djela bio mlađa punoljetna osoba, da je oženjen i otac jednog mldb. djeteta te da do sada nije osuđivan. Posebnih otežavajućih okolnosti na njegovoj strani nije našao. Imajući pri tom u vidu svrhu kažnjavanja, sud je ovom optuženom za krivično djelo silovanja utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za krivično djelo teške tjelesne povrede kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa ga je primjenom odredbe člana 54. stav 1. i 2. KZ FBiH osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 3 (tri ) mjeseca, u koju mu je uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 11.4.2006. do 11.6.2006. godine.

Na strani optuženih L.K. i A.N sud je također utvrdio više olakšavajućih okolnosti, prije svega da do sada nisu osuđivani, izmirili su se s oštećenim i obećali obeštetiti ga, a na sudu su se primjereno vladali. Kako ni na njihovj strani sud nije našao otežavajućih okolnosti, osudio ih je na kazne zavtora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci. Ovaj sud, naime, smatra da su utvrđene, a potom i izrečene kazne zatvora optuženima adekvatne i primjerene prirodi i težini počinjenih krivičnih djela, jačini povrede zaštićenog dobra, stupnju krivnje optuženih te posebno okolnostima pod kojima su djela počinjena, kao i to da će se i s takvim kaznama postići kako opća tako i posebna svrha kažnjavanja.

Na osnovu člana 202 stav 4. ZKP FBiH optuženi se oslobađaju dužnosti naknade troškova krivičnog postupka jer su porodične osobe pa bi plaćanjem tih troškova moglo biti dovedeno u pitanje izdržavanje članova porodica koje su dužni izdržavati.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH oštećena R.R. se sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak, jer podaci u krivičnom postupku ne pružaju pouzdanu osnovu kako za potpuno tako ni za djelimično presuđenje njezina zahtjeva.Zapisničar: Predsjednik vijeća:


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Kantonalnom sudu u _______ roku od 15 dana od dana prijema presude. Oštećena žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovog suda.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]