BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#35
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH

Svi instituti koji nisu uređeni ovim zakonom uređuju se primjenom općih propisa – zakon o radu FBiH.

Zakon o državnoj Službi u FBiH ne primejnjuje se na:
1. članove Parlamenta, predsjednika i 2 dopredsjednika, članove vlade FBiH,
2. sudije, tužioce,
3. članove kantonalne vlade, članove zakonodavog tijela kantona,
4. članove općinskog i gradskog vijeća, gradonačelnika i općinskog načelnika,
5. pripadnike policije,
6. zaposlenika Ureda za reviziju.

Vrste državnih službenika:
a) Rukovodeći državni službenici – to su:
1) rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije,
2) rukovodilac uprave i ustanove koja je u sastavu ministarstva,
3) sekretar organa uprave,
4) pomoćnici rukovodioca i
5) glavni inspektori (federalni i kanotnalni).
b) Ostali državni službenici – to su:
1) inspektori,
2) stručni saradnici,
3) viši stručni saradnici i
4) stručni savjetnici.

O pravima i dužnostima državnih službenika odlučuje:
1) rukovodilac organa uprave,
2) odbor državne službe za žalbe i
3) agencija za državnu službu.

Državni službenici moraju da ispunjavaju slijedeće uslove:

1) državljanin je BiH,
2) ima univerzitetsku diplomu,
3) stariji je od 18 godina,
4) zdravstveno je sposoban za obavljanje određenog posla, i
5) u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe i
6) da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.


Postavljenje državnih službenika nakon provedenog konkursa vrši rukovoditelj organa uprave uz pribavljeno mišljenje agencije za državnu službu, a mišljenje nije obavezujuće.
Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
1) Interni premještaj - znači da se državni službenici iz tog organa mogu premjestiti na drugo radno mjesto u istom organu i taj premještaj može biti dobrovoljan i nametnut.
2) Može se vršiti preuzimanje državnih službenika iz jednog u drugi organ s tim da mora biti ista razina.
3) Zatim može se vršiti popuna sa liste prekobrojnih službenika.
4) Ako se ne može vršiti popuna na ove načine onda ide javno popunjavanje (konkursom) preko agencije za državnu službu.
Unaprjeđenje se također vrši internim oglasom.

Radni odnos na određeno vrijeme- procedura je ista kao i kod zapošljavanja na neodređeno vrijeme ali on ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme .

Svoja prava državni službenik ostvaruje – tako što ima pravo žalbe odboru državne službe za žalbu , a zatim pravo tužbe sudu.

Kada se osoba prvi put zapošljava u organima uprave probni rad traje 6 mjeseci.

Ocjenjivanje državnih službenika vrši se svakih 12 mjeseci i rukovodilac organa uprave o tome donosi rješenje. Rješenje se donosi na prijedlog neposredno nadređenog službenika.

U organima uprave mogu se zaposliti pripravnici i to na 1 godinu. Imaju pravo na topli obrok.

Naknada za privremeno obavljene poslove – ako državni službenik privremeno obavlja poslove dakle druge poslove uz svoje- zakon predviđa naknadu od 50%.

Godišnji odmor - rukovodioci imaju najmanje 25 a najviše 36 radnih dana a ostali državni službenici najmanje 20 dana.
https://advokat-prnjavorac.com
Prestanak radnog odnosa državnih službenika – prestaje
1) dobrovolnjim istupanjem iz službe,
2) odlaskom u starosnu penziju - kada ispuni 65 godina života i 40 staža osiguranja prema općim propisima,
3) kada mu se izrekne disciplinska mjera prestanka radnog odnosa (o disciplinskoj odgovornosti odlučuje komisija koju formira agencija za državnu službu, protiv rješenja komisije može se podnijeti žalba odboru),
4) smrću službenika,
5) ako izgubi državljasntvo BiH, ili ako je stekao državljanstvo druge države suprotno Ustavu,
6) ako ne zadovolji na probnom radu,
7) u slučaju prekobrojnosti,
8) ako ima 2 uzastopne ocjene «ne zadovoljava»,
9) ako je osuđen na kaznu zatvora preko 6 mjeseci.

Mjere komisije:
1) prestanak radnog odnosa
2) javna opomena
3) suspenzija prava učestvovanja za unapređenje u naredne 2 godine (postoje obligatorna i fakultativna suspenzija)

Agencija za državnu službu postoji i na nivou FBiH i BiH.
Nadležnosti ADS:
1) edukacija državnih službenika,
2) planira proces zapošljavanja,
3) utvrđuje jedinstvane kriterije za postavljenje državnih službenika,
4) pruža stručnu pomoć organima uprave, i
5) podnosi izvještaj o svom radu Vladi FBiH.

www.advokat.attorney

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]