BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#829
Djelo za koje se optužuje nije krivično djelo - Krajnja nužda

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
__________ kanton
OPĆINSKI SUD U ______
Broj: _________________
______ , ________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski sud u Zenici, po sudiji H.K. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje G.K. kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog T.B, zbog krivičnog djela izazivanja opće opasnosti iz člana 323. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva u ______ broj ________ od ________ godine kojom je predložio izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350 stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), nakon usmenog, javnog i glavnog pretresa održanog ________ godine u prisutnosti kantonalnog tužitelja iz _____ i optuženog T.B, dana _______ godine donio je i javno objavio sljedeću:


P R E S U D U

Optuženi T.B., sin A. i majke D. rođ. M., rođen ... godine u ______ , ul..., gdje je i živi, državljanin BiH, JMBG ..., po zanimanju administrativni tehničar, oženjen, otac 3. djece, pismen, sa završenom srednjom stručnom spremom, srednjeg imovnog stanja, do sada ne osuđivan, nalazi se na slobodi,

na osnovu člana 299. tačka a) ZKP FBiH, u vezi s članom 27. stav 1. i 2. istog zakona,


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE

DA JE:

dana _______ godine, u mjestu _______ , općina _______ , svjestan trenutne opasnosti izlijevanja rijeke _____ i poplavljanja njegove kuće i njegova imanja, te kuća i imanja ostalih njegovih sumještana, u namjeri da otkloni od sebe i drugih izravno predstojeću opasnost od poplave koja se na drugi način nije mogla otkloniti, nizvodno 2 km od njegova sela, neposredno prije susjednog sela ____ , prokopao nasip rijeke ____ tako da je ubrzo na tom mjestu rijeka _____ provalila i poplavila susjedno mjesto ______ te većinu kuća i imanja u njemu, kojom prilikom je mještanima toga sela pričinjena znatna imovinska šteta, koja ipak nije bila veća od štete koja je prijetila kućama i imanju optuženog i njegovih sumještana,

čime bi počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti iz člana 323. stav 3. KZ FBiH.

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava.


O B R A Z L O Ž E N J E


Kantonalno tužilaštvo u ________ , optužnicom _______ od _____ godine optužilo je T.B. da je radnjama opisanim u izreci te optužnice počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti iz člana 323. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH). Istim optužnim aktom predložilo je izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350 stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH).

Kako sudija pojedinac nije našao da podaci u optužnici pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga, postupio je u smislu odredbe člana 351. stav 3. ZKP FBiH te predmet uputio na daljnji postupak u skladu sa zakonom.

Optuženi se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnio da nije kriv, pa je sud zakazao glavni pretres na kojem je odlučivao o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optuženog za navedeno krivično djelo. Optuženi je u svom uvodnom izlaganju odlučno pobio navode optužbe s tvrdnjom da to što je učinio nije po zakonu krivično djelo te da ga zbog toga treba osloboditi od optužbe.

Na glavnom pretresu provedeni su dokazi optužbe a potom i dokazi odbrane. Kao dokaze optužbe saslušao je svjedoke B.M. i H.M., a kao svjedoke odbrane J.L., F.C. i D.P. Potom je pročitao zapisnik o uviđaju, zatim nalaz i mišljenje sudskog vještaka M.L. te izvršio uvid u fotodokumentaciju.

Nakon što je pažljivo cjenio sve provdene dokaze, sud je utvrdio da je optuženi navedenog dana doista prokopao nasip rijeke _______ u navedenom mjestu usljed čega je došlo do izlijevanja rijeke i njezina poplavljanja većine kuća i imanja sela _______ . Ovi odlučni navodi nisu sporni i njih ne pobija ni sam optuženi T.B. Visina pričinjene materijalne štete također nije sporna jer proizlazi iz nalaza i mišljenja saslušanog vodoprivrednog vještaka od __________ godine, kao i njegovog iskaza datog pred sudom. Sporno je da li je kritične zgode optuženi imao pravo prokopati nasip rijeke ______ u susjednom selu kako bi zaštitio sebe i svoje selo od poplave a time i od sigurne štete. Donesenu odluku sud je zasnovao na sljedećim razlozima:

Prema odredbi člana 27. stav 2. KZ FBiH, krajnja nužda postoji kad je djelo počinjeno da učinitelj od sebe i drugoga otkloni istovremenu ili izravno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom počinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo. U konkretnom slučaju optuženi je, otklanjajući opasnost od sebe i drugih koja se sastojala u poplavljanju njegova sela, prokopao nasip rijeke ____ dva km nizvodno neposredno prije susjednog sela _____ kako rijeka ______ ne bi izlila i poplavila njegovu porodičnu kuću i imanje kao i kuće i imanja njegovih sumještana, a koja opasnost je neposredno prijetila jer je voda u rijeci ______ već bila došla do samoga vrha nasipa. Postupajući u namjeri otklanjanja opasnosti od poplave od sebe i drugih, ovaj sud nalazi da je optuženi bio u mogućnosti i mogao prokopati nasip rijeke ________ nizvodno neposredno na ulazu u susjedno selo _____ , iako je bio svjestan da će se usljed toga prokopavanja rijeka ________ izliti i poplaviti kuće i imanja u tom selu, što se i dogodilo, kojoj prilikom je na porodičnim kućama i imanju toga sela pričinjena znatna imovinska šteta. Prema dikciji navedene zakonske odredbe, optuženi je od sebe i drugih otklanjao izravno predstojeću i neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti osim da se prokopa nasip rijeke _____ dalje od njegovog mjesta, a u konkretnom slučaju učinjeno zlo mještanima toga sela nije bilo veće od zla koje je prijetilo mještanima sela optuženog. U konkretnom slučaju bilo je pravno dopušteno poduzeti radnje izazivanja opće opasnosti koje tvore biće navedenoga krivičnog djela iz člana 323. stav 3. KZ FBiH jer je to bio jedini način da se otkloni od sebe i drugih neskrivljena, stvarna i neposredno predstojeća opasnost pri čemu zlo učinjeno susjednom selu nije veće od zla koje je prijetilo njegovom selu.

Kako je optuženi T.B. kritične zgode postupao u krajnjoj nuždi, a djelo počinjeno u krajnjoj nuždi po zakonu nije krivično djelo, to je ovaj sud na osnovu odredbe člana 299. tačka a) ZKP FBiH, u vezi s članom 27. stav 1. i 2. istog zakona i donio presudu kojom je optuženog oslobodio od optužbe.

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava jer je optuženi oslobođen od optužbe.


Zapisničar: Sudija:


POUKA O PRVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Kantonalnom sudu u ______ u roku od 15 dana od dana prijema presude. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovog suda.Izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]