BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#836
Djelo za koje se optužuje nije krivično djelo - Beznačajno djelo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD ________Poslovni broj: __________________

________ , ___________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud ______ , po sucu pojedincu M. J. , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog B. M. zbog kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva _______ broj _______ od ________ godine , nakon održane javne glavne rasprave od __________ godine , u prisustvu okrivljenog B. M. i županijskog tužitelja iz ________ M. M. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Okrivljeni :

B. M. , sin M. , i majke M. , rođene P. , rođen u ______ dana _______ godine , nastanjen u _________ , ulica broj ___ , općina _____ , državljanin BiH, Hrvat , završio gimnaziju , student , pismen , neoženjen , slabog imovnog stanja, ranije neosuđivan , ne vodi se drugi postupak protiv njega , brani se sa slobode ,

Temeljem članka 299. stavak 1. točka a. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) , uz primjenu članka 25. KZFBiH ,


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


Da je :

Dana _______ godine oko 12,00 sati , u prodavnici „________“ koja se nalazi u Novom tržnom centru u _________ , s ciljem pribavljanja sebi protupravne imovinske koristi , sa police uzeo i sakrio u svoj džep ogrlicu koja je imitacija kombinacije zlatne i jantarne ogrlice, vrijednosti 25,00 KM , nakon čega se uputio se prema izlazu iz prodavnice gdje je zaustavljen od strane prodavačice L. R. koja je primjetila njegovu radnju uzimanja ogrlice i koja mu je oduzela istu ogrlicu i pri tome pozvala zaštitarsku službu koja je optuženog odvela u PU _______ ,

čime da bi počinio kazneno djelo krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH .

Temeljem 92. stavak 1. ZKPFBiH troškovi ovog kaznenog postupka padaju na teret proračuna ovog suda .

O b r a z l o ž e n j e


Županijsko tužiteljstvo _________ županije optužnicom broj ______ od ______ godine , koja je potvrđena odlukom suca za prethodno saslušanje ovog suda dana ______ godine , stavljeno je na teret optuženom B.M. izvršenje kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH na način opisan u izreci iste optužnice , a u istoj optužnici je zatraženo od suda izdavanje kaznenog naloga uz izricanje novčane kazne od 500,00 KM .

Optuženi je prilikom izjašnjavanja o krivnji priznao radnje počinjenja djela , ali nije prihvatio izdavanje kaznenog naloga niti je prihvatio predloženu novčanu kaznu navodeći da je predložena novčana kazna za njega previsoka i neprihvatljiva , pa je sud proveo redoviti kazneni postupak i glavnu raspravu smatrajući da je optuženi stavio prigovor na optužnicu u smislu članka 353. stavak 1. ZKPFBiH .

U dokaznom postupku su izvedeni dokazi tužiteljstva saslušanjem svjedoka L. R. i M. P. , te izvršen uvid u izvod iz kaznene evidencije PU ______ na ime optuženog .

Iz suglasnih izjava svjedoka L. R. i M. P. , razvidno je da je optuženi od strane L. R. primjećen kako uzima ogrlicu i istu kriomice stavlja u džep te pokušava napustiti prodavnicu , te da je na vratima zaustavljen od strane L. R. koja je pozvala svjedoka M. P. koji se zatekao na licu mjesta a inače je zaštitar u trgovačkom centru , pa je od optuženog zatraženo da vrati ogrlicu što je isti odmah i učinio izjavivši da nema novca da plati istu ogrlicu , a nakon toga ga je svjedok M. P. odveo u PU _______ i prijavio ovu krađu .

Optuženi je u završnoj riječi izjavio da je točno da je na način opisan u izreci ove presude uzeo i za sebe prisvojio navedenu ogrlicu jer nije imao novca da istu kupi a imao je namjeru da ogrlicu pokloni nekoj djevojci koja mu se sviđala i sa kojom je trebao čekati Novu godinu . Izrazio je kajanje zbog počinjenog djela i zamolio sud da ga što blaže kazni .

Iz svih provedenih dokaza te iz priznanja optuženog , nepobitno je dokazano da je optuženi , prisvajajući tuđu pokretnu stvar s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH .

Međutim , iako djelo optuženog sadrži zakonska obilježja navedenog kaznenog djela , sud smatra da djelo optuženog predstavlja beznačajno djelo u smislu članka 25. KZFBiH , pa je , cijeneći zakonsku definiciju da beznačajno djelo nije kazneno djelo , optuženog oslobodio od optužbe temeljem članka 299. stavak 1. točka a. ZKPFBiH .

Naime , sud je cijenio u prvom redu da u konkretnom slučaju nije došlo do bilo kakvih štetnih poslijedica po oštećenog jer je otuđena stvar odmah vraćena oštećenom , kao i da se radi o veoma niskom stupnju kaznene odgovornosti kod optuženog . Optuženi je kao motiv naveo uzimanje predmetne ogrlice kako bi je mogao pokloniti djevojci , a ogrlicu je otuđio iz razloga što nije imao novca da istu plati , a što je točno obzirom da je optuženi student i da nema svojih izvora prihoda . Otuđena ogrlica nema neku posebnu vrijednost što se vidi iz cijene od 25,00 KM , što se može smatrati beznačajnom vrijednošću u odnosu na mnogo skuplje i vrijednije stvari koje su se prodavale u istoj prodavnici iz čega sud zaključuje da je i umišljaj optuženog bio usmjeren na pribavljanje bagatelne vrijednosti i uzimanje tuđe stvari kako bi istu darovao drugome a ne da bi je prisvojio za sebe . Očito je i da optuženi nije osoba vična i sklona krađama i vršenju ovakvih djela jer je po uzimanju ogrlice odmah i primjećen od strane prodavačice , što se ne bi dogodilo „profesionalcima“ i osobama koje se bave krađama tuđih stvari .

Iz svega izloženog , sud je našao da su se u konkretnom slučaju stekli svi zakonski uvjeti koji ukazuju da se radi o beznačajnom djelu , kao što su nepostojanje štetnih poslijedica i nizak stupanj kaznene odgovornosti počinitelja , te kako isto djelo nije kazneno djelo , sud je odlučio kao u izreci ove presude .

Pošto je sud donio oslobađajuću presudu , troškovi postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda .


Zapisničar S u d a c

B.P. M.J.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Županijskom/kantonalnom sudu _____ u roku od 15 dana od dana prijema presude u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke o troškovima
postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu .

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]