BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3807
Disciplinska odgovornost tužilaca.

Brisc v. Romania, broj.
26238/10

11.12.2018. godine Odjel IV


Podnosilac aplikacije se žalio da mu je izrečena disciplinska sankcija, te da je smijenjen sa pozicije glavnog tužioca, zbog davanja izjava za medije o istragama koje su u toku.
Informacije je proslijedio u svojstvu člana osoblja koje je zaduženo da održava odnose između
Tužilaštva i medija. Član 10. Pravo na prenos informacija i ideja.
- Činjenica da je podnosilac aplikacije glavni tužilac ne lišava ga zaštite po članu 10 (paragraf 104 presude).
- Poseban značaj za predmet ima funkcija aplikanta, izjave i viđenja koja je iznosio u javnosti, kontekst u kojima su date i reakcije na iste.
- Član 10. i tajnost istrage (pogledati također Bédat v. Switzerland (V.V.) , broj. 56925/08, 29 mart 2016).
Utvrđena povreda člana 10.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]