BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#158
DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.)

OPŠTE ODREDBE
­ Dioničko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice.
­ Dioničko društvo ne odgovara za obaveze dioničara.

OSNIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA
­ Dioničko društvo mogu osnovati jedan ili više osnivača.
­ Osnivači su obavezno i dioničari dioničkog društva.
­ Dioničko društvo se osniva ugovorom o osnivanju - koji obavezno sadrži:
1) osnovne podatke o osnivačima;
2) firmu, sjedište i djelatnost dioničkog društva;
3) prava i obaveze osnivača;
4) iznos osnovnog kapitala (min. 50.000 KM);
5) oznaku klase, ukupan broj i nominalnu vrijednost dionica;
6) opis prava sadržanih u dionici (pravo glasa, prioritetna dionica itd.);
7) broj dionica koji upisuje svaki osnivač, te opis i procjenu vrijednosti uloga u stvarima i pravima;
8) postupak i rokove prodaje i banku (tzv. depozitna banka) kod koje se vrši uplata dionica;
9) način rješavanja sporova između osnivača ; i
10) ime i prezime lica koje predstavlja dioničko društvo u postupku osnivanja.
­ Ugovor o osnivanju dioničkog društva mora biti potpisan od svih osnivača ili njihovih punomoćnika, a potpisi ovjereni u skladu sa zakonom.
­ Kada dioničko društvo osniva jedan osnivač, osnivački akt je odluka o osnivanju dioničkog društva.
­ Prilikom osnivanja dioničkog društva, sve dionice mogu otkupiti osnivači (simultano osnivanje), ili ugovoreni broj dionica otkupljuju osnivači, a preostale dionice kupuju druga lica na osnovu javnog poziva za upis i uplatu (sukcesivno osnivanje).
Kada se radi o simultanom osnivanju društva smatra se da je upis dionica izvršen potpisivanjem ugovora o osnivanju od strane osnivača, a uplata se vrši nakon što je Komisija za vrijednosne papire FBiH donijela rješenje kojim je utvrdila da je uspjela emisija dionica.
Kada se radi o sukcesivnom osnivanju društva, osnivači (nakon što Komisija izda odobrenje za to), objavljuju javni poziv za upis i uplatu dionica. Ako sve dionice nisu upisane u objavljenom roku, osnivači mogu upisati preostale dionice, a ako to ne učine, smatra se da osnivanje dioničkog društva nije uspjelo. Rješenje Komisije kojim se odobrava emisija dionica služit će kao osnov da se može sazvati osnivačka skupština.
­ Osnivačka skupština:
Svrha osnivačke skupštine, između ostalog, je i da se ocijeni odn. usvoji izvještaj o osnivanju društva. Naime, ako se radi o simulatnom osnivanju nikada neće biti sporno da li je osnivanje uspjelo ili nije, jer se u ovom slučaju smatra se da je društvo nastalo potpisivanjem ugovora o osnivanju, a kod sukcesivnog osnivanja se to vidi tek na skupštini.
Osim toga, osnivačka skupština usvaja statut, bira predsjedavajućeg skupštine, imenuje članove nadzornog odbora.
Osnivači su dužni sazvati osnivačku skupštinu najkasnije 60 dana od dana prijema rješenja Komisije kojim se utvrđuje da je emisija dionica uspjela.
­ Upis u registar: Nakon održane osnivačke skupštine, u slučaju simultanog ili sukcesivnog osnivanja, uprava dioničkog društva dužna je podnijeti zahtjev za upis u registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (registar emitenata), najkasnije 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. Na osnovu rješenja Komisije o upisu u registar emitenata, uprava dioničkog društva podnosi prijavu za upis dioničkog društva u registar društava.

OSNOVNI KAPITAL DIONIČKOG DRUŠTVA

Osnovni kapital prilikom osnivanja
­ Osnovni kapital dioničkog društva iznosi najmanje 50.000 KM.
­ Nominalna vrijednost dionice ne može biti manja od 10 KM.
Nominalna vrijednost je ona vrijednost koja se dobije kada se osnovni kapital podijeli na broj osnivača. Nominalna vrijednost je ona koje se daje dionici u osnivanju, a koja se kasnije tokom poslovanja može mijenjati.
­ Ako se osnovni kapital prilikom osnivanja dioničkog društva, osim ulozima u novcu, obezbjeđuje i ulozima u stvarima i pravima, ukupni ulozi u novcu ne mogu biti manji od 50.000 KM.
Smanjenje i povećanje kapitala

O smanjenju i povećanju osnovnog kapitala - odluke, uglavnom na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština dioničkog društva.
Povećanje osnovnog kapitala
­ Načini povećanja osnovnog kapitala d.d. su:
a) emitovanjem novih dionica - koje može biti i putem javne ponude ako odlukom nije uređeno da se dionice prodaju u zatvorenoj emisiji (samo za dioničare) i
b) povećanjem nominalne vrijednosti dionica, ali na teret rezrvnog fonda - ali se taj fond ne može potrošiti ispod zakonom propisanog minimuma (fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva) .Dioničko društvo može, umjesto povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, emitovati besplatne nove dionice.
Smanjenje osnovnog kapitala
­ Dok se povećanje osnovnog kapitala može vršiti bez ikakvog limita, osnovni kapital se ne može smanjiti ispod zakonom propisanog minimuma (50.000 KM).
­ Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način:
1) prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje društvo drži na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, (može se vršiti na osnovu javne ponude dioničarima za otkup dionica)
2) a zatim, odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala – do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije plaćen.
Ukoliko opisane mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala ne postoje ili se na taj način ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom o smanjenu, smanjenje osnovnog kapitala vrši se:
a) smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do zakonom propisanog minimuma (nominalna vrijednost dionice ne može biti ispod 10KM), ili
b) otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Fond rezervi
­ Dioničko društvo obavezno je imati fond rezervi – koji se formira iz dobiti i drugih izvora.
­ Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva.
­ Fond rezervi koristi se za pokrice gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju dioničkog društva.

DIONICE I DIONIČARI

Dionice
­ Dionice dioničkog društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.
­ Dionice su neograničeno prenosive, osim u slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva.
­ Dionica sadrži prava na učešće u:
1) upravljanju d.d – dionica osigurava učešće dioničara u skupštini d.d;
2) raspodjeli dobiti;
3) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije d.d.

Dioničar – prava dioničara
­ Dioničar ima pravo učestvovati u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva.
Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu. Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.
­ Dioničar ima pravo učešća u dobiti dioničkog društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom.
­ Dioničar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu. Prodaja ili prenos dionica po drugom osnovu, osim nasljeđivanja, može se isključiti ili ograničiti za određeni period. Prodaju dionica vrši profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira, ovlašten od nadzornog odbora.
­ Pravo preče kupnje Prilikom nove emisije dionica postojeći dioničari imaju pravo kupiti nove dionice. Pravo preče kupnje dionica može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine dioničkog društva.
­ Pravo uvida u isprave (u ugovor o osnivanju, bilanse stanja, bilanse uspjeha, zapisnike skupštine i odbora za reviziju, popis osoba ovlaštenih za zastupanje dioničkog društva; podatke o članovima nadzornog odbora i uprave).

UPRAVLJANJE DIONIČKIM DRUSTVOM - Organi dioničkog društva su:
1. Skupština
­ Skupštinu dioničkog drustva čine dioničari.
­ U dioničkom drustvu sa jednim dioničarem ovlaštenja skupštine vrši dioničar.
­ Skupština se održava najmanje jednom godišnje.
­ Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlašteni dioničar ili grupa dioničara sa vise od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.
­ Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra.
­ Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno, više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Ako nije postignut kvorum za odlučivanje, skupština se odgadja i ponovo saziva. Ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Statutom dioničkog društva može se utvrditi veći, ali ne manji procenat od navedenog iznosa utvrđenog zakonom.
­ Skupština dioničkog društva odlučuje o:
1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica,
3. usvajanju godišnjeg izvještaja društva,
4. rasporedu dobiti i isplati dividende;
5. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava d.d.-u;
6. promjeni oblika i podjeli dioničkog društva;
7. prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije;
­ Skupština odlučuje 2/3 većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama ovog zakona izričito tako propisano, a natpolovičnom većinom odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2. Nadzorni odbor
­ Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i najmanje dva čana, koje imenuje i razrješava skupština, s tim da ukupan broj clanova nadzornog odbora mora biti neparan.
­ Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se - na period od 4 godine.
­ Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije.
­ Predsjednik i članovi nadzornog odbora biraju se glasanjem.
­ Direktor i član uprave d.d. ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora.
­ Sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u 3 mjeseca.
­ Nadzorni odbor donosi odluke vecinom glasova prisutnih članova.
­ Nadzorni odbor dioničkog drustva nadležan je da:
1) nadzire poslovanje dioničkog drustva;
2) nadzire rad uprave;
3) usvaja izvjestaj uprave o poslovanju i podnosi skupštini godišnji izvjestaj o poslovanju dioničkog drustva;
4) imenuje upravu dioničkog drustva;
5) saziva skupštinu;
.
3. Uprava
­ Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
­ Upravu dioničkog društva čini direktor, ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora.
­ Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Mandat direktora je 4 godine.
­ Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrdjenim pismenim aktom direktora.

4. Odbor za reviziju
­ Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u d.d., izuzev place po osnovu te funkcije.
­ Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja d.d.
­ Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice nadzornog odbora i skupštine kada smatra da su ugrozeni interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora, direktora ili članova uprave.

Izvor: www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]