BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3088
DAVANjE INFORMACIJE O VISINI NAKNADE ČLANOVA KOMISIJE
Zakon o zaštiti ličnih podataka

član 17

Članovi komisije koji naknadu dobijaju iz budžetskih sredstava ne mogu uživati zaštitu privatnosti kada je u pitanju obrada ličnih podataka u mjeri u kojoj se obezbjeđuje građanima u drugim situacijama jer se na ovaj način preventivno mogu spriječiti nezakonite radnje u instituciji.

"Osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr, dalje: Zakon) je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Zakon je opšti propis koji reguliše zaštitu ličnih podataka i primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ako drugi zakon ne nalaže drugačije. I u slučajevima kada drugi zakon zbog određenih specifičnosti reguliše obradu ličnih podataka, obaveza poštivanja principa obrade ličnih podataka koji su propisani u članu 4. Zakona, obavezujuća je za sve kontrolore, odnosno one koji obrađuju lične podatke.

Shodno članu 3. stav 1. alineja 1) Zakona lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili se može utvrditi identitet lica. U alineji 2) istog člana propisano je da je nosilac podataka fizičko lice čiji se identitet može ustanoviti ili identifikovati, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja, te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.

U smislu naprijed navedenih odredbi, sačinjavanje spiska članova komisije za lijekove i komisije za polaganje stručnog ispita, koji pored njihovog imena i prezimena sadrži podatke o visini naknade za rad u pripadajućoj komisiji, predstavlja obradu ličnih podataka tih lica.

Prema Zakonu, za svaku obradu ličnih podataka uslov je postojanje pravnog osnova, što može biti saglasnost nosioca ličnih podataka ili ispunjenje nekog uslova propisanog u članu 6. Zakona. Tako, jedan od uslova za obradu ličnih podataka bez saglasnosti je da je takva obrada potrebna za ispunjenje zadatka koji se izvršava u javnom interesu, što je propisano u stavu 1. tačka d) navedenog člana. Takođe, shodno članu 17. Zakona, lični podaci se mogu dati trećoj strani uz postojanje valjanog pravnog osnova, što prije svega može biti utvrđen javni interes, a potom zakonom utvrđena nadležnost ili zakonit interes treće strane, te saglasnost nosioca ličnih podataka.

Budžet u javnom sektoru donosi zakonodavna vlast i isti predstavlja plan prihoda i rashoda date političko-teritorijalne jedinice, te se između ostalog, bazira na principu transparentnosti. S obzirom da se javna budžetska sredstva formiraju iz poreza i drugih prihoda koje plaćaju građani, opravdano je upoznati građanina pojedinca, grupu ili javnost u cijelosti, sa radom javnih organa i trošenjem budžetskih sredstava, što predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki kontrole. Dakle, članovi komisija koji dobivaju naknade iz budžetskih sredstava, ne mogu uživati zaštitu na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka u onoj mjeri u kojoj se ta zaštita Zakonom obezbjeđuje građanima u nekim drugim „običnim“ životnim situacijama. Osim navedenog, podaci o naknadama u komisijama ukazuju na način trošenja budžetskih sredstava, što preventivno može djelovati na nezakonite radnje ili korupciju u toj instituciji, te se stoga nedvojbeno može reći da je objavljivanje ovakve informacije u javnom interesu.

Ne samo da se visina naknade za rad u komisijama može učiniti javnim, nego bi trebalo ostvariti takav proaktivan pristup, na koji način bi se povećao povjerenje u zakonitost rada same institucije"(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 2014. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]