BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4194
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 58 0 P 196962 20 Spp
Sarajevo, 09.06.2020. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Mostaru za rješavanje spornog pravnog pitanja od 08.05.2020. godine, na osnovu odredbe člana 61d. stav (2) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 09.06.2020. godine donio je:


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Mostaru za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj: 58 0 P 196962 18 P od 08.05.2020. godine, koje glasi:

1. „Da li su zemljišno-knjižni suvlasnici, u postupcima koji se vode radi utvrđenja i uknjižbe, u svim slučajevima (bez iznimke) nužni suparničari ili je to (nužno suparničarstvo) potrebno utvrđivati/ cijeniti u svakom konkretnom slučaju.“


O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Mostaru 19.05.2020. godine je dostavio Vrhovnom sudu Federacije BiH zahtjev za pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja, u smislu odredbe člana 61a. Zakona o parničnom postupku. Uz zahtjev je dostavljen spis tog suda broj 58 0 P 196962 18 P.

Postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja pokrenut je na pismeni prijedlog punomoćnika tužitelja, a u zahtjevu je navedeno da se u ovom sudu vodi veći broj predmeta radi utvrđenja i uknjiženja prava vlasništva na nekretninama u kojima su tuženi zemljišno-knjižni suvlasnici, kao i u predmetu broj 58 0 P 196962 18 P (po tužbi tužitelja), da je prijedlog tužitelja neosnovan prije svega jer je tužitelj prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja postavio sudu nakon sto je ovaj sud već donio odluku po tužbi tužitelja, odnosno da je predmet za broj 58 0 P 196962 18 P okončan 27.01.2020. godine, donošenjem rješenja kojim je tužba tužitelja odbačena i predmet je sad u fazi postupka po žalbi.

Prvostepeni sud navodi da je u ovom predmetu tužitelj (pravno lice Hepok d.o.o. Mostar) tužbom, a protiv označenih tuženih (37 fizičkih lica), tražio da se utvrdi da je tužitelj stekao pravo vlasništva dosjelošću (u nesmetanom posjedu predmetnih nekretnina preko 60 godina), odnosno da je isključivi vlasnik – nosilac prava raspolaganja sa dijelom 1/1 nekretnina označene i upisane u zk. ul. broj 1995 k.o. SP_Blagaj, obje upisane u posjedovnim listu broj 289 k.o. Blagaj, što su tuženi dužni priznati i trpjeti da se u zemljišnim knjigama na suvlasničkom dijelu tuženih uz prethodno brisanje istih sa njihovim dosadašnjim suvlasničkim dijelom, izvrši upis prava raspolaganja i posjeda na istim sa dijelom 1/1 u korist tužitelja, da je prvostepeni sud u postupku odlučivanja po tužbi tužitelja (nakon dostave tužbe na odgovor označenim tuženim) utvrdio da su tuženi pod rednim brojem 8. i 10. (Ibro Voljevica i Đulsa Marić), umrli prije podnošenja tužbe, da su svi tuženi u ovom parničnom predmetu kojim se traži utvrđenje i uknjižba prava vlasništva sa dijelom 1/1, nužni suparničari shodno odredbi člana 366. Zakona o parničnom postupku, iz kojih razloga se predmetni spor može riješiti na isti način prema svim suparničarima koji zajedno čine jednu stranku, pa s obzirom da su dva nužna suparničara označeni kao stranka umrli prije pokretanja postupka (nisu mogli biti stranka u postupku-neotklonjiv procesni nedostatak) i da je iz ovih razloga prvostepeni sud donio odluku rješenje 27.01.2020. godine, kojom je zbog neurednosti cijele tužbe, riješio predmetni spor na način da je tužbu tužitelja u ovoj pravnoj stvari odbacio i ukinuo sve provedene radnje.

Dajući sopstveno tumačenje postavljenog spornog pravnog pitanja prvostepeni sud navodi da postavljeno sporno pravno pitanje koje definira tužitelj, nije sporno ovom sudu, da nije od značaja za odlučivanje u predmetu pred prvostepenim sudom, jer je ovaj predmet već okončan donošenjem rješenja kojim se tužba tužitelja odbacuje, da u pogledu postavljenog spornog pravnog pitanja ne postoji različita sudska praksa, da većina sudija Kantonalnog suda u Mostaru povodom drugih „istih slučajeva“ odlučuju na jednak način, što i sam tužitelj u svom prijedlogu nije osporavao, da postavljeno pitanje nije sporno za sud, nego samo podnosiocu prijedloga, stranci-tužitelju. Osim toga prvostepeni sud navodi da je o postavljenom spornom pravnom pitanju tužitelja Vrhovni sud F BiH već zauzeo svoje pravno shvatanje u odluci broj 65 0 P 535313 16 Spp od 23.09.2016. godine, i da su tuženi u postupku kakav je predmetni kojim se traži utvrđenje i uknjižba prava vlasništva dosjelošću, na nekretninama sa dijelom 1/1, nužni (jedinstveni) suparničari, koji zajedno čine jednu stranku zbog čega se spor može riješiti samo na jednak način prema svim suparničarima. Prvostepeni sud je naveo da u pogledu pitanja – primjene člana 366, 291. i 293. stav (3) Zakona o parničnom postupku na konkretan slučaj nema nejasnoća, za sud, da su navedene zakonske odredbe jasne i da nije potrebno posebno tumačenje, da se ne radi o spornom pravnom pitanju u postupku kakav je predmetni, kojim se traži utvrđenje i uknjižba prava vlasništva na nekretninama sa dijelom 1/1 i da su označeni tuženi nužni suparničari.

Članom 61a. stav (1) Zakona o parničnom postupku (Poglavlje IIIa. koje uređuje postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja), propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61b. Zakona o parničnom postupku propisano je da zahtjev iz člana 61a. stav (1) ovog Zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, da će sud uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku propisano je da će Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, dok je stavom (2) istog člana propisano da je zahtjev iz stava (1) ovog člana nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine već donio odluku.

Imajući u vidu da je prvostepeni sud u svom zahtjevu naveo da postavljeno pitanje ne predstavlja sporno pravno pitanje u smislu odredbe člana 61a. stav (1) Zakona o parničnom postupku, da nije od značaja za odlučivanje u konkretnom predmetu postupka pred prvostepenim sudom jer je prijedlog stavljen nakon što je okončan prvostepeni postupak (sud je zauzeo svoj stav povodom spornog pravnog pitanja čije se rješenje traži, postupak je sad u fazi žalbe na odluku prvostepenog suda), i da je o ovom spornom pravnom pitanju Vrhovni sud Federacije BiH već donio odluku - riješio sporno pravno pitanje 65 0 P 535313 16 Spp od 23.09.2016. godine, iz navedenih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, je na sjednici od 09.06.2020. godine, primjenom odredbe člana 61c. stav (2) u vezi sa članom 61a. stav (1) ZPP odbacilo kao nedozvoljen zahtjev Općinskog suda u Mostaru za rješavanje spornog pravnog pitanja.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]