BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#842
Činjenični opis djela sa blanketnom dispozicijom

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
_____________ KANTON
OPĆINSKI SUD U _____
Broj: __________________
_____ , __________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE !


Općinski sud u _______ po sudiji F.Lj. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje J.M. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog O.V., zbog krivičnog djela - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 1. u vezi sa članom 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva ______ kantona broj _______ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana _________ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja T.A., optuženog O.V., njegovog branitelja K.E., advokata iz _______ i punomoćnika oštećene K.N. – L.L., advokata iz _______, donio je i istog dana javno objavio,


P R E S U D U


Optuženi O.V., sin M. i A. rođene Č., rođen ______ godine u _______, gdje je i stalno nastanjen, Ulica ______, po narodnosti Hrvat, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG ..., konobar, zaposlen u ______, oženjen, otac jednog djeteta, pismen sa završenom srednjom ugostiteljskom školom, srednjeg imovnog stanja, vojsku služio, vodi se u vojnoj evidenciji u _____, bez čina, nije odlikovan, neosuđivan, protiv njega se ne vodi postupak za drugo krivično djelo, nalazi se na slobodi,


K r i v j e


što je:

dana _______ godine, oko 14,30 časova, u mjestu _______ na magistralnom putu T. – O., grubo kršeći saobraćajne propise upravljao putničkim vozilom marke BMW, sa registarskom oznakom ______, vlasništvo P.J., iz pravca ______ u pravcu ______, sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,81 gr/kg, što je suprotno članu 174. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, usljed čega je, suprotno članu 28. stav 1. istog zakona, propustio obratiti pažnju na pješakinju K.N. koja je započela prelazak kolovoza sa lijeve na desnu stranu gledajući iz pravca kretanja optuženog, kako bi joj omogućio siguran prelazak kolovoza iako su za to postojale objektivne mogućnosti, svjestan da time ugrožava javni promet i dovodi u opasnost život ljudi, na šta je i pristao, pa je prednjim dijelom vozila udario pješakinju K.N., koja je od udara nabačena na haubu vozila i odbačena na kolovoz, pri čemu je K.N. zadobila teške tjelesne povrede u vidu prijeloma gornjeg i donjeg kraka desne i lijeve stidne kosti, bez pomjeranja ulomaka, krvnog podliva na desnoj natkoljenici i nagnječenja grudnog koša i glave,

čime je učinio krivično djelo – Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 1. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH, pa ga sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i uz primjenu člana 49. stav 1. istog zakona,


O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 6 (ŠEST) MJESECI.


Na osnovu člana 77. KZ FBiH, optuženom O.V. izriče se sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), oštećena K.N. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 202. stav 1. ZKP FBiH, optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 950,00 KM i da sudu plati paušal u iznosu od 100,00 KM.


O B R A Z L O Ž E N J E


Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva ________ kantona broj _______ od _________ godine, koja je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u ______ dana _______ godine, optuženom O.V. stavljeno je na teret krivično djelo - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 1. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH.

Punomoćnik oštećene K.N. postavio je prema optuženom imovinskopravni zahtjev o čijem se iznosu i strukturi nije izjasnio.

U svom uvodnom izlaganju na glavnom pretresu kantonalni tužitelj je izjavio da će optužba dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici dokazati da je optuženi učinio krivično djelo za koje se tereti, a branitelj optuženog je izjavio da se na osnovu predloženih dokaza ne može zaključiti da je do predmetne saobraćajne nezgode došlo usljed kršenja saobraćajnih propisa od strane optuženog, te da će, stoga, prijedlog odbrane biti da se optuženi oslobodi od optužbe da je učinio krivično djelo - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 1. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH. Pri navedenim stavovima, tužitelj i branitelj su ostali i u svojim završnim riječima.

U toku dokaznog postupka, kao dokazi optužbe saslušani su svjedoci K.N., R.N. i M.D., vještak saobraćajne struke K.T., vještak sudske medicine C. dr Z., te su pročitani pisani nalazi i mišljenja ovih vještaka, zapisnik o uviđaju PU ______ broj ______ od ________ godine, zapisnik o ispitivanju alkoholiziranosti učesnika u saobraćaju na ime O.V. od _________ godine, medicinska dokumentacija za oštećenu K.N., zapisnik o rekonstrukciji događaja od _________ godine i izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog O.V., te je izvršen uvid u fotodokumentaciju od _______ godine i ________ godine i u crtež lica mjesta sačinjen prilikom uviđaja od ________ godine.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je našao utvrđenim činjenično stanje kao u izreci ove presude.

Naime, ovaj sud nalazi nespornim da je dana _______ godine, oko 14,30 sati, u mjestu L., na magistralnom putu T.-O. došlo do saobraćajne nezgode kojom prilikom je optuženi O.V. vozilom marke ____, kojim je upravljao iz pravca ________ u pravcu ____, udario u pješakinju K.N., koja je prelazila kolovoz sa lijeve na desnu stranu, gledajući iz smjera kretanja vozila kojim je upravljao optuženi. Ovu okolnost tokom postupka nije osporavala ni odbrana, a svjedoci R.N. i M.D. u svojim iskazima su naveli da su bili očevici predmetna saobraćajne nezgode koja se dogodila tako što je vozilo ___, koje se kretalo iz smjera ___, udarilo u pješakinju koja je prelazila kolovoz. Svjedok-oštećena K.N. u svom iskazu je navela da ju je navedenog dana u mjestu L., na magistralnom putu T. – O. udarilo jedno putničko vozilo u trenutku dok je ona prelazila kolovoz, da je, prije nego što se odlučila na prelazak kolovoza vidjela vozilo koje je dolazilo iz pravca _____ i, pošto je bilo dosta daleko, mislila je da će moći sigurno preći klovoz. Iz zapisnika o uviđaju PU ______ broj ______ od ________ takođe proizilazi da su navedenog dana djelatnici policije, nakon obavijesti da se dogodila saobraćajna nezgoda, na mjestu nezgode zatekli vozilo marke ___, kojim je upravljao optuženi kao i optuženog, te da su na vozilu bila vidljiva oštećenja na prednjem braniku i prednjem poklopcu vozila u vidu udubljenja a da je prednje vjetrobransko staklo bilo napuknuto, što je vidljivo i u fotodokumentaciji od _______ godine, a da su na kolovozu zatečeni tragovi kočenja vozila kojim je upravljao optuženi, što je takođe vidljivo u fotodokumentaciji i na crtežu lica mjesta.

Na osnovu zapisnika o ispitivanju alkoholiziranosti učesnika u saobraćaju na ime optuženog O.V. od ________ godine, te na osnovu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr Z. utvrđeno je da je, u vrijeme kada se dogodila saobraćajna nezgoda, optuženi bio u alkoholisanom stanju sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,81 gr/kg. Na navedeni zapisnik niti na nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine stranke ni branitelj nisu imali primjedbi.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr Z. i vještaka saobraćajne struke K.T., utvrđeno je da se prilikom kontakta oštećene i putničkog vozila kojim je upravljao optuženi, oštećena nalazila u uspravnom položaju, svojom desnom bočnom stranom okrenuta vozilu, te da je zahvaćena prednjom desnom stranom branika i prednjom desnom stranom čela prednjeg poklopca vozila. Nalaze i mišljenja ovih vještaka u pogledu navedene okolnosti ovaj sud je prihvatio kao tačne jer su zasnovani na analizi podataka koji se odnose na povrede koje je oštećena zadobila u saobraćajnoj nezgodi i konstatovanih oštećenja na vozilu kojim je upravljao optuženi O.V., a stranke i branitelj nisu imali primjedbi na ovaj dio nalaza i mišljenja vještaka.

Na osnovu iskaza i pisanog nalaza i mišljenja vještaka saobraćajne struke K.T., koje sud prihvata jer se zasnivaju na analizi tragova saobraćajne nezgode nađenim prilikom uviđaju, utvrđenih oštećenja na vozilu kojim je upravljao optuženi i povreda koje je zadobila oštećena K.N., utvrđeno je da je, u trenutku naleta na oštećenu, brzina vozila kojim je upravljao optuženi iznosila 35 km/h + 10%, da je brzina kretanja vozila kojim je upravljao optuženi u trenutku reagovanja na kočioni sistem iznosila oko 80 km/h, za koju zaustavni put iznosi 57 metara, da se vozilo optuženog, u trenutku stupanja pješakinje na kolovoz nalazilo udaljeno od mjesta kontakta sa pješakinjom oko 110 metara, te da je optuženi reagirao kočenjem kada se pješakinja nalazila na kolovozu udaljena 2,40 metara od lijeve ivice kolovoza odnosno kada je vozilo kojim je upravljao optuženi bilo udaljeno oko 50 metara od mjesta kontakta. Iz činjenica utvrđenih na osnovu nalaza i mišljenja vještaka ovaj sud je zaključio da je optuženi, da je blagovremeno reagovao na prisustvo oštećene na kolovozu odnosno da je reagovao u trenutku kada je oštećena stupila na kolovoz i započela njegovo prelaženje sa lijeve na desnu strane, mogao zaustaviti svoje vozilo prije mjesta kontakta i na taj način izbjeći nalet vozila na pješakinju.

Tokom izvršene rekonstrukcije na mjestu saobraćajne nezgode dana _______ godine, na kojoj je, na osnovu podataka iz zapisnika o uviđaju i fotodokumentacije od _________ godine, konstatovano da je mjesto saobraćajne nezgode nepromijenjeno u odnosu na vrijeme kada se nezgoda dogodila, utvrđeno je da je mjesto na ivici kolovoza sa kojeg je oštećena stupila na kolovoz vidljivo sa udaljenosti od 119,60 m, gledajući iz pravca kretanja vozila kojim je upravljao optuženi.

S obzirom da su postojale objektivne mogućnosti da optuženi uoči prisustvo pješakinje na kolovozu odnosno samo njeno stupanje na kolovoz i da pravovremenom reakcijom zaustavi vozilo kojim je upravljao prije mjesta naleta na oštećenu pješakinju i tako joj omogući siguran prelazak kolovoza i, s obzirom da optuženi to nije učinio nego je vozilom kojim je upravljao udario u oštećenu K.N. dok je ona prelazila kolovoz s lijeve na desnu stranu, ovaj sud nalazi da je do ove saobraćajne nezgode došlo usljed kršenja odredbe člana 28. stav 1. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Služeni glasnik Bsne i Hercegovine“ broj 06/06 od 21.01.2006. godine), kojom je propisano da je vozač dužan tokom upravljanja vozilom obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu ili koji stupaju na kolovoz. Budući da je u konkretnom slučaju optuženi imao objektivne mogućnosti da uoči oštećenu na kolovozu odnosno da uoči njeno stupanje na kolovoz i započinjanje prelaska kolovoza sa lijeve na desnu stranu, te da pravovremenom reakcijom zaustavi vozilo prije mjesta kontakta sa pješakinjom i omogući joj siguran prelazak kolovoza, a da je to propustio učiniti, ovaj sud nalazi da je do navedenog propusta optuženog došlo usljed toga što je optuženi upravljao motornim vozilom u stanju znatne alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u krivi od 1,81 gr/kg, čime je povrijedio odredbu člana 174. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojom je propisano da vozač ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu niti početi upravljati vozilom ako je pod djelovanjem alkohola, a da će se smatrati da je pod djelovanjem alkohola osoba za koju se primjenom određene metode mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od 0,3 gr/kg.

Na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju na ime oštećene K.N. (otpusno pismo Hirurške klinike UKC _____ od ________ godine, te povijest bolesti Hirurške klinike UKC ______ broj ______), te na osnovu iskaza i pisanog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr. Z., utvrđeno je da je prilikom ove saobraćajne nezgode oštećena K.N. zadobila tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma donjeg i gornjeg kraka desne i lijeve stidne kosti bez pomjeranja ulomaka i krvnog podliva na desnoj natkoljenici kao i nagnječenje grudnog koša i glave.

S obzirom da je optuženi upravljao putničkim vozilom u stanju znatne alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,81 gr/kg, što je suprotno odredbi člana 174. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, te da je usljed toga, suprotno članu 28. stav 1. istog zakona, propustio da obrati pažnju na pješakinju koja je stupila na kolovoz iako je, kako je to utvrđeno tokom postupka, imao objektivne mogućnosti da pravovremeno opazi pješakinju i da blagovremenim reagovanjem zaustavi vozilo prije mjesta kontakta i tako joj omogući siguran prelazak kolovoza, te da je bio svjestan da time ugrožava javni promet i dovodi u opasnost život ljudi i da je takvim grubim kršenjem saobraćajnih propisa manifestovao i svoj pristanak na nastupanje takve posljedice, pa, kako je usljed toga došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba zadobila tešku tjelesnu povredu, optuženi je svojim radnjama ostvario obilježja krivičnog djela - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 1. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH, za koje ga je ovaj sud oglasio krivim.

Prema tome, ovaj sud ne prihvata stav odbrane prema kojem upravljanje motornim vozilom od strane optuženog u stanju znatne alkoholisanosti nije u uzročnoj vezi sa konkretnom saobraćajnom nezgodom odnosno da je do ove saobraćajne nezgode došlo isključivo krivnjom oštećene koja je nepažljivo prelazila kolovoz. Naime, ovaj sud nalazi utvrđenim da je oštećena K.N. nepažljivo prelazila kolovoz, tj. da je započela sa prelaženjem kolovoza iako je primjetila da iz pravca ________ dolazi vozilo kojim je upravljao optuženi, te da je na taj način postupila suprotno odredbi člana 108. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojom je propisano da je pješak dužan da prelazi kolovoz pažljivo, nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način kao i odredbi člana 110. istog zakona kojom je propisano da pješak koji namjerava da pređe kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila. Međutim, navedeno nepropisno kretanje pješakinje K.N. ne isključuje krivičnu odgovornost optuženog s obzirom da je u toku postupka utvrđeno da je optuženi, da se kretao u skladu sa saobraćajnim propisima, odnosno da vozilom nije upravljao pod djelovanjem alkohola usljed čega je propustio da obrati pažnju na pješakinju koja je stupila na kolovoz i započela prelaženje kolovoza sa lijeve na desnu stranu, mogao zaustaviti svoje vozilo prije mjesta kontakta sa pješakinjom, te da, prema tome, do predmetne saobraćajne nezgode ne bi došlo da nije bilo utvrđenog grubog kršenja saobraćajnih propisa od strane optuženog.

Pri odmjeravanju kazne optuženom ovaj sud je, u smislu člana 49. stav 1. KZ FBiH, imajući u vidu svrhu kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna bude manja ili veća. Kao olakšavajuću okolnost sud je optuženom cijenio dosadašnju neosuđivanost, njegovu porodičnu situaciju budući da je oženjen i otac jednog maloljetnog djeteta, te doprinos oštećene koja je kolovoz prelazila nedovoljno pažljivo, suprotno navedenim saobraćajnim propisima. Cijeneći navedene olakšavajuće okolnosti, a ne našavši pri tome otežavajućih oklnosti na strani optuženog, ovaj sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, nalazeći da je ona srazmjerna težini učinjenog krivičnog djela i stepenu krivične odgovornosti optuženog, te da je neophodna i dovoljna za ostvarenje svrhe kažnjavanja.

Na osnovu člana 77. KZ FBiH, optuženom O.V. je izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdražavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere, jer ovaj sud nalazi da okolnosti pod kojima je djelo učinjeno (upravljanje motornim vozilom u stanju znatne alkoholisanosti što je dovelo do daljeg kršenja saobraćajnih propisa i ugrožavanja sigurnosti javnog saobraćaja), ukazuju da je opasno da optuženi upravlja motornim vozilom „B“ kategorije.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH, oštećena K.N. je sa imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnični postupak jer se nije određeno izjasnila o njegovoj visini i sadržini.

Na osnovu člana 202. stav 1. ZKP FBiH, optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 950,00 KM, koji se odnose na troškove svjedoka i vještaka, te da sudu plati paušal u iznosu od 100,00 KM, koji je određen s obzirom na trajanje postupka i imovno stanje optuženog.Zapisničar, Sudija

J.M. F.Lj.

POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u _____, putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]