BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#548
Centar za edukaciju sudija i tuzilaca FBiH

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je osnovan 2003.godine u Sarajevu.

Centar djeluje kao samostalna javna ustanova i obavlja poslove stalne edukacije sudija i tužilaca pravosudnih organa Federacije BiH, pri čemu sarađuje sa pravosudnim institucijama BiH, fakultetima te drugim domaćim i stranim organizacijama.

Cilj edukacije Centra je stalno usavršavanje domaćeg pravosuđa te unaprijeđenje profesionalnosti u pravosudnom sistemu. Ciljevi su postavljeni za dostizanje standarda koje će omogućiti BH pravosuđu da se uspješno nosi sa izazovima neposredne primjene prava EU i promjenama nacionalnog zakonodavstva u kontekstu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Kako Centar kreira program edukacije?

Program edukacije Centra kreira se na osnovu provedene ankete sudova i tužilaštava, izvještaja domaćih i međunarodnih organizacija, praćenjem izmjena u legislativi, implementacije postojećih zakona i iskazanim potrebama i preporukama u zemlji, regionu i svijetu. Centar treba da obezbijedi stručno usavršavanje u oblasti, tumačenja i primjene materijalnih i procesnih zakonaetičkih standarda, najnovijih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti prava, sudske i tužiteljske prakse drugih zemalja, te drugim oblastima koje odredi Upravni odbor Centra.

Edukacija se trenutno provodi putem seminara, savjetovanja, i drugih vidova uz korištenje različitih metoda i tehnika u oblasti prenošenja znanja, vježbe i simuliranja suđenja, video prezentacije. U toku je kreiranje novih modula učenja na daljinu u pojedinim oblastima.
Program obuhvata redovne aktivnosti kao i ad hoc aktivnosti, te saradnju u oblasti edukacije u zemlji i inostranstvu.

Ko su edukatori Centra?

Edukatori Centra su suci, tužitelji, profesori pravnih nauka i profesori drugih nauka kao i drugi stručnjaci u oblasti relevantnim za rad sudaca i tužitelja. Na bazi iskazanog interesovanja, uz priloženu biografiju, izbor edukatora vrši Upravni odbor Centra. Listu edukatora potvrđuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Do danas, Visoko Vijeće je potvrdilo listu od 59 edukatora, a u toku je proces za izbor dodatnih edukatora Centra.

Dužnosti edukatora su višestruke, a Centar razvija programe dodatnog obučavanja edukatora u oblasti rukovanja tehnikom, modernih metodologija prenošenja znanja, te oblasti u kojoj djeluju u svojstvu edukatora.

Kako ostvariti pravo na edukaciju u okviru Centra?

Stručno usavršavanje: Visoko sudsko i tužilačko vijeće utvrđuje godišnji minimum edukacije koji svaki sudac i tužitelj treba da ispuni u toku kalendarske godine. Prema odluci Vijeća, minimum edukacije u toku 2004. i 2005. godine iznosi 4 radna dana. U skladu sa kalendarom aktivnosti i uz saglasnost predsjednika suda/glavnog tužitelja vrši se prijavljivanje učešća na seminarima. Centar je uspostavio bazu podataka- evidenciju pohađanja seminara. Centar izdaje godišnja uvjerenja o ispunjavanju minimuma godišnje edukacije za svakog suca i tužitelja.

Prema zakonu, Centar ima isključivu nadležnost da pruži stručno usavršavanje imenovanim sudcima i tužiteljima , te nije u obavezi educirati stručne saradnike, pripravnike i druga zainteresirana lica. Međutim, Centar može, u skladu sa svojim mogućnostima pružiti određene oblike edukacije i za druga lica, o čemu Upravni odbor Centra odlučuje u svakom konkretnom slučaju. Posebne programe edukacije Centar će organizovati za novoimenovane suce i tužitelje koji imaju prethodno radno iskustvo u pravnim oblastima ali nemaju u oblasti sudstva, odnosno tužiteljstva.

U dosadašnjem djelovanju ( 2003. godina – septembar 2009. godine) Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH organizovao je ukupno 670 seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i savjetovanja na kojima je učestvovalo 21.076 sudija, tužilaca, stručnih saradnika i pripravnika iz sudova i tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno iz pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Početna obuka: Lica koja namjeravaju da se bave profesijom sudije ili tužioca pohađat će početnu obuku. Program, kriteriji, način izbora polaznika i druga pitanja biće posebno regulirana po uputama i nadzorom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]