BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#208
ČEK u bosni i Hercegovini

Ček, u smislu ovog zakona, predstavlja sredstvo plaćanja.
U ovom zakonu:
1) "Indosament" oznacava prijenos prava iz ceka na novog imaoca ceka,
2) "Odgovornost i placanje" oznacava isplatu po vidjenju, isplatu cijele sume ili izvjesnog dijela jamstvom,
3) "Regres zbog neisplate" oznacava mogucnost ostvarivanja regresa protiv indosanta, trasanta i avaliste u slucaju odbijanja isplate ceka, jednog od njih,
4) "Umnozavanje" oznacava mogucnost izdavanja ceka u zemlji i inozemstvu u dva ili vise istovjetnih primjeraka,
5) "Zastara" predstavlja mogucnost zastarijevanja postrazivanja iz ceka,
6) "Tuzba iz temeljnog odnosa" je mogucnost povrata ceka redovnom parnicom protiv trasanta ili svoga neposrednog indosanta umjesto podizanja regresne tuzbe.

Cek sadrzi:
1) oznaku za cek, napisanu u samom slogu isprave ili, ako je ova izdata na stranom jeziku, izraz koji na tome jeziku odgovara pojmu ceka,
2) bezuvjetni uput da se plati odredjena svota novca iz trasantovog pokrica,
3) ime onoga koji treba platiti (trasat),
4) mjesto gdje treba platiti,
5) oznaku dana i mjesta izdavanja ceka,
6) potpis onoga koji je cek izdao (trasant).

(1) Cek koji je plativ u zemlji moze se trasirati samo na banku.
(2) Cek plativ izvan zemlje moze se, prema zakonu mjesta placanja, trasirati i na druga lica.

(1) Cek moze glasiti na ime, po naredbi ili na donosioca.
(2) Cek na ime koji sadrzi oznaku "ili donosioca", odnosno drugi izraz koji isto znaci, vrijedi kao cek na donosioca.
(3) Isto tako, cek bez oznake lica kojem se ima platiti (korisnik, remitent) vrijedi kao cek na donosioca.
(4) Cek moze glasiti i na ime po naredbi samog trasanta.
(5) Ne vrijedi cek na donosioca u kome su trasant i trasat jedno isto lice.

III - INDOSAMENT
Clan 10.
(1) Cek na donosioca prenosi se jednostavnom predajom. Svaki drugi cek, iako i nije izricito trasiran po naredbi, prenosi se indosamentom.
(2) Cek u kojem je trasant stavio rijeci: "ne po naredbi" ili drugi izraz koji znaci isto, prenosi se samo u obliku i sa efektima obicnog ustupa (cesije).
(3) Cek na donosioca moze se pretvoriti u cek na ime ili u cek po naredbi odgovarajucim punim indosamentom.
Clan 11.
(1) Indosament mora biti bezuvjetan. Svaki uvjet koji bi bio stavljen smatra se kao da nije napisan.
(2) Djelimican indosament je nevaljan.
(3) Isto tako, nevaljan je i trasatov indosament.
(4) Indosament "na donosioca" vrijedi kao bjanko indosament.
(5) Ko god, izuzimajuci trasata, stavi na poledjini ceka izdatog na donosioca svoj potpis, ne ispisujuci odredbu o indosamentu, odgovara kao trasantov avalista. Cek ovim ne gubi osobinu ceka na donosioca.
(6) Indosament na trasata vrijedi kao priznanica o isplati.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]