BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2496
Autorsko pravo i naknada štete

Član 27. i 28 Zakona o autorskim pravima

Vlasnik djela arhitekture koji je pristupio rekonstrukciji ratom znatno oštećenog objekta kojeg ni‐ je moguće dovesti u isto stanje kao prije oštećenja, ne čini povredu autorskih prava samim tim što ni‐ je prihvatio autorovo rješenje za obnovu objekta.

Iz obrazloženja: Tužitelj je autor poslovnih objekata, a tuženi je njihov vlasnik. Objekti su ratnim dejstvima u velikoj mjeri oštećeni, a posebno fasadni dio koji je bio obložen staklom.Tužitelj je bio ko‐ nsultant u konsultantskom timu koji je radio na sanaciji i obnovi staklene opne objekta (fasade) pa je i učestvovao u izboru stakla iako je konačnu odluku o izboru stakla donio tuženi kao vlasnik objekta. Iz provedenih dokaza proizlazi da sadašnja nijansa stakla ne odgovara nijansi stakla kojom je bila oblo‐ žena fasada objekta prije njegovog oštećenja. Međutim ta vrsta stakla se više ne proizvodi. Vlasnik nije prihvatio ugradnju stakla po izboru autora jer taj izbor stakla nije ni razmatran od strane konsu‐ ltantskog tima, a radilo se o vrsti stakla koje je znatno skuplje od stakla koja su ušla u uži izbor, pose‐ bno od vrste stakla koju je izabrao vlasnik. Sud je zaključio da je tuženi kao vlasnik morao uložiti znatna materijalna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju građevine te da je nakon sanacije, objekat doveden u funkciju i omogućeno obavljanje djelatnosti i zapošljavanje većeg broja radnika kao i obavljanje drugih privrednih aktivnosti pa je smatrao da tužitelj nije dokazao da je tuženi svojim radnjama, oda‐ birom stakla druge nijanse od one koju je predložio tužitelj, načinio tužitelju štetu niti da mu je povri‐ jedio imovinska i moralna prava kao autora iz člana 27. i člana 28. Zakona o autorskom prava ( Sl.list SFRJ 19/78, 21/90).

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 020828 10 Pz od 23.05.2011. godine, potvrđe‐
napresudom Vrhovnog suda FBiH Broj: 65 0 Ps 020828 11 Rev od dana 05.02.2013. godine.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]