BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3052
AKTI SPOLjNOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o upravnom postupku

čl. 1 i 8

Odluke Spoljnotrgovinske komore o imenovanju komisije i drugih radnih tijela nemaju karakter upravnog akta jer nisu donesene po pravilima upravnog postupka, već predstavljaju akte poslovanja.

Obrazloženje:

"U konkretnom slučaju tužitelji tužbom osporavaju Odluku predsjednika T. (u daljem tekstu Komora) i smatraju da navedena odluka ima karakter upravnog akta. Međutim, odluke navedene T. nisu upravni akti, u skladu sa naprijed navedenim propisima, jer T. iste nije donijela vršeći javna ovlaštenja koja su joj data posebnim zakonom države BiH, niti se radi o odlukama kojim se po pravilima upravnog postupka rješava o nekom pravu ili obavezi građana ili pravne osobe u nekoj upravnoj stvari. Ovo stoga što Komora odluke o imenovanju Komisije i drugih radnih tijela donosi u skladu sa Zakonom i Statutom T., koje predstavljaju akt poslovanja.To znači, da odluke T. nisu upravni akti, jer nisu donesene po pravilima upravnog postupka (Zakon o upravnom postupku - Službeni glasnik BiH broj 29/02 i 12/04), nego su donesene na osnovu naprijed citiranih pravila. Osim toga, ovom odlukom nije odlučeno o nekom pravu ili obavezi građana ili pravne osobe u nekoj upravnoj stvari, niti je odlučeno temeljem ovlaštenja za vršenje javnih funkcija određenih zakonom države BiH. Naime, navedenoj T. zakonima države BiH nije dato ovlaštenje da donosi akte na osnovu vršenja javnih funkcija, nego je ovlaštena da kao nevladina, nepolitička i neprofitabilna javna asocijacija sa teritorije BiH, usmjerava razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa BiH sa inostranstvom, uključujući i parttnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa BiH i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu (Član 1. Statuta Komore). To, nadalje znači da s obzirom na tužbeni zahtjev kakav je postavljen, predmet pobijanja odluka tužene, a ta odluka nije konačan upravni akt u smislu člana 8. Zakona o upravnim sporovima BiH, jer se ne radi o upravnom rješavanju organa uprave BiH (organi koji vrše javna ovlaštenja) o pravima, obavezama ili pravnom interesu građana i pravnih osoba u upravnim stvarima koje su u nadležnosti institucija BiH (član 1. Zakona o upravnom postupku - "Službeni glasnik BiH ", broj 29/02 do 93/09)."(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, U 1427/2010 od 9.3.2011. godine)

https://www.pravobih.com/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]