BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4350
Agapov v. Russia
(br. 52464/15), 8. oktobar 2020. Povreda člana 6.2. EK
Povreda člana 1. Protokola broj 1. uz EK

Aplikant je Anatolij Agapov, ruski državljanin.

Slučaj se odnosi na njegovu pritužbu da je bio prisiljen platiti zaostale porezne obaveze firme Argo-RusCom Ltd, čiji je on bio direktor.

Porezna inspekcija je 2013. godine izvršila reviziju Argo-RusCom Ltd i utvrdila da je firma izbjegla plaćanje poreza na dodatnu vrijednost. Naložili su plaćanje zaostalih poreza. Slučaj su potom ispitali trgovački sudovi, koji su u konačnoj odluci iz 2015. godine potvrdili zakonitost zahtjeva vlasti. Aplikantova firma, koja nije mogla platiti duženi iznos, likvidirana je i odjavljena 2015. godine. U međuvremenu su 2014. godine istražna tijela odbila pokrenuti krivični postupak protiv aplikanta zbog optužbe za utaju poreza jer je nastupila zastara.Tada su porezne vlasti tužile aplikanta za naknadu štete. Građanski sudovi, pozivajući se na revizorski izvještaj i odluku istražitelja iz 2014. godine, utvrdili su da je aplikant odgovoran za dug svoje firme, posebno navodeći da je počinio "nezakonita djela s krivičnom namjerom da izbjegne plaćanje poreza". Sve njegove žalbe bile su neuspješne, u konačnici u novembru 2015. godine.

Pozivajući se na član 6. stav 2. (pretpostavka nevinosti) Evropske konvencije, aplikant prigovara da je odlukom građanskih sudova proglašen krivim za utaju poreza, uprkos činjenici da nikada nije bio osuđen za takvo krivično djelo. Pozivajući se također na član 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine) uz Konvenciju, on se žali da je odluka kojom je proglašen odgovornim za porezne zaostatke njegove firme predstavljala nezakonito miješanje u njegova imovinska prava.

Evropski sud je, između ostalog, istakao da izjava građanskih sudova nije bila u skladu s obustavom krivičnog postupka protiv aplikanta. Evropski sud nije našao opravdanje za takvu izjavu koja aplikantu pripisuje krivičnu odgovornost. Stoga je sa aplikantom postupljeno na način koji nije u skladu s njegovim pravom da se smatra nevinim, te je došlo do povrede člana 6. stav 2. Konvencije.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]