BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3410
A. and B. protiv Hrvatske

Navodi o seksualnom zlostavljanju djece od strane bliskih osoba.
Obaveze država prema članovima 3. i 8. Konvencije. Zajedničko ispitivanje ovih članova, sa proceduralnog aspekta. Aplikantice, majka i njena kćerka B, tvrdile su da nacionalne vlasti nisu adekvatno odgovorile na navode o seksualnom zlostavljanju B. od strane oca, i da u tom pogledu ne postoji nijedan efikasan lijek.
- Zastupanje djeteta pred Evropskim sudom za ljudska prava: Sud je zatražio od Hrvatske advokatske komore da imenuje zastupnika za dijete podnositeljice zahtjeva i da u njeno ime podnesi podneske, s obzirom na spor između roditelja. Majka nema status žrtve pred Evropskim sudom za ljudska prava (paragrafi 89-90 presude).
- Pogledajte pozitivne obaveze država u slučajevima seksualnog zlostavljanja djece.
- Pogledajte takođe relevantne međunarodne i evropske materijale: paragrafi 76-83 presude. Nije utvrđena povreda člana 3. i 8. Konvencije.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]