BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2151
65 0 Ps 021867 17 Spp 2

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Ps 021867 17 Spp 2
Sarajevo, 18.10.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u parničnom predmetu tog suda broj 65 0 Ps 021867 17 Ps 2, na osnovu odredbe člana 61. c) stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 18.10.2017. godine, donio je


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 Ps 021867 17 Ps 2 od 15.09.2017. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Sarajevu, uz dopis od 08.09.2017. godine, dostavio je ovom sudu predmet broj 65 0 Ps 021867 17 Ps 2 radi donošenja odluke o spornom pravnom pitanju u smislu odredbe člana 61.a) i člana 61.b) ZPP. Navedeni predmet ovaj sud je primio dana 12.09.2017. godine. U zahtjevu se navodi da je u pravnoj stvari tužitelja Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, protiv tuženog Kantona Sarajevo-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, postavljen tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva. Prvostepeni sud je donio presudu 08.11.2010. godine kojom je tužbeni zahtjev odbio, a drugostepeni sud je ovu presudu rješenjem broj 65 0 Ps 021867 11 Pž od 10.03.2015. godine ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Zastupnik tuženog je u ponovnom postupku pred prvostepenim sudom, podneskom od 04.07.2017. godine, predložio da se ponovno podnese zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, koje je podnio 27.04.2017. godine i koji zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja je odbačen od strane ovog suda.

Dopisom od 08.09.2017. godine prvostepeni sud postavlja zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja koje definiše na sljedeći način: da li prvostepeni sud u ponovnom postupku po ukidanju drugostepene odluke iz razloga propuštanja ocjene dokaza u smislu člana 8. i obrazlaganja presude u smislu člana 191. stav 4. Zakona o parničnom postupku, a kod upute Kantonalnog suda da se predmet vraća na ponovni postupak u skladu sa članom 227. stav 1. Zakona o parničnom postupku FBiH, ima ovlaštenje zakazati pripremno ročište i prihvatiti nove dokazne prijedloge. Ovo također i u slučaju ako se predmet vraća na ponovni postupak sudiji koji nije postupao u prvostepenom postupku.

Prvostepeni sud navodi da definisano sporno pravno pitanje ne predstavlja sporno pravno pitanje koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom i pri tome obrazlaže svoje stanovište kako je postupio po uputama iz konkretne odluke drugostepenog suda.

Članom 61.a) stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61.b) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

Kada sam prvostepeni sud smatra da postavljeno sporno pravno pitanje nije sporno, te da nije od značaja za odlučivanje u konkretnom predmetu postupka pred prvostepenim sudom, iz čega bi proizilazilo da nije od značaja za odlučivanje ni u većem broju predmeta, tada se dolazi do zaključka da nisu ispunjeni formalni uslovi zahtjeva propisani odredbom člana 61.a) i 61.b) ZPP za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja kako ga definišu naprijed navedene odredbe Zakona o parničnom postupku.

U takvoj situaciji prvostepeni sud može odbiti prijedlog stranke za postupanje primjenom odredbe člana 61.a) ZPP, a takvo rješenje ima karakter rješenja kojim se rukovodi postupkom protiv kojeg nije dozvoljena posebna žalba.

Prema tome, kako Vrhovni sud može samo meritorno odlučivati o spornom pravnom pitanju, uz ispunjenje svih uslova iz zakonskih odredbi člana 61.a) i 61.b) ZPP, dakle, ako je sporno pravno pitanje od značaja u predmetu postupka pred prvostepenim sudom, te u većem broju predmeta, to nisu ispunjeni uslovi za postupanje po zahtjevu prvostepenog suda za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Iz navedenih razloga, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61.c) stav 1. ZPP, a u vezi sa članom 61.a) ZPP, odbacilo zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja.


Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]