BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 51 0 P 066747 15 Rev
Sarajevo, 15.06.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija Amre Hadžimustafić, kao predsjednice vijeća, Tife Potogija i dr.sc. Senada Mulabdića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice R.P. iz B., koju zastupa punomoćnik M.B., advokat iz V., protiv tuženih 1. BiH, Federacija BiH, Vlada Federacije BiH, Komisija za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe Sarajevo, koju zastupa punomoćnik E.H., zaposlenica prvotuženog, 2. BiH, FBiH Federalno ministarstvo finansija Porezna uprava Federacije BiH, koju zastupa punomoćnik Ž.S., zaposlenica drugotuženog, 3. BiH, FBiH, Odbor državne službe za žalbe Sarajevo, ..., radi poništenja rješenja i naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, vsp. 14.389,51 KM, odlučujući o reviziji drugotuženog protiv presude Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 P 066747 14 Gž od 26.12.2014. godine u sjednici vijeća održanoj 15.06.2017. godine, donio je:

P R E S U D U

Revizija se odbija.

O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Travniku broj: 51 0 P 066747 12 P od 04.04.2014. godine, (st. 1.) poništeno je Rješenje Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe u Vladi FBiH, Rješenje o oglašavanju odgovornim namještenika i izricanju disciplinske mjere Prvostepene disciplinske komisije Porezne uprave FBiH Sarajevo, Rješenje Odbora državne službe za žalbe FBiH i Rješenje o prestanku radnog odnosa tužiteljici Porezne uprave FBiH brojevi i datumi pobliže navedeni u tom stavu, te je naloženo drugotuženom da tužiteljicu vrati na poslove višeg referenta za prijem obradu i registraciju osiguranika u Poreznoj upravi FBiH – Kantonalni porezni ured N.T. – Porezna uprava B. ili druge odgovarajuće poslove, te da joj isplati iznos od 4.389,51 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose kako je to navedeno u stavu 1. alineja 1.do 4., kao i da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.710,00 KM. (st.2.) Tužbeni zahtjev tužiteljice za povrat na radno mjesto, kao i naknadu plaće i regresa prema prvotuženom i trećetuženom je odbijen kao neosnovan.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 P 066747 14 Gž od 26.12.2014. godine, žalbe tužiteljice, prvotužene i drugotužene su odbijene i prvostepena presuda potvrđena.

Blagovremeno izjavljenom revizijom drugotuženi pobija drugostepenu presude zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava (iz istih razloga kao u žalbi), sa pozivom na odredbe člana 237. stav 3. ZPP.

Tužiteljica, prvotuženi i trećetuženi nisu podnijeli odgovor na reviziju.

Neosnovano je pozivanje revizije na čl. 237.st.3.ZPP-a jer je tužiteljica u tužbi vrijednost spora 10.000,00 KM, označila kada je tražila samo poništenje Rešenja navedenih u stavu 1. izreke prvostepene presude, a pismenim podneskom od 22.04.2013. godine preinačila je tužbu i na novčano potraživanje u iznosu od 4.389,51 KM. U takvoj situaciji vrijednost spora se ocjenjuje prema odredbi člana 318. stav 1. ZPP, s obzirom da je jednom tužbom istaknuto više tužbenih zahtjeva koji se zasnivaju na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi pa se vrijednost spora određuje po zbiru vrijednosti svih zahtjeva, to je revizija dozvoljena u smislu odredbe st. 2. čl. 237. ZPP-a.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 241. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga.

Revizija nije osnovana.

Neosnovan je prigovor revizije da je sud povrijedio odredbe čl. 209 u vezi sa čl. 211. ZPP, jer su nižestepeni sudovi pravilno primjenili materijalno pravo.

Predmet spora je zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženih, vraćanje na posao i isplata naknada i štete zbog nezakonitog otkaza broj i datum pobliže navedeni u izreci prvostepene presude.
Sporno i u ovoj fazi postupka je da li je disciplinski postupak pokrenut u zakonom propisanom roku od 15 dana.

U postupku pred nižestepenim sudovima je utvrđeno da je tužiteljica bila zaposlenica drugotuženog, da je radila na radnom mjestu viši referent za prijem, obradu i registraciju osiguranika u Poreznoj upravi FBiH, Kantonalni porezni ured T., Porezna uprava B., da je Prvostepena disciplinska komisija utvrdila 27.06.2012. godine da je tužiteljica za vrijeme rada u periodu od 26.04.2007. do 19.04.2007. godine, obavljajući poslove prenosa nekretnina, uzimala novac od stranaka uz obećanje da će uplatiti porez za iste, ovjeravala ugovore kao da su plaćeni porezi i dr., da je Komisija utvrdila da se radi o teškim povredama radne dužnosti, da je rukovodilac Porezne ispostave B. Ž. V.podnio prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv tužiteljice 14.05.2012. godine, da je je direktor Porezne uprave FBiH primio prijavu 17.05.2012. godine, da je disciplinski postupak pokrenut 06.06.2012. godine, da je utvrđeno da je tužiteljici učinjena šteta, a koja se odnosi na neisplaćeni regres za 2012 godinu, te naknade mjesečnih plaća u iznosu kako je to navedeno u stavu 1. alineja 1. do 4.

Članom 52. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (dalje Zakona o namještenicima u FBiH ) propisano je „namještenik disciplinski odgovara za povrede službene dužnosti utvrđene ovim ili drugim zakonom ili podzakonskim propisom Vlade Federacije, odnosno, propisom Vlade kantona“.

Članom 53. stav 2. istog zakona propisano je „teške povrede službene dužnosti namještenika predstavljaju povrede službene dužnosti utvrđene za državne službenike u Zakonu o državnoj službi“.

Članom 55. stav 2. tačka a) do k) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dalje ZODS u FBiH) propisano je šta predstavlja tešku povredu službene dužnosti, između ostalog da je to i prekoračenje službenih ovlasti i zloupotreba službenih ovlasti.

Članom 27. stav 2. Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (dalje: Uredbe) propisano je „pokretanje disciplinskog postupka za utvrđenje disciplinske odgovornosti državnog službenika zastarijeva u roku od 15 dana od dana prijema disciplinske prijave za pokretanje postupka“.

Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje i naprijed citirane propise, nižestepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo, odredbe člana 52. i 53. stav 2. Zakona o namještenicima u FBiH , člana 55. stav 2. tačka a) do k) ZODS u FBiH i člana 27. stav 2. i 34. st. 3. Uredbe, kada su odlučili kao u izreci prvostepene presude jer je i po ocjeni ovog suda protekao prekluzivni rok od 15 dana (čl.27. stav 2. Uredbe) za pokretanje disciplinskog postupka protiv tužiteljice s obzirom da je prijava za pokretanje disciplinskog postupka direktoru porezne uprave podnesena 14.05.2012. godine, koji je istu primio 17.05.2012. godine, a disciplinski postupak je pokrenuo tek 06.06.2012. godine, dakle nakon protekao roka od 15 dana za pokretanje disciplinskog postupka, za utvrđenje disciplinske odgovornosti tužiteljice, niti je tuženi dokazao da je rukovodilac organa drugotužene prije donošenja rješenja za pokretanje disciplinskog postupka postupio u smislu čl.34.st 1.i 3.Uredbe ( pokušao mirno riješiti spor, a ako ne uspije mirno rješiti spor dužan je u roku od 3 dana donijeti Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka). Za svoju odluku nižestepeni sudovi su dali pravilne i potpune razloge (prvostepeni sud na strani 12., 13., 14. pasus 1., 2. i 3., a drugostepeni sud na strani 5. pasus 7. i 8., strani 6., 7. pasus 1., 2. i 3.) koje prihvata i ovaj sud pa nema potrebe iste ponavljati.

Ovaj sud nije posebno obrazlagao visinu dosuđene naknade štete jer u tom pravcu revizijom nisu ni isticani prigovori, a po ocjeni ovog suda prvostepeni sud je na strani 14. pasus 3. dao pravilne razloge o dosuđenoj visini naknade štete koje prihvata i ovaj sud.

Imajući u vidu naprijed izloženo, kako nije bilo povreda odredaba parničnog postupka, na koje revizija drugotuženog ukazuje, ni pogrešne primjene materijalnog prava revizija je obijena primjenom člana 248. ZPP kao neosnovan.

Izvor: https//advokat-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]