BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2134
OSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 43 0 Ip 150569 17 R
Sarajevo, 21.09.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Radenka Blagojevića, kao predsjednika vijeća, Tife Potogija i dr.sc. Senada Mulabdića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tražitelja izvršenja H. d.o.o. Ž., kojeg zastupa punomoćnik E.H., advokat iz Ž., protiv izvršenika E.N. d.o.o. V., radi izvršenja, odlučujući o prijedlogu Općinskog suda u Zenici za rješavanje sukoba nadležnosti između tog suda i Općinskog suda u Tuzli, u sjednici vijeća održanoj dana 21.09.2017. godine, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

Za suđenje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Općinski sud u Zenici.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Tuzli rješenjem broj: 32 0 Ip 291778 16 Ip od 07.07.2017. godine oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, te je odlučeno da će po pravosnažnosti ovog rješenja cijeli spis dostaviti Općinskom sudu u Zenici kao mjesno nadležnom sudu.
Općinski sud u Zenici je podneskom broj: 43 0 Ip 150569 17 Ip od 12.09.2017. godine izazvao negativan sukob nadležnosti, s pozivom na odredbu člana 116. Zakona o izvršnom postupku (dalje ZIP).
U obrazloženju prijedloga navodi da je tražitelj izvršenja podnio prijedlog za izvršenje Općinskom sudu u Sarajevu 12.01.2012. godine, na novčanim sredstvima izvršenika koja se nalaze na računu kod UniCredit banke d.d. Sarajevo, da je Općinski sud u Sarajevu donio rješenje o izvršenju 08.02.2012. godine koje je postalo pravomoćno 23.02.2012. godine, da je nakon obavijesti banke da izvršenik nema sredstava na računu tražitelj izvršenja promijenio sredstvo izvršenja podneskom od 10.01.2014. godine i predložio sudu da donese novo rješenje kojim će se izvršiti namirenje duga pljenidbom pokretnih stvari izvršenika, da je Općinski sud u Sarajevu rješenjem od 08.09.2014. godine izmijenio rješenje o izvršenju i izvršenje odredio na pokretnim stvarima izvršenika i to rješenje je postalo pravosnažno 22.09.2014. godine, da je po tom rješenju sudski izvršitelj dana 21.09.2015. godine i dana 11.04.2016. godine izlazio na lice mjesta, na adresu izvršenika, i konstatovao da na toj adresi ne postoje pokretne stvari koje mogu biti predmet popisa i pljenidbe, da je nakon toga na poziv suda tražitelj izvršenja pismenim podneskom od 07.07.2016. godine zahtijevao od suda provođenje rješenja o izvršenju na pokretnim stvarima izvršenika na adresi u Tuzli i Zenici, da se Općinski sud u Sarajevu rješenjem od 20.09.2016. godine oglasio mjesno nenadležnim (zbog neuspješnog popisa i pljenidbe pokretnih stvari izvršenika) i spis dostavio Općinskom sudu u Tuzli, da je Općinski sud u Tuzli zaključkom od 12.12.2016. godine odredio provođenje prinudnog izvršenja na imovini izvršenika, a na adresi ulica T., da je službeno lice dana 16.05.2017. godine izlaskom na lice mjesta konstatovalo da se izvršenik ne nalazi na navedenoj adresi, te da je nepoznat, da je nakon toga tražitelj izvršenja pismenim podneskom od 19.06.2017. godine predložio dalje provođenje rješenja o izvršenju na pokretnim stvarima izvršenika na adresi u Z. u ulici A…, da se Općinski sud u Tuzli rješenjem od 07.07.2017. godine oglasio mjesno nenadležnim i spis dostavio Općinskom sudu u Zenici na postupanje sa pozivom na odredbu člana 114. Zakona o izvršnom postupku.

Rješavajući o sukobu nadležnosti u smislu člana 22. stav 2. Zakona o parničnom postupku (dalje ZPP), ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Članom 114. stav 1. tačka 1. ZIP regulisano je da “za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na pokretnim stvarima i za sprovedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za izvršenje, one nalaze“.

Članom 116. ZIP propisano je da „ukoliko je sud odredio izvršenje nad pokretnim stvarima na području tog ili drugog suda, po okončanju izvršenja nad pokretnim stvarima na svom području, rješenje o izvršenju će dostaviti drugom sudu na daljnje sprovođenje, do potpunog namirenja tražioca izvršenja“.

Imajući u vidu da iz stanja spisa proizilazi da izvršenik nema pokretnih stvari na području Sarajeva, niti na području Tuzle, nego po navodu tražitelja izvršenja na području Općinskog suda Zenica (što sud nije ni provjeravao) to je u smislu odredbe člana 114. ZIP za provođenje izvršenja nadležan Općinski sud u Zenici.

Tačno je da se Općinski sud u Sarajevu i Općinski sud u Tuzli nisu trebali oglasiti mjesno nenadležnim za sprovođenje rješenja o dozvoli izvršenja koje je donio Općinski sud u Sarajevu, dana 08.09.2014. godine, u smislu odredbe člana 116. ZIP nego su trebali samo dostaviti rješenje sudu na kojem se nalaze pokretne stvari koje su predmet izvršenja, a koji bi bio dužan sprovesti izvršenje do potpunog namirenja izvršenika. To što su se sudovi pogrešno oglašavali mjesno nenadležnim umjesto da dostave samo rješenje o dozvoli izvršenja na provođenje nadležnom sudu ne predstavlja razlog za određivanje drugog nadležnog suda u smislu odredbe člana 116. ZIP-a kako to pogrešno smatra Općinski sud u Zenici, jer u svakom slučaju isti je dužan postupiti po rješenju o izvršenju, a radi pljenidbe pokretnih stvari izvršenika, ukoliko iste posjeduje na adresi koja je označena u podnesku tražitelja izvršenja (ćl.214.ZIP-a).

Radi toga je, primjenom odredaba člana 22. stav 2. ZPP, odlučeno kao u izreci.

Predsjednik vijeća
Radenko Blagojević,s.r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]