BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#176
ZATEZNA KAMATA

- Zatezna kamata je - osnovno pravo povjerioca u slučaju kada je dužnik zakasnio sa ispunjenjem novčane obaveze.
- Zatezna kamata se ne ugovora i za njenu isplatu nije uslov da je vjeroviku nastala šteta. Međutim, kada je riječ o kamatama, one se mogu i ugovoriti i takve kamate zovemo ugovorne kamate ili konvencionalne kamate.
- Za plaćanje zateznih kamata, sem što nije nužno da je povjerilac pretrpio štetu zbog povrede ugovora, za njihovu realizaciju nije ni značajno da postoji odgovornost dužnika.
- Zatezna kamata je minimum naknade štete u slučaju povrede ugovora kada je u pitanju novčana obaveza.
- Rok za ispunjenje obaveze može biti određen ugovorom, propisom ili običajem.
- Plaćanje kupovne cijene vrši se u času kada se vrši predaja robe, odnosno, 8 dana od dana prijema fakture ili 8 dana po prijemu robe. Ako rok nije određen, dužnik dolazi u docnju kada ga povjerilac pozove da ispuni svoju obavezu.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]