BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1236
ZAKON O OBRADI I OBJAVLjIVANjU REZULTATA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2013. GODINE U REPUBLICI SRPSKOJ


Član 1.
Ovim zakonom uređuje se način obrade i objavljivanja rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine za teritoriju Republike Srpske (u daljem tekstu: rezultati popisa).

Član 2.
Rezultate popisa objavljuje Republički zavod za statistiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) prema Programu obrade podataka.

Član 3.
(1) Program obrade podataka donosi Zavod nakon što Prijedlog programa prethodno razmotri i usaglasi Popisni biro Republike Srpske.
(2) Programom obrade podataka uređuju se način obrade podataka i sadržaj obradnih tabela.
(3) Program obrade podataka donijeće Zavod u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.
Rezultati popisa objaviće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.
Zavod je obavezan da Narodnoj skupštini Republike Srpske podnese izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa.


Član 6.
Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo finansija.


Član 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-858/16 PREDSJEDNIK
Datum: 13. jul 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]