BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#940
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11 i 82/13) u članu 11. u tački v) riječi: „sa prebivalištem u Brčko Distriktu“ brišu se.

Član 2.

Član 19. mijenja se i glasi:
„Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje pod uslovima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom, ako ima prebivalište na teritoriji Republike ili teritoriji Brčko Distrikta, opštu zdravstvenu sposobnost, ako je starije od 15 godina i mlađe od godina života iz člana 41. ovog zakona.“

Član 3.

Član 20. mijenja se i glasi:
„Korisnik penzije, kao i lice koje se nalazi na redovnom školovanju ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.“

Član 4.

U članu 42. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na starosnu penziju ima policijski službenik, službenik Sudske policije Republike Srpske i pripadnik službe obezbjeđenja – policajac kazneno-popravne ustanove u Republici Srpskoj, kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života.“

Član 5.

U članu 45. stav 3. briše se.
Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 6.

U članu 46. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Osiguraniku koji nije navršio staž osiguranja poslije 1. januara 1970. godine ili nema podataka o platama i osnovicama osiguranja za staž osiguranja navršen poslije tog datuma, lični koeficijent iznosi 1.“

Član 7.

U članu 47. u stavu 1. poslije riječi: „do godine“ dodaju se riječi: „koja prethodi godini“.
Stav 2. briše se.
Dosadašnji st. 3. do 7. postaju st. 2. do 6.
Član 8.

U članu 60. u stavu 1. poslije riječi: „uslova za starosnu penziju“ dodaju se riječi: „u pogledu godina života“.

Član 9.

U članu 87. u stavu 1. riječi: „starosnu i invalidsku“ brišu se.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Na osiguranike iz čl. 12, 13. i 14. ovog zakona u postupku ostvarivanja prava na starosnu penziju ne primjenjuje se stav 1. ovog člana.“

Član 10.

Član 93. briše se.

Član 11.

U članu 102. u stavu 1. tačka g) mijenja se i glasi:
„g) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju, uz saglasnost nadležnog ministarstva,“.
T. đ) i e) brišu se.
Dosadašnja tačka ž) postaje tačka đ).

Član 12.

U članu 112. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Fond je obavezan da, na zahtjev poslodavca, izda uvjerenje o penzijskom stažu za zaposlenog radnika radi regulisanja prava iz radnog odnosa.“

Član 13.

U članu 118. u stavu 2. poslije riječi: „osiguranik“ dodaju se riječi: „iz člana 11. ovog zakona“.

Član 14.

Član 141. mijenja se i glasi:
„Ako neko od korisnika porodične penzije stekne status osiguranika, isplata penzije tom korisniku se obustavlja za period trajanja osiguranja, a preostalim korisnicima se određuje novi iznos penzije.“

Član 15.

U članu 142. u stavu 1. riječi: „ili dobrovoljnom“ brišu se.

Član 16.

Poslije člana 151, poslije naslova glave VIII – FINANSIRANJE, naziv odjeljka: „1. Tekuće finansiranje“ briše se.

Član 17.

Član 152. mijenja se i glasi:
„(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i rad Fonda obezbjeđuju se iz budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.
(2) Budžetu Republike pripadaju sredstva po osnovu: doprinosa, dobiti Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, izdavanja u zakup i prodaje imovine Fonda, usluga stručne službe, subvencija i donacija, naknade štete pričinjene Fondu, kao i ostala sredstva u skladu sa zakonom.“

Član 18.

Poslije člana 153, naziv odjeljka: „2. Doprinosi“ briše se.

Član 19.

Poslije člana 156, naziv odjeljka: „3. Sredstva iz budžeta Republike“ i čl. 157, 158. i 159. brišu se.

Član 20.

U članu 161. poslije riječi: „imao pravo po“ riječ: „ovom“ briše se, kao i u ostatku teksta ovog člana.

Član 21.

Poslije člana 179. dodaje se novi član 179a. koji glasi:
„Član 179a.

Fond će svoje opšte akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 22.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

Broj: 02/1-021-1522/15 Po ovlaštenju
Datum: 4. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]