BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3504
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA

Član 1.

U Zakonu o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17), u članu 20. u stavu 1. tačka 1. mijenja se i glasi:
„1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,“.

Član 2.

Član 22. mijenja se i glasi:

„Konkurs za izbor notara
(1) Izbor notara vrši se putem javnog konkursa, koji objavljuje i sprovodi Ministarstvo.
(2) Konkurs mora da sadrži uslove za obavljanje službe notara, službeno sjedište za koje se vrši izbor notara, kao i rok za podnošenje prijava.
(3) Konkurs se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu, ’Službenom glasniku Republike Srpske’ i na internet stranici Ministarstva.
(4) Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz stava 3. ovog člana.
(5) Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, na prijedlog Komisije za izbor notara (u daljem tekstu: Komisija), odbacuje Ministarstvo zaključkom protiv koga je dopuštena posebna žalba.
(6) Žalba se podnosi ministru u roku od tri dana od dana prijema zaključka i ona odgađa izvršenje zaključka.“

Član 3.

Član 23. mijenja se i glasi:

„Izbor notara
(1) Za sprovođenje postupka za izbor notara ministar rješenjem imenuje Komisiju, koju čini pet članova, od kojih dva člana predlaže predsjednik Vlade, jednog člana predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske i dva člana predlaže Ministarstvo, pri čemu u Komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici konstitutivnih naroda i Ostalih.
(2) Komisija bira predsjedavajućeg između svojih članova i donosi poslovnik o radu većinom glasova.
(3) U slučaju postojanja sukoba interesa (srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i onda kada je brak prestao, prijateljski odnosi, pristrasnost po bilo kojoj osnovi), a koji može dovesti u pitanje objektivnost i nepristrasnost rada, član Komisije ne može učestvovati u radu Komisije.
(4) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa iz stava 3. ovog člana, zamjena člana Komisije vrši se po istom postupku po kojem se član i imenuje.
(5) Sastav Komisije i spisak prijavljenih kandidata za izbor notara Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.
(6) Postupak za izbor notara podrazumijeva, na isti način za sve kandidate, provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ulazni intervju sa kandidatom, pri čemu se uzima u obzir uspjeh na notarskom ispitu i vrsta pravnih poslova na kojima je kandidat radio.
(7) Ukoliko kandidati nakon bodovanja kriterijuma iz stava 6. ovog člana imaju jednak broj bodova, prilikom izbora notara vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u službenom sjedištu notara.
(8) Rješenje o izboru notara, na prijedlog Komisije, donosi ministar.
(9) Obavještenje sa rješenjem o izboru notara dostavlja se svim kandidatima koji su pristupili ulaznom intervjuu i protiv rješenja se može izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(10) Žalba iz stava 9. ovog člana odgađa izvršenje rješenja, a o žalbi odlučuje ministar rješenjem u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.
(11) Rješenje kojim je odlučeno o žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(12) Postupak za sprovođenje konkursa za izbor notara detaljnije se propisuje pravilnikom koji donosi ministar.“

Član 4.

U članu 30. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Vršilac dužnosti notara ima sva prava i obaveze kao i notar, u skladu sa ovim zakonom.“
St. 5, 6, 7, 8. i 9. brišu se.

Član 5.

U članu 33. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Kriterijume za utvrđivanje potrebnog broja notarskih pomoćnika određuje Notarska komora.“

Član 6.

U članu 34. u stavu 2. riječi: „ukoliko su za to ispunjeni uslovi iz člana 33. stav 1. ovog zakona, a to se utvrđuje nakon prijema godišnjih izvještaja o službenoj djelatnosti notara“ zamjenjuju se riječima: „po prethodno dostavljenom zahtjevu Notarske komore i saglasnosti notara kod kojeg se izbor vrši“.
U stavu 3. poslije riječi: „notarskog pomoćnika“ briše se zapeta i dodaje riječ: „i“, a riječi: „i rok za obavještenje kandidata o rezultatu konkursa“ brišu se.

Član 7.

Član 35. mijenja se i glasi:

„Postupak izbora notarskog pomoćnika
(1) Za sprovođenje postupka za izbor notarskog pomoćnika, ministar rješenjem imenuje komisiju za izbor notarskog pomoćnika, koju čini pet članova, od kojih jednog člana predlaže Notarska komora, jednog člana notar kod kojeg se izbor vrši i tri člana predlaže Ministarstvo.
(2) Komisija iz stava 1. ovog člana bira predsjedavajućeg između svojih članova i donosi poslovnik o radu većinom glasova.
(3) U slučaju postojanja sukoba interesa (srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i onda kada je brak prestao, prijateljski odnosi, pristrasnost po bilo kojoj osnovi), a koji može dovesti u pitanje objektivnost i nepristrasnost rada, član komisije ne može učestvovati u radu komisije.
(4) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa iz stava 3. ovog člana, zamjena člana komisije vrši se po istom postupku po kojem se član i imenuje.
(5) Sastav komisije iz stava 1. ovog člana i spisak prijavljenih kandidata za izbor notarskog pomoćnika Ministarstvo će objaviti na svojoj internet stranici, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.
(6) Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, na prijedlog komisije, odbacuje Ministarstvo zaključkom protiv koga je dopuštena posebna žalba.
(7) Žalba se podnosi ministru u roku od tri dana od dana prijema zaključka i ona odgađa izvršenje zaključka.
(8) Postupak za izbor notarskog pomoćnika podrazumijeva, na isti način za sve kandidate, provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ulazni intervju sa kandidatom, pri čemu se uzimaju u obzir uslovi propisani u članu 32. ovog zakona i vrsta pravnih poslova na kojima je kandidat radio.
(9) Ukoliko kandidati nakon bodovanja kriterijuma iz stava 8. ovog člana imaju jednak broj bodova, prilikom izbora notarskog pomoćnika vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u službenom sjedištu notara. https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
(10) Komisija iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove, koju Ministarstvo zajedno sa prijedlogom kandidata za notarskog pomoćnika dostavlja Notarskoj komori i notaru kod kojeg se vrši izbor.
(11) Rješenje o izboru notarskog pomoćnika, na prijedlog Ministarstva iz stava 10. ovog člana, donosi notar kod kojeg se izbor vrši, o čemu notar obavještava Ministarstvo u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga.
(12) Obavještenje sa rješenjem o izboru notarskog pomoćnika dostavlja se svim kandidatima koji su pristupili ulaznom intervjuu i protiv rješenja se može izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(13) Žalba iz stava 12. ovog člana odgađa izvršenje rješenja, a o žalbi odlučuje ministar rješenjem u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.
(14) Rješenje kojim je odlučeno o žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(15) Postupak za sprovođenje konkursa za izbor notarskog pomoćnika detaljnije se propisuje pravilnikom koji donosi ministar.“

Član 8.

U članu 36. u stavu 1. riječi: „od strane Notarske komore“ brišu se.

Član 9.

U članu 38. u stavu 1. riječi: „od Notarske komore“ brišu se.
St. 2. i 3. brišu se.

Član 10.

U članu 127a. stav 3. briše se.
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:
„(3) Ministar, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi pravilnik kojim će propisati postupak za sprovođenje konkursa za izbor notara iz člana 23. stav 12. ovog zakona.
(4) Notarska komora, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi kriterijume za utvrđivanje potrebnog broja notarskih pomoćnika iz člana 33. stav 1. ovog zakona.
(5) Ministarstvo, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi pravilnik kojim će propisati postupak za sprovođenje konkursa za izbor notarskih pomoćnika iz člana 35. stav 15. ovog zakona.“

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-892/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]