BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5652
ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 39/2024)

Član 1

Ovim zakonom se utvrđuju lica koja imaju pravo da se pozovu na imunitet u odbrani u krivičnom i parničnom postupku i propisuju se posebna pravila krivičnog i parničnog postupka koja su obavezujuća za javna tužilaštva, sudove, kao i druge učesnike u krivičnom i parničnom postupku.

Član 2

Ovaj zakon se donosi s ciljem da se zaštiti integritet zakonodavnih i izvršnih institucija Republike Srpske putem utvrđivanja procedure pozivanja na imunitet od krivične i građanske odgovornosti.

Član 3

(1) Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

Član 4

Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Republike Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske.

Član 5

Lica iz člana 3. ovog zakona mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

Član 6

Ukoliko u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv lica iz člana 3. ovog zakona, to lice izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti, pitanje imuniteta rješava Ustavni sud Republike Srpske kao prethodno pitanje.

Član 7

Ukoliko u toku parničnog postupka koji se vodi protiv lica iz člana 3. ovog zakona, to lice izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje parničnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti, pitanje imuniteta rješava Ustavni sud Republike Srpske kao prethodno pitanje.

Član 8

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o imunitetu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 69/02).

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]