BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
User avatar
By LegaForum
#5339
Zakon o cestama Kantona Sarajevo


Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22
Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 112. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Ispravka i 66/13), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine donijela je


ZAKON


O CESTAMA KANTONA SARAJEVO


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se kategorizacija javnih cesta, upravljanje cestama i pravni položaj upravitelja, planiranje, gradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje, ugovaranje i ustupanje radova, zaštita cesta i uslovi odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, finansiranje javnih cesta, upravni nadzor nad provođenjem zakona, kazne i druga pitanja iz nadležnosti Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina u sastavu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) iz oblasti cesta.

Član 2.
(Značenje pojmova)

(l) Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sljedeće značenje:

a) javne ceste su ceste kategorisane kao javne ceste u skladu sa ovim zakonom, koje svako može slobodno koristiti na način i pod uslovima određenim ovim zakonom i drugim propisima;

b) javne ceste u smislu ovog zakona smatraju se regionalne i lokalne ceste i gradske ulice;

c) autoceste, brze ceste, magistralne ceste prvog i drugog reda su javne ceste tretirane Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Ispravka i 66/13);

d) regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije. Posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio;

e) regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije kada po propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju;

f) lokalne ceste povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina, ili povezuju važnija naselja unutar općine, te povezuju saobraćaj na druge javne ceste iste ili više kategorije;

g) javne staze su saobraćajnice namijenjene za povezivanje naselja ili dijelova naselja u okviru općine, a ne ispunjavaju propisane kriterije za lokalne ceste, ili su predviđene samo za određenu vrstu učesnika u saobraćaju (ceste i staze u stambenim zonama, seoske ceste i staze, pješačke staze, biciklističke staze, konjske staze i slično.);

h) glavne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta kroz gradove, a namijenjene su za saobraćajno povezivanje gradskih područja i četvrti u skladu sa propisima o sigurnosti cestovnog saobraćaja. Na ovim cestama, ako to uslovi odvijanja saobraćaja dozvoljavaju, može se regulisati saobraćajnom signalizacijom i veća brzina kretanja od općeg ograničenja brzine u naselju;

i) sabirne gradske ceste ili sabirne lokalne ceste predviđene su za prikupljanje i povezivanje saobraćajnih tokova iz pojedinih područja ili gradskih četvrti, kao i za povezivanje gradskih četvrti i dijelova naselja sa cestama više kategorije;

j) lokalne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta više kategorije, predviđene su za pristup zatvorenim prostornim jedinicama (stambeni blokovi ili individualni stambeni objekti, industrijske zone, centri za kupovinu i rekreaciju itd.) u pojedinim urbanim područjima ili četvrtima, kao i u dijelovima naselja;

k) nekategorisana cesta je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika;

1) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dvije ili više cesta, kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem, odnosno spajanjem cesta;

m) pod priključkom i prilazom na javnu cestu, osim autocesta i brzih cesta, u smislu ovog zakona, smatra se spoj javne ceste i svih površina sa kojih se vozila direktno uključuju u saobraćaj ili isključuju iz saobraćaja;

n) kolovoz je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

o) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru, s jednom ili više saobraćajnih traka;

p) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila;

r) saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja;

s) saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svjetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na cesti, stavljaju im se do znanja ograničenja, zabrane i obaveze, odnosno daju obavještenja potrebna za sigurnost kretanja na cesti;

t) cesta sa makadamskim zastorom je cesta koja je izgrađena od tucanika u uvaljanom stanju;

u) biciklistička staza je izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom;

v) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže duž kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom na kolovozu,

z) željezničko-cestovni prelaz je mjesto na kojem se u istom nivou ukrštaju cesta i željeznička pruga ili industrijski kolosijek;

aa) saobraćajni profil osigurava nesmetano odvijanje saobraćaja. U području iznad kolovoza sastoji se od profila mjerodavnog vozila, područja potrebnog za manevrisanje vozila u krivinama i pravcu i sigurnosnog prostora između vozila. Saobraćajni profil se, po širini sastoji od saobraćajnih i ivičnih traka, sigurnosnog prostora i saobraćajnih traka i sigurnosnog prostora za bicikliste i pješake;

bb) slobodni profil je saobraćajni profil uvećan za sigurnosnu širinu i visinu. Slobodni profil mora biti oslobođen svih stalnih fizičkih prepreka, kako ne bi došlo do ometanja u kretanju vozila predviđenom brzinom, kao i u kretanju ostalih korisnika ceste;

cc) zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste;

dd) redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti saobraćaja na njima;

ee) vanredno održavanje cesta su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja; ff) Investiciono održavanje je rezultat investicionih ulaganja iz kojih proizilazi nova cestovna infrastruktura i cestovna infrastruktura produženog vijeka trajanja,

gg) prekomjerna upotreba javne ceste je privremeno ili trajno povećanje saobraćaja teških i srednje teških vozila na javnoj cesti ili njenom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti;

hh) vanredni prevoz je prevoz vozilima koja sama ili sa teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja;

ii) "JP Ceste Kantona Sarajevo" je javno preduzeće za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta na području Kantona Sarajevo,

jj) Služba Pomoć - informacije služba iz člana 100. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovne ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 i 66/13).

(2) Izrazi korišteni u ovom zakonu, čije značenje nije određeno u stavu (1) ovog člana, imaju isto značenje kao što ga određuju posebni propisi.

Član 3.
(Definicija ceste)

(1) Cesta je prema ovom zakonu svaka površina na kojoj se odvija saobraćaj.

(2) Ceste se dijele na javne i nekategorisane.

(3) Javne ceste, ovisno o njihovom društvenom, privrednom i teritorijalnom značaju, mogu biti autoceste, brze, magistralne, regionalne i lokalne ceste, te saobraćajnice u naseljima.

(4) Kolovozi ulica u naseljima i gradovima kroz koje prolaze javne ceste smatraju se dijelovima tih cesta.

Član 4.
(Pravni status javnih cesta)

(1) Na javnim cestama ne može se sticati pravo vlasništva niti druga prava po bilo kojem osnovu osim prava određenih ovim zakonom.

(2) Izuzetno, na javnim se cestama mogu sticati prava služnosti samo za opće potrebe, sa tim da korištenje tog prava ne ometa saobraćaj i ne ugrožava sigurnost saobraćaja i stabilnost ceste.

Član 5.
(Nekategorisane ceste)

(1) Nekategorisana cesta je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kojem osnovu i koja je dostupna većem broju korisnika (seoske, poljske i šumske ceste, ceste na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i ostale ceste koje nisu obuhvaćene odlukama o kategorizaciji javnih cesta).

(2) Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu nekategorisanih cesta, kao i poslove nadzora nad tim cestama vrše nadležni općinski organi.

Član 6.
(Namjena javne ceste)

(1) Javna cesta, prema vrsti saobraćaja, može biti namijenjena za mješoviti saobraćaj ili samo za saobraćaj motornih vozila.

(2) Javna cesta ili dio javne ceste može se odrediti samo za saobraćaj motornih vozila ako postoji odgovarajuća alternativna saobraćajnica za druge vrste saobraćaja.

(3) Namjena javne ceste koja je u korištenju određuje se na osnovu stanja i uslova saobraćaja na cesti.

(4) Namjena novoizgrađene ceste određuje se na osnovu investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju ceste, a u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima.

Član 7.
(Dijelovi javne ceste)

Javnu cestu čine:

a) cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolovoza, kolovozna konstrukcija, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, nasip, pothodnik i nathodnik),

b) građevine za odvodnju ceste i pročišćavanje vode,

c) cestovni pojas sa obje strane ceste potreban za nesmetano održavanje širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar računajući od krajnje tačke poprečnog profila ceste,

d) zračni prostor iznad kolovoza u visini 7 m,

e) cestovno zemljište koje čini površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina cestovnog pojasa, te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor saobraćaja, benzinske stanice, servisi, stajališta javnog prevoza putnika, parkirališta, odmorišta itd.),

f) građevine na cestovnom zemljištu, za potrebe održavanja ceste (cestarske kuće, punktovi i stacionari) i pružanja usluga vozačima i putnicima, te naplatu cestarine, predviđene projektom ceste,

g) stabilni mjerni objekti i uređaji za nadzor vozila,

h) priključci na javnu cestu izgrađeni na cestovnom zemljištu,

i) saobraćajni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje saobraćaja i oprema ceste (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, svjetlosno signalni uređaji, telekomunikacijski stabilni uređaji, instalacije i rasvjeta u funkciji saobraćaja, cestovne oznake, detektori-brojači saobraćaja, instalacije, uređaji i oprema u tunelima, oprema parkirališta, odmorišta i slično),

j) mjerne vage i objekti za vaganje i kontrolu saobraćaja,

k) građevine i oprema za zaštitu ceste, saobraćaja i okoline (snjegobrani, vjetrobrani, zaštita od obrušavanja i nanosa materijala, zaštitne i sigurnosne ograde, smjerokazi i kilometarske oznake, odbojnici, zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i slično).

II - KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA


Član 8.
(Kategorizacija javnih cesta)

(1) Javne ceste u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine kategorišu se na:

a) AC - autoceste;

b) BC - brze ceste;

c) MC - magistralne ceste;

d) RC - regionalne ceste;

e) LC - lokalne ceste.

(2) Ovim zakonom su uređena pitanja koja se odnose na sljedeće javne ceste:

a) regionalne ceste:

1) regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije. Posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio;

2) regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju.

b) lokalne ceste na području Kantona:

1) lokalne ceste povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina, ili povezuju važnija naselja unutar općine, te povezuju saobraćaj na druge javne ceste iste ili više kategorije;

2) javne staze su saobraćajnice namijenjene za povezivanje naselja ili dijelova naselja u okviru općine, a ne ispunjavaju propisane kriterije za lokalne ceste, ili su predviđene samo za određenu vrstu učesnika u saobraćaju (ceste i staze u stambenim zonama, seoske ceste i staze, pješačke staze, biciklističke staze, konjske staze i sl.).

(3) U naseljima u kojima je uveden sistem ulica, saobraćajnice se mogu podijeliti na potkategorije:

a) glavne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta kroz gradove, a namijenjene su za saobraćajno povezivanje gradskih područja i četvrti u skladu sa propisima o sigurnosti cestovnog saobraćaja. Na ovim cestama, ako to uslovi odvijanja saobraćaja dozvoljavaju može se regulisati saobraćajnom signalizacijom i veća brzina kretanja od općeg ograničenja brzine u naselju;

b) sabirne gradske ceste ili sabirne lokalne ceste predviđene su za prikupljanje i povezivanje saobraćajnih tokova iz pojedinih područja ili gradskih četvrti, kao i za povezivanje gradskih četvrti i dijelova naselja sa cestama više kategorije;

c) lokalne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta više kategorije i predviđene su za pristup zatvorenim prostornim jedinicama (stambeni blokovi ili individualni stambeni objekti, industrijske zone, centri za kupovinu i rekreaciju itd.) u pojedinim urbanim područjima ili četvrtima, kao i u dijelovima naselja.

Član 9.
(Mjerila i kriteriji za kategorizaciju javnih cesta)

(1) Mjerila i kriterije za kategorizaciju javnih cesta i odluku o kategorizaciji javnih cesta, osim lokalnih cesta i gradskih ulica, na području Kantona, u skladu sa Smjernicama za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06) i čl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, uz saglasnost sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i gradskih ulica, donosi Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog nadležnog općinskog ili gradskog organa za poslove saobraćaja.

Član 10.
(Status napuštenih dijelova javnih cesta)

(1) Dijelovi javne ceste koji nakon izgradnje i rekonstrukcije ne pripadaju novoj trasi ceste, mijenjaju, odnosno gube kategoriju javne ceste, ali ostaju u vlasništvu u skladu sa prethodnom kategorijom (Federacije, kantona, grada ili općine).

(2) Namjena dijelova javne ceste iz stava (1) ovog člana koji će i dalje služiti saobraćaju, kao i priključivanje na novoizgrađenu cestu, rješava se projektnom dokumentacijom izgradnje i rekonstrukcije predmetne ceste.

(3) Odluku o statusu napuštenog dijela ceste iz stava (1) ovog člana za regionalne ceste donosi Ministarstvo na prijedlog upravitelja tih cesta, a za lokalne ceste i gradske ulice nadležni gradski ili općinski organ na prijedlog upravitelja tih cesta.

Član 11.
(Način gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta)

Javne ceste moraju biti građene, rekonstruisane i održavane tako da ih na siguran način mogu koristiti svi korisnici cesta koji se pridržavaju saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na cestama.

III - UPRAVLJANJE JAVNIM CESTAMA


Član 12.
(Osnivanje Javnog preduzeća Ceste Kantona Sarajevo)

(1) Ovim zakonom Kanton osniva Javno preduzeće Ceste Kantona Sarajevo d.o.o. (u daljem tekstu: JP Ceste KS).

(2) Skupština Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Skupština) donosi odluku kao osnivački akt javnog preduzeća kojom će se utvrditi način osnivanja, nadležnost, organizacija poslova, način upravljanja i rukovođenja, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje i rad kantonalnog javnog preduzeća.

(3) JP Ceste KS ima sjedište u Sarajevu.

(4) Unutrašnje uređenje i organizacija JP Ceste KS bit će uređeni statutom na koji saglasnost daje Skupština.

Član 13.
(Upravljanje javnim cestama)

(1) Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrši JP Ceste KS.

(2) Upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta, gradskih ulica i javnih staza definisanih u članu 2. stav (1) tačka g) ovog Zakona vrše nadležni gradski ili općinski organi.

Član 14.
(Nadležnost Skupštine u odnosu na JP Ceste KS)

(1) U vršenju poslova osnivača, Skupština između ostalog, ima sljedeće nadležnosti u odnosu na JP Ceste KS:

a) usvaja godišnje izvještaje koji uključuju finansijske izvještaje i izvještaje Nadzornog odbora;

b) odlučuje o promjeni oblika organiziranja i statusnim promjenama;

c) imenuje i razrješava Nadzorni odbor;

d) daje uputstva i smjernice Nadzornom odboru;

e) donosi srednjoročne i godišnje planove i programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta;

f) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima;

g) u vanrednim okolnostima daje obavezujuće instrukcije organima JP Ceste KS.

(2) Skupština kao osnivač može dijelom ili u potpunosti svoje nadležnosti odlukom prenijeti na Ministarstvo.

Član 15.
(Zadaci upravitelja javnih cesta)

Upravitelji cesta u skladu sa odredbama člana 13. ovog zakona, obavljaju sljedeće poslove na javnim cestama, svako u okviru svoje nadležnosti i to:

a) obavljaju poslove održavanja i zaštite cesta,

b) pripremaju dugoročne i srednjoročne planove razvoja cesta;

c) pripremaju srednjoročne i godišnje planove održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta kao i izvještaja o realizaciji tih planova;

d) pripremaju plan obnove;

e) vrše investicijske poslove za održavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;

f) vrše investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije;

g) pripremaju i realiziraju program mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti saobraćaja;

h) obavljaju poslove zaštite cesta;

i) predlažu finansijske planove kao i finansijske izvještaje o realizaciji tih planova i programa;

j) vode evidenciju (bazu podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;

k) prikupljaju podatke i obavještavaju javnost o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;

1) poduzimaju potrebne mjere za očuvanje i zaštitu okoline.

Član 16.
(Obaveza naknade štete)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode korisniku javne ceste koji se pridržava saobraćajnih i tehničkih propisa utvrđenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) ili drugom zakonskom regulativom vezanom uz sigurnost saobraćaja na cestama i to: postavljena saobraćajna signalizacija na cesti, tehnička ispravnost vozila, kvalifikovanost i sposobnost vozača, prilagođenost brzine stanju na cesti i vremenskim prilikama, poštujući princip da zaustavni put odgovara putu preglednosti -upravitelj ceste dužan je nadoknaditi štetu, ako je šteta nastala zbog nedostataka na cesti.

(2) Za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana nedostatak na cesti u postupku dokazivanja štete mora utvrditi komisija koju imenuje ministar a koju čine predstavnik upravitelja ceste, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP) i preduzeća koje je ugovorilo održavanje ceste.

(3) Ista komisija će utvrditi da li je otklanjanje tog nedostatka upravitelj predvidio Planom i programom održavanja cesta i ugovorio ili izvođaču radova naložio da otkloni te nedostatke, u skladu sa važećim Pravilnikom o održavanju javnih cesta( "Službene novine Federacije BiH", broj 57/15) i dinamičkim planom. Ukoliko je upravitelj planirao i ugovorio ili naložio otklanjanje utvrđenog nedostatka, nadoknadu štete iz stava (1) ovog člana upravitelj može tražiti od preduzeća sa kojim je ugovorio održavanje ceste, sanaciju ili rekonstrukciju, ako je šteta nastala zbog propuštanja blagovremenog i kvalitetnog izvršenja ugovorenih radova.

(4) Korisnik ceste, odnosno organ sigurnosti saobraćaja koji je utvrdio nedostatak na cesti, koji je uzrokovao ili bi mogao uzrokovati štetu korisnicima ceste dužan je bez odlaganja o opasnosti na cesti na najbrži mogući način obavijestiti upravitelja ili dežurnu službu preduzeća koje održava ceste.

(5) Za štetu trećim licima nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se na osnovu krivnje.

(6) Upravitelj, odnosno koncesionar odgovara za štetu iz stava (5) ovog člana nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta, na zahtjev upravitelja lovišta, nije označena saobraćajnom signalizacijom i opremom u skladu sa posebnim propisima.

IV - PLANIRANJE, GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE, UGOVARANJE I USTUPANJE RADOVA NA JAVNIM CESTAMA


Član 17.
(Opća načela)

(1) Javne ceste moraju biti građene, rekonstruisane i održavane u skladu sa važećim propisima.

(2) Javne ceste se planiraju, projektuju, grade, rekonstruišu i održavaju:

a) tako da se tehnička rješenja usklade sa najnovijim stručnim saznanjima iz područja projektovanja i gradnje, te sa ekonomskim načelima i kriterijima za procjenu opravdanosti njihove gradnje,

b) tako da njima bude zagarantovano sigurno saobraćanje svih učesnika u saobraćaju, kao i usklađenost javnih cesta sa drugim zahvatima u prostoru i okolinom kroz koji se protežu,

c) pod uslovima koji su određeni ovim zakonom i propisima za njegovo provođenje, propisima o projektovanju, zakonom o gradnji i propisima za njegovo provođenje, propisima kojima je uređena zaštita okoline, propisima o uređivanju prostora, te propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama.

1. Planiranje


Član 18.
(Strategija razvoja i održavanja javnih cesta)

(1) Strategija razvoja i održavanja javnih cesta određuje ciljeve i osnovne zadatke pri razvoju i održavanju javnih cesta za razdoblje od 10 godina.

(2) Strategiju razvoja regionalnih cesta donosi Skupština na prijedlog Vlade.

(3) Strategiju razvoja lokalnih cesta i gradskih ulica, donosi gradsko ili općinsko vijeće.

(4) Strategija sadrži:

a) analizu stanja javnih cesta i potrebe razvoja javnih cesta,

b) osnovna mjerila za građenje javnih cesta, te prijedlog kriterija i prioriteta građenja,

c) potrebe održavanja postojećih javnih cesta, načela održavanja javnih cesta, te prijedlog kriterija održavanja javnih cesta,

d) ključna načela i elemente strategije,

e) kriterije za realizaciju strategije,

f) akcioni plan za realizaciju strategije.

Član 19.
(Osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva javnih cesta)

(1) Ministarstvo je nadležno za osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva javnih cesta kroz provođenje strategije kao i za organizaciju, vođenje i regulaciju saobraćaja u skladu sa Zakonom o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/17 i 46/17).

(2) Prednost u gradnji i održavanju javnih cesta utvrđenih strategijom iz člana 18. ovog zakona, mora biti zasnovana na prostornim, saobraćajnim, tehničkim, ekološkim i demografskim analizama sa privredno opravdanim saobraćajno-tehničkim rješenjima radi povećanja sigurnosti, kapaciteta i protočnosti saobraćaja.

Član 20.
(Srednjoročni program)

(1) Srednjoročni program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta, donosi Vlada, u skladu sa strategijom iz člana 18. ovog zakona za razdoblje od četiri godine uz saglasnost Skupštine, a za lokalne ceste i gradske ulice gradonačelnik ili općinski načelnik uz saglasnost gradskog ili općinskog vijeća.

(2) Izvještaje o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture utvrđenih strategijom i o izvršenju programa iz stava (1) ovog člana za regionalne ceste Vlada jednom godišnje podnosi Skupštini, a za lokalne ceste i gradske ulice nadležni organ izvještaje podnosi gradskom ili općinskom vijeću.

Član 21.
(Godišnji plan i program)

(1) Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta, do kraja tekuće godine za narednu godinu, donose:

a) JP Ceste KS za regionalne ceste uz saglasnost Vlade,

b) nadležni gradski ili općinski upravitelj javnih cesta ukoliko je formiran, odnosno gradonačelnik ili općinski načelnik za lokalne ceste i gradske ulice uz saglasnost gradskog, odnosno općinskog vijeća.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko dođe do kašnjenja usvajanja budžeta, godišnji plan se usvaja po usvajanju budžeta.

2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih cesta


Član 22.
(Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih cesta)

(1) Pod izgradnjom cesta u smislu ovog zakona, smatra se izgradnja cesta pretežno po novoj trasi.

(2) Pod rekonstrukcijom cesta, u smislu ovog zakona, smatraju se radovi na dijelu postojeće ceste kojim se mijenja njena osnovna karakteristika sa ciljem povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge.

(3) Pod sanacijom (rehabilitacijom) cesta u smislu ovog zakona podrazumijevaju se radovi kojima se poboljšava sigurnost učesnika u saobraćaju i održavanje projektovanog stanja cesta.

Član 23.
(Tehnička dokumentacija)

Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta, pored dokumentacije utvrđene Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), sadrži:

a) projekat vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, plan i program rada svjetlosne signalizacije, projekt cestovne opreme i plan osvjetljenja;

b) projekt priključivanja i ukrštanja cesta i priključivanje postojećih objekata na javnoj cesti;

c) projekt priključivanja mjesta izvan kolovoza: za izgradnju pomoćnih objekata koji služe javnoj cesti (punktovi i stacionari), parkirališta, stajališta javnog prevoza putnika, benzinskih pumpi, autoservisa, površina za zaustavljanje, parkiranje i isključivanje vozila, telefonskih govornica;

d) druge uslove utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 24.
(Prethodna saglasnost)

Prethodnu saglasnost za izgradnju regionalnih cesta, čija izgradnja nije predviđena planom i programom upravitelja, daje Ministarstvo, a za lokalne ceste i gradske ulice nadležni gradski, odnosno općinski organ.

Član 25.
(Izmještanje postojeće javne ceste)

(1) Ako postojeću cestu treba izmjestiti, dio ceste koji se izmješta mora se izgraditi po građevinskim standardima koji odgovaraju kategoriji te ceste, bez obzira na stvarno stanje u kojemu se cesta nalazi u momentu izmještanja.

(2) Troškove izmještanja ceste, iz stava (1) ovog člana, snosi investitor objekta radi kojeg se vrši izmještanje.

Član 26.
(Prolaz regionalne ceste kroz naselje)

(1) Nadležni gradski ili općinski organi mogu tražiti da se regionalna cesta koja prolazi kroz naselje ili grad izgradi ili rekonstruiše sa elementima koji utiču na povećanje troškova gradnje u odnosu na cestu izvan naselja, kao što su širi kolovozi, gradnja trotoara, prostora za parkiranje vozila, izrada rasvjete i prilagođavanje cestovnih objekata posebnim potrebama.

(2) Povećane troškove gradnje ili rekonstrukcije cesta, prouzrokovane zahtjevom iz stava (1) ovog člana, snosi podnositelj zahtjeva u visini sredstava u skladu sa ugovorom o sufinansiranju.

(3) Sudjelovanje u finansiranju radova iz stava (1) ovog člana, kao i drugi odnosi sa upraviteljem ceste, u pogledu gradnje i rekonstrukcije, regulišu se ugovorom sa gradonačelnikom ili općinskim načelnikom.

Član 27.
(Premještanje postojećih instalacija u cestovnom pojasu)

(1) U slučaju rekonstrukcije cesta i vršenja radova vanrednog i investicionog održavanja javnih cesta, koji zahtjevaju premještanje postojećih instalacija u cestovnom pojasu, vlasnici instalacija na cesti dužni su o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između vlasnika instalacija i onoga ko upravlja cestom nije drugačije uređeno.

(2) Investitor radova na rekonstrukciji cesta i vršenja radova vanrednog i investicionog održavanja javnih cesta dužan je najmanje tri mjeseca ranije obavijestiti vlasnike instalacija o početku radova na rekonstrukciji cesta i omogućiti im uvid u tehničku dokumentaciju, ali nije dužan pribavljati saglasnosti vlasnika instalacija koje su u cestovnom pojasu.

(3) U slučaju da vlasnik instalacija u trupu ceste i u cestovnom pojasu ne izmjesti svoje instalacije iz stava (1) ovog člana i ne prilagodi ih nastalim promjenama do početka radova na rekonstrukciji ceste, investitor radova na rekonstrukciji ceste će radove premještanja, odnosno prilagođavanja, izvršiti na teret vlasnika instalacija.

Član 28.
(Ukrštanje ili priključivanje cesta)

(1) Ukrštanje ili priključivanje lokalnih cesta, gradskih ulica i nekategorisanih cesta sa magistralnim ili regionalnim cestama vrši se usmjeravanjem dvije ili više tih cesta na isto mjesto ukrštanja ili priključivanja, odnosno njihovim međusobnim povezivanjem prije mjesta ukrštanja ili priključivanja.

(2) Ako se novoizgrađena, rekonstruisana ili postojeća cesta sa makadamskim kolovozom ukršta ili priključuje na ceste koje imaju savremeni kolovoz, moraju se izvesti sa savremenim kolovoznim zastorom u dužini od najmanje 20 metara, računajući od mjesta ukrštanja ili priključivanja.

(3) Troškove gradnje, odnosno rekonstrukcije mjesta ukrštanja ili priključivanja iz stava (1) ovog člana, odnosno izvođenja savremenog kolovoznog zastora iz stava (2) ovog člana, snosi investitor ceste koji je prouzrokovao te troškove.

Član 29.
(Troškovi gradnje nadvožnjaka)

(1) Ako je do ukrštanja ceste i željezničke pruge došlo zbog gradnje ili rekonstrukcije ceste, troškove gradnje nadvožnjaka, podvožnjaka ili mjesta ukrštanja i uređaja za zaštitu snosi investitor gradnje ceste.

(2) Ako je do ukrštanja ceste i željezničke pruge došlo zbog gradnje ili rekonstrukcije željezničke pruge, troškove gradnje nadvožnjaka, podvožnjaka ili mjesta ukrštanja i uređaja za zaštitu snosi investitor gradnje željezničke pruge.

(3) Izgrađeni nadvožnjaci, odnosno podvožnjaci iz st. (1) i (2) ovog člana pripadaju cesti ili željeznici zavisno od toga je li na njima cesta ili željeznička pruga.

Član 30.
(Križanje cesta sa željezničkom prugom)

(1) Križanje cesta sa željezničkom prugom vrši se usmjeravanjem dviju ili više cesta na određeno zajedničko mjesto križanja.

(2) Na mjestu križanja cesta sa željezničkom prugom moraju se poduzeti mjere osiguranja propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini i Zakonom o sigurnosti željezničkog prometa ("Službeni list Republike BiH", broj 33/95).

Član 31.
(Finansiranje izgradnje obilaznica u zoni naseljenih mjesta)

Sredstva za izgradnju obilaznice u zoni naseljenih mjesta osiguravaju Federacija, Kanton, Grad ili općina, u visini i proporciji utvrđenoj ugovorom, a na osnovu značaja javne ceste, shodno utvrđenoj Strategiji i usvojenim planovima izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta.

Član 32.
(Eksproprijacija nekretnina)

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, u postupku eksproprijacije nekretnina radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 30/10, 25/12, 8/15 i 34/16).

(2) Kada se eksproprijacija provodi radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste, prijedlog za eksproprijaciju nekretnine podnosi pravno lice koje je po odredbama ovog zakona ovlašteno upravljati javnom cestom.

Član 33.
(Predaja nekretnine u posjed prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji)

Izuzetno, Vlada za regionalne ceste, općinski načelnik za lokalne ceste i gradske ulice može, na zahtjev upravitelja cesta iz člana 32. ovog zakona kao korisnika eksproprijacije koji je iznio valjane razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nekretnine, riješiti da mu se ta nekretnina preda u posjed prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji, odnosno prije isplate naknade za eksproprijaciju nekretninu, ako utvrdi da je to prijeko potrebno zbog hitnosti slučaja ili kako bi se otklonila znatnija šteta.

Član 34.
(Javni interes)

(1) Građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu je Kantona, Grada ili općine.

(2) Nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje javne ceste eksproprišu se u korist Kantona, Grada ili općine.

(3) Kada se radi građenja, rekonstrukcije ili održavanja javne ceste ekspropriše nekretnina u državnom vlasništvu, ne plaća se naknada za eksproprijaciju nekretnine.

3. Održavanje cesta


Član 35.
(Održavanje cesta)

(1) Održavanje cesta, u smislu ovog zakona, obuhvata izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ceste.

(2) Radovi održavanja cesta mogu biti:

a) radovi redovnog održavanja cesta;

b) radovi vanrednog i investicionog održavanja cesta.

(3) Radovi redovnog održavanja cesta su:

a) popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;

b) uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju;

c) održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka;

d) održavanje objekata na cestama, održavanje objekata, opreme i instalacija sistema naplate cestarine i inteligentnog saobraćajnog sistema za upravljanje i vođenje saobraćaja;

e) izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste;

f) košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu kao i uklanjanje šiblja i velikih grana koje ulaze u slobodni profil saobraćajnice;

g) održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu,

h) čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolovoza radi sprječavanja poledice,

i) manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza;

j) manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;

k) manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;

1) manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;

m) vođenje podataka o javnim cestama i

n) drugi poslovi kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran saobraćaj na cestama.

(4) Radovi vanrednog i investicionog održavanja javnih cesta su obimniji radovi:

a) obnavljanja, zamjene i ojačanja dotrajalih kolovoza;

b) ojačanja i zamjene propusta i mostova dužine do deset metara, obnove potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;

c) ugrađivanja ivičnjaka i izrada pješačkih staza;

d) saniranja klizišta i odrona.

(5) Radovi vanrednog i investicionog održavanja su radovi koji se izvode u cestovnom pojasu, mogu se izvoditi samo na osnovu tehničke dokumentacije, bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Član 36.
(Poslovi održavanja javnih cesta)

Poslovi održavanja javnih cesta u smislu ovog zakona su i:

a) planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i saobraćaja na njima;

b) ustupanje radova redovnog, vanrednog i investicionog održavanja javnih cesta;

c) stručni nadzor i kontrola kvaliteta ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta;

d) osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari i predmeta sa javne ceste;

e) ophodnja cesta.

Član 37.
(Održavanje raskrsnica u istom nivou)

(1) Za održavanje raskrsnica u istom nivou nadležni su upravitelji javne ceste višeg ranga.

(2) Za održavanje raskrsnica javne ceste i nekategorisane ceste u istom nivou nadležan je upravitelj koji upravlja javnom cestom.

(3) Pravna lica iz st. (1) i (2) ovog člana obavezna su održavati saobraćajnu površinu raskrsnice sa svim dijelovima javne ceste, unutar linija koje povezuju krajnje tačke slobodnog profila javne ceste u zoni raskrsnica.

(4) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju i na održavanje svjetlosno-signalnih uređaja postavljenih na raskrsnici u istom nivou.

(5) Način raspodjele ukupnih troškova održavanja svjetlosno-signalnih uređaja uključujući i električnu energiju, između pravnih lica koja upravljaju pojedinom cestom na raskrsnici propisuje ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, (u daljem tekstu: ministar).

Član 38.
(Održavanje cestovnih objekata)

(1) Nadvožnjak, podvožnjak i drugi cestovni objekti na raskrsnici autoceste i brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste održava se kao sastavni dio autoceste, osim kolovoza, cestovnih instalacija i opreme brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste.

(2) Cestovni objekti iz stava (1) ovog člana na raskrsnici brze ceste i magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste održavaju se kao sastavni dio brze ceste, osim kolovoza, cestovnih instalacija i opreme brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste.

Član 39.
(Održavanje željezničko-cestovnih prelaza i ukrštanja)

(1) Zeljezničko-cestovni prelaz u istom nivou održava se u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje i održavanje željeznice i sporazumom između upravitelja ceste i upravitelja pruge.

(2) Ukrštanje javne ceste i željezničke pruge u dva nivoa u cijelosti se održava kao javna cesta u dijelu koji se nalazi iznad željezničke pruge, a samo kolovoz i cestovne instalacije kada se javna cesta nalazi ispod željezničke pruge.

(3) Ukrštanje javne ceste i druge infrastrukture održava se na način da pravno lice koje upravlja javnom cestom održava cestovnu građevinu.

Član 40.
(Privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja radova)

(1) Izdavanjem rješenja Ministarstvo može privremeno izmijeniti režim odvijanja saobraćaja na javnoj cesti ako se radovi na izgradnji i/ili održavanju (rekonstrukciji, sanaciji i sl.) javne ceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja, kao i izmjeniti tok saobraćaja radi obezbjeđenja sigurnog dolaska/odlaska vozila do mjesta izvođenja radova.

(2) Podnošenje zahtjeva za radove iz stava (1) ovog člana, kao i donošenje rješenja vršiće se u skladu sa odredbama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana obavezno se dostavlja: izvođaču radova, nadležnom organu za inspekcijske poslove, nadležnom upravitelju javne ceste, MUP-u, BIHAMK i objavljuje na web portalu Kantona.

(4) Ukoliko se radovi izvode na dionici ceste gdje nije moguće izmjestiti saobraćaj Ministarstvo može zahtijevati da se radovi izvode noću.

Član 41.
(Održavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad)

(1) Upravitelj ceste dužan je osigurati održavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, odnosno učestvovati u finansiranju održavanja, i to u obimu koji proističe iz dužine dijela javne ceste u naselju i širini te ceste izvan naselja.

(2) U naselju ili gradu, u kojem je organizovana posebna služba za održavanje ulica, služba može vršiti i održavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, u kojem slučaju upravitelj učestvuje u finansiranju održavanja, u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana.

(3) Pravac, dužinu i širinu dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, kao i način i uslove održavanja dijela javne ceste kao i poslove zaštite i sigurnosti tih cesta, utvrđuju ugovorom upravitelji cesta.

(4) Upravitelji cesta ugovor iz stava (3) ovog člana dužni su zaključiti u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona, osim ako su već zaključili ugovor kojim su riješili navedena pitanja.

Član 42.
(Arbitražna komisija)

(1) Ukoliko se ugovor iz člana 41. stav (3) ovog zakona ne zaključi, konačnu odluku donosi arbitražna komisija u sastavu od tri člana koju čine: predstavnik Ministarstva, upravitelja ceste i općine, odnosno grada.

(2) Komisiju imenuje ministar.

(3) Ukoliko komisija iz stava (1) ovog člana ne postigne sporazum i ne donese konačnu odluku, ministar donosi odluku u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Član 43.
(Pravilnik o održavanju javnih cesta)

Popis poslova redovnog, vanrednog i investicionog održavanja, rokovi za izvođenje tih radova, pravila i tehnički uslovi za radove, podaci o javnim cestama o kojima se vodi evidencija i način vođenja tih podataka, stalni nadzor nad stanjem javnih cesta, način i uslovi obavljanja ophodarske službe regulišu se Pravilnikom o održavanju javnih cesta, koji donosi ministar.

4. Ustupanje radova


Član 44.
(Ustupanje radova)

(1) Upravitelji cesta direktno ne izvode radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta.

(2) Izvođenje radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

(3) Izvođenje radova iz stava (1) ovog člana smije se ustupiti samo izvođaču koji je registrovan, specijalizovan i opremljen za te radove, te koji raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje tih radova.

(4) Osim uslova iz stava (3) ovog člana, izvođač kome se mogu ustupiti radovi redovnog održavanja regionalnih cesta, mora biti licenciran za tu vrstu radova u skladu sa Pravilnikom o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja cesta ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20).

Član 45.
(Izvođenje radova na javnoj cesti prilikom štrajka zaposlenika)

Upravitelj ceste, korisnik koncesije i izvođač radova redovnog održavanja javne ceste dužni su i ovlašteni prilikom štrajka svojih zaposlenika osigurati redovno održavanja javne ceste i to:

a) nadzor nad prohodnošću i osposobljenošću javne ceste za siguran saobraćaj, pregledima javne ceste;

b) osigurati opasne dijelove na javnoj cesti ako utvrđene nedostatke, koji ugrožavaju saobraćaj na njoj, ophodar ne može odmah otkloniti,

c) provođenje mjera za osiguranje javne ceste čiji bi izostanak mogao prouzrokovati oštećenje javne ceste;

d) otklanjanje posljedica prirodnih i drugih katastrofa na javnoj cesti;

e) otklanjanje oštećenja javne ceste koji bi mogli uzrokovati prekid saobraćaja ili opasnost za učesnike u saobraćaju;

f) prohodnost javne ceste u zimskom razdoblju najmanje u opsegu koji omogućuje odvijanje saobraćaja uz upotrebu zimske opreme;

g) osiguranje tekućih podataka o stanju i prohodnosti javne ceste.

V - ZAŠTITA CESTA I USLOVI ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA CESTAMA


Član 46.
(Zaštita javnih cesta)

Pod zaštitom javnih cesta u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

a) zaštita cesta od prekomjernog opterećenja;

b) zaštita cesta od prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja;

c) zaštita od gradnje objekata u cestovnom pojasu cesta;

d) regulisanje gradnje prilaznih cesta, stajališta javnog prevoza putnika, parkinga i benzinskih pumpi;

e) osiguranje preglednosti na raskrsnicama i u krivinama;

f) zaštita od nekontrolisanog izlaska većeg broja ljudi, djece, te stoke i divljači na cestu;

g) sprječavanje vršenja radnji na cesti i u cestovnom pojasu kojima bi se mogla oštetiti cesta, odnosno ugrožavati saobraćaj ili povećati troškovi održavanja ceste;

h) regulisanje odnosa sa susjedima uz cestu;

i) regulisanje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu ceste, u cestovnom i zaštitnom pojasu;

j) sprječavanje deponiranja materijala na cesti i uz cestu,

k) uklanjanje zaustavljenih, pokvarenih, napuštenih i oštećenih vozila sa ceste i iz cestovnog pojasa;

1) regulisanje ograničenja i zabrana saobraćaja;

m) regulisanje postavljanja i dopune saobraćajne i turističke signalizacije;

n) regulisanje postavljanja reklamnih znakova,

o) evidencija cesta, cestovnog pojasa, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama,

p) ovlasti upravitelja cesta u vezi sa zaštitom cesta;

r) obaveza ugovaranja, održavanja i zaštite cesta;

s) kontrola gradnje ograda i vršenja drugih radova u cestovnom pojasu i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja vršenja bespravnih radova u cestovnom pojasu.

Član 47.
(Saobraćaj motornih vozila sa gusjenicama)

(1) Motorna i priključna vozila koja saobraćaju na cestama, osim vozila sa gusjenicama, moraju imati kotače sa puhanim pneumaticima.

(2) Motorna vozila sa gusjenicama mogu saobraćati na cestama sa savremenim kolovoznim zastorom samo ako su gusjenice zaštićene oblogama sa ravnim površinama ili drugim odgovarajućim oblogama.

(3) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog člana motorna vozila sa gusjenicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine i MUP-a, mogu saobraćati na cestama sa savremenim kolovoznim zastorom iako gusjenice nisu opskrbljene oblogama, uz obavezu naknade štete koja je time prouzrokovana.

(4) Naknadu štete, iz stava (3) ovog člana, utvrđuje komisija koju imenuje ministar, a koju čine predstavnici Ministarstva i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, odnosno MUP.

Član 48.
(Obavljanje vanrednog prevoza)

(1) Vozila na javnoj cesti moraju udovoljavati propisanim uslovima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

(2) Prevoz vozilima koja prazna ili zajedno sa teretom prelaze dopuštenu težinu, osovinsko opterećenje ili dimenzije, odnosno granice dopuštenog opterećenja na javnim cestama, smatra se vanrednim prevozom.

(3) Prevoz vozilima iz stava (2) ovog člana može se obaviti samo uz odobrenje za vanredni prevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta.

(4) Odobrenje za vanredni prevoz može se izdati samo za prevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prevoz ne može obaviti drugim prevoznim sredstvima.

(5) Uslovi i način na koji se vanredni prevoz može obaviti na regionalnim i lokalnim cestama utvrđuju se u odobrenju za vanredni prevoz kojeg izdaje JP Ceste KS.

(6) JP Ceste KS će zaključiti sporazum sa općinama na području Kantona o načinu raspodjele sredstava prikupljenih na osnovu naknade za vanredni prevoz.

(7) Pravna i fizička lica kod kojih se vrši utovar na vozila dužne su se pridržavati dozvoljenih maksimalnih ograničenja prilikom utovara tereta na vozila u pogledu propisanih uslova za pojedine vrste vozila koji se odnose na dimenzije, ukupnu masu i osovinsko opterećenje.

(8) Način i uslove obavljanja vanrednog prevoza, postupak izdavanja odobrenja, način nadzora osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama reguliše se Pravilnikom o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/10).

Član 49.
(Troškovi vanrednog prevoza)

Troškove vanrednog prevoza kao što su: trošak izdavanja odobrenja za vanredni prevoz, trošak poduzimanja posebnih mjera osiguranja za vanredni prevoz (podupiranje mostova, ojačavanje objekata, izgradnja devijacija, proširenja kao i izrada elaborata o mogućnosti prolaska vanrednog prevoza i pratnja), trošak pregleda vanrednog prevoza i naknadu za vanredni prevoz snosi podnositelj zahtjeva.

Član 50.
(Kontrola osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila)

(1) Kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama obavlja upravitelj ceste uz prisustvo predstavnika organa unutrašnjih poslova.

(2) Upravitelj ceste poslove iz stava (1) ovog člana vrši direktno ili putem fizičkog ili pravnog lica opremljenog za tu vrstu poslova.

(3) Ako se kontrolom iz stava (1) ovog člana utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko opterećenje ili dimenzije prelaze dopuštenu masu i dimenzije vozila, a prevoz se obavlja bez odobrenja za vanredni prevoz ili opterećenje i dimenzije vanrednog prevoza ne odgovaraju veličinama u dozvoli za vanredni prevoz, vozilo se isključuje iz saobraćaja, o čemu će se sačiniti zapisnik.

(4) Iz saobraćaja se isključuje i vozilo čiji vozač odbije izvršiti kontrolu ukupne mase i osovinskog opterećenja vozila na zahtjev ovlaštenog lica.

(5) Privremeno isključivanje vozila iz saobraćaja mogu vršiti inspektori javnih cesta ili ovlaštena lica MUP-a, uz prisustvo predstavnika upravitelja ceste.

(6) Isključivanje iz saobraćaja vrši se skidanjem registarskih tablica sa vozila kojim je vršen vanredni prevoz bez dozvole ili protivno uslovima iz dozvole i oduzimanjem potvrde o registraciji na zapisnik sačinjen na licu mjesta.

(7) Isključivanje vozila iz saobraćaja od strane ovlaštenog lica MUP-a, vrši se na način da ovlašteno lice sačini zapisnik, izuzme potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice, te dostavi nadležnoj inspekciji na dalje postupanje.

(8) Prevoznik može nastaviti prevoz nakon što plati upravitelju cesta naknadu, te kada dobije odobrenje za vanredni prevoz ili uskladi ukupnu masu vozila i njegovo osovinsko opterećenje sa propisanim normativima ili uslovima iz dozvole.

(9) U vrijeme dok je vozilo isključeno iz saobraćaja, prevoznik se stara o isključenom vozilu i snosi sve posljedice isključenja iz saobraćaja.

(10) Nadzor nad dozvoljenim osovinskim opterećenjem i ukupnom masom nad vozilima koja ulaze na područje Bosne i Hercegovine vrši se u postupku carinskog nadzora na graničnom prelazu.

Član 51.
(Zaštitni cestovni pojas)

(1) Zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas u kojem važi poseban režim građenja i uspostavlja se radi zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste, organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je tražiti saglasnost od upravitelja cesta, a u slučaju preklapanja zaštitinih pojaseva na određenoj lokaciji dužan je zatražiti saglasnost i od drugog upravitelja ceste u čijem se zaštitnom pojasu vrši gradnja, osim u slučajevima donesenih provedbenih planskih dokumenata za konkretan prostorni obuhvat na koje je u toku donošenja upravitelj ceste dao saglanost. https://www.anwalt-derbeste.de

(3) Zaštitni pojas u smislu stava (1) ovog člana mjeri se od vanjske ivice cestovnog pojasa tako da je u pravilu širok sa svake strane:

a) za regionalne ceste 10 m;

b) za lokalne ceste 5 m.

Član 52.
(Gradnja pratećih objekata)

Mjesta ukrštanja sa željezničkom prugom, benzinske stanice, stajališta javnog prevoza putnika i parkirališta za potrebe javne ceste, odmorišta i prateći objekti mogu se graditi u zaštitnom i cestovnom pojasu regionalnih i lokalnih cesta samo na način i pod uslovima utvrđenim u odobrenju, odnosno saglasnosti upravitelja ceste.

Član 53.
(Priključci i prilazi na javne ceste)

(1) Pod priključkom i prilazom na javnu cestu, u smislu ovog zakona, smatra se spoj javne ceste i svih površina sa kojih se vozila direktno uključuju u saobraćaj ili isključuju iz saobraćaja.

(2) Ukrštanje javnih cesta međusobno, ne smatra se u smislu ovog zakona, priključkom i prilazom na javnu cestu.

(3) Priključak i prilaz na javnu cestu može se izvesti samo na osnovu odobrenja, odnosno saglasnosti upravitelja cesta i odobrenja za građenje izdatog od nadležnog organa za poslove odobravanja građenja.

(4) U postupku izdavanja odobrenja za građenje priključka ili prilaza na javnu cestu, organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je zatražiti odobrenje, odnosno saglasnost od upravitelja ceste.

(5) Vrsta kolovoznog zastora spoja na javnu cestu mora biti ista kao i na javnoj cesti u dužini dovoljnoj da se na javnu cestu ne nanosi blato, zemlja i drugi materijal.

(6) Dužinu spoja iz stava (5) ovog člana određuje se projektom, zavisno od karakteristika terena na kojem se spoj gradi (blato, zemlja, kamen i dr.), a iznosi minimalno pet metara.

(7) Troškove izgradnje priključka i prilaza na javnu cestu u skladu sa odobrenim projektom priključka snosi investitor priključka.

Član 54.
(Odobrenje za gradnju priključka i prilaza)

(1) Odobrenje za gradnju priključka i prilaza investitoru može se izdati samo ukoliko su ispunjeni uslovi za gradnju priključka i prilaza propisani ovim zakonom i Pravilnikom za utvrđivanje uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/10).

(2) Upravitelj ceste nije dužan izdati odobrenje za priključivanje na javnu cestu za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole za koju nije tražena saglasnost upravitelja ceste.

(3) Ako već izgrađeni priključak na javnu cestu, ne zadovoljava uslove sigurnog priključivanja, upravitelj ceste je ovlašten zahtijevati njegovo prilagođavanje promijenjenim okolnostima. Troškove njegovog preuređenja snosi investitor priključka ili njegov pravni sljednik.

(4) Za korištenje cestovnog zemljišta investitor je dužan plaćati naknadu u skladu sa Pravilnikom o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/10).

Član 55.
(Postupanje u slučaju izgradnje priključka na javnu cestu bez odobrenja upravitelja ceste ili suprotno uslovima iz odobrenja)

Ako se priključak na javnu cestu izgradi bez odobrenja upravitelja ceste ili suprotno uslovima iz odobrenja, upravitelj ceste će, ukoliko investitor i izvođač radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, otklanjanje nedostataka naložiti izvođaču radova koji održava cestu o trošku investitora ili izvođača radova koji nije otklonio nedostatke ili podnijeti prijavu nadležnoj inspekciji.

Član 56.
(Stajališta javnog prevoza putnika)

(1) Na već izgrađenim regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama može se dozvoliti izgradnja novih niša za stajališta javnog prevoza putnika na osnovu saglasnosti upravitelja ceste i odobrenja za građenje izdatog od nadležnog organa za poslove odobravanja građenja.

(2) Na već izgrađenim regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama može se dozvoliti obilježavanje novih stajališta na kolovozu uz saglasnost Ministarstva i MUP-a, uz prethodno mišljenje stručne komisije.

(3) U postupku izdavanja odobrenja za građenje novih stajališta javnog prevoza putnika uz javnu cestu, organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je zatražiti odobrenje, odnosno saglasnost od upravitelja ceste.

(4) Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu stajališta javnog prevoza putnika donosi ministar.

(5) Način imenovanja, sastav i djelokrug rada stručne komisije iz stava (2) ovog člana uređuje se pravilnikom iz stava (4) ovog člana.

Član 57.
(Izgradnja i rekonstrukcija objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste)

(1) Uslove za uređenje prostora za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste utvrđuje upravitelj ceste izdavanjem odobrenja ako se radovi izvode u cestovnom pojasu, odnosno saglasnosti ako se radovi izvode u zaštitnom pojasu u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo koju donosi Skupština i Tehničkim uslovima za prokopavanje i zatvaranje prokopanih javnih površina na području Kantona koje donosi ministar.

(2) Uslovima iz stava (1) ovog člana za objekte, odnosno instalacije, koji se nalaze na javnoj cesti, odnosno unutar cestovnog pojasa javne ceste, utvrđuju se način, dinamika, te rokovi izvođenja tih radova kao i određivanje lokaliteta na kojima se objekti ne mogu graditi, te minimalno odstojanje objekata iste namjene jednog od drugog.

Član 58.
(Trokut preglednosti)

(1) U blizini raskrsnica dviju javnih cesta u nivou, priključaka i prilaza na javnu cestu ili na unutrašnjim stranama krivina ceste, ne smije se saditi drveće ili grmlje, postavljati naprave, ograde, reklamne znakove, kontejnere za odlaganje smeća ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na javnoj cesti (trokut preglednosti). Dužina stranica trokuta preglednosti utvrđuje se tehničkom dokumentacijom ceste.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su, na zahtjev upravitelja ceste i inspekcijskog organa, odnosno korisnika koncesije, ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde, reklamne znakove i druge predmete radi osiguranja preglednosti na javnoj cesti i u slobodnom profilu ceste.

(3) Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupi u skladu sa odredbama stava (2) ovog člana, upravitelj ceste, putem izvođača radova koji održava cestu, osigurat će izvođenje tih radova na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Član 59.
(Obezbjcđenje javne ceste)

(1) Ako se pored javne ceste nalaze objekti gdje se okupljaju građani, kao što su sportski stadioni, dječija igrališta, škole, javni lokali ili zemljište koje se koristi za lovišta, držanje stoke i pašnjaci, ti objekti, odnosno zemljište moraju se zaštitnom ogradom odvojiti od cestovnog pojasa.

(2) Ako je potreba za postavljanjem zaštitne ograde iz stava (1) ovog člana prouzročena gradnjom ili rekonstrukcijom javne ceste, troškove postavljanja i održavanja zaštitne ograde snosi investitor.

(3) Ako je potrebu za postavljanjem zaštitne ograde prouzročio korisnik objekta ili zemljišta iz stava (1) ovog člana, nadležna inspekcija cesta donosi rješenje kojim utvrđuje obavezu tom korisniku da postavi i održava zaštitnu ogradu.

(4) Ako korisnik objekta ili zemljišta ne postupi po rješenju iz stava (3) ovog člana, nadležni inspektor za ceste će izdati nalog da se postavljanje zaštitne ograde izvrši o trošku korisnika.

Član 60.
(Smirivanje saobraćaja)

(1) Na osjetljivim mjestima u naselju sa gustim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti.

(2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje Ministarstvo na osnovu izrađenog projekta i saglasnosti upravitelja javne ceste.

Član 61.
(Zabranjene aktivnosti na javnoj cesti)

(1) Zabranjeno je poduzimati, bez odobrenja nadležnog upravitelja bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti i cestovnom pojasu, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti javnu cestu, povećati troškove održavanja, odnosno ugrožavati ili ometati saobraćaj na njoj, a naročito:

a) iznositi blato na cestu ili bilo čime prljati cestu;

b) na cestu i u odvodna tijela ceste dovoditi vodu i druge tekućine i ometati njihovo oticanje sa ceste i iz odvodnih tijela ceste;

c) istresati u cestovne jarke materijal ili tekućine;

d) napajati i pasti životinje u cestovnim jarcima i na cestovnom pojasu, puštati ih da prelaze ili ih zadržavati na cestovnom pojasu;

e) u zaštitnom pojasu izgrađivati pojilišta za životinje;

f) po cesti vući grede, balvane i druge predmete čime bi se cesta mogla oštetiti;

g) prosipati po cesti maziva ili druge masne materije;

h) bez odgovarajuće zaštite na zemljištu ili zgradama pored ceste izvoditi radove koji bi mogli oštetiti cestu ili ugrožavati sigurnost saobraćaja;

i) spuštati kamenje, drvo, druge predmete i materijal niz kosine cestovnih nasipa i usjeka;

j) ostavljati na cesti i u cestovnom pojasu pokvarena, oštećena ili trajno napuštena vozila;

k) popravljanje vozila na cesti i cestovnom pojasu javnih cesta osim pružanja usluga intervencije službe "Pomoć-informacije";

1) posipati ili bacati materijal ili predmete na cestu i u odvodna tijela ceste ili ga deponovati uz cestu;

m) vršiti bilo koje radove na kosinama nasipa, zasjeka i usjeka;

n) iscrtavanje, brisanje ili promjenu horizontalne i vertikalne signalizacije te premještanje, otuđivanje i izmjenu vertikalne signalizacije i cestovne opreme;

o) sječu šume u zaštitnom pojasu ceste ukoliko ona narušava stabilnost kosina;

p) postavljati reklamne znakove uz cestu na lokacijama koje nisu predviđene elaboratom o postavljanju reklamnih panoa, suprotno odredbama člana 72. ovog zakona.

(2) Ako se na javnoj cesti izvode ili su izvedeni radovi ili radnje koje mogu oštetiti javnu cestu, povećati troškove održavanja ili ugroziti sigurnost saobraćaja na njoj, nadležna inspekcija cesta i upravitelj ceste dužni su poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana inspektor za ceste kao i upravitelj ceste ovlašteni su obustaviti radove ili radnje iz stava (2) ovog člana i naložiti otklanjanje nedostataka u kratkom roku.

(4) Ukoliko investitor i izvođač radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, upravitelj ceste će otklanjanje nedostataka naložiti organizaciji koja održava cestu o trošku investitora ili izvođača radova koji nije otklonio nedostatke i podnijeti prijavu nadležnoj inspekciji, osim u slučaju prekršaja iz tačke p) stava (1) ovog člana.

(5) U slučaju bespravnog postavljanja reklamnih panoa, upravitelj ceste podnosi prijavu nadležnoj inspekciji.

(6) Pravno ili fizičko lice koje namjerava izgraditi ili je izgradilo građevinu u zaštitnom pojasu javne ceste ili izvan zaštitnog pojasa javne ceste nema pravo zahtijevati izgradnju zaštite od uticaja ceste i saobraćaja u skladu sa posebnim propisima.

Član 62.
(Priredbe i druge manifestacije na javnim cestama)

Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uslovima i na način utvrđen od MUP-a i uz saglasnost ministra.

Član 63.
(Susjedi pored javne ceste)

(1) Susjedi pored javne ceste moraju dopustiti jednostavan odvod vode i odlaganje snijega na njihovo zemljište ako im se time ne nanosi šteta.

(2) Susjedi pored javne ceste moraju, u skladu sa zakonom i uz odštetu, dopustiti pristup do cestovnih objekata radi njihovog održavanja, gradnje odvodnih jaraka i drugih uređaja za odvod vode od cestovnog pojasa do recipijenta, te postavljanje privremenih ili stalnih uređaja i uređenja za zaštitu ceste i saobraćaja na njoj od leda, snijega, buke, štetnih svjetlosnih uticaja i slično, ako ih nije moguće postaviti na zemljište koje je sastavni dio ceste.

Član 64.
(Odobrenje za radove na javnoj cesti)

(1) Izuzetno od odredbi člana 61. ovog zakona može se dati odobrenje za radove koji se na drugi način ne mogu izvesti ili bi njihovo izvođenje zahtijevalo velike troškove, kao što su poprečno postavljanje u trupu ceste i na cestovnim objektima cjevovoda, kablova i vodova (na objektima i uzdužno), rušenje i uklanjanje drveća koje ugrožava sigurnost saobraćaja na cesti ili bi moglo dovesti do ugrožavanja sigurnosti saobraćaja na cesti.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje upravitelj cesta.

(3) Odobrenjem se određuju uslovi i način izvođenja radova.

(4) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nije potrebno ako dođe do oštećenja uređaja i instalacija, ugrađenih u javnu cestu ili ako dođe do pada drveća na cestu i ako su zbog toga direktno ugroženi sigurnost saobraćaja, odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća privredna šteta.

(5) Vlasnik ili korisnik uređaja i instalacija postavljenih u javnu cestu i u cestovni pojas kao i vlasnik drveća, na kojima je došlo do oštećenja zbog kojih može nastati direktna opasnost za javnu cestu i učesnike u saobraćaju i okolinu, dužan je o tome obavijestiti upravitelja ceste, odnosno korisnika koncesije, Ministarstvo i MUP.

(6) Vlasnik ili korisnik uređaja i instalacija ili drveća iz stava (5) ovog člana mora u što kraćem roku otkloniti oštećenja na njima radi dovođenja javne ceste i saobraćaja u prvobitno stanje i o tome obavijestiti nadležne organe i organizacije kao i u stavu (5) ovog člana.

Član 65.
(Deponovanje materijala pored javne ceste)

(1) Građevinski materijali i drugi predmeti ne mogu se deponovati pored cesta na udaljenosti manjoj od pet metara, računajući od cestovnog pojasa, kao ni na većoj udaljenosti ako bi se time ometala potrebna preglednost ili se ugrožavala sigurnost saobraćaja.

(2) Materijal namijenjen za radove na cesti može se deponovati na cesti, s tim da cijela širina kolovoza mora ostati slobodna za siguran saobraćaj u oba smjera.

(3) U oštroj krivini ovaj materijal može se deponovati samo na vanjskoj strani krivine ceste.

(4) Upravitelj cesta ili nadležni inspektor za ceste izdat će nalog da se o trošku vlasnika uklone svi materijali i predmeti koji su deponovani suprotno odredbama stava (1) ovog člana.

Član 66.
(Uklanjanje vozila sa javne ceste)

(1) Ako se vozilo na kolovozu ceste popriječi ili ako snagom vlastitog motora ne može savladati uspon u zimskim uslovima odvijanja saobraćaja ili ako sa vozila padne teret, vozač je dužan, ako je to moguće, vozilo, odnosno teret odmah ukloniti sa kolovoza. Ako to ne učini, upravitelj ceste će izdati nalog preduzeću koje održava cestu da ukloni vozilo ili teret o trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila.

(2) Oštećeno vozilo ili vozilo u kvaru, vozač je dužan, ako je to moguće, odmah ukloniti sa ceste. Ako to ne učini, upravitelj ceste će dati nalog službi "Pomoć-informacija" da se uklanjanje vozila izvrši na teret vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Član 67.
(Rješenje o zabrani ili ograničenju saobraćaja na javnoj cesti)

(1) Ako se cesta nalazi u takvom stanju da se na njoj ne može odvijati saobraćaj uopće ili samo za pojedine vrste vozila ili ako bi saobraćaj pojedinih vrsta vozila nanosio štetu cesti, ili ako se radovi na rekonstrukciji ili održavanju ceste ne mogu izvesti bez obustavljanja ili ograničenja saobraćaja, ili ako drugi razlozi sigurnosti saobraćaja to zahtijevaju, Ministarstvo na prijedlog upravitelja ceste može donijeti rješenje o zabrani ili ograničenju saobraćaja na toj cesti za pojedine vrste vozila, na cijeloj cesti ili samo na pojedinim njenim dijelovima.

(2) Opća zabrana ili ograničenje saobraćaja na cesti može biti samo privremena, a zabrana ili ograničenje saobraćaja za pojedine vrste vozila može biti privremeno ili stalno. Zabrana ili ograničenje saobraćaja mora se pravovremeno objaviti putem sredstava javnog informisanja, ili na drugi pogodan način prema mjesnim prilikama i označiti odgovarajućim saobraćajnim znakovima na cesti.

(3) Za radove redovnog održavanja nije potrebno izdavati saglasnost o posebnom režimu odvijanja saobraćaja.

(4) Uz zahtjev za zabranu ili ograničenje saobraćaja radi izvođenja radova na javnoj cesti, izvođač radova je dužan dostaviti organu iz stava (1) ovog člana tehničku dokumentaciju o organizaciji izvođenja radova kao i prijedlog eventualno drugog mogućeg načina odvijanja saobraćaja na tom cestovnom pravcu.

Član 68.
(Odredbe o zaštiti cesta i uslovima vršenja saobraćaja na cestama)

Odredbe o zaštiti cesta i uslovima vršenja saobraćaja na cestama primjenjuju se na ceste u gradnji i cestovne pravce za koje je usvojen projekat o izgradnji ceste.

Član 69.
(Obavještavanje o promjenama stanja na cestama)

Upravitelj ceste dužan je pravovremeno obavijestiti MUP i Ministarstvo o svim promjenama stanja na cestama koje bitno utiču na prohodnost cesta i sigurnost saobraćaja, kao i o poduzetim mjerama za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Član 70.
(Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme)

(1) Saobraćajna signalizacija i oprema, te turistička signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na osnovu saobraćajnog projekta.

(2) Za ceste koje su izgrađene do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nemaju saobraćajni projekat, nadležno je postojeće stanje saobraćajne signalizacije i opreme do izrade saobraćajnog projekta.

(3) Za ceste iz stava (2) ovog člana upravitelj cesta dužan je izraditi saobraćajni projekat ceste u roku od najviše tri godine od dana donošenja ovog zakona.

(4) Upravitelji cesta su ovlašteni uz saglasnost ministra izmijeniti saobraćajni projekat iz stava (1) ovog člana, odnosno postojeće stanje iz stava (2) ovog člana.

Član 71.
(Privremena saobraćajna signalizacija)

(1) Za svaki zahvat na javnoj cesti, pri izvođenju radova održavanja ili drugih radova pod saobraćajem, moraju se postaviti odgovarajući privremeni saobraćajni znakovi, odnosno provesti tehnička regulacija saobraćaja na način da se garantuje sigurnost saobraćaja i izvođača radova uz najmanje ometanje saobraćajnih tokova.

(2) Tehničkom regulacijom iz stava (1) ovog člana mora se osigurati pravovremena uočljivost zapreka i drugih barijera na javnoj cesti, danju u vrijeme nedovoljne vidljivosti, i noću, postavljanjem odgovarajućih treptavih narančastih svjetala ili drugih adekvatnih tehničkih pomagala.

(3) Radovi na javnim cestama, posebno na kolovozima, osim neodložnih radova na otklanjanju nedostataka koji direktno ugrožavaju sigurnost saobraćaja, moraju se u pravilu planirati i izvoditi u danima kada je saobraćajni tok slabijeg intenziteta, a strogo ne u dane vikenda, praznika i pojačanog saobraćaja zbog turističkih putovanja.

(4) Odmah po završetku radova na javnoj cesti, sva privremena saobraćajna signalizacija i oprema mora biti uklonjena i istovremeno postavljena trajna saobraćajna i ostala signalizacija i oprema, u skladu sa saobraćajnim projektom.

(5) Odobrenje za izmjenu režima saobraćaja izdaje Ministarstvo u skladu sa privremenim saobraćajnim projektom.

Član 72.
(Postavljanje reklama uz javne ceste)

(1) Na javnim cestama i zaštitnom pojasu uz javnu cestu nije dopušteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja, te odnosa prema javnoj cesti, reklama ugrožavala sigurnost saobraćaja.

(2) Postavljanje reklamnih panoa na području Kantona vrši se na osnovu elaborata o privremenom korištenju javnih površina za postavljanje reklamnih panoa na području Kantona.

Član 73.
(Vođenje evidencija o javnim cestama)

Upravitelji cesta, dužni su za ceste kojim upravljaju voditi evidencije tih cesta, cestovnog pojasa, saobraćajne signalizacije i opreme na njima.

Član 74.
(Javna ovlaštenja)

(1) Ovim zakonom se daju javne ovlasti upraviteljima cesta.

(2) Upravitelji cesta, u okviru vršenja javnih ovlasti, pokreću upravni postupak po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke i donose rješenja kada izdaju:

a) odobrenja za vanredni prevoz iz člana 48. ovog zakona;

b) odobrenje za prekomjerno korištenje javne ceste iz člana 57. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;

c) odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija iz člana 57. ovog zakona;

d) odobrenje za gradnju priključaka, odnosno prilaza na javnu cestu iz člana 54. ovog zakona;

e) odobrenje za izgradnju stajališta javnog prevoza putnika iz člana 56. ovog zakona;

f) odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti iz člana 60. ovog zakona;

g) odobrenje za poprečno postavljanje instalacija iz člana 64. ovog zakona;

h) nalog izvršiocu bespravnih radnji za obustavu vršenja bespravnih radnji i otklanjanje smetnji na cesti i u zaštitnom pojasu iz čl. 55., 58., 61., 65. ovog zakona;

i) odobrenje za postavljanje reklama iz člana 72. ovog zakona;

j) rješenje o povratu dijela uplaćenih sredstava za registraciju vozila iz člana 89. ovog zakona.

(3) Protiv upravnih akata iz stava (2) ovog člana koje donese upravitelj regionalnih cesta može se podnijeti žalba Ministarstvu, a protiv upravnih akata koja donesu općinski organi žalba se može podnijeti nadležnom općinskom organu u skladu sa zakonom.

Član 75.
(Ugovaranje izvođenja radova na održavanju i zaštiti javnih cesta)

(1) U okviru osiguranih finansijskih sredstava za održavanje i zaštitu cesta, u skladu sa usvojenim godišnjim planom i programom održavanja i zaštite cesta, upravitelji su dužni osigurati trajno i kvalitetno održavanje i zaštitu cesta kojim upravljaju i omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja na tim cestama za učesnike u saobraćaju koji poštuju saobraćajne propise, saobraćajnu signalizaciju, vremenske uslove, stanje cesta i okoline.

(2) Upravitelji cesta i preduzeća koja održavaju ceste, ugovorom regulišu uslove i način izvršavanja radova održavanja i zaštite regionalnih i lokalnih cesta i druga pitanja vezana za njihovo održavanje i zaštitu.

(3) Ugovor iz stava (2) ovog člana, između ostalog, sadrži:

a) vrstu radova koji su predmet ugovora;

b) vrijeme na koje je ugovor zaključen;

c) ugovorenu vrijednost radova;

d) predmjer i predračun radova;

e) način i postupak izrade i donošenja planova i programa;

f) uslove i način izvođenja radova;

g) tehnički nadzor u izvođenju radova;

h) način obračuna, rokove plaćanja i druge uslove za obračun i isplatu izvršenih radova;

i) odgovornost za štete i druge odgovornosti;

j) način rješavanja sporova.

(4) Ugovor o održavanju javnih cesta mora se zaključivati u kontinuitetu.

(5) Izvođač radova kojem se ugovorom iz stava (2) ovog člana povjeri vršenje poslova održavanja i zaštite javnih cesta, odgovoran je za kvalitetno, stručno i pravovremeno izvršenje tih poslova, u skladu sa pravilnikom iz člana 43. ovog zakona.

VI - KONCESIJE


Član 76.
(Koncesija)

Koncesijom se stiče pravo građenja i upravljanja javnim cestama, kao i pojedinim cestovnim objektima na njima (most, tunel i dr.) koje uključuje pravo privrednog korištenja javnih cesta ili objekata na njima tokom koncesionog razdoblja.

Član 77.
(Dodjela koncesije)

Dodjela koncesije vrši se u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11 i 15/13).

Član 78.
(Ugovor o koncesiji)

Ugovor o dodjeli koncesije zaključuju Vlada kao koncesor i izabrani ponuđač kao koncesionar.

VII - FINANSIRANJE JAVNIH CESTA


Član 79.
(Finansiranje javnih cesta)

Finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta osiguravaju se:

a) iz javnih prihoda:

1) godišnjim naknadama za korištenje cesta što se plaćaju pri registraciji za motorna i priključna vozila, kao i zaprežna kola;

2) naknadama za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata;

3) naknadama za ceste koje se plaćaju za vanredno korištenje javnih cesta (vanredni prevoz);

4) naknadama za ceste koje se plaćaju za prekomjerno korištenje javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila;

5) naknadama za korištenje cestovnog zemljišta ili od reklamnih znakova;

6) ostale naknade po posebnim propisima;

b) kreditima;

c) donacijama/grantovima:

1) iz sredstava Federalnog budžeta, budžeta Kantona, budžeta grada te budžeta općine;

2) iz sredstava kantonalnog budžeta koja su prikupljena od naknada za korištenje cesta i objekata na osnovu dobivene koncesije i sredstvima ostvarenim od pratećih djelatnosti;

3) donacijama drugih donatora.

Član 80.
(Visina i obaveza naknade uplate)

(1) Visinu naknade i obaveze korisnika cesta iz člana 79. tačka a) podtačka 3), 4) i 5), ovog zakona, utvrđuje Vlada, a koje trebaju biti usklađene sa propisima kojima se uređuju ova pitanja na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Obavezu uplate naknada iz člana 79. tač. a) podtač. 3) 4) i 5) ovog zakona, korisnik će plaćati na osnovu rješenja koja izdaje upravitelj ceste u skladu sa ovim zakonom i na njemu zasnovanim podzakonskim aktima.

Član 81.
(Naknade po osnovu prometovanja nafte i naftnih derivata)

Naknadu iz člana 79. tačka a) podtačka 2) ovog zakona obračunavaju i plaćaju pravne osobe koje se bave prometovanjem nafte i naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

Član 82.
(Finansijska sredstva iz donacija i grantova)

Finansijska sredstva iz člana 79. tačka c) podtačka 1) osiguravaju se u budžetu Federacije BiH, Kantona, Grada i općine, u skladu sa materijalnim mogućnostima, za svaku godinu pojedinačno.

Član 83.
(Raspodjela finansijskih sredstava)

(1) Finansijska sredstva iz člana 79. tačka a) podtačka 1) i 2), koja se ne odnose na finansiranje autocesta i brzih cesta, raspoređuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Finansijska sredstva iz člana 79. tačke a) podtačka 3) do 6) pripadaju JP Ceste KS u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, a nadležnom općinskom ili gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i gradske ulice.

Član 84.
(Aktivnosti upravitelja javnih cesta)

Upravitelji javnih cesta obavljaju poslove od općeg interesa, ne posluju na komercijalnoj osnovi niti su osnovani radi sticanja dobiti, već svoje aktivnosti obavljaju na osnovu odobrenog plana i programa rada od strane osnivača.

Član 85.
(Uplata finansijskih sredstava)

Finansijska sredstva iz člana 79. ovog zakona, koja se odnose na regionalne ceste, uplaćuju se u cijelosti na račun JP Ceste KS, a na račun općine ili grada za lokalne ceste i gradske ulice.

Član 86.
(Namjensko korištenje finansijskih sredstava)

Naknade iz člana 79. ovog zakona su raspoloživa finansijska sredstva koja će upravitelji namjenski koristiti za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, za rad i funkcioniranje upravitelja, te za proširenje materijalne osnove rada iz osnovne djelatnosti u okviru povjerenih javnih ovlasti, u skladu sa odobrenim planom i programom poslovanja od osnivača.

Član 87.
(Ulaganja)

(1) Ulaganja u smislu čl. 22. i 35. stav (4) ovog zakona su investicijska ulaganja iz kojih proizlazi nova cestovna infrastruktura i cestovna infrastruktura produženog vijeka trajanja.

(2) Tekući troškovi poslovanja obuhvaćaju ulaganja u smislu člana 35. stav (3) ovog zakona i opće troškove za proširenje materijalne osnove rada upravitelja.

Član 88.
(Oslobađanje od plaćanja naknade)

Naknada iz člana 79. tačke a) podtačka 1) ovog zakona ne plaća se na:

a) vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine;

b) vozila organa unutrašnjih poslova;

c) vozila službe "Pomoć-informacije" na cestama;

d) motorna vozila inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je oslobađanje od ove naknade predviđeno međunarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet;

e) vozila vatrogasnih jedinica i društava;

f) putničke automobile invalidnih osoba sa 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više;

g) vozila civilne zaštite;

h) sanitetska vozila.

Član 89.
(Povrat sredstava iz naknada)

(1) Pravno lice koje obavlja međunarodni prevoz lica ili stvari i koja obavlja radove u inostranstvu, ima pravo na povrat odgovarajućeg dijela sredstava iz naknada za ceste iz člana 79. tačka a) podtačka 1) ovog zakona za svoje vozilo, koje koristi za saobraćaj u inostranstvu duže od tri mjeseca tokom godine, prilikom sljedeće registracije vozila.

(2) Pravno i fizičko lice ima pravo na povrat odgovarajućeg dijela sredstava iz naknada za ceste iz člana 79. tačka a) podtačka 1) ovog zakona za svoje vozilo koje su tokom važenja registracije najmanje tri mjeseca prije isteka registracije odjavile zbog oštećenja ili rashodovanosti.

(3) Uputstvo za jedinstveni način obračuna za povrat sredstava iz st. (1) i (2) ovog člana donosi ministar.

VIII - NADZOR


Član 90.
(Upravni nadzor)

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih ovim zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlasti.

Član 91.
(Inspekcijski nadzor)

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za regionalne ceste, odnosno nadležna gradska ili općinska inspekcija za lokalne ceste i gradske ulice.

(2) Ako počinitelj prekršaja u određenom roku ne izvrši rješenje doneseno u prvostepenom postupku, inspektor donosi zaključak o izvršenju rješenja prisilnim izvršenjem angažiranjem trećih osoba, odnosno drugog izvođača na trošak počinitelja, sa predloženim načinom izvršenja.

(3) Organ nadležan za inspekcijske poslove osigurat će materijalna sredstva za prisilno izvršenje, s tim što će troškove potraživati od počinitelja direktno ili putem nadležnog organa ukoliko stranka odbije snositi troškove izvršenja.

(4) Organi unutrašnjih poslova dužni su organu nadležnom za provođenje izvršenja pružiti pomoć u provođenju izvršenja.

Član 92.
(Prava i dužnosti inspektora)

(1) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora javnih cesta inspektori iz člana 91. ovog zakona, osim prava i dužnosti koje imaju prema posebnom zakonu, imaju i sljedeća prava i dužnosti:

a) pregledati:

1) stanje cesta;

2) radove na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, održavanju i zaštiti javnih cesta;

3) ispunjavanje uslova za obavljanje radova redovnog održavanja na javnoj cesti datoj u koncesiju;

4) radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta,

5) tehničku dokumentaciju u vezi sa radovima iz podtač. 2. i 3. ovog člana (dozvole, saglasnosti, projekti, standardi);

6) obavljanje upravnih i stručno-tehničkih poslova na javnim cestama;

7) planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i zaštitu javnih cesta;

8) provođenje mjera za osiguranje javnih cesta i saobraćaja na njima;

9) provođenje propisanih uslova za obavljanje zahvata u cestovnom i zaštitnom pojasu javnih cesta;

10) vršiti kontrolu provođenja izdatog rješenja o postavljanju privremene saobraćajne signalizacije i opreme.

b) prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo:

1) pregledati prostore, objekte, uređaje, materijale, dokumentaciju preduzeća i upravnih organizacija koje upravljaju javnim cestama kao i izvođača na gradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih cesta;

2) saslušati stranke i svjedoke primjenom pravila upravnog postupka;

3) pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet lica koje sudjeluju u saobraćaju;

4) uzeti uzorke materijala te obavljati druge postupke koji su usklađeni namjeni inspekcijskog nadzora;

5) dobiti lične podatke o pravnim i fizičkim licima, podatke o vlasništvu vozila, podatke o vlasništvu zemljišta i objekata u zaštitnom pojasu ceste, kao i druge podatke potrebne za vođenje postupka u svezi sa kršenjem ovog zakona i propisa za njegovo izvršavanje;

c) narediti:

1) obustavu radova koji se izvode na javnim cestama, u cestovnom ili zaštitnom pojasu ceste, suprotno odredbama ovog zakona, tehničkim propisima, standardima i normativima, te dati rok za otklanjanje nedostataka;

2) otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost saobraćaja na njima;

3) privremenu zabranu odvijanja saobraćaja na javnim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati saobraćaj, te narediti da se odmah poduzmu mjere za osiguranje saobraćaja;

4) obustavu saobraćaja cestovnim motornim vozilima, koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prevoz, mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njezinom dijelu i kada je njihov saobraćaj na cesti u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima;

5) isključenje cestovnog motornog vozila iz saobraćaja na javnoj cesti, kada utvrdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi veličine iz člana 50. ovog zakona, a prevoznik nema odgovarajuću dozvolu za vanredni prevoz;

6) privremenu zabranu saobraćaja na novoizgrađenoj i rekonstruisanoj cesti, njenom dijelu ili objektu na njoj, ako utvrdi da sa aspekta sigurnosti saobraćaja ne ispunjava tehničke uslove;

7) rušenje građevine ili njenih dijelova i drugih objekata na teret investitora, kao i uspostavljanje prvobitnog stanja, ako su izgrađene ili se grade na cesti ili cestovnom pojasu bez saglasnosti ili suprotno uslovima iz saglasnosti upravitelja ceste odnosno nadležnog gradskog ili općinskog organa;

8) rušenje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu postavljenih bez odobrenja ili suprotno uslovima iz odobrenja upravitelja ceste odnosno nadležnog gradskog ili općinskog organa;

9) zabranu korištenja priključnih cesta koje su izgrađene ili se grade suprotno odredbama ovog zakona, odnosno koji ne izmiruju prispjele obaveze prema upraviteljima cesta u skladu sa izdatim rješenjima;

10) u hitnim slučajevima, kada bi bila ugrožena sigurnost saobraćaja na javnoj cesti ili bi mogla nastati šteta na cesti, odrediti privremene mjere kako bi se otklonila opasnost ili spriječila šteta;

11) da se u području preglednosti otklone nedostaci i nepravilnosti prouzrokovani kršenjem propisanih mjera za osiguranje preglednosti javne ceste;

12) inspektori su ovlašteni poduzimati i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) U predmetima iz stava (1) tačka c), podtačka 9) ovog člana, zbog direktne ugroženosti javne ceste ili sigurnosti saobraćaja na njoj, ili kada je ugrožena sigurnost učesnika u saobraćaju, inspektor može, po skraćenom postupku, bez saslušanja stranke donijeti rješenje.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, žalba na rješenje ne odlaže izvršenje.

(4) U nužnim slučajevima inspektor može donijeti usmeno rješenje, te odrediti njegovo izvršenje odmah po izricanju.

(5) Inspektori su dužni, bez odlaganja, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ako u vršenju inspekcije utvrde da je počinjen prekršaj iz ovog zakona.

Član 93.
(Omogućavanje rada inspektora)

Pravna i fizička lica, kod kojih se obavlja inspekcijski nadzor, dužne su omogućiti rad inspektorima, pružiti potrebnu pomoć i na njihovo traženje u određenom roku dostaviti podatke i dokumentaciju za obavljanje inspekcijskog nadzora, u smislu ovog zakona.

IX - KAZNENE ODREDBE


Član 94.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj upravitelj ceste, investitor ili preduzeće za ceste, ili nadležni općinski organ, ili drugo pravno lice ako:

a) je nepotpuna tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju ceste i ako ne predvidi mjesta za objekte koji služe tim cestama (član 23. ovog zakona);

b) izmješteni dio ceste ne izgradi sa elementima koji odgovaraju kategoriji postojeće ceste (član 25. ovog zakona);

c) ne izmjesti ili ne prilagodi instalacije nastalim promjenama u roku ili ako investitor radova na cesti pravovremeno ne obavijesti vlasnike instalacija o otpočinjanju radova na cesti (član 27. ovog zakona);

d) ne pristupi kontroli osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila iz člana 48. stav 8. ovog zakona;

e) ne plati naknadu za prekomjerno korištenje javne ceste iz člana 57. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;

f) u cestovnom i zaštitnom pojasu ceste podiže objekte ili izda saglasnost za gradnju objekata protivno odredbama čl. 51.i 52. ovog zakona;

g) ne plati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta iz člana 54. ovog zakona;

h) ne izradi saobraćajni projekt za ceste za koje nema saobraćajnog projekta u roku iz člana 70. stav (3) ovog zakona;

i) ne vrši poslove javne ovlasti u skladu sa odredbama člana 74. ovog zakona;

j) u trokutima preglednosti gradi objekte ili vrši radnje koje smetaju preglednosti ceste (član 58. ovog zakona);

k) ne vodi evidenciju javnih cesta, cestovnog pojasa, saobraćajne signalizacije i opreme ceste (član 73. ovog zakona);

1) ne osigura trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu cesta i ne zaključi ugovor o održavanju cesta, u skladu sa odredbama člana 75. ovog zakona;

m) uvede plaćanje naknade za korištenje cesta protivno odredbama čl. 79., 80. i 81. ovog zakona;

n) inspektoru za ceste ne omogući vršenje inspekcije i ne pruži pomoć inspektoru pri vršenju inspekcije iz člana 93. ovog zakona;

o) ne izvrši ili ne izvrši u roku rješenje-nalog inspektora za ceste iz člana 92. tačka c), podtač.l) do 12) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice upravitelja ceste, odnosno investitora ili preduzeća za ceste ili drugog pravnog lica, kao i odgovorno lice u općini koje izda saglasnost odnosno odobrenje za građenje objekata u zaštitnom pojasu javne ceste u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 95.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj preduzeće za održavanje cesta ili drugo pravno lice ako:

a) ne izvodi radove na održavanju cesta prema pravilniku iz člana 43. ovog zakona;

b) ne izvodi radove na održavanju i zaštiti cesta, prema ugovoru iz člana 75. ovog zakona;

c) u saobraćaju na cestama koristi vozilo suprotno odredbi člana 47. ovog zakona;

d) na cesti vrši vanredni prevoz bez odobrenja ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju, ili izvrši utovar na vozila suprotno dozvoljenim uslovima za pojedine vrste vozila kako je navedeno u članu 48. stav (8) ovog zakona;

e) polaže cjevovode, kablove, vodove ili gradi benzinsku stanicu, prostor za parkiranje vozila, odmorišta i prateće objekte bez odobrenja ili saglasnosti ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju ili saglasnosti iz člana 57. ovog zakona;

f) priključak na javnu cestu izgradi bez odobrenja ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju iz čl. 54. i 55. ovog zakona;

g) objekt ili zemljište ne odvoji zaštitnom ogradom od cestovnog pojasa iz člana 59. ovog zakona;

h) na cesti vrši neku od radnji iz člana 61. ovog zakona;

i) onemogući odvodnjavanje vode sa cestovnog pojasa i pristup preduzeću koje održava ceste do odvodnih jaraka i drugih uređaja za odvod vode do recipijenta iz člana 63. ovog zakona;

j) na cesti izvodi radove bez odobrenja ili suprotno uslovima propisanim odobrenjem u članu 64. ovog zakona;

k) građevinski materijal i druge predmete deponira na cesti suprotno odredbama člana 65. ovog zakona;

1) odmah ne ukloni sa kolovoza ceste vozilo, odnosno teret iz člana 66. stav (1) ovog zakona i ako sa kolovoza ceste odmah ne ukloni oštećeno vozilo iz člana 66. stav (2) ovog zakona;

m) pri izvođenju radova održavanja, sanacije i rekonstrukcije i drugih radova na javnoj cesti ne postavi odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju ili privremenu saobraćajnu signalizaciju ne ukloni po završetku radova iz člana 71. ovog zakona;

n) na javnoj cesti postavlja reklamne znakove suprotno odredbama čl. 58. i 72. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 96.


Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen i građanin odnosno fizičko lice, za prekršaj iz čl. 90. i 91. ovog zakona koji se odnosi na fizička lica.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 97.
(Početak rada JP Ceste KS)

Skupština će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti odgovarajuće odluke i poduzeti potrebne radnje za organizaciju i početak rada JP Ceste KS

Član 98.
(Primjena propisa na JP Ceste KS)

Ukoliko ovim zakonom nije drugačije regulisano, na JP Ceste KS će se primjenjivati Zakon o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08,22/09 i 109/12).

Član 99.
(Donošenje podzakonskih akata i pokretanje inicijative za izmjenu zakona)

(1) U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Skupština Kantona će donijeti Odluku o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar je dužan pokrenuti inicijativu za izmjenu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21) te, donijeti slijedeće podzakonske akte:

Pravilnik o održavanju javnih cesta (član 43.);

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu stajališta javnog prevoza putnika (član 56. stav (4));

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste (član 89. stav (3));

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

(3) Visinu naknada koje proizilaze iz podzakonskih akata iz st. (1) i (2) ovog člana utvrđuje Vlada svojim uredbama.

Član 100.
(Vremensko važenje propisa)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 10. st. (2) i (3) Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21).

(2) Stupanjem na snagu ovog zakona, sporazumi i ugovori koje su upravitelji cesta zaključili za poslove održavanja ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

(3) Do donošenja podzakonskih akata iz člana 99. ovog zakona, primjenjivat će se podzakonski akti koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Predmeti čije rješavanje je započelo prije stupanja na snagu ovog zakona rješavaće se prema propisima na osnovu kojih su započeti.

Član 101.
(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na lica muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrjebljene u tekstu ovog zakona.

Član 102.
(Supsidijarna primjena propisa)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 103.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47860/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]