BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5205
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/21
Na osnovu člana 12. tačka b) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17) Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021. godine, donijela je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU Kantona Sarajevo


Član 1.
(Izmjena člana 7.)

U Zakonu o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17 i 30/19) u članu 7. stav (5) riječi: "obrazovanje, nauku i mlade" zamjenjuju se riječima: "odgoj i obrazovanje".

Član 2.
(Dopuna člana 33.)

U članu 33. iza dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Nastavnik uživa samostalnost u pedagoškom radu i realizaciji nastavnih sadržaja u skladu sa ovim zakonom."

Član 3.
(Izmjene člana 39.)

Član 39. mijenja se i glasi:


"(Školska godina)

(1) Školska godina traje od 1. septembra tekuće kalendarske godine do 31. augusta naredne kalendarske godine. Školska godina počinje i završava intoniranjem državne himne i podizanjem zastave Bosne i Hercegovine.

(2) Nastavna godina ostvaruje se po polugodištima i traje najmanje 35 radnih sedmica, a najviše 37 radnih sedmica, s tim da se programski sadržaji realiziraju u okviru najmanje 33 radne sedmice, a najviše 35 radnih sedmica.

(3) Nastavna godina u završnom razredu srednje škole ostvaruje se u obimu manjem od pet sedmica u odnosu na obim propisan stavom (2) ovog člana.

(4) Razlika u broju radnih i nastavnih sedmica koristi se za realiziranje posebnih programskih sadržaja, drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, obilježavanje državnih i vjerskih praznika, kulturnih i sportskih aktivnosti srednje škole, planiranih godišnjim programom rada i kalendarom u odjeljenskoj knjizi.

(5) Ako srednja škola, u okviru nastavnih dana iz st. (2), (3) i (4) ovog člana ne realizira nastavni plan i program u obimu od najmanje 90% nastavlja sa radom dok isti ne realizira u tom obimu.

(6) Za svaku školsku godinu ministar donosi nastavni kalendar kojim se planira školska godina u skladu sa st. (2), (3) i (4) ovog člana. Nastavni kalendar donosi se najkasnije dva mjeseca prije početka školske godine. Svako odstupanje od kalendara na zahtjev škole ili iz drugih opravdanih razloga odobrava ministar.

(7) Ukoliko je osnivač škole vjerska zajednica, odnosno crkva, nastavni kalendar za svaku školsku godinu donosi osnivač uz saglasnost Ministarstva."

Član 4.
(Izmjene člana 41.)

(1) U članu 41. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) U toku nastavne godine koja se odvija u redovnom nastavnom procesu u školi, škola je dužna u godišnjem programu rada planirati četiri sedmice online nastave, po dvije u svakom polugodištu, u skladu sa utvrđenim rasporedom časova i satnicom za redovnu nastavu."

(2) Stav (4) se briše.

Član 5.
(Dopuna člana 43.)

U članu 43. u stavu (2) iza riječi: "institucijama" dodaje se riječ: "do".

Član 6.
(Izmjena člana 44.)

U članu 44. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Na prijedlog ministra Vlada može utvrditi, zavisno od klimatskih ili drugih uvjeta pomjeranje početka nastave u prvom ili drugom polugodištu, obavezu realiziranja nastave po kombinovanom modelu ili u online okruženju, s tim da se u toku školske godine ostvari minimalno 90% od fonda nastavnih časova predviđenih nastavnim planom i programom."

Član 7.
(Dopune člana 45.)

(1) U članu 45. u stavu (1) iza riječi:"časova" dodaju se riječi: "ili da se nastava realizira u online okruženju."

(2) U stavu (2) iza riječi: "časova" dodaju se riječi: "ili donijeti odluku da se nastava realizira u online okruženju, a najduže do dvije sedmice."

Član 8.
(Izmjena člana 46.)

Član 46. mijenja se i glasi:
,,(Realizacija godišnjeg fonda časova)

(1) Srednja škola je obavezna da, u toku školske godine, realizira minimalno 90% godišnjeg fonda nastavnih časova predviđenih nastavnim planom i programom.

(2) Ako se utvrdi da škola nije ostvarila godišnji fond nastavnih časova iz stava (1) ovog člana i realizirala nastavni plan i program u minimalnom obimu od 90% produžit će nastavu dok se isti ne ostvari."

Član 9.
(Izmjene člana 47.)

(1) U članu 47. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Ako zbog izuzetnih okolnosti dođe do izmjene 40 časovne radne sedmice iz člana 136. stav (1) ovog zakona nije potrebno provoditi proceduru izmjene godišnjeg programa rada škole."

(2) Dosadašnji st. (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5), (6), (7) i (8).

Član 10.
(Izmjene člana 49.)

(1) U članu 49. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Vannastavne aktivnosti se realiziraju u školi ili drugom okruženju, uključujući i online

okruženje, prema planu i mogućnostima."

(2) Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

Član 11.
(Dopuna člana 53.)

U članu 53. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Prilikom realizacije nastave u online okruženju mogu se koristiti digitalni i drugi sadržaji, koji se pripremaju u skladu sa kriterijima za evaluaciju digitalnih i drugih obrazovnih sadržaja, a koje donosi ministar."

Član 12.
(Izmjena člana 72.)

U članu 72. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Učenik može steći izuzetan status paralelno upisujući i neko drugo zanimanje u istoj ili drugoj srednjoj školi, te steći drugo zanimanje na način da dio ili ukupnu nastavu pohađa redovno, odnosno da položi razliku predmeta u odnosu na nastavni plan i program po kojem se redovno obrazuje."

Član 13.
(Izmjena člana 122.)

U članu 122. stav (3) riječi: "rukovodilac računovodstva",zamjenjuju se riječima: "saradnik za finansijske i računovodstvene poslove".

Član 14.
(Izmjena člana 138.)

U članu 138. u stavu (2) brišu se riječi: "putem Prosvjetno-pedagoškog zavoda".

Član 15.
(Izmjena člana 140.)

U članu 140. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Stručni nadzor nad radom srednje škole vrši Ministarstvo putem Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, a izvještaj o izvršenom nadzoru dostavlja Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora."

Član 16.
(Izmjena člana 143.)

U članu 143. stav (4) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) u vanrednim situacijama kada je direktor spriječen da obavlja dužnost,imenuje nastavnika ili stručnog saradnika koji ispunjava uvjete za direktora koji će, pored svojih poslova, obavljati i poslove i radne zadatke direktora, sve dok traje ta spriječenost, a najduže 60 dana;".

Član 17.
(Izmjena člana 146.)

U članu 146. u stavu (7) riječi: "prvog mandata" zamjenjuju se riječima: "drugog uzastopnog mandata".

Član 18.
(Izmjena člana 147.)

U članu 147. stav (3) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) utvrđuje raspored radnog vremena u skladu sa zakonom, pedagoškim standardima i normativima i kolektivnim ugovorima,".

Član 19.
(Izmjene člana 178.)

(1) U članu 178. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti metodologiju realizacije nastave po kombinovanom modelu i u online okruženju sa smjernicama za njihovu realizaciju."

(2) Dosadašnji st. (6) i (7) se brišu.

Član 20.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-30586/21
09. augusta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]