BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3974
Dragan Petrović v. Serbia, aplikacija br. 75229/10 od 14.04.2020. godine

U presudi Vijeća u predmetu Dragana Petrovića protiv Srbije Evropski sud za ljudska prava je utvrdio

jednoglasno, da nije bilo kršenja člana 8. (pravo na poštivanje privatnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima u pogledu policijskog pretresa aplikantovog stana, i

sa šest glasova za, da je došlo do kršenja člana 8. Evropske konvencije zbog uzimanja aplikantovog DNK uzorka iz sline.

Predmet se odnosio na policijski pretres stana aplikanta i uzimanje DNK uzorka u toku provođenja istrage za krivično djelo ubistva.

Sud je posebno utvrdio da je naredba za pretres bila dovoljno precizirana, a samo provođenje pretresa je bilo praćeno odgovarajućim i učinkovitim zaštitnim mjerama protiv zloupotreba. Na primjer, aplikant, njegov advokat i vlasnik stana bili su prisutni tokom pretresa.

Međutim, ustanovljeno je da uzimanje DNK uzorka iz sline nije bilo "u skladu sa zakonom" u smislu člana 8. Konvencije. Uzimanje je provedeno uz prijetnju upotrebe sile, prema Zakonu o krivičnom postupku koji je važio u vrijeme provođenja istrage, koji je poznavao samo uzimanja uzoraka krvi ili provođenje „drugih medicinskih postupaka”. Nadalje, prilikom uzimanja uzorka, vlasti nisu pripremile službeni zapisnik o postupku, kako to zahtijeva domaće zakonodavstvo. Takođe, obzirom da je Zakon o krivičnom postupku izmjenjen i dopunjen 2011. godine s novim zaštitnim mjerama vezanim za uzimanje brisa iz usta, navedeno predstavlja implicitnu potvrdu da su ovakve odredbe nedostajale u ranijem zakonu.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]