BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1967
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 20 0 Rs 013233 17 Spp
Sarajevo, 05. 07.2017. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Općinskog suda u Cazinu za rješavanje spornog pravnog pitanja, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“, broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 - u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik“ broj: 66/12 i 40/14) na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 05.07.2017. godine donio je sljedeću:

O D L U K U


Odbija se riješiti sporno pravno pitanje sadržano u zahtjevu Općinskog suda u Cazinu za rješavanje spornog pravnog pitanja, koje glasi:

„Da li se može provesti sudsko izvršenje(…prodajom) na izvršenikovoj nepokretnoj imovini (poljoprivredno zemljište, izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, objekti, šume,) ako je tražilac izvršenja fizičko (ili pravno) lice, a izvršenik pravno lice sa većinskim državnim kapitalom, a u zemljišnoj knjizi na nekretninama je upisano državno vlasništvo sa pravom korištenja ili pravom raspolaganja u korist toga izvršenika (pravnog lica) ?“

jer ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Cazinu.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Cazinu zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja sadržanom u njegovom dopisu broj: 20 0 Rs 013233 12 I od 27.04.2017. godine je pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja u smislu člana 61.a. stav 1. i člana 61.b. stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 52/03, 73/05, 19/06 i 98/15 u daljem tekstu ZPP), u vezi sa primjenom Zakon o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12i 46/16 - u daljem tekstu: ZIP), a uz zahtjev je dostavljen i spis toga suda broj: 0 0 Rs 013233 12 I sa prijedlogom rješenja spornog pravnog pitanja.

Podnosilac u zahtjevu navodi da je kod tog suda u toku izvršni postupak po prijedlogu tražitelja izvršenja: Hadžipašić Husein, sin Mehmeda, iz Bosanske Krupe, koga zastupa punomoćnik Abdagić Omer, advokat iz Cazina, protiv izvršenika: „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, sa SJP „Puran“, radi naplate novčanog potraživanja izvršenjem na nekretninama izvršenika.

U navedenom predmetu rješenjem o izvršenju toga suda broj: 20 9 Rs 013233 12 I od 24.12.2014. godine određeno je provođenje izvršenja protiv izvršenika radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 9.000,00 KM, sa zateznom kamatom počev od 05.04.2011. godine, pa do konačne isplate, te naplate troškova parničnog postupka u iznosu od 270,00 KM, izvršenjem na nekretninama izvršenika, koje se decidno naznačavaju.

Po izjavljenom prigovoru izvršenika na navedeno rješenje prvostepeni sud ovaj odbija u cijelosti, obrazlažući da je neosnovan, a razlozi prigovora nisu predviđeni odredbom člana 47. ZIP-a, a što se tiče navoda izvršenika da se izvršenje ne može provesti na nekretninama na kojima je određeno izvršenje iz razloga koji sprječavaju izvršenje, sud takve navode ne prihvata.

Odlučujući po žalbi izvršenika na odluku o prigovoru Kantonalni sud u Bihaću je svojim rješenjem broj 20 0 Rs 013233 15 Rsž od 14.09.2015. godine, ukinuo prvostepeno rješenje i predmet vratio sudu na ponovni postupak. U obrazloženju rješenja ističe da prvostepeni sud u odnosu na predloženo izvršenje na nekretninama nije utvrdio ima li prigovor osnova, već je naveo da će u daljem toku postupka utvrditi na kojima je nekretninama izvršenje dozvoljeno, te da u spisu ne postoje ZK izvadci o sadašnjem statusu spornih nekretnina.

Nadalje, kako se navodi, jedan od predmeta kod tog suda gdje je zauzet drukčiji stav, o istim nekretninama, prigovorima i odlukama po prigovoru je predmet ovog suda broj: 20 0 P 000737 13 gdje je, po prijedlogu tražioca izvršenja Samardžić Asima sina Mehe iz Mutnika protiv tražioca izvršenja DD „Agrokomerc“ Velika Kladuša, sud rješenjem o izvršenju od 22.10.2013. godine odredio izvršenje na nekretninama iz prethodnog stava i u ovom predmetu izvršenik je izjavio prigovor koji je sud odbio rješenjem od 22.07.2015. godine, uz obrazloženje da razlozi za prigovor nisu predviđeni odredbama člana 4.7 ZIP a da što se tiče navoda izvršenika da se izvršenje ne može provesti na nekretninama na kojima je određeno izvršenje iz razloga koji sprečavaju izvršenje, sud takve navode nije prihvatio.

Odlučujući po žalbi na ovo rješenje po prigovoru Kantonalni sud je potvrdio prvostepeno rješenje u z obrazloženje da izvršenik nije dokazao svoje činjenične tvrdnje iznesene u prigovoru, te ocijenivši stav prvostepenog suda ispravan da će sud u daljem toku postupka voditi računa o predmetima izvršenja na kojim bi se izvršenje moglo provoditi ili bi ono bilo ograničeno.

Navedeni sud smatra da u konkretnoj pravnoj situaciji postoji sporno pravno pitanje iz kojeg razloga se obraća Vrhovnom sudu F BiH radi razjašnjenja istoga obzirom da u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetima postupka pred ovim sudom, te da se pred ovim sudom nalazi više istovrsnih predmeta izvršenja (predmeti u fazi odluke o prigovoru, te predmeti koji su ukinuti na Kantonalnom sudu u Bihaću i vraćeni prvostepenom sudu na ponovni postupak – preko 72 predmeta) gdje je predmet izvršenja iste nekretnine izvršenika. Ovo iz razloga s obzirom da je u proteklim godinama kod ovog suda riješeno preko 100 predmeta gdje su odbijeni prigovori izvršenika, i po žalbi kantonalni sud potvrđivao navedene odluke da bi nakon toga izmijenio stav pa jedan dio prvostepenih odluka ukinuo, a ubrzo i potvrdio.

Rješavanje predmetnog spornog pravnog pitanja da je potrebno radi zauzimanja jedinstvenog stava oko ovakvih pravnih situacija koje se pojavljuju u sudskoj praksi kada su predmetom izvršenja i prodaje vrijedne nekretnine izvršenika, koji je pravno lice sa većinskim državnim kapitalom.

Povodom spornog pravnog pitanja prvostepeni sud daje sljedeće tumačenje:

„Mišljenje je uređujućeg sudija kao i izvršenog odjeljenja suda da bi u ovim predmetima po izjavljenim prigovorima na koje ukazuju izvršenik trebalo odbiti takav prigovor, da bi prilikom procjene nekretnina od strane sudskog vještaka sud utvrdio o kakvom se zemljištu radi sozbirom da se radi o izvršenju na preko 50 različitih nekretnina izvršenika odnosno tad bi sud utvrdio da li je izgrađeno ili neizgrađeno građevinsko zemljište, da li se radi o zemljištu na kojem se nalaze izgrađeni objekti ili se pak radi o šumama odnosno da li se radi o nekretninama na kojima je izvršenje ograničeno.“

Zauzimanje pravnog stava oko ovog pitanja smatra da je neophodno imajući u vidu dosadašnju praksu Općinskog suda u Cazinu, i različite stavove Kantonalnog suda u Bihaću prilikom odlučivanja sadržajno o istim prvostepenim odlukama i pravnim lijekovima a imajući i u vidu činjenicu da je takav najstariji spis ovog suda iniciran 2005. godine i kojem su radi izvršenja pristupili preko 100 predmeta.

Cijeneći da u postupku pred Općinskim sudom u Cazinu u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o izloženom spornom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, iz kojih razloga je Općinski sud u Cazinu zahtjevom pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja navedenog spornog pitanja, navodeći kratak prikaz utvrđenog stanja stvari u ovoj konkretnoj pravnoj stvari, prilažući i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, dostavljajući i predmet, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, prihvatajući potpunost i dozvoljenost zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine nalazi da ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Cazinu.

Naime, pravilima izvršnog procesnog prava, sadržanim u Glavi X - Izvršenje nad nepokretnostima - Zakona o izvršnom postupku, njegovom odredbom člana 69. određena je:
„Nepokretnost kao predmet izvršenja, gdje, kako je to određeno stavom (1) navedenog člana, ukoliko nije drugačije određeno predmet izvršenja može biti samo nepokretnost kao cjelina određena propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.

Dakle, jasno je određeno koje nepokretnosti mogu biti predmet izvršenja.

Propuštajući da izvrši tumačenje navedene odredbe, te da u skladu sa time izvede određeni zaključak i donese odgovarajuću odluku, svodeći svoj zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja na način kako to čini u svome zahtjevu Općinski sud u Cazinu, ukazujući na način postupanja toga suda i Kantonalnog suda u Bihaću u pojedinim naznačenim predmetima, iz čega izvlači svoj zaključak o postojanju različitih odluka, što da opravdava postojanje spornog pravnog pitanja, po ocjeni ovoga suda, ne opravdava postojanje uvjeta iz kojih bi proizašlo da se radi o pitanju od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Cazinu.

Dosljedno navedenom, kako se pokazuje opravdanost zaključka da predmetno sporno pravno pitanje nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Općinskom sudom u Cazinu, saglasno odredbi člana 61d. stav (2) ZPP-a, Garađansko odjelenje Vrhovnog suda federacije BiH odbija riješiti navedeno sporno pravno pitanje, što opredjeljuje njegovu odluku u svemu kao u izreci ove odluke.
.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić


izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]