BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3364
OSNOVICA ZA OBRAČUN I UPLATU DOPRINOSA ZA ZAPOSLENE U PROIZVODNjI OBUĆE ČIJA JE BRUTO PLATA MANjA OD PROSJEČNE BRUTO PLATE U REPUBLICI ZA PRETHODNU GODINU
Zakon o doprinosima

član 16 stav 1

Samostalni preduzetnik koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti Proizvodnja obuće, prilikom obračuna i uplate doprinosa za zaposlene u proizvodnji obuće čija je bruto plata manja od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, može da koristi osnovicu od 25% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku.

"Agencija s.p. obratila se ovom Ministarstvu sa zahtjevom za mišljenje u vezi sa primjenom Zakona o doprinosima ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 - dalje: Zakon), konkretno člana 16. tačka 1), a u vezi člana 3. stav 1. tačka 12) istog zakona, odnosno sa pitanjem da li samostalni preduzetnik koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti Proizvodnja obuće, šifra djelatnosti 15.20, prilikom obračuna i uplate doprinosa za zaposlene radnike može da koristi osnovicu od 25% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Shodno odredbi člana 3. stav 1. tačka 12) Zakona, obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite je fizičko lice - rezident Republike Srpske koje je zaposleno u oblasti tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože, u skladu sa klasifikacijom djelatnosti Republike, a koje ostvaruje platu manju od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

S druge strane, lica zaposlena u oblasti tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože, a koja ostvaruju istu ili veću bruto platu od prosječne bruto plate u Republici, obveznici su doprinosa u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 1) istog zakona, odnosno obveznik doprinosa je fizičko lice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Republike ili pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u drugom entitetu, distriktu ili državi... Što se tiče osnovice doprinosa, saglasno sa članom 16. stav 1. Zakona o doprinosima, ukoliko je bruto plata za zaposlene u oblasti tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože manja od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, osnovica doprinosa iznosi 25% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Međutim, ukoliko je bruto plata zaposlenih u navedenoj oblasti ista ili veća od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, doprinosi se plaćaju na osnovicu iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno na ukupan prihod obveznika doprinosa na koji se plaća porez na dohodak koji uključuje doprinose (bruto platu).

Gore navedene odredbe se odnose na radnike zaposlene kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Republike Srpske, pa prema tome samostalni preduzetnik koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti Proizvodnja obuće, šifra djelatnosti 15.20, prilikom obračuna i uplate doprinosa za zaposlene radnike u proizvodnji obuće čija je bruto plata manja od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, može da koristi osnovicu od 25% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-2565/18 od 14.9.2018. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]