BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#816
Utvrđuje se da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti

OKRUŽNI SUD U _______
Broj: __________________
Dana ____________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Okružni sud u_______, u vijeću sastavljenom od sudija ovog suda M. D., kao predsjednika vijeća, te sudija M.S. i L.Ž., kao članova vijeća, uz učešće zapisničara M.M., u krivičnom predmetu protiv optužene O.Z., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog tužilaštva_________, Podružna kancelarija _________ broj ______ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa u prisustvu optužene i njenog branioca G.B., advokata iz______., te Okružnog tužioca u _______ B.Z, donio je dana __________ godine i istog dana javno objavio slijedeću


P R E S U D U

Utvrđuje se da je:

Optužena O.Z. kći N. i majke Lj. rođena ... u mjestu _______, opština _____ , gdje je i nastanjena, Srpkinja, državljanka RS/BiH, neudata, neosuđivana, ne vodi se drugi krivični postupak, nalazi se u Opštoj bolnici ... u ______ , Neuropsihijatrijski odjel, na osnovu rješenja Okružnog suda u _______ broj _________ od _______ godine,

Dana ________ godine u ranim jutarnjim časovima, u porodičnoj kući, u selu ______ , opština ______ , u stanju duševnog rastrojstva i usljed toga u stanju neuračunljivosti, tupim dijelom sjekire (ušice) udarila svoju majku - oštećenu O. Lj. u glavu, prvo u predio desne strane čela, a zatim u predjelu zadnjeg dijela glave iza lijevog uha, nanijevši joj na taj način tjelesne povrede u vidu loma kostiju krova i baze lobanje, a usljed kojih je došlo do oštećenja za život važnih moždanih centara i trenutne smrti oštećene.

Dakle, u neuračunljivom stanju drugog lišila života,

Čime je počinila krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. KZ RS.

Na osnovu člana 400. stav 1. Zakona o krivičnom postupku (ZKP), po pravosnažnosti ove presude predmet će se uputiti Centru za socijalni rad, Opštine _____, radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Na osnovu člana 62. KZ RS od optužene se oduzima jedna željezna sjekira sa drvenom drškom dužine jedan metar.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optužena se oslobađa od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.O b r a z l o ž e n j e

Okružno tužilaštvo _________ , Podružna kancelarija ________ podiglo je optužnicu pod brojem _______ od ________ protiv O.Z., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 148. stav 1. KZ RS (''Službeni glasnik RS'' broj: 49/05 - u daljem tekstu: KZ RS), sa prijedlogom da sud utvrdi da je imenovana predmetno krivično djelo počinila u neuračunljivom stanju i da se predmet uputi organu nadležnom za pitanje socijalnog staranja - Centru za socijalni rad ________, radi pokretanja odgovarajućeg postupka, te da sud donese rješenje o privremenom zadržavanju optužene u smislu odredbe člana 400. stav 3. ZKP (Službeni glasnik RS br. 50/03 ).

Na glavnom pretresu, u toku dokaznog postupka izvedeni su dokazi optužbe, pa su tako saslušani u svojstvu svjedoka B.R. i R.M., zatim su saslušani vještaci optužbe dr M.S., dr Z.-R.N., dr V.B. i G.Ž., a zatim su izvedeni i objektivni dokazi tužilaštva i to službena zabilješka - izvještaj PS _____ br. __________ od ________ godine, obdukcioni zapisnik vještaka specijaliste sudske medicine dr S.M. od _______ g. sa fotodokumentacijom broj _______ od _______ godine, nalaz o izvršenom spoljnom pregledu leša ljekara mrtvozornika dr B.N. od ______ godine, skica lica mjesta SJB _____ br. _______ od ________ godine, fotodokumentacija lica mjesta SJB P. br. 337/06 od 22.12.2006. godine, zapisnik o uviđaju lica mjesta SJB P. br. _______ od _______ godine, službena zabilješka SJB ______ pod istim brojem kao i zapisnik o uviđaju od _______ godine, prijavnica za ambulantno liječenje ordinirajućeg ljekara dr M.N. iz _______ sa dijagnozom bolesti za optuženu prilikom prijema u bolnicu, nalaz i mišljenje vještaka psihijatra dr Z.-R.N. od ________ g., nalaz vještačenja tragova krvi i dlaka oštećene O.Lj. KTC ______ br. _________ od ________ g., vještačenje-određivanje krvne grupe za oštećenu O.Lj. KTC _____ pod istim brojem kao i zadnji nalaz od ______ godine, kao dopuna ranijeg nalaza, izvod iz kaznene evidencije za optuženu SJB ______ od _______ godine, te je vijeće na glavnom pretresu neposredno izvršilo i uvid u željeznu sjekiru sa drvenom drškom dužine jedan metar.

Na izvedene dokaze nije bilo primjedbi, a takođe, nije bilo ni prijedloga za dopunu dokaznog postupka, pa sud nalazeći da je stanje stvari dovoljno utvrđeno, druge dokaze nije izvodio.

Ocjenom svakog dokaza pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, sud je utvrdio da je optužena O.Z. počinila krivično djelo ubistva iz člana 148. stav 1. KZ RS, upravo na način opisan u izreci ove presude.

Naime, sud je utvrdio da je optužena O.Z. dana ________ godine, u ranim jutarnjim časovima, u porodičnoj kući u selu _______ , opština _____ , u stanju duševnog rastrojstva i usljed toga stanju neuračunljivosti, tupim dijelom sjekire (ušice) udarila svoju majku-oštećenu O.Lj. u glavu, prvo u predio desne strane čela, a zatim u predjelu zadnjeg dijela glave iza lijevog uha, nanijevši joj na taj način tjelesne povrede u vidu loma kostiju krova i baze lobanje, a usljed kojih je došlo do oštećenja za život važnih moždanih centara i trenutne smrti oštećene.

Da je oštećena O.Lj. zadobila naprijed navedene povrede, koje su u svojoj ukupnosti dovele do smrti oštećene, proizilazi kako iz iskaza saslušanog vještaka dr S. M., tako i iz zapisnika o obdukciji leša O.Lj., sačinjenog takođe od strane vještaka dr S.M.

Saslušani svjedoci su potvrdili da se predmetni krivičnopravni događaj desio upravo onako kako je to opisano u izreci presude, pa je sud te njihove iskaze u cjelosti prihvatio, a isti su saglasni sa svim ostalim dokazima izvedenim u toku dokaznog postupka, a takođe, ovi svjedoci nisu imali nikakvog razloga da lažno svjedoče, a s tim u vezi i da lažno terete optuženu.

Iskazi naprijed navedenih svjedoka u osnovi potvrđeni su i svim gore navedenim materijalnim dokazima, pa nemajući nikakvog razloga da sumnja u pomenute iskaze, sud je i poklonio vjeru iskazima ovih svjedoka.

Takođe, medju strankama nije sporno da je optužena prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela bila u neuračunljivom stanju, kako je to u svom nalazu i mišljenju zaključila vještak neuropsihijatar dr. N.Z.-R.

Pomenuti vještak je na osnovu psihijatrijske anamneze, a i pregleda optužene, te analize iskaza svjedoka i ostalih provedenih dokaza, našla da je optužena ličnost koja boluje od trajnog duševnog oboljenja iz grupe schizofrenih psihoza sa pretežno ispoljenom paranoidnom simptomatologijom Dg: Sch paranoides F 20.0, da je evidentno da se optužena liječi dugi niz godina, ali je prognoza bolesti vrlo nepovoljna, s obzirom da su razmaci između hospitalizacija bili kratki, a i između hospitalizacija perzistirala je određena simptomatologija, pa prema tome, da je optužena predmetno krivično djelo počinila u pogoršanju osnovne bolesti, da nije mogla da rasuđuje niti da upravlja postupcima u vrijeme kritičnog događaja, tj. da je ista bila neuračunljiva i da je neophodno da se ista liječi od ove bolesti u ustanovi zatvorenog tipa, obzirom da je opasna po okolinu.

Sud nije imao nikakvog razloga za sumnju u nalaz i mišljenje pomenutog vještaka neuropsihijatra, na koji stranke, a ni branilac optuženog nisu imali primjedbi, pa je sud taj nalaz kao takav i prihvatio, jer je argumentovan i dat u skladu sa pravilima struke i vještine, a ne dovodi se u sumnju ni ostalim izvedenim dokazi

S obzirom da iz nalaza i mišljenja vještaka psihijatra, proizilazi da je optužena u neuračunljivom stanju učinila djelo koje joj se stavlja na teret, jer su njena sposobnost da shvati značaj djela, a i mogućnost da upravlja svojim postupcima, bile isključene, a što isključuje i njenu krivičnu odgovornost, sud je upravo i utvrdio da je optužena u neuračunljivom stanju počinila predmetno krivično djelo, a što je i predloženo da se utvrdi predmetnom optužnicom.

Na osnovu člana 400. stav 1. ZKP sud je odlučio da se predmet po pravosnažnosti ove presude uputi Centru za socijalni rad opštine ______, a radi pokretanja odgovarajućeg postupka, koja odredba je imperativne prirode.

Na osnovu člana 62. KZ RS, sud je izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja sjekire od optužene, kao predmeta koji je bio upotrebljen za izvršenje predmetnog krivičnog djela.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP sud je optuženu u cjelosti oslobodio dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, smatrajući da bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optužene.

Zapisničar Predsjednik vijeća
M. M. M.D.

POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, a putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]