BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5282
Službeni glasnik BiH, broj 66/21
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U KRIVIČNIM I PREKRŠAJNIM PREDMETIMA U SITUACIJAMA KADA POSTOJI MOGUĆNOST POVREDE NAČELA NE BIS IN IDEM


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim Uputstvom se propisuje postupanje i suradnja organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje prilikom pokretanja postupka za učinjeno protivpravno djelo koje u sebi sadrži elemente prekršaja i krivičnog djela iz oblasti indirektnog oporezivanja, u cilju primjene načela ne bis in idem.

(2) Cilj Uputstva je da se izbjegne narušavanje načela ne bis in idem i osigura blagovremeno postupanje svih organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje kada se ocijeni da učinjeno protivpravno djelo u sebi sadrži elemente prekršaja i krivičnog djela iz oblasti indirektnog oporezivanja.

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovom Uputstvu navedene u jednom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod.

Član 3.
(Definicija)

Načelo ne bis in idem - Niko ne može biti ponovo suđen za djelo za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravosnažna sudska oduka.

Član 4.
(Organizacione jedinice nadležne za postupanje)

Ovim Uputstvom se propisuje postupanje organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje i to: Sektora za poslovne usluge, Sektora za carine, Sektora za poreze i Sektora za provođenje propisa, u prekršajnom postupku ili kod prijavljivanja izvršioca krivičnog djela, primjenjujući načelo ne bis in idem.

DIO DRUGI - NAČIN POSTUPANJA


Član 5.
(Obavještavanje nadležnog Odsjeka)

(1) Ovlašteno službeno lice organizacione jedinice nadležne za pokretanje prekršajnog postupka, dužno je po okončanju svih radnji koje spadaju u osnovnu nadležnost organizacione jedinice i nakon utvrđenih činjenica u predmetu u kojem protivpravno djelo ima istovremeno obilježja krivičnog djela i prekršaja, a prije pokretanja prekršajnog postupka, pismeno obavijestiti Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra.

(2) Pismeno obavještenje se dostavlja u roku od 15 dana od dana otkrivanja prekršaja.

(3) Ovlašteno službeno lice, podnosilac obavještenja, neće pokretati prekršajni postupak dok mu Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra ne dostavi odgovor na obavještenje.

Član 6.
(Sadržaj obavještenja)

(1) Obavještenje sadrži: naziv organizacione jedinice, mjesto, broj i datum obavještenja, podatke o počiniocu prekršaja, podatke o počinjenom prekršaju (vrijeme, mjesto, radnje koje čine bitne elemente prekršaja i ostale podatke koji su od značaja za počinjeni prekršaj), podatke o dokazima i drugoj dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest. Obavještenje potpisuje lice koje ga je sačinilo i dostavlja se uz popratni akt šefa Odsjeka.

(2) Ukoliko podnosilac obavještenja o počinjenom prekršaju ne dostavi obavještenje koje je u skladu sa stavom (1) ovog člana, nadležni Odsjek za provođenje propisa će vratiti obavještenje na dopunu sa ostavljenim rokom od 10 dana, a po kome je nadležna organizaciona jedinica kojoj se vraća obavještenje dužna da postupi.

(3) Obrazac obavještenja je sastavni je dio ovog Uputstva i predstavlja njegov prilog.

Član 7.
(Postupanje Odsjeka za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra po zaprimanju obavještenja)

(1) Po zaprimanju obavještenja, Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra će izvršiti sve neophodne radnje koje, između ostalog, uključuju: analizu obavještenja i raspoložive dokumentacije, konsultacije sa ovlaštenim službenim licem koje je dostavilo obavještenje, dodatne provjere dostupnih baza i provjere na terenu, obavljanje uvida u drugu neophodnu dokumentaciju.

(2) Ukoliko Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra ocijeni da protivpravno djelo u sebi ne sadrži obilježja krivičnog djela, o tome dostavlja pisanu obavijest podnosiocu obavještenja.

(3) Ukoliko Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra ocijeni da protivpravno djelo u sebi sadrži obilježja krivičnog djela, o tome obavještava nadležno tužilaštvo u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

(4) Odsjek za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra obavještava podnosioca obavještenja da je obaviješteno nadležno tužilaštvo da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.

Član 8.
(Obavještenje o nepokretanju prekršajnog postupka do odluke tužioca)

Pored obavještenja iz člana 5. stav (3) ovog Uputstva, ovlašteno službeno lice Odsjeka za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra, dužno je upoznati tužioca da su ispunjeni uvjeti za pokretanje prekršajnog postupka, kao i da se prekršajni postupak neće pokretati do donošenja odluke tužioca, uzimajući u obzir rokove zastarjelosti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka u konkretnom slučaju.

Član 9.
(Dostava obavještenja o tužilačkoj odluci ovlaštenom službenom licu koje je podnijelo obavještenje)

(1) Po zaprimanju obavještenja-naredbe tužioca o neprovođenju istrage ili o obustavi istrage, ovlašteno službeno lice Odsjeka za provođenje propisa nadležnog regionalnog centra dužno je obavještenje o tužilačkoj odluci odmah dostaviti ovlaštenom službenom licu koje je otkrilo prekršaj.

(2) Ovlašteno službeno lice organizacione jedinice koje je otkrilo prekršaj će pokrenuti prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 10.
(Postupanje kad se u toku prekršajnog postupka otkrije da događaj ima obilježja krivičnog djela)

U slučaju kada se nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili nakon izdavanja prekršajnog naloga i zatraženog sudskog odlučivanja, utvrdi da isti događaj ima obilježja i krivičnog djela, ovlašteno službeno lice organizacione jedinice koje je otkrilo prekršaj će prije okončanja prekršajnog postupka preduzeti mjere iz člana 5. ovog Uputstva, te će o tome obavijestiti nadležni sud koji vodi prekršajni postupak u cilju odgađanja radnji u konkretnom prekršajnom postupku do donošenja odluke tužioca.

Član 11.
(Pokretanje prekršajnog postupka ako događaj nema elemente krivičnog djela)

Ako ovlašteno službeno lice utvrdi da određeni događaj nema zakonsko obilježje krivičnog djela, već samo obilježje prekršaja, pokrenut će prekršajni postupak na način propisan prekršajnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

Član 12.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo za postupanje u krivičnim i prekršajnim predmetima u situacijama kada postoji mogućnost povrede načela ne bis in idem broj 01-02-2-1438/16 od 10.08.2016. godine, objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 64/16.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1175-11/21
13. oktobra 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]