BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1816
UGOVOR O ZAJMUZaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________ ul. _______________, br. _____, matični broj _______________ JIB _______________, koga zastupa _______________ (dalje: Zajmodavac) i

2. _______________ iz _______________ ul. _______________, br. _____, matični broj _______________ JIB _______________, koga zastupa _______________ (dalje: Zajmoprimac)Predmet ugovora

Član 1

Ovim ugovorom Zajmodavac se obavezuje da Zajmoprimcu preda iznos od __________ KM (dalje: Predmet zajma), a zajmoprimac se obavezuje da mu ovaj iznos vrati i plati pripadajuću kamatu.

(Alternativa za član 1:

Ovim ugovorom Zajmodavac se obavezuje da Zajmoprimcu preda i prenese u svojinu __________________ (opisati stvar koja ne može biti nezamjenljiva, npr. tri tone kukuruza I klase) (dalje: Predmet zajma), a Zajmoprimac se obavezuje da mu vrati stvar iste vrste i kvaliteta i plati iznos od __________ KM na ime kamate. Ugovarači, za potrebe izvršenja obaveza iz ovog ugovora, saglasno utvrđuju vrijednost Predmeta zajma na iznos od __________ KM.)

Obaveza predaje Predmeta zajma

Član 2

Zajmodavac se obavezuje da Zajmoprimcu preda Predmet zajma najkasnije do __________ godine uplatom na tekući račun broj _______________ kod banke _______________.

(Alternativa ako predmet zajma nije novac:

Zajmodavac se obavezuje da Zajmoprimcu preda Predmet zajma dana __________ godine u vremenu od _____ do _____ časova, i to u _______________ (opisati mjesto predaje - npr. u prostorijama Zajmoprimca) u ul. _______________ i br. _____, u _______________.

Ako se pokaže da predmet zajma ima materijalne nedostatke, Zajmodavac odgovara Zajmoprimcu za materijalne nedostatke po pravilima predviđenim za odgovornost prodavca za materijalne nedostatke prema kupcu.)

Namjena zajma

Član 3

Zajmoprimac će koristiti zajam za nabavku sirovina potrebnih za proizvodnju proizvoda koje dobavlja Zajmodavcu na osnovu ugovora o prodaji zaključenog pod brojem Zajmodavca __________ od __________ godine.

Ako Zajmoprimac bude upotrebio zajam u neku drugu svrhu, a ne u svrhu iz stava 1. ovog člana, Zajmodavac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor i tražiti vraćanje zajma prije ugovorenog roka vraćanja sa zakonskom zateznom kamatom na vrijednost primljenog zajma počev od dana prijema zajma pa do dana vraćanja.

Vraćanje zajma

Član 4

Zajmoprimac je dužan da vrati zajam u roku od _____ godina od prijema Predmeta zajma, u jednakim mjesečnim ratama od po __________ KM na ime glavnice, sa kamatom po stopi od _____% godišnje do _____ u mjesecu za tekući mjesec.

(Alternativa ako predmet zajma nije novac:

Zajmoprimac je dužan da vrati zajam u roku od _____ godina od prijema Predmeta zajma, u jednakim mjesečnim količinama uvećanim za _____ % na ime naknade Zajmodavcu. Predmet zajma koji se predaje Zajmodavcu radi vraćanja mora imati iste osobine kao i Predmet zajma koji je Zajmodavac predao Zajmoprimcu, i to: ______________________________ (opisati svojstva predmeta zajma, ako nije reč o novcu, npr. klasu stvari, veličinu, oblik, boju, težinu ili neko drugo svojstvo koje je za zajmoprimca bitno). Predmet zajma predaje se ______________________________ (opisati način predaje, npr. u pogledu ambalaže, u rasutom stanju, u džakovima, u vagonu i drugo) u sjedištu Zajmoprimca do _____ u mjesecu za tekući mjesec.

Zajmoprimac je dužan da Zajmodavcu prilikom vraćanja Predmeta zajma preda i dokumentaciju koju ima za njega, a naročito: uputstvo za upotrebu, ispravu o porijeklu robe, garantni list, _______________ i drugu dokumentaciju koju ima, a koja po pravilu prati stvari takve vrste.)

Vraćanje zajma prije roka

Član 5

Zajmoprimac ima pravo da vrati zajam i prije roka.

Ako se zajam vraća prije roka, Zajmoprimac je dužan da o tome obavijesti Zajmodavca, i to najkasnije _____ dana prije dana u kome Zajmoprimac želi da vrati zajam.

Ako Zajmoprimac vrati zajam prije roka, Zajmodavac je dužan primiti vraćeni iznos. U tom slučaju kamate se računaju do dana vraćanja na iznos koji se vraća.

Rješavanje sporova

Član 6

Za sporove iz ovog ugovora nadležan je stvarno nadležni sud za mjesto _______________.

Broj primjeraka ugovora

Član 7

Ovaj ugovor je sačinjen u ______ istovjetnih primjeraka, od kojih je za svaku ugovornu stranu po ______ primjerka.ZAJMODAVAC

ZAJMOPRIMAC

_______________

_______________

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]