BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Notarijat u Bosn i Hercegovini
User avatar
By LegaForum
#4695
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH, broj 40/21

Na osnovu odredbi člana 127. stav 2. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde utvrdilo je slijedeću


TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA Federacije BiH


A. OPĆI DIO


Član 1.
(Predmet Tarife)

Ovom tarifom o nagradama i naknadama notara (u daljnjem tekstu: Tarifa) propisuje se način vrjednovanja notarskog posla i obračunavanje nagrade za rad notara i naknade troškova notara u vezi s obavljenim radom. Prema ovoj tarifi vrjednuju se poslovi propisani Zakonom o notarima.

Član 2.
(Notarska nagrada i naknada)

(1) Notaru pripada i notar je obavezan obračunati nagradu za svoj rad i naknadu troškova u vezi s obavljenim radom u visini i na način reguliran ovom tarifom.

(2) U nagradi za notarski posao iz prethodnog stava ovog člana vrjednovani su pripremni poslovi, koji su povezani s notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim učesnicima u poslu, sastav, čitanje i obrazloženje notarske isprave), kao i drugi poslovi i naknade u skladu s ovom tarifom.

Član 3.
(Osnovi za određivanje nagrade)

Nagrade za notarski posao po ovoj tarifi određuju se:

- prema vrijednosti predmeta pravnog posla ili druge službene radnje,

- prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje određene službene radnje,

- u stalnom (fiksnom) iznosu, bez obzira na vrijednost ili vrijeme potrebno za poduzimanje određene službene radnje.

Član 4.
(Određivanje nagrade i naknade)

(1) Vrijednost predmeta i nagrada za notarski posao iskazana u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM), nalazi se u posebnom dijelu Tarife i čini njezin sastavni dio.

(2) Pored nagrade za obavljeni posao, notar je dužan da obračuna strankama i nastale troškove shodno odredbama ove tarife, te propisani porez na dodatnu vrijednost.

Član 5.
(Obavezna primjena Tarife i ništavnost dogovora)

(1) Notar je dužan da primjenjuje ovu tarifu u svakom pojedinačnom slučaju.

(2) Zabranjeno je ugovaranje nagrade za obavljeni posao ili naknade troškova u iznosima višim ili nižim od iznosa propisanih ovom tarifom.

(3) Dogovor o visini nagrade koji bi notar sklopio i obračun nagrade i naknade troškova u suprotnosti s odredbama ove tarife je ništav, a notar čini povredu službene dužnosti iz člana 120. stav 1. tačka 3. Zakona o notarima.

Član 6.
(Nevažeće i neupotrebljive isprave)

Za notarsku ispravu za koju se utvrdi da je zbog greške u obliku ili krivicom notara nevažeća, a prepisi, potvrde i ovjere neupotrebljivi zbog formalnih nedostataka za koje je odgovoran notar, nagrada se ne plaća, a već plaćenu nagradu notar je dužan vratiti.

Član 7.
(Dužnost plaćanja nagrade i naknade)

Ako je više stranaka sudjelovalo u sklapanju pravnog posla pred notarom ili je notar izvršio jednu radnju za više stranaka, sve te stranke solidarno duguju nagradu i naknadu troškova notaru, ako se stranke drugačije ne dogovore.

Član 8.
(Plaćanje nagrade, naknade i akontacije)

(1) Notar ima pravo na nagradu neposredno nakon obavljenog posla.

(2) Obaveznik plaćanja notarskog posla dužan je plaćati notaru uslugu prema Tarifi koja je na snazi u vrijeme kada je notar posao obavio.

(3) Notar može zahtijevati da mu stranka kod narudžbe posla plati odgovarajuću akontaciju za potrebne izdatke i troškove, te za nagradu u iznosu do 50% očekivane nagrade.

(4) Ako akontacija nije plaćena odmah ili u roku koji odredi notar, notar je dužan obaviti posao tek nakon prijema akontacije.

Član 9.
(Dužnost plaćanja troškova svjedoka, te troškova i nagrade sudskog tumača/vještaka)

Učesnici notarskog posla dužni su pored notarske nagrade i naknade platiti i troškove svjedoku i sudskom tumaču, te nagradu koja pripada sudskom tumaču/vještaku, ukoliko učestvuju u notarskom poslu.

Član 10.
(Predaja dokumentacije i obračun)

(1) Notar je ovlašten i dužan predati stranci ili drugim učesnicima notarsku ispravu odnosno otpravke i prepiše, potvrde, ovjere, te ostale isprave namijenjene strankama i učesnicima tek nakon što su troškovi, izdaci i nagrade plaćeni u cijelosti.

(2) Notar je obavezan stranci izdati specificiranu potvrdu/račun o plaćenoj nagradi i naknadi troškova u skladu sa propisima.

Član 11.
(Izmirenje spora mirnim putem)

Ako stranka smatra da notar nije pravilno obračunao nagradu prema ovoj tarifi, ona ili notar mogu zahtijevati rješavanje spora mirnim putem od nadležnog organa Notarske komore.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova tarifa o nagradama i naknadama notara stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

(2) Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadama notara ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/13).

B. POSEBNI DIO 1. NOTARSKI OBRAĐENE ISPRAVE


Tarifni broj 1.

(Određivanje nagrade prema vrijednosti predmeta)

(1) Za obradu notarskih isprava i za obavljanje drugih notarskih poslova kod kojih je vrijednost predmeta poznata ili se može utvrditi, nagrada se određuje prema vrijednosti predmeta na koji se posao odnosi, osim ako ovom tarifom nije drugačije određeno. Za određivanje vrijednosti mjerodavno je vrijeme notarske obrade isprave, odnosno vrijeme poduzimanja drugog notarskog posla.

(2) Osnov za određivanje nagrade je stvarna prometna vrijednost stvari, koja je predmet notarske isprave bez odbitaka dugova.

(3) Ako je predmet pravnog posla potraživanje, uzima se samo glavno potraživanje bez sporednih potraživanja, kao što su kamata, ugovorna kazna, troškovi postupka i si.

(4) Izuzetno, notar će odrediti tržišnu vrijednost kao osnovicu za obračun Tarife, bez obzira na vrijednost koju stranka ili drugi učesnici u poslu navedu kao vrijednost pravnog posla, ako tako navedena vrijednost ne odgovara prometnoj vrijednosti. Pri tome notar mora uzeti u obzir vrijednost stvari koja se postiže u uobičajenom pravnom prometu, uzimajući u obzir svojstva stvari i službeno poznate, odnosno pribavljene činjenice kao što su procjene nadležnog poreskog organa za tu ili slične stvari na tom području, podatke drugih organa uprave, cijene koje se za slične stvari postižu na javnoj licitaciji i sl.

(5) Ako su predmet pravnog posla vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi, osnov za određivanje nagrade izračunava se po berzovnom kursu važećem na dan prije sklapanja pravnog posla.

(6) Za sastavljanje notarski obrađene isprave, ako drugačije nije propisano u drugim tarifnim brojevima, notar je obavezan obračunati nagradu:

1) koja s obzirom na vrijednost predmeta pravnog posla ili druge službene radnje iznosi:

IZNAD KM

DO KM

IZNOS NAGRADE U KM

0

2500

100

2501

5000

130

5001

10 000

170

10 001

20 000

220

20 001

50 000

270

50 001

75 000

300

75 001

100 00

320

2) Pri vrijednosti predmeta pravnog posla ili druge službene radnje preko 100.000 KM, notar je, pored nagrade od 320 KM, obavezan obračunati i dodatnu nagradu od 30 KM za svakih započetih 100.000 KM u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi 100.000 KM, ali u iznosu ne većem od 1.800 KM.

(7) Naknadom iz stava (6) ovog tarifnog broja, obuhvaćena je i nagrada za ovjeru sastavljenog notarskog akta, ovjera potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata i izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju notarskog akta.

(8) Odredbe stava (6) ovog tarifnog broja, ako nije drugačije propisano, na odgovarajući način se primjenjuju i na obračun nagrade i naknade za službene radnje tarifirane u drugim odredbama ove tarife.

Tarifni broj 2.

(Buduće činidbe i ugovori o zakupu)

(1) Za notarsku obradu isprave koja za predmet ima pravo na buduće činidbe (davanja) koje se ponavljaju, nagrada notara odmjerava se prema vrijednosti svih činidbi za vrijeme ukupnog ugovornog razdoblja, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru vrijednosti tih činidbi za vrijeme od pet godina. Nagradu je notar obavezan obračunati na naznačenu osnovicu po tarifnom broju 1.

(2) Za notarski obrađenu ispravu ugovora o zakupu ili podzakupu poslovnih prostorija odredit će se nagrada prema vrijednosti zakupnine za dogovoreni period, ali najviše za period od tri godine, a kod ugovora o zakupu ili podzakupu koji se odnose na stambene prostorije, garaže i dr. za period najviše od jedne godine. Nagradu je notar obavezan obračunati na naznačenu osnovicu po tarifnom broju 1.

Tarifni broj 3.

(Predugovori, aneksi, sporazumni raskidi ili opozivi pravnih poslova i drugi specifični pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu ugovora o otkupu stana na kojem postoji stanarsko pravo notar je obavezan obračunati 50% nagrade po tarifnom broju 1, ali ne više od 200 KM.

(2) Za notarsku obradu svih vrsta predugovora notar je obavezan obračunati 50% nagrade po tarifnom broju 1, ali ne više od 300 KM.

(3) Za notarsku obradu aneksa notar je obavezan obračunati 50% nagrade po tarifnom broju 1 ili po nekom drugom tarifnom broju za određeni pravni posao na koji se odnosi aneks, ali ne više od 250 KM.

(4) Za notarsku obradu sporazumnog raskida ili opoziva pravnog posla notar je obavezan obračunati 50% nagrade po tarifnom broju 1. ili po nekom drugom tarifnom broju za određeni pravni posao na koji se odnosi raskid ili opoziv, ali ne manje od 30 KM i ne više od 250 KM.

Tarifni broj 4.

(Punomoć i druge jednostrane izjave volje)

(1) Za notarsku obradu punomoči za prodaju ili zalaganje nekretnina notar je obavezan obračunati nagradu u visini od 30 KM po jednom davaocu takve punomoči.

(2) Za notarsku obradu svih vrsta punomoči i drugih jednostranih izjava volje koje nisu posebno tarifirane u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obračunati nagradu u visini od 20 KM po jednom davaocu takve punomoći/izjave.

Tarifni broj 5.

(Ugovor o diobi)

(1) Za notarsku obradu ugovora o diobi notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 250 KM, ako vrijednost predmeta posla ne prelazi iznos od 50.000 KM.

(2) Ako vrijednost predmeta ugovora o diobi prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan nagradu obračunati prema tarifnom broju 1.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog tarifnog broja na odgovarajući način se primjenjuju i na obračun nagrade kod notarske obrade ugovora o podjeli (diobi) bračne stečevine i drugih sličnih pravnih poslova.

(4) Kao osnova za određivanje nagrade za notarsku obradu pravnih poslova iz st. (1) do (3) ovog tarifnog broja obavezno se uzima vrijednost ukupne imovine koja je predmet pravnog posla o diobi.

Tarifni broj 6.

(Ugovor o razmjeni (zamjeni))

(1) Za notarsku obradu ugovora o razmjeni (zamjeni) notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 250 KM, ako vrijednost predmeta posla ne prelazi iznos od 50.000 KM.

(2) Ako vrijednost predmeta ugovora o razmjeni (zamjeni) prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan nagradu obračunati prema tarifnom broju 1.

(3) Kao osnov za određivanje nagrade za notarsku obradu ugovora o razmjeni (zamjeni) obavezno se uzima vrijednost ukupne imovine koja je predmet tog ugovora.

Tarifni broj 7.

(Ugovor o zasnivanju hipoteke i založna izjava)

(1) Za notarsku obradu ugovora o zasnivanju hipoteke ili založne izjave notar je obavezan obračunati nagradu po tarifnom broju 1.

(2) U slučaju kada je ugovaranje hipoteke izvršeno kao dio nekog drugog pravnog posla ili uz neki drugi pravni posao u okviru jedne te iste notarski obrađene isprave, notar je obavezan obračunati 50% nagrade po tarifnom broju 1.

(3) Kao osnov za određivanje nagrade kod pravnog posla o zasnivanju hipoteke obavezno se uzima iznos potraživanja koje se osigurava (iznos kredita, iznos zajma itd.), bez sporednih potraživanja kao što su kamata, troškovi postupka i sl.

(4) Odredbe st. (1) do (3) ovog tarifnog broja, kao i druge odredbe ove tarife, na odgovarajući način se primjenjuju i kod obračuna nagrade za notarski obrađenu ispravu koja za predmet ima zemljišni dug.

Tarifni broj 8.

(Služnosti i realni tereti)

(1) Za notarsku obradu samostalnih pravnih poslova o zasnivanju stvarnih i ličnih služnosti te realnih tereta (kada zasnivanje služnosti i realnih tereta nije dio nekog drugog pravnog posla), notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 180 KM.

(2) Ako je zasnivanje služnosti ili realnog tereta dio nekog drugog pravnog posla ili uz neki drugi pravni posao u jednoj te istoj notarski obrađenoj ispravi, notar je uz nagradu za taj posao dužan obračunati i nagradu po svakoj služnosti ili po svakom realnom teretu u iznosu od 25 KM.

Tarifni broj 9.

(Bračni ugovori i porodično-pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu bračnog ugovora notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 300 KM, ako vrijednost imovine koja je predmet bračnog ugovora ne prelazi iznos od 50.000 KM ili se ne može odrediti vrijednost imovine.

(2) Ako vrijednost predmeta bračnog ugovora prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan obračunati nagradu po tarifnom broju 1.

(3) Kao osnovica za obračun nagrade za notarsku obradu bračnog ugovora obavezno se uzima vrijednost imovine obiju ugovornih strana koja je predmet tog ugovora.

(4) Za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 50 KM.

(5) Za notarsku obradu sporazuma roditelja o visini odnosno povišenju doprinosa za izdržavanje djeteta ili za notarsku obradu takvog sporazuma između drugih osoba koje imaju pravo na izdržavanje, notar je obavezan obračunati nagradu prema vrijednosti jednogodišnjeg iznosa doprinosa za izdržavanje. Nagrada se obračunava po tarifnom broju 1., ali ne više od 200 KM.

Tarifni broj 10.

(Nasljedno-pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu testamenta ili isprave o zakonom dopuštenom ugovoru o nasljeđivanju (ugovor o međusobnom nasljeđivanju bračnih partnera), notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 120 KM.

(2) Za notarsku obradu ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora (sporazuma) o ustupanju i raspodjeli imovine za života notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 200 KM.

(3) Za notarsku obradu sporazuma pretka i potomka o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 100 KM.

(4) Za notarsku obradu nasljedničke izjave notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 15 KM po jednom davaocu nasljedničke izjave.

(5) Za notarsku obradu punomoći za zastupanje u ostavinskom postupku koja sadrži nasljedničku izjavu, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 30 KM po jednom davaocu punomoći.

Tarifni broj 11.

(Privredni ugovori)

(1) Za notarske obrade privrednih ugovora notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 200 KM, ako vrijednost predmeta ugovora ne prelazi iznos od 50.000 KM ili se ne može odrediti vrijednost, odnosno u kojima nije određena vrijednost predmeta ugovora.

(2) Ako vrijednost predmeta pravnih poslova iz stava (1) ovog tarifnog broja prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan obračunati nagradu po tarifnom broju 1.

Tarifni broj 12.

(Notarski poslovi u vezi sa privrednim društvima, ustanovama, zadrugama i drugim pravnim osobama)

(1) Za notarsku obradu osnivačkih akata i statuta privrednih društava notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(2) Nagradu u skladu sa stavom (1) ovog tarifnog broja notar je obavezan obračunati i za notarsku obradu isprave o preimenovanju osnivačkog akta zbog smanjenja ili povećanja broja osnivača ili iz drugih razloga.

(3) Za notarsku ispravu koja ima za predmet utvrđivanje/potvrdu statuta privrednog društva, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(4) Za svaku notarski obrađenu ispravu u postupku statusnih promjena privrednog društva (podjela, pripajanje ili spajanje), nagrada se određuje u iznosu od 100 KM po svakoj ispravi.

(5) Za notarsku obradu isprave kojom se mijenjaju članski udjeli, odnosno smanjuje ili povećava osnovni kapital, kao i za notarsku obradu isprave o istupanju odnosno pristupanju člana društva (prenos udjela), notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(6) Za notarsku obradu izmjena osnivačkih akata, uključujući i odluke o izmjeni ostalih podataka od značaja za pravni promet (promjena sjedišta, promjena naziva firme, promjena i usklađivanje djelatnosti i sl., osim poslova, odnosno isprava iz stava (5) ovog tarifnog broja na osnovu kojih se vrši izmjena osnivačkog akta, notar je obavezan obračunati jednu nagradu u iznosu od 100 KM.

(7) Za notarsku ispravu koja za predmet ima izmjenu statuta, uključujući i odluke o izmjeni ostalih podataka od značaja za pravni promet (promjena sjedišta, promjena naziva firme, promjena i usklađivanje djelatnosti i sl., osim poslova iz stava (5) ovog tarifnog broja na osnovu kojih se vrši izmjena statuta, notar je obavezan obračunati jednu nagradu u iznosu od 100 KM.

(8) Za notarsku ispravu koja za predmet ima imenovanje i razrješenje direktora ili drugog člana uprave, članova nadzornog odbora ili druge promjene podataka od značaja za pravni promet koje ne zahtijevaju izmjenu osnivačkog akta ili statuta, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 75 KM.

(9) Za sastavljanje notarske isprave o osnivanju podružnice ili o izmjeni tog akta notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 75 KM.

(10) Za prisustvovanje notara na skupštini ili na sjednici drugog organa privrednog društva, a na kojoj notar prisustvuje radi usvajanja isprava iz st. (1) do (9) ovog tarifnog broja, notar je obavezan obračunati pored nagrade iz st. (1) do (9) ovog tarifnog broja i dodatnu nagradu u koju je uključena i izrada zapisnika, od 200 KM za prisustvovanje sjednicama svih organa društava osim skupštine dioničkog društva, a 300 KM za prisustvovanje sjednici skupštine dioničkog društva. Ako je notar prisutan sjednici organa društava van notarskog ureda, dužan je obračunati dodatnu nagradu u iznosu od 50 KM.

(11) Odredbe st. (1) do (10) ovog tarifnog broja na odgovarajući način se primjenjuju i za notarske akte i druge službene radnje koje se odnose na druge pravne osobe.

2. POTVRDE I OVJERE


Tarifni broj 13.

(Ovjera fotokopija ili prepisa)

(1) Za ovjeru jedne fotokopije ili prepisa jedne isprave koja ima do dvije stranice, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 4 KM, a kojom nagradom je obuhvaćena i naknada uredskih troškova u vezi sa izradom i ovjerom prepisa.

(2) Ako se jedna isprava sastoji od tri ili više stranica, pored nagrade iz stava (1) ovog tarifnog broja, notar je obavezan obračunati i dodatnu nagradu od 0,50 KM po svakoj stranici za treću i svaku daljnju stranicu ovjerene fotokopije ili prepisa, a kojom nagradom je obuhvaćena i naknada uredskih troškova u vezi sa izradom i ovjerom prepisa.

Tarifni broj 14.

(Ovjera izvoda iz poslovnih knjiga)

Ovjera izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga do pet stranica naplaćuje se 5 KM, a za svaku dodatnu stranicu naplaćuje se 0,50 KM po stranici.

Tarifni broj 15.

(Ovjera potpisa)

(1) Ako šta drugo ovom tarifom nije određeno, za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka jedne fizičke osobe najednom primjerku isprave notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 4 KM.

(2) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka zastupnika pravne osobe ili nosioca samostalne djelatnosti na jednom primjerku bilo koje isprave notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 5 KM.

(3) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka jedne fizičke osobe na jednom primjerku: isprave o dvostranom pravnom poslu (ugovori, sporazumi itd.), zatim isprave o mjeničnoj izjavi, isprave o brisovnoj dozvoli, isprave potrebne za registraciju osnivanja pravnih osoba u sudskom ili drugom javnom registru i za registraciju odgovarajućih promjena podataka u tim registrima i si., notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 5 KM.

(4) Nagradom iz st. (1), (2) i (3) ovog tarifnog broja obuhvaćena je i nagrada za učešće svjedoka i tumača, nagrada za čitanje isprave od strane notara kada je stranka slijepa ili nepismena, te naknada uredskih troškova za ovjeru potpisa na ispravi.

Tarifni broj 16.

(Potvrda o vremenu kada je pismeno predočeno)

Za potvrdu o vremenu kada mu je pismeno predočeno, odredit će se nagrada od 5 KM.

Tarifni broj 17.

(Potvrda o životu neke osobe)

Za potvrdu o životu neke osobe, odredit će se nagrada od 10 KM.

Tarifni broj 18.

(Potvrde o činjenicama iz javnog registra i izdavanje izvoda iz javnih registara elektronskim putem u skladu sa propisima)

(1) Za izdavanje potvrde o činjenicama iz javnih registara notar je obavezan obračunati nagradu od 10 KM, kada tu potvrdu notar izdaje na osnovu uvida u ovjereni izvod iz javnog registra koji mu je stranka predočila.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog tarifnog broja, pored nagrade iz tog stava notaru pripada i dopunska nagrada koju je obavezan obračunati prema utrošenom vremenu ako tu potvrdu izdaje na osnovu prethodno izvršenog fizičkog uvida u registar. Ova dopunska nagrada pokriva vrijeme putovanja i vrijeme potrebno za prikupljanje podataka.

(3) Za izdavanje izvoda iz javnog registra koji notar izda elektronskim putem u skladu sa propisima, notar je obavezan obračunati nagradu od 8 KM po svakom izvodu. Ova nagrada ne obuhvata troškove sudskih i administrativnih taksi, te druge naknade koje je notar dužan platiti po osnovu elektronske komunikacije sa javnim registrima.

(4) Ako izvod koji notar izdaje u skladu sa stavom (3) ovog tarifnog broja sadrži više od dvije stranice, notar je pored nagrade iz stava (3) ovog tarifnog broja obavezan obračunati i dodatnu nagradu u iznosu od po 1 KM za treću i svaku sljedeću stranicu izvoda.

Tarifni broj 19.

(Potvrda drugih činjenica)

(1) Za potvrđivanje drugih činjenica, uključujući sastavljanje zapisnika, notar je obavezan obračunati nagradu od 75 KM, uvećanu za utrošeno vrijeme njegovog prisustva preko dva sata i to za svaki započeti treći i daljnji sat po 25 KM.

(2) U slučaju da se posao iz stava (1) ovog tarifnog broja vrši izvan notarskog ureda notar je obavezan pored nagrade iz stava (1) ovog tarifnog broja obračunati i dodatnu nagradu u iznosu od 10 KM za svaki započeti sat izbivanja iz notarskog ureda.

3. DEPOZIT


Tarifni broj 20.

(Preuzimanje, čuvanje i predaja novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti i isprava)

(1) Za preuzimanje, čuvanje i predaju gotovog novca, uključujući i novac koji se uplaćuje na povjerenički račun notara za druge osobe, i vrijednosnih papira, uključujući i sastavljanje isprave o tome, a u skladu sa Zakonom o notarima, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 0.5% vrijednosti, s tim da iznos te nagrade ne može biti manji od 100 KM niti veći od 600 KM.

(2) Nagrada se plaća za svaku godinu unaprijed, a započeta godina računa se kao cijela.

(3) Ako se vrijednost stvari iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može procijeniti po njihovoj prirodi, izvršit će se procjena od strane vještaka na trošak deponenta.

(4) Za preuzimanje isprava na čuvanje i sastavljanje notarskog zapisnika o preuzimanju isprave notar je dužan obračunati nagradu u iznosu od 200 KM za jednu ispravu bez obzira na vrijeme čuvanja. Naznačena nagrada obuhvata sve radnje koje notar može preduzeti u vezi sa čuvanjem i predajom isprave.

4. NAGRADA PREMA UTROŠENOM VREMENU


Tarifni broj 21.

(Nagrade određene prema utrošenom vremenu)

(1) Kada se nagrada za obavljeni notarski posao ne može ni na koji način odrediti prema vrijednosti predmeta (nema vrijednosti) niti je određena u stalnom iznosu, odredit će se prema utrošenom vremenu.

(2) Pri određivanju vremena potrebnog za pojedinačni notarski posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje notarske isprave ili za drugi notarski posao, uzima se u obzir i vrijeme koje je notar utrošio za savjetovanje sa strankom i drugim učesnicima, vrijeme za druge pripremne poslove notara i vrijeme odsustvovanja iz ureda, ako se posao obavlja izvan notarskog ureda.

(3) Nagradu prema utrošenom vremenu, ako šta drugo ovom tarifom nije određeno, notar je obavezan obračunati u iznosu od 50 KM za svaki započeti sat rada.

5. OSTALE NAGRADE U STALNOM (FIKSNOM) IZNOSU


Tarifni broj 22.

(Zemljišnoknjižni prijedlozi i sačinjavanje prijava za upis u registar poslovnih subjekata)

Nagrade u stalnom (fiksnom) iznosu, pored onih propisanih u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obračunati i za sljedeće notarske poslove:

1) Nagrada za sastavljanje zemljišnoknjižnog prijedloga, iznosi:

- za sastavljanje prijedloga za predbilježbu i zabilježbu iznosi 20 KM,

- za sastavljanje prijedloga za uknjižbu iznosi 30 KM.

2) Nagrada za sastavljanje prijave sudskom registru za upis osnivanja privrednih društava u registar poslovnih subjekata, kao i za upis promjene podataka bitnih za pravni promet iznosi 30 KM.

Tarifni broj 23.

(Izdavanje ponovnih otpravaka i ovjerenih prepisa notarske isprave, otpravka u svrhu izvršenja i drugi poslovi)

Nagrade u stalnom (fiksnom) iznosu, pored onih propisanih u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obračunati i za sljedeće notarske poslove:

1) za izdavanje ponovnog otpravka i ovjerenog prepisa notarske isprave u iznosu od 20 KM za jedan ponovni otpravak odnosno ovjereni prepis.

2) za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik jedne notarske isprave u iznosu od 10 KM.

3) za izdavanje potvrde o postojanju izvornika jedne notarske isprave u iznosu od 20 KM.

4) za izdavanje otpravka izvornika u svrhu izvršenja u iznosu od 50 KM.

6. DRUGI POSLOVI (NACRTI, DAVANJE SAVJETA, PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS I DRUGI POSLOVI)


Tarifni broj 24.

(Nezavršen posao i davanje savjeta)

(1) Ako notar na traženje stranke sačini nacrt neke isprave, a taj nacrt se ne pretvori u notarsku ispravu, notaru pripada 50% osnovne nagrade (bez dodatnih nagrada) predviđene za notarsku obradu.

(2) Ako stranka nakon dogovora o izradi notarske isprave odustane, a notar sačini tekst/nacrt isprave koji se zbog odustanka stranke ne pretvori u notarsku ispravu, notaru pripada osnovna nagrada (bez dodatnih nagrada) u iznosu od 50 ^ nagrade predviđene za notarsku ispravu.

(3) Notar nema pravo na nagradu za savjete koje daje u pripremi ili u vezi s glavnim poslom za koji naplaćuje nagradu.

(4) Notar ima pravo na nagradu za savjete koje daje na zahtjev stranaka u svim drugim slučajevima mimo stava (3) ovog tarifnog broja i to u visini do 200 KM, u zavisnosti od vrijednosti predmeta kojeg se savjetovanje tiče, potrošenog vremena i mjesta, te načina poduzimanja radnje savjetovanja (usmeni ili pisani savjet).

(5) Ako notar u roku od godinu dana izvrši obradu isprave na osnovu nacrta koji je on sačinio prema st. (1) i (2) ovog tarifnog broja ili ako na osnovu savjetovanja prema stavu (4) ovog člana izvrši notarsku obradu isprave, u nagradu za notarsku obradu isprave se uračunava (odbija) nagrada plaćena za izradu nacrta odnosno savjetovanja. https://advokat-prnjavorac.com


Tarifni broj 25.

(Podnošenje zahtjeva/prijave za upis u javni registar)

(1) Za podnošenje zahtjeva/prijave putem fizičkog pristupa javnom registru, a koje podnošenje notar preduzme na osnovu ovlaštenja stranke u svrhu realizacije pravnog posla iz notarske isprave koju je sačinio, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 30 KM.

(2) Za podnošenje zahtjeva/prijave elektronskim putem javnom registru, a koje notar preduzme u skladu sa propisima na osnovu ovlaštenja stranke ili kada je to propisano u svrhu realizacije pravnog posla iz notarske isprave koju je sačinio, notar je obavezan obračunati nagradu u iznosu od 10 KM.

(3) Nagrada iz st. (1) i (2) ovog tarifnog broja ne obuhvata troškove putovanja, troškove sudskih i administrativnih taksi, te druge naknade koje je notar dužan platiti po osnovu elektronske i druge komunikacije sa javnim registrima.

Tarifni broj 26.

(Notarski poslovi koji nisu opisani u posebnom dijelu ove tarife)

Notarski poslovi koji nisu opisani u posebnom dijelu ove tarife vrjednuju se upoređivanjem sličnih poslova čija je vrijednost ocijenjena u posebnom dijelu Tarife. Pri vrjednovanju uzimaju se u obzir tarifne stavke za slične radnje i utrošeno vrijeme, te odredbe općeg dijela Tarife.

7. DODATNE NAGRADE I IZUZECI OD PRIMJENE TARIFE U PUNOM IZNOSU


Tarifni broj 27.

(Povećanje nagrade)

(1) Za posao koji notar na zahtjev stranke obavi izvan radnog vremena propisanog odlukom nadležnog organa ili neradnim danima, notar je obavezan obračunati dodatnu nagradu u iznosu od 50 KM za svaki započeti sat takvog angažmana, ali ne više od 150 KM.

(2) Za posao koji na zahtjev stranke obavi izvan notarskog ureda, notar je obavezan obračunati dodatnu nagradu zbog izbivanja iz ureda u visini od 20 KM za svaki započeti sat izbivanja iz ureda, ukoliko drugačije nije određeno ovom tarifom.

(3) Ako notar posao poduzima izvan radnog vremena i izvan ureda, dužan je obračunati nagradu prema st. (1) ili (2) ovog tarifnog broja.

(4) Ako su u notarski obrađenoj ispravi, lično ili putem punomoćnika/zastupnika navedene više od dvije osobe-učesnika (stranke, svjedoci, tumači, vještaci, bračni partneri, osobe koje daju odobrenje itd.), notar je obavezan obračunati dodatnu nagradu od 10 KM po svakoj takvoj osobi, s tim da se dva svjedoka imaju kod obračuna računati kao jedna osoba.

8. NAKNADA TROŠKOVA

Tarifni broj 28.

(Naknada troškova)

Ako šta drugo ovom tarifom nije određeno, notar ima pravo i dužnost obračunati naknadu troškova i to:

1) Za izradu otpravaka, ovjerenih prepisa i prepisa notarskog izvornika i priloga, notar je dužan obračunati naknadu u iznosu od 0,50 KM po jednoj stranici.

2) Stranka je dužna notaru nadoknaditi sudske i administrativne takse, nagrade za vještačenje, procjene, izdatke za čuvanje stvari, troškove elektronskog pristupa i komunikacije sa javnim registrima, te sve druge nužne troškove vezane za obavljanje notarskih poslova.

3) Stranka je dužna nadoknaditi notaru izdatke za poštanske, telefonske i telefaks usluge, obrasce, bankovne poslove uključujući i troškove povjereničkog računa, fotokopiranje dokumentacije, osim ako za troškove fotokopiranja nije šta drugo određeno ovom tarifom i druge izdatke. Te izdatke notar obračunava samo u stvarnoj visini ili prema drugim parametrima uz saglasnost stranaka.

4) Notar ima pravo na naknadu troškova prijevoza, ako su ti troškovi povezani sa obavljanjem notarskih poslova. Troškovi prijevoza pripadaju notaru u visini cijene avionske karte ili drugog prijevoznog sredstva koje koristi. Za upotrebu vlastitog automobila, notaru pripada naknada od 20% važeće cijene najkvalitetnijeg benzina za jedan litar za svaki pređeni kilometar, pri čemu se uzima cijena na dan izdavanja fakture.

5) Ako mora ostati na putu izvan službenog sjedišta duže od osam sati ili mora prenoćiti u hotelu, notar ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja. Dnevnica se obračunava u visini dnevnice sudije Kantonalnog suda na području gdje se nalazi notarski ured.

Broj 01-45-526/21
17. maja 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mato Jozić, s. r.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]