BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2487
Solidarna odgovornost naručioca i izvođača radova

Član 207. Zakona o obligacionim odnosima

Naručilac i izvođač radova solidarno su odgovarni trećim licima za štetu pričinjenu tokom izvođe‐ nja građevinskih radova bez pribavljene vodne saglasnosti i prethodnog ispitivanja podzemnih vo‐ dnih instalacija.

Iz obrazloženja:Prvostepeni sud je prilikom donošenja presude na pouzdan način utvrdio uzrok nasta‐ nka štete na objektu tužitelja, kao i odgovornost prvotuženog na čijem je objektu izvodio radove drugotu‐ ženi. Neutemeljene su primjedbe tuženog da je prvostepeni sud preveliku pažnju posvetio nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke. Kako se radi o mišljenju vještaka iz oblasti građevinske struke sačinjenog u po‐ stupku obezbjeđenja dokaza neposredno nakon štetnog događaja, a koji je doveden u vezu sa iskazima svjedoka, te nalazom i mišljenjem vještaka građevinske struke iz ove parnice, to je prvostepeni sud imao dovoljno osnova za zaključak da je šteta na objektu tužitelja nastala uslijed pucanja vodovodnih cijevi, zbog rada teških građevinskih mašina i transportnih sredstava na prostoru iznad cijevi prilikom izvođenja rado‐ va od strane drugotuženog, a po nalogu prvotuženog, kao naručioca radova.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 049728 12 Gž od 15.11.2013. godine, potvrđena
presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 65 0 P 049728 17 Rev od 11.09.2017. godine
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja