BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2232
Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvještaj

1. Odredbe člana 164. ovog zakona ne primjenjuju se ako:
1. društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa dokazima kojim se utvrđuje da društvo nema povjerilaca;
2. smanjenje osnovnog kapitala vrši se radi naknade gubitka ili
3. najviše 10% osnovnog kapitala se prenosi u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.
2. Revizor koji u izvještaju iz stava (1) ovog člana navede nepotpune i netačne podatke odgovoran je povjeriocima za obaveze dioničkog društva sa stanjem na dan podnošenja izvještaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine.
3. Dioničko društvo ne može vršiti otkup dionica u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) tač. b) i c) ovog člana.

Službeni glasnik BiH, broj 54/22 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Na osnovu člana 1[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Ustavni sud Bosne[…]