BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2232
Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvještaj

1. Odredbe člana 164. ovog zakona ne primjenjuju se ako:
1. društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa dokazima kojim se utvrđuje da društvo nema povjerilaca;
2. smanjenje osnovnog kapitala vrši se radi naknade gubitka ili
3. najviše 10% osnovnog kapitala se prenosi u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.
2. Revizor koji u izvještaju iz stava (1) ovog člana navede nepotpune i netačne podatke odgovoran je povjeriocima za obaveze dioničkog društva sa stanjem na dan podnošenja izvještaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine.
3. Dioničko društvo ne može vršiti otkup dionica u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) tač. b) i c) ovog člana.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja