BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#191
SKLADIŠNICA

­ To je hartija od vrijednosti koju izdaje skladištar za robu koju je primio na uskladištenje.
­ Skladišnica je dokaz da je roba primljena na čuvanje i održavanje.
­ Ona obavezuje skladištara da po proteku roka za čuvanje i održavanje robe izda robu legitimnom imaocu skladišnice.
­ Predaja skladišnice u potpunosti zamjenjuje fizičku predaju robe prilikom prenosa vlasništva na robi.
­ Skladišnica se satoji iz dva dijela:
1) priznanice (recepisa) koji služe za prenos prava vlasništva na uskladištenoj robi i
2) varanta (založnice) koja se koristi radi zalaganja uskladištene robe a u svrhu dobijanja kredita, zajmova itd.
­ Skladišnica se može prenositi jedinstveno (oba djela zajedno), a moguće i odvojeno. Kada se prenosi odvojeno, najprije se mora prenijeti varant (založnica). U oba slučaja radi se o izdavanju robe.
­ Skladišnicu je moguće indosirati pa i u djelu priznanice, i u tom slučaju se radi o prenosu vlasništva uskladištene robe.
­ Odgovornost skladištara je objektivna. On mora dokazati da je šteta na robi uzrokovana višom silom ili krivicom ostavodavca ili manama ili prirodnim svojstvima robe, kao i neispravnom ambalažom. Skladištar je dužan naknaditi nastalu štetu u visini stvarne, a ne tržišne vrijednosti robe predate na uskladištenje.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]