BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4591
R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2021. Povreda člana 3. EK
Povreda člana 5.1. i 5.4. EK

Aplikanti su R.R., S.H., M.H., R.H. i A.R., jedan iranski i četvero afganistanskih državljana.Oni su peteročlana porodica. U 2017. godini su stigli u Mađarsku i tamo podnijeli zahtjev za azil.

Slučaj se odnosi na njihovo zatvaranje u tranzitnoj zoni Röszke na granici sa Srbijom u periodu april-avgust 2017. godine.

Pozivajući se na član 3 (zabrana neljudskog ili ponižavajućeg postupanja) i član 5 (pravo na slobodu i sigurnost) aplikanti se posebno žale na zadržavanje u tranzitnoj zoni i uslove boravka u toj zoni, nedostatak sudske revizije njihovog pritvora i propust vlasti da poštuju privremenu mjeru koja se na njih odnosi.

Evropski sud je posebno utvrdio da je nedostatak hrane za R.R. i uvjeti boravka drugih aplikanata (trudnice i djece) dovelo do kršenja člana 3. Također je utvrdio da je boravak aplikanata u tranzitnoj zoni predstavljalo faktičko lišavanje slobode, te da je odsutnost bilo kakve formalne odluke vlasti i bilo kojeg postupka u kojem bi o zakonitosti njihovog pritvora mogao sud brzo odlučiti dovelo do kršenja člana 5.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]