BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4373
Produzenje roka za verifikaciju stare devizne stednje 2021

Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06 i 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 236. sjednici, održanoj 17.09.2020. godine, donosiUREDBU O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Uredbi o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12, 18/14, 41/15, 28/16, 42/17 i 44/18) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:

"Period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 01.10.2020. godine i traje do 30.11.2020. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine".


Član 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1277/2020
17. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]