BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#820
Presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivnje

OSNOVNI SUD U ______
Broj: __________________
_______, _________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE !

Osnovni sud u _______ u vijeću sastavljenom od sudija S.B., kao predsjednika vijeća, te A.A. i B.B., kao članova vijeća, uz učešće R.R. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Č.S. sin M. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ RS), povodom optužnice Okružnog tužilaštva u ______ br. ________ od _________ godine, nakon održanog ročišta o razmatranju sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije predvidjene sporazumom, donio je dana _______ godine i istog dana, u prisustvu Okružnog tužioca K.S., optuženog Č.S. i njegovog branioca advokata G.J. javno objavio slijedeću


P R E S U D U

OPTUŽENI:
Č.S. zv "P." sin M. i majke S. r. H., rodjen ... godine u _______ naselje _______, nastanjen u __________, nezaposlen, oženjen, završio osnovnu školu, ne posjeduje imovinu, Bošnjak, državljanin BiH, neosudjivan, ne vodi se drugi krivični postupak, na slobodi,


K R I V J E

ŠTO JE:

Tačno neutvrđenog dana u mjesecu _____ ______ godine u naselju ________, opština _________, u dvorištu kuće vlasništvo njegove sestre B.S., zasijao sjemenku indijske konoplje, o kojoj se brinuo, tako što ju je okopavao, od koje je nakon izvjesnog vremena iznikla stabljika visine oko 50 cm, sa listovima, u čijem sastavu je utvrdjeno prisustvo psihotropne supstanice tetrahidrokanabinola, koja se nalazi na Listi opojnih droga (Sl.glasnik RS br.37/04), a koja prema članu 3. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga (Sl.glasnik RS br.110/03) predstavlja opojnu drogu, koju su dana ___________ godine ovlašteni radnici CJB ________ pronašli i oduzeli, dakle, neovlašćeno proizvodio supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, čime je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS, pa mu sud na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 46. i 47. KZ RS i z r i č e
USLOVNU OSUDU

Kojom mu se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredjuje da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 224. stav 6. KZ RS, od optuženog se oduzima opojna droga - jedna stabljika indijske konoplje.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP-a optuženi se oslobađa od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

O b r a z l o ž e n j e


Okružno tužilaštvo u _______ optužnicom br. ________ od _______ godine optužilo je Č.S. sin M. da je učinio krivično djelo novlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS,činjenično pobliže opisano u dispozitivu optužnice i izreci ove presude.

Navedena optužnica potvrđena je dana ________ godine.

Prije zakazivanja ročišta o izjašnjenju o krivnji Okružno tužilaštvo u ________ dostavilo je sudu sporazum o priznanju krivnje sačinjen sa optuženim Č.S. u prisustvu njegovog branioca advokata G.J. dana __________ godine, prema kojem sporazumu optuženi priznaje krivnju za učinjeno krivično djelo koje mu se stavlja optužnicom na teret, a tužilac predlaže da se optuženom za učinjeno djelo izrekne uslovna osuda kojom se utvrdjuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine sa rokom provjeravanja od 3 (tri) godine.

Prilikom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje na ročištu održanom dana ____________ godine optuženi je, nakon upozorenja suda o posljedicama prihvatanja sporazuma, izjavio da je sporazum o priznanju krivnje zaključio dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, da je svjestan svih posljedica, uključujući i posljedice vezane za troškove krivičnog postupka, kao i da se potpisivanjem i prihvatanjem sporazuma o krivnji odriče prava na suđenje, te prava da uloži žalbu na krivičnopravnu sankciju.

U postupku razmatranja sporazuma o priznanju krivnje sud je na okolnosti izvršenja krivičnog djela koje se optužnicom stavlja na teret optuženom, saslušao istog koji je izjavio da je tačno kako je to navedeno u optužnici Okružnog tužilaštva u __________ da je on prošle godine u ________ mjesecu posijao jednu sjemenku indijske konoplje, te da je bio svjestan da se radi o biljci koja predstavlja opojnu drogu, a koju su radnici policije iz _________ kasnije u ________ mjesecu oduzeli, kao i da se osjeća krivim za učinjeno krivično djelo.

U izjašnjenju optuženog da je učinio krivično djelo onako kako je to opisano u optužnici, a kojom prilikom je zasijao jednu sjemenku indijske konoplje, te da se radi o sjemenci koja predstavlja opojnu drogu, čega je on i bio svjestan, sadržana je činjenična osnova njegovog priznanja. Takođe ovaj sud nalazi da dokazi koje je tužilac dostavio uz optužnicu, a u koje je izvršen uvid i to: zapisnik o uviđaju br. ____________ od ________ godine sastavljen na licu mjesta od strane ovlaštenih radnika CJB _______ , potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od ____________ godine, nalaz i mišljenja vještačenja biljnog materijala br._________ od _________ godine izvršen od strane ovlaštenih radnika OKP ______ fotodokumentacija od ___________ godine, službena zabilješka sačinjena od ovlaštenih radnika CJB _______ od ________ godine, potvrđuju krivnju optuženog.

U radnjama optuženog opisanim u izreci ove presude stiču se sva obilježja bića krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS, pa je prihvatajući sporazum o priznanju krivnje sud optuženog oglasio krivim za to krivično djelo, pri tome nalazeći da je optuženi bio svjestan svih zakonskih obilježja navedenog krivičnog djela, te da je htio njegovo izvršenje, pa je samim tim i krivično odgovoran, pošto nije bilo okolnosti koje bi ukazivali na neki od zakonskih osnova koji isključuju krivičnu odgovornost.

Odlučujući o krivičnoj sankciji koju će izreći optuženom, sud je istom izrekao sporazumom predloženu uslovnu osudu, kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (godina) i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Za ovakvu odluku sud se opredijelio imajući u vidu težinu počinjenog krivičnog djela, da je optuženi uzgajao samo jednu stabljiku indijske konoplje koja mu je od strane policije oduzeta, kao i dosadašnju neosuđivanost optuženog, što ukazuje da obzirom na težinu krivičnog djela i ličnost optuženog u konkretnom slučaju nije nužna primjena kazne, te da se ovako izrečenom upozoravajućom sankcijom može postići svrha kažnjavanja.

Na osnovu člana 224. stav 6. KZ RS od optuženog je oduzeta jedna stabljika indijske konoplje koja predstavlja opojnu drogu.

Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku optuženi je oslobođen dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka, jer je nezaposlen i ne posjeduje imovinu pa su po ocjeni suda ispunjeni uslovi da se oslobodi od obaveze plaćanje istih.


Zapisničar, Predsjdnik vijeća
R.R. B.S.POUKA:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Okružnom sudu u ___________ , a putem ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema, osim zbog odluke o krivičnoj sankciji.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]