BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2567
Prestanak društva

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću prestaje, u skladu sa zakonom i statutom:
1. spajanjem, pripajanjem i podjelom;
2. odlukom skupštine;
3. odlukom suda;
4. stečajem.
2. U društvu sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom odluku o prestanku donosi član društva.

Član 358.

(Odluka o prestanku društva)

Odluka o prestanku društva sa ograničenom odgovornošću dostavlja se registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donošenja.

Član 359.

(Odluka suda o prestanku društva)

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću prestaje odlukom suda:
1. po tužbi jednog ili više povjerilaca čija dospjela a neizmirena potraživanja premašuju polovinu osnovnog kapitala društva;
2. ako skupština društva nije održana osam mjeseci od isteka roka za izradu godišnjeg obračuna;
3. kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojim se ugrožavaju interesi povjerilaca;
4. kada se stečaj završi diobom stečajne imovine;
5. ako stečaj nije pokrenut jer imovina društva nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka ili se stečaj obustavi zbog nedovoljne imovine.
2. Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti i u registar društava.

https://epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]