BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5318
Službeni glasnik BiH, broj 73/21
ČETVRTI ODJEL


PREDMET BOŠNJAK I DOBRIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE(Aplikacije br. 25103/19 i 61558/19)


PRESUDA


STRASBOURG

29.4.2021.

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Bošnjak i Dobrić protiv Bosne i Hercegovine,


Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenice registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 8.4.2021. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK


1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu s članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), datuma naznačenih u tabeli priloženoj u dodatku.

2. Vlada Bosne i Hercegovine ("Vlada") je obaviještena o aplikacijama.

ČINJENICE


3. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u priloženoj tabeli.

4. Aplikanti su se žalili zbog prekomjerne dužine parničnog postupka.

PRAVO


I. SPAJANJE APLIKACIJA


5. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim ispitati ih zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAVA 1. KONVENCIJE


6. Aplikanti su se žalili da je dužina parničnih postupaka o kojima je riječ nespojiva sa zahtjevom o "razumnom roku". Oni su se pozvali na član 6. stav 1. Konvencije, koji glasi:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na... suđenje u razumnom roku... pred... sudom."

7. Sud ponavlja da se opravdanost dužine postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti predmeta i u odnosu na sljedeće kriterije: složenost predmeta, postupanje aplikanata i relevantnih organa vlasti, te šta je u sporu za aplikante bilo dovedeno u pitanje (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, tačka 43, ESLJP 2000-VII).

8. U vodećim predmetima Scordino protiv Italije (br. 1) [VV], br. 36813/97, tačke 134(227, ESLJP 2006-V i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 68811/13, 7.11.2017, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.

9. Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je podnesen, Sud nije našao bilo kakvu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati sveukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomjerna te da nije zadovoljila kriterij "razumnog roka".

10. Stoga su ove pritužbe dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE


11. Član 41. Konvencije propisuje:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućava samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravednu naknadu oštećenoj strani."

12. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, iznos naknade koji je već dosuđen na domaćem nivou na ime navodne povrede, kao i svoju praksu o ovom pitanju (vidi, posebno, Scordino, citiran gore, tačke 260(73. i Dorić, također citiran gore), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose naznačene u priloženoj tabeli.

13. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke, uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO


1. Odlučio spojiti ove aplikacije;

2. Proglasio aplikacije dopuštenima;

3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije u pogledu prekomjerne dužine parničnog postupka;

4. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, treba isplatiti aplikantima iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema kursu na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 29.4.2021. godine, u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Pravila Suda.

V.d. zamjenice registrara
Viktoriya Maradudina


Predsjednik
Armen HarutyunyanDODATAKLista aplikacija s pritužbama prema članu 6. stavu 1. Konvencije (prekomjerna dužina parničnog i/ili upravnog postupka)

Br.


Broj aplikacije i

datum podnošenja


Ime i prezime aplikanta i datum rođenja


Zastupnik i njegovo sjedište


Početak postupka


Okončanje postupka


Ukupna dužina

i nivoi nadležnosti


Domaća naknada na ime nematerijalne štete

(u eurima)


Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu

(u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$ $$$Umanjeno za sve iznose koji su eventualno isplaćeni u tom smislu na domaćem nivou.$$$ Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com


Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji

(u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$

1.


25103/19

3.5.2019.


Marinko BOŠNJAK

1959.

4.10.2007.


11.10.2016.


9 godina i 8 dana

tri nivoa nadležnosti


Ustavni sud, AP- 4736/16

6. 12. 2018.

(350 eura)


1.800


Nije dosuđen

2.


61558/19

22.11.2019.


Mladen DOBRIĆ

1948.


Karović, Mustafa

Sarajevo


11.3.2005.


15.5.2017.


12 godina i 2 mjeseca i 5 dana

dva nivoa nadležnosti


Ustavni sud, AP-2950/17

11. 6. 2019. (približno 450 eura)


4.200


250

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]