BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2524
Predaja u posjed stana i naknada štete za izgubljenu dobit

Član 189. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima

Za uspjeh tužitelja u sporu radi naknade štete u vidu izmakle koristi zbog nemogućnosti izdava‐ nja stana u zakup, nije dovoljno samo utvrditi činjenicu da je tužitelj vlasnik stana, a tužena kori‐ snik istog.

Iz obrazloženja: Tužena u smislu člana 43. Zakona o vlasničko pravnim odnosima, dužna je preda‐ ti tužitelju u posjed i slobodno raspolaganje predmetni stan, jer je tužena stanovala u stanu tužitelja na osnovu ugovora o kupoprodaji stana čije obaveze nije izvršila. Dakle dokazana je štetna radnja tu‐ žene, a to je stanovanje u stanu vlasništvo tužitelja bez naknade. Međutim, da bi se dokazalo posto‐ janje izgubljene dobiti na strani tužitelja prvo je bilo neophodno da tužitelj dokaže da je tu dobit ostvarivao na način da je izdavao stanove u zakup i to stanove koji se nalazi na istoj ili sličnoj poziciji gdje se nalazi sporni stan. Dobit se može izgubiti samo ako je prethodno, prije štete, ostvarivana.Tu‐ žitelj je organizacija koja se bavi prodajom, kupovinom stanova za tržište i izdavanjem stanova u za‐ kup trećim licima, te je u smislu člana 123. stav 1. ZPP‐a bio dužan dokazati uvidom u rješenje o upisu u registar da se osim prodaje stanova bavio i izdavanjem stanova u zakup, a što ne proizilazi ni iz sa‐ mog naziva tužitelja, jer se radi o tužitelju koji po nazivu iz upisa u registar ima naziv za izgradnju sta‐ nova, dakle u nazivu nema opisano da se bavi izdavanjem stanova. Ukoliko bi i prihvatili da se tužitelj bavio izdavanjem stanova u zakup, tada bi bilo neophodno da tužitelj pruži sudu kao dokaz ugovor o zakupu stanova sačinjen na području na kojem se nalazi stan. Dakle, rješenjem o upisu u Registar i ugovorima o zakupu stanova tužitelj je jedino mogao dokazati da se bavi izdavanjem stanova u za‐ kup te da je iz razloga što je tužena stanovala u stanu vlasništvo tužitelja, a nije plaćala naknadu za stanovanje, tužitelj eventualno trpio štetu u vidu izgubljene dobiti. Tužitelj nije dokazao u smislu čla‐ na 123. stav 1. ZPP‐a da je zbog štetnikove radnje, štetnih radnjih tužene pretrpio štetu u vidu izgubljene dobiti u smislu člana 189. stav 3. ZOO, pa je tužbeni zahtjev koji se odnosi na naknadu štete za izgubljenu dobit u tom dijelu neosnovan.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 068023 10 Gž od 04.05.2011. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 068023 11 Rev od 06.11.2012. godine
izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]