BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2927
POSTUPAK ZASNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA KOD DIONIČKIH DRUŠTAVA

Postupak zasnivanja založnog prava na dinonicama dioničkog društva se prilično razlikuje, te su u cjelokupnom procesu direktno uključene i nadležne institucije.

Naime, prvobitno je potrebno da vlasnik vrijednosnog papira na unaprijed propisanoj formi podnese pismeni zahtjev za izdavanje certifikata – izvoda, Registru vrijednosnih papira, te plati dužnu taksu na zatjev.

Nakon pribavljanja certifikata – izvoda, za upis založnog prava Registru vrijednosnih papira se dostavlja potpisan nalog za upis založnog prava u dva primjerka (unaprijed propisana forma); dokaz o izvršenoj uplati naknade za upis založnog prava; jedan primjerak ugovora o zalogu sa ovjerenim potpisima ugovarača a iz kojeg se jasno vidi pravni osnov, iznos glavnog duga, datum dospjelosti itd.; ovjerena specijalna punomoć ako se zahtjev podnosi posredstvom advokata, te izvod iz registra ne stariji od 6 mjeseci ako su ugovne strane pravna lica, odnosno ovjerene kopije pasoša svih potpisnika.

U slučaju povrede odredaba iz ugovora o zalogu udjela u d.o.o. založni povjerilac koji posjeduje Ugovor o zalogu i Potvrdu o registraciji koja je izvršni naslov (javna isprava na osnovu koje je jedan pravni subjekat ovlašten da od suda zahtijeva prinudno ostvarenje svog prava na činidbu u izvršnom postupku – izvršni naslovi mogu biti sudske odluke – presude, odluke javnih organa, te sudska poravnanja ) može pokrenuti izvršenja na založenoj stvari. U svom prijedlogu za izvršenje založni povjerilac mora predložiti da sudski izvršilac oduzme založenu stvar u cilju prodaje od strane založnog povjerioca ili da sudski izvršilac oduzme i proda založenu stvar. Nakon što sud dozvoli izvršenje na založenoj stvari, vrši se prodaja u skladu sa predloženim i u zavisnosti od vrste stvari koja je založena. Prema Okvirnom zakonu o zalozima, u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga za izvršenje sud mora donijeti rješenje u skladu sa Zakonom, te dostaviti sudskom izvršiocu na provođenje.

Međutim, postupak prinudne naplate kod zaloga na dionicama d.d.-a tim prije se razlikuje jer je potrebno prije pokretanja postupka izvršenja pribaviti izvršni naslov, odnosno utužiti založnog dužnika u parničnom postupku pred nadležnim sudom. Sami postupak utuženja, pored toga što se najčešće oduži zbog masovnog broja sudskih predmeta na prvostepenim sudovima, veliki dio vremena se izgubi i prilikom podnošenja žalbi i rješavanja drugostepenih sudova po istim.

Uz pretpostavku da je prvostepena presuda pravosnažna i izvršna ( tj. da predstavlja izvršni naslov kao u slučaju zaloga udjela ) tek tada je moguće pokrenuti izvršenje na dionicama d.d.-a. Izvršenje na dionicama se provodi pljenidbom dionica, njihovom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja – založnog povjerioca. Samo izuzetno, dionica se, na prijedlog tražioca izvršenja, a uz saglasnost izvršenika, može prenijeti na tražioca izvršenja u nominalnoj vrijednosti umjesto isplate. Dionice koje se prema zakonu i propisima Komisije za vrijednosne papire obavezno uvrštavaju u promet na berzi, prodaju se u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, uz posredovanje brokera kojeg sud odabere nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. Dok dionice koje se ne uvrštavaju u promet na berzi prodaju na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom. U slučaju da se dionice ne prodaju na berzi u roku od dva mjeseca od prve ponude, odnosno ako javno nadmetanje ili neposredna pogodba ne uspije, tražilac izvršenja može zahtijeva izvršenje prijenosom dionica u vlasništvo umjesto isplate.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]