BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#147
ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA SU:
1) stečajni sudija,
2) stečani upravnik,
3) skupština povjerilaca i
4) odbor povjerilaca - ima položaj fakultativnog organa.

Stečajni sudija je jedini sudski organ, jer za razliku od ranijeg zakona, nema stečajnog vijeća.
On vodi i upravlja stečajnim postupkom, ali samo do donošenja rješenja za otvaranje stečajnog postupka.
Njegova osnovna fukcija je da imenuje stečajnog upravnika i da vrši pravni nadzor nad njegovim radom.

Stečajni upravnik je operativan organ.
Ovlašten je i obavezan:
1) da bez odlaganja uđe u posjed imovine stečajnog dužnika koja spada u stečajnu masu, upravlja njom i unovči je u skladu sa odlukom skupštine povjerilaca.
2) da izvrši detaljan popis stečajne mase ali i popis svih povjerilaca dužnika, za koje je saznao i do kojih je došao iz knjiga i poslovne dokumentacije stečajnog dužnika.
3) da vodi poslovne knjige, a naročito da sačini početni bilans,
4) da podnosi potrebne izvještaje nadležnim organima.
Lica koja mogu biti imenovana za stečajnog upravnika - Za stečajnog upravnika može se imenovati samo fizičko lice koje raspolaže potrebnom stručnošću i poslovnim iskustvom. Stečajni upravnik mora imati završeno stručno obrazovanje i položen stručni ispit. Za stečajnog upravnika mogu biti imenovana samo lica sa liste. Listu stečajnih upravnika sa završenim stručnim obrazovanjem i položenim stručnim ispitom vodi federalni ministar pravde i ona se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

Skupština povjerilaca
Stečajni sudija saziva skupštinu povjerilaca. Sazivanje prve skupštine povjerilaca vrši se u okviru odluke o otvaranju stečajnog postupka. Druge skupštine povjerilaca moraju se sazvati ako to zatraži stečajni upravnik, odbor povjerilaca ili najmanje pet povjerilaca koji zajedno zastupaju najmanje 1/5 prijavljenih iznosa potraživanja.
Pravo glasa u skupštini povjerilaca imaju povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja, a koje nije osporio stečajni upravnik ili neko od povjerilaca s pravom glasa.
Skupštinom povjerilaca rukovodi stečajni sudija. Odluke se donose većinom prisutnih povjerilaca.
Na prvoj skupštini povjerilaca koja uslijedi nakon postavljanja stečajnog upravnika, skupština može izabrati drugog stečajnog upravnika kome je potrebno postavljenje od stečajnog sudije. Izbor drugog stečajnog upravnika može predložiti najmanje 5 povjerilaca koji zajedno predstavljaju najmanje 1/5 prijavljenih iznosa potraživanja. Stečajni sudija može odbiti postavljanje izabranog stečajnog upravnika ako postoje razlozi koji upućuju na to da je on pristrasan ili nepodoban ili ako ne ispunjava uvjete za imenovanje.
Odbor povjerilaca - je kontrolni organ. To je fakultativan odbor koji se osnova radi zaštite interesa povjerilaca. On kontroliše i podržava stečajnog upravnika. Skupština povjerilaca iz kruga povjerilaca bira odbor povjerilaca.
Stečajna masa i raspoređivanje povjerilaca

Pojam stečajne mase
Stečajni postupak obuhvata cjelokupnu imovinu koja pripada stečajnom dužniku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, kao i imovinu koju stečajni dužnik stekne za vrijeme stečajnog postupka (stečajna masa).
Stečajna masa služi namirenju troškova stečajnog postupka, povjerilaca koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju osnovan imovinski zahtjev prema stečajnom dužniku (stečajni povjerioci), kao i povjerilaca koji u toku otvorenog stečajnog postupka steknu pravo potraživanja prema masi (povjerioci mase).

Namirenje povjerilaca vrši se iz postojećih sredstava slobodne stečajne mase - po slijedećem redosljedu:
1. stečajni povjerioci viših isplatnih redova – prije ostalih stečajnih povjerilaca namiruju se
1) potraživanja koja potiču iz perioda privremene uprave i koja nije mogao stečajni upravnik,
2) potraživanja zaposlenka stečajnog dužnika iz radnog odnosa za posljednjih 8 mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka, a u visini najniže plaće za svaki mjesec obračunate prema
2. stečajni povjerioci općeg isplatnog reda – to su povjerioci koji u trenutku otvaranja stečajnog postupka imaju opravdan imovinski zahtjev prema stečajnom dužniku, ukoliko ne spadaju u više ili niže isplatne redove.
3. stečajni povjeriocu nižih isplatnih redova – to su povjerioci čija se potraživanja namiruju iza ostalih stečajnih povjerilaca - sljedećim redoslijedom:
1) kamate koje teku od otvaranja stečajnog postupka na potraživanja stečajnih povjerilaca,
2) troškovi koji su pojedinim stečajnim povjeriocima nastali njihovim učešćem u postupku,
3) novčane kazne i prekršajne novčane kazne, kao i imovinsko-pravna šteta nastala kao posljedica izvršenog krivičnog djela ili prekršaja,
4) potraživanja koja se odnose na neku besplatnu uslugu stečajnog dužnika,
5) potraživanja koja se odnose na povrat zajma koji nadomješta kapital nekog osnivača ili potraživanja koja su s tim izjednačena.

Lice koje ima pravo na izdvajanje stvari koja ne pripada stečajnom dužniku (izlučno pravo) nije stečajni povjerilac. Njegovo pravo na izlučivanje reguliše se posebnim propisom.

Razlučni povjerioci imaju pravo na odvojeno i prioritetno namirenje svih potraživanja iz određenih dijelova stečajne mase. Razlučni povjeriocu su oni koji su zakonom određeni kao takvi - hipotekarni povjerioci, povjerioci zemljišnog duga .

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]