BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#822
Opozivanje uvjetnog otpusta

OSNOVNI SUD U ______
Broj: _________________
________, _______ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u _______, u vijeću sastavljenom od sudija Č.E., kao predsjednika vijeća, te T.M. i H.V., kao članova vijeća uz učešće R.R. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.R. zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog tužilaštva u ________ broj _______ od __________ godine, nakon održanog pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije po sporazumu o priznanju krivnje, u prisustvu okružnog tužioca T.V., optuženog i njegovog branioca L.G., advokata iz D., dana _________ godine donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U

I Optuženi M.R. sin B. i majke D. rođene V. rođen ... godine u B., gdje je i nastanjen ul..., Srbin, državljanin BiH, po zanimanju KV bravar, nezaposlen, sa završenom srednjom zanatskom školom, neoženjen, bez imovine, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u ________broj _________ od _______ godine, zbog produženog krivičnog djela teške krađe iz člana 222. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, kaznu izdržavao u Okružnom zatvoru u ________ počev od _________ godine, pa do __________ godine, kada je uslovno otpušten po rješenju Komisije za uslovni otpust broj _________od ___________ godine, nalazi se u pritvoru Okružnog zatvora u __________ od _________ godine, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak,

KRIV JE
što je,

Dana ___________god. oko ____ časova u ________, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, ušao u STR ______, vl. B.D. iz ______., da bi, kada mu se radnica navedene radnje J.N. obratila kao potrošaču, prišao J.N. iza pulta gdje je ista sjedila, potom joj pokazavši pištolj koji je držao za pasom, zaprijetio da ćuti, nakon čega je u najlon kesu pokupio i prisvojio 40 mobilnih telefona različitih marki i tipova, medju kojima i mobilni telefon sa pri-pejd karticom sa brojem ..., nakon čega je J.N. naredio da mu preda pazar, što je ista u strahu za svoj život i učinila te M.R. predala novac u konvertibilnim markama i eurima različitih apoena u ukupnom iznosu od 1.740 KM, nakon čega je rekao J.N. da o ovom dogadjaju u narednih 10 minuta ne obavještava policiju , jer da ako ista tako ne postupi on će se vratiti i sve «izbušiti», kada se sa navedenim telefonima i novcem udaljio iz pomenute radnje,

dakle, prijetnjom oružjem da će neposredno napasti na život oduzeo tuđe pokretne stvari u namjeri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist,
čime je počinio krivično djelo razbojništva iz čl.233 st.2. u vezi sa st.1. KZ RS,
pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 38. tačka 2. i člana 39.stav1.tačka 2. KZ RS,

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (dvije) GODINE I 6 (šest) MJESECI.


Na osnovu člana 109. stav 1. KZ RS o p o z i v a s e u s l o v n i o t p u s t određen po rješenju Komisije za uslovni otpust broj ______ od ________ godine, pa se slijedom toga, na osnovu stava 3. istog člana KZ RS uzima utvrđenom kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine na koju je optuženi M.R. osuđen pravosnažnom presudom Osnovnog suda __________ broj _______ od ___________ godine,

te se primjenom odredbi člana 42. i 43. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženi M.R.

OSUĐUJE

NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE I 4 (ČETIRI) MJESECA.


Na osnovu člana 44. KZ RS optuženom se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od _________ godine od ____ časova pa nadalje, te po osnovu člana 109. istog zakona, vrijeme provedeno na izdržavanju kazne po presudi Osnovnog suda u _______ broj _______ od _______ godine, počev od ________ godine pa do ________ godine.

Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

O b r a z l o ž e nj e


Osnovno javno tužilaštvo u _________ optužnicom broj ________ od _______ god. optužilo je M.R. iz ______, zbog krivičnog djela razbojništava iz članom 233. stavom 2. u vezi sa stavom 1. istog člana KZ RS, a u optužnici je predloženo da se u odnosu na optuženog opozove uslovni otpust.

Ova optužnica je potvrđena dana ________ godine.

U svojoj izjavi o izjašnjenju o krivnji od ________.godine, optuženi se prvobitno izjasnio da nije kriv, međutim, naknadno u spis suda je dostavljen sporazum o priznanju krivnje zaključen dana ________ godine između Okružnog tužioca u ________ T.V. i optuženog M.R. u prisustvu njegovog branioca L.D. advokata iz _________ Iz sporazuma o priznanju krivnje proizilazi da je optuženi priznao krivnju za učinjeno krivično djelo razbojništva iz čl. 233 st. 2. u vezi sa st. 1. istog člana KZ RS, za koje djelo je optužen optužnicom OJT u _______ br. _______ od _____ godine, pa da je tužilac shodno sporazumu saglasan da se optuženom za krivično djelo iz pomenute optužnice izrekne kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci do 3 godine, te da je optuženi u potpunosti prihvatio izricanje navedene krivične sankcije, a navedeni sporazum o priznanju krivnje optuženi je potpisao u prisustvu branioca L.D. advokata iz _______.

Na ročištu održanom ________ godine radi razmatranja sporazuma o priznanju krivnje optuženi je, nakon upozorenja suda o posljedicama prihvatanja sporazuma, izjavio da je sporazum o priznanju krivnje zaključio dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, da je svjestan svih posljedica priznanja krivnje, što uključuje i to da se odriče prava na suđenje i prava da uloži žalbu na krivičnu sankciju koja se će mu se izreći, kao i posljedica koje se odnose na imovinskopravni zahtjev oštećenog i troškove krivičnog postupka.

Sud je nakon toga izvršio uvid u dokaze koji se nalaze u spisu i to: izjveštaj o izvršenom krivičnom djelu od ________god., zapisnik o uviđaju od __________ god., zapisnik o prikupljanju izjave J.N. od ______ god., zapisnik o prikupljanju izjave od B.D. od ______ god., popis nestalih telefona, zapisnik o prepoznavanju lica od _________ god., zapisnik o doborovoljnoj predaji predmeta od _______ god., zapisnik o pretresanju lica od 11 ______ god., potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta od __________ god., potvrdu o lišenju slobode od _________ god., fotodokumentaciju koja se odnosi na poslovni prostor i izuzete stvari od ________ god., fotodokumentaciju o prepoznavanju lica od _________ god., zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _________ od __________ god., zapisnik o saslušanju svjedoka _________ od ________.god., zapisnik o saslušanju svjedoka-oštećenog B.D. ________ od _________ god., zapisnik o prikupljanju izjave V.F. od _______ god., izvod iz kaznene evidencije i evidencije postupaka u toku za optuženog, te je utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog.

U radnjama optuženog opisanim u izreci ove presude stiču se sva obilježja bića krivičnog djela razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, pa je prihvatajući sporazum o priznanju krivnje sud optuženog oglasio krivim za to krivično djelo, pri tome nalazeći da je optuženi bio svjestan svih zakonskih obilježja navedenog krivičnog djela te da je htio njegovo izvršenje, pa kako ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na neki od zakonskih osnova koji isključuju krivičnu odgovornost, samim tim je i krivično odgovoran.

U skladu sa sporazumom sud je, imajući u vidu odredbu člana 238. stv 2. ZKP,prema kojoj se sporazumom o priznanju krivnje može predložiti izricanje kazne ispod zakonom određenog minimuma za to krivično djelo,te primjenom odredbi člana 38. tačka 2. i člana 39. stav1.tačka 2. KZ RS optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. Pri tome je kao olakšavujuće okolnosti, koje u svojoj ukupnosti imaju značaj jedne osobito olakšavajuće okolnosti, sud cijenio da je optuženi priznao djelo i izrazio kajanje, njegovu mladu dob, te činjenicu da oštećeni nije izrazio interes za kažnjavanje optuženog. Sud nalazi da će se ovako izrečenom kaznom moći ostvariti svrha kažnjavanja.

Odlučujući o prijedlogu iz optužnice za opozivanje uslovnog otpusta utvrđeno je da je presudom Osnovnog suda u _______ broj ______ od ________ godine optuženi M.R. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te da je tu kaznu izdržavao u Okružnom zatvoru u ________ počev od ________ godine pa do _________ godine, kada je uslovno otpušten sa izdržavanja kazne po rješenju Komisije za uslovni otpust broj ________ od ________ godine. Kako je krivično djelo za koje je ovom presudom oglašen krivim optuženi počinio dana _______ godine, dakle, za vrijeme trajanja uslovnog otpusta, te kako je ovom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 (jedne) godine, to su se stekli uslovi za opozivanje uslovnog otpusta u smislu člana 109. stav 1. KZ RS, pa je zbog toga prijedlog za opozivanje uslovnog otpusta osnovan. Iz tog razloga valjalo je opozvati uslovni otpust i optuženom izreći jedinstvenu kaznu zatvora primjenom člana 109. stav 3. i članova 42. i 43. stav 2. KZ RS, uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu, te odlučiti da se dio kazne koju je osuđeni izdržao po ranijoj presudi uračunava u jedinstvenu kaznu, dok se vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava.

Obzirom da optuženi ne posjeduje imovinu i nije zaposlen, sud je primjenom čl. 99 st. 4. ZKP-a istog oslobodio plaćanja troškova krivičnog postupka i odredio da oni padaju na teret budžetskih sredstava suda.


Zapisničar Predsjednik vijeća
R.R. Č.E.


PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u __________, a putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]