BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5367
Službene novine Federacije BiH, broj 10/22
Na osnovu člana 18. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) člana 251. stav 2. tačka b) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), i člana 110. stav 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/16), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici održanoj 27.1.2022. godine, donosi


ODLUKU O TARIFI NAKNADA


A) Opšte odredbe


Član 1.


Ovom odlukom se određuju visine naknada za odlučivanje o pojedinačnim zahtjevima pravnih i fizičkih lica, izdavanje odobrenja i dozvola, upis u registre koje vodi Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), te druge postupke koji se vode kod Komisije, kao i visine naknada za nadzor koje su dužna plaćati pravna lica nad kojima Komisija vrši nadzor i izvršava druge nadležnosti, određene:

a) Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17; u daljem tekstu: ZTVP),

b) Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81 /15 i 75/21; u daljem tekstu: ZPD),

c) Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 25/17; u daljem tekstu: ZIF),

d) Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17; u daljem tekstu: ZKVP),

e) Zakonom o Registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04; u daljem tekstu: ZRVP),

f) Zakonom o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15; u daljem tekstu: ZPDD),

g) Zakonom o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/16; u daljem tekstu ZDPF),

h) i propisima Komisije.

Član 2.


(1) Tarifa naknada je sastavni dio ove odluke.

(2) Obveznik plaćanja naknade je podnosilac zahtjeva, a obveznik naknade za nadzor su pravna lica nad kojima Komisija vrši nadzor.

(3) Ako ovom odlukom nije drugačije uređeno obaveza izvršenja plaćanja naknade nastaje danom podnošenja zahtjeva.

(4) Ako obveznik ne plati naknadu u roku i iznosu utvrđenom ovom odlukom, Komisija donosi iješenje za obveznika koje predstavlja izvršnu ispravu prema Zakonu o izvršnom postupku.

Član 3.


(1) Visina naknade, odnosno vrijednost osnove za visinu naknade se određuje u bodovima, osim ako ovom Odlukom i Tarifom naknada nije određeno drugačije.

(2) Vrijednost boda iznosi 10 KM.

Član 4.


(1) Dokaz o izvršenoj uplati naknade iz ove odluke mora biti priložen uz zahtjev koji se podnosi.

(2) Iznos naknade, koji se plaća u KM, utvrđuje se množenjem broja bodova sa vrijednošću boda.

(3) Naknade su prihodi Komisije i plaćaju se na račun Komisije.

(4) Za naknade koje se uplate za bilo koji od zahtjeva iz ove odluke ne vrši se povrat, ako odlukom Komisije nije određeno drugačije.

(5) Iznosi pojedinih naknada mogu se umanjiti odlukom Komisije, ovisno o stanju na tržištu kapitala.

(6) Naknade za organizaciju i pohađanje obuke lica koja su obavezna pohađati obuku po zakonu i propisima Komisije, utvrđuju se Odlukom Komisije.

Član 5.


(1) Organi uprave, organi pravosuđa i drugi organi koji vrše inspekcijski nadzor i druge vrste nadzora oslobođeni su plaćanja naknade za izdavanje izvoda o podacima iz registara koje vodi Komisija.

(2) Predsjednik Komisije može osloboditi podnosioca zahtjeva plaćanja naknade za izdavanje izvoda iz registara koje vodi Komisija, ako podnosilac zahtjeva za njihovo izdavanje potvrdi da će ih upotrijebiti u naučne ili stručne svrhe ili za informisanje javnosti.

Član 6.


Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/13, 48/14, 60/14, 22/16, 54/17 i 3/18).

Član 7.


Tarife naknada utvrđene ovom odlukom primjenjuju se od osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-128/22
27. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan ZukićB) Tarife naknada1. Naknade za odlučivanje po zahtjevima

Tarifni broj 1.
Za zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira javnom ponudom (ZTVP), naknada iznosi 0,2% ponuđene nominalne vrijednosti ukupne emisije, ali ne manje od 300 bodova, a najviše 2000 bodova.
Tarifni broj 2.
Za zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje (ZTVP), naknada iznosi 0,15% ponuđene nominalne vrijednosti ukupne emisije, ali ne manje od 200 bodova, a najviše 1500 bodova.
Tarifni broj 3.
Za zahtjev za produženje roka za upis i uplatu vrijednosnih papira putem javne ponude ili zahtjev za odobrenje dopune, izmjene ili ispravke prospekta kod izdavanja vrijednosnog papira javnom ponudom (ZTVP), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 4.
Za zahtjev za odobrenje dopune, izmjene ili ispravke skraćenog prospekta kod izdavanja vrijednosnog papira zatvorenom ponudom (ZTVP), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 5.
(1) Za zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva (ZPDD), naknada iznosi 0,2% cjelokupne nominalne vrijednosti vrijednosnih papira za koje je data ponuda, ali ne manje od 400 bodova, a najviše 1300 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva (ZPDD), u slučaju kada lice nije obavezno objaviti ponudu za preuzimanje, a namjerava izvršiti preuzimanje (dobrovoljna ponuda za preuzimanje) naknada iznosi 0,25% cjelokupne nominalne vrijednosti vrijednosnih papira za koje je data ponuda, ali ne manje od 550 bodova, a najviše 1500 bodova.
(3) Ako je u prijedlogu ponude za preuzimanje društva iz stava (2) ovog tarifnog broja navedeno da će ponudilac koristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara (član 45. ZPDD) naknada kod podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje uvećava se za 50%.
(4) Ako je podnosiocu zahtjeva prije odobrenja preuzimanja izdato rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, te se nalaže poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje (izdato rješenje iz člana 48. stav 3. tačka a) ZPDD) naknada iz stava (1) ovog tarifnog broja uvećava se za 50%.
Tarifni broj 6.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i rad berze (ZTVP), naknada iznosi 1000 bodova.
(2) Za zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i rad drugog uređenog javnog tržišta (ZTVP), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 7.
(1) Za zahtjev za odobrenje statuta ili pravila berze (ZTVP), naknada iznosi 250 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje promjene statuta ili pravila berze (ZTVP), naknada iznosi 150 bodova.
(3) Za odobrenje drugih opštih akata berze, naknada iznosi 60 bodova.
(4) Za odobrenje promjene drugih opštih akata berze, naknada iznosi 40 bodova.
Tarifni broj 8.
(1) Za zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira javnom ponudom koja se obavlja putem berze, naknada iznosi 0,20% ponuđene nominalne vrijednosti ukupne emisije umanjena za 50 bodova, ali ne manje od 195 bodova, a najviše 1950 bodova.
(2) Za prigovor protiv rješenja ili odluke berze o privremenoj obustavi trgovine, isključenju vrijednosnih papira ili prijemu u članstvo berze, naknada iznosi 50 bodova.
Tarifni broj 9.
Za zahtjev za odobrenje statuta ili pravila strukovnih udruženja ovlaštenih učesnika ili odobrenje izmjene tih akata (ZTVP), naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 10.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole fizičkom licu za obavljanje poslova profesionalnog posrednika (ZTVP), naknada iznosi 100 bodova.
(2) Za održavanje dozvole i nadzor nad radom fizičkog lica koje ima dozvolu za obavljanje poslova profesionalnog posrednika, naknada iznosi 60 bodova za jednu godinu dana.
(3) Za zahtjev za saglasnost za imenovanje direktora profesionalnog posrednika, rukovodioca organizacionog dijela banke ili direktora berze, naknada iznosi 50 bodova.
Tarifni broj 11.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole pravnom licu za obavljanje brokerskih poslova (ZTVP, ZKVP), naknada iznosi 800 bodova.
(2) Za zahtjev za izdavanje dozvole pravnom licu za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova (ZTVP, ZKVP), naknada iznosi 1200 bodova.
(3) Za zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dilerskih poslova pravnom licu koje ima dozvolu za obavljanje brokerskih poslova (ZTVP, ZKVP), naknada iznosi 400 bodova.
(4) Za održavanje dozvole i nadzor nad radom pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje brokerskih poslova, naknada iznosi 500 bodova za jednu godinu dana.
(5) Za održavanje dozvole i nadzor nad radom pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, naknada iznosi 600 bodova za jednu godinu dana.
(6) Za zahtjev za davanje saglasnosti za sticanje ili povećanje kvalificiranog udjela u profesionalnom posredniku (d.o.o. ili d.d.) (ZTVP), naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 12.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera (ZTVP), naknada iznosi 300 bodova.
(2) Za izdavanje dozvole pravnom licu da može obavljati i poslove investicijskog savjetovanja (ZTVP), naknada iznosi 300 bodova.
(3) Za održavanje dozvole i nadzor nad radom investicijskog savjetnika, naknada iznosi 100 bodova za jednu godinu dana.
(4) Za održavanje dozvole i nadzor nad radom pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja i investicijskog menadžera, naknada iznosi 200 bodova za jednu godinu dana.
Tarifni broj 13.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole pravnom licu koje ima brokersku i/ili dilersku dozvolu da može obavljati i poslove upravljanja portfeljem vrijednosnih papira (ZTVP), naknada iznosi 400 bodova.
(2) Za zahtjev za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova upravljanja portfeljem, naknada iznosi 200 bodova.
(3) Za zahtjev za izdavanje dozvole profesionalnom posredniku ili banci da može obavljati poslove agenta emisije (ZTVP), naknada iznosi 400 bodova.
(4) Za zahtjev za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova agenta emisije, naknada iznosi 200 bodova.
(5) Za zahtjev za izdavanje dozvole pravnom licu koje ima brokersku dozvolu da može obavljati i poslove podrške tržištu - market making (ZTVP), naknada iznosi 400 bodova.
(6) Za zahtjev za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova podrške tržištu - market making, naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 14.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole profesionalnom posredniku ili banci da može obavljati poslove osiguravatelja emisije vrijednosnih papira (ZTVP), naknada iznosi 500 bodova.
(2) Za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova osiguravatelja emisije, naknada iznosi 300 bodova.
Tarifni broj 15.
(1) Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika (ZTVP), naknada iznosi 150 bodova.
(2) Za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika, naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 16.
Za zahtjev za polaganje stručnog ispita za profesionalnog posrednika - brokera/dilera (ZKVP, ZTVP), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 17.
(1) Za zahtjev za polaganje stručnog ispita za investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera (ZKVP, ZTVP), naknada iznosi 180 bodova.
(2) Za zahtjev za polaganje stručnog ispita za investicijskog savjetnika, odnosno investicijskog menadžera, ako lice ima položen stručni ispit za brokera/dilera (ZKVP, ZTVP), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 18.
Za zahtjev za odobrenje konverzije ili denominacije vrijednosnih papira, spajanja ili podjele dionica, za svaki zahtjev (ZTVP), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 19.
Za zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje društva za upravljanje fondovima (ZIF), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 20.
(1) Za saglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda drugom otvorenom investicijskom fondu (ZIF), naknada iznosi 500 bodova.
(2) Za odobrenje početnog likvidacionog bilansa fonda (ZIF), naknada iznosi 150 bodova.
(3) Za odobrenje završnog likvidacionog bilansa i izvještaja o provedenoj likvidaciji fonda (ZIF), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 21.
(1) Za zahtjev za odobrenje prospekta i statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda (ZIF), naknada iznosi 200 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova.
(3) Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna prospekta otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 22.
Za zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje investicijskog fonda, za svaki fond (ZIF), naknada iznosi 1000 bodova.
Tarifni broj 23.
Za zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje zatvorenim investicijskim fondom ili otvorenim investicijskim fondom (ZIF), naknada iznosi 1000 bodova.
Tarifni broj 24.
(1) Za zahtjev za prethodno odobrenje prijenosa administrativnih poslova (čl. 23. st. 2. ZIF), naknada iznosi 150 bodova.
(2) Za zahtjev za saglasnost za promjenu ovlaštenog revizora otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 30 bodova.
(3) Za zahtjev za saglasnost na opšti akt društva za upravljanje kojim se uređuje sukob interesa sa fondovima (ZIF), naknada iznosi 50 bodova, a za saglasnost za izmjene i dopune navedenog opšteg akta naknada iznosi 30 bodova.
(4) Za zahtjev za uvrštenje na listu revizorskih društava za usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova, naknada iznosi 200 bodova, za jednu godinu dana.
Tarifni broj 25.
(1) Za zahtjev za davanje prethodne saglasnosti za direktora ili člana/članove nadzornog odbora ZIF-a, naknada iznosi 150 bodova.
(2) Za zahtjev za davanje prethodne saglasnosti za člana uprave ili člana/članove nadzornog odbora društva za upravljanje fondovima naknada iznosi 150 bodova.
(3) Za zahtjev za davanje prethodne saglasnosti za člana/dioničara u društvu za upravljanje fondovima naknada iznosi 100 bodova.
(4) Za zahtjev za sticanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje fondovima naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 26.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole za ulaganje u vrijednosne papire po zahtjevu društva za upravljanje (ZIF), naknada iznosi 500 bodova.
(2) Za zahtjev za postupanje po obavijesti društva za upravljanje o osnivanju podružnice u inostranstvu (ZIF), naknada iznosi 300 bodova.
(3) Za zahtjev za odobrenje osnivanja podružnice društva za upravljanje u inostranstvu (ZIF), naknada iznosi 300 bodova.
(4) Za zahtjev inostranog fonda za odobrenje ponude udjela na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine (ZIF), naknada iznosi 300 bodova.
(5) Za zahtjev društva za upravljanje za saglasnost za objavljivanje promotivnih informacija, naknada iznosi 20 bodova.
(6) Za zahtjev društva za upravljanje za saglasnost za promjenu banke depozitara investicijskog fonda, naknada iznosi 50 bodova.
Tarifni broj 27.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara fonda (ZIF) ili banke depozitara dobrovoljnog penzionog fonda (ZDPF) ili dozvole za poslove banke depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira (ZTVP), naknada iznosi 400 bodova.
(2) Za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara iz stava (1) ovog tarifnog broja, naknada iznosi 350 bodova.
(3) Za zahtjev za izdavanje dozvole za poslove skrbnika (ZTVP), naknada iznosi 500 bodova,
(4) Za godišnje obnavljanje, za nadzor i održavanje dozvole za obavljanje poslova skrbnika, naknada iznosi 400 bodova.
(5) Za saglasnost na opšti akt iz člana 77. stav 1. ZTVP ovlaštenog učesnika iz člana 67. stav 1. ZTVP, naknada za svaki akt iznosi 30 bodova.
(6) Za saglasnost na promjene opštih akata iz stava (5) ovog tarifnog broja, naknada iznosi 15 bodova.
Tarifni broj 28.
(1) Za prijavu za upis u registar kod Komisije promjene uprave, sjedišta ili firme privrednog društva ili fonda (ZPD, ZIF, ZDPF), naknada iznosi 15 bodova.
(2) Za prijavu za upis promjene nadzornog odbora ili druge promjene po upravnom postupku u registru emitenata vrijednosnih papira i registru fondova kod Komisije (ZPD, ZIF, ZDPF), naknada iznosi 30 bodova.
Tarifni broj 29.
Za upis u registar kod Komisije povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala društva za upravljanje organizovanog u obliku d.o.o. (ZIF, ZPD), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 30.
(1) Za prijavu za registraciju emitenta vrijednosnih papira u registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (ZPD), naknada iznosi 100 bodova.
(2) Za prvi upis u registar fondova (ZIF, ZDPF), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 31.
(1) Za zahtjev za odobrenje promjene oblika društva iz d.d. u d.o.o. (ZPD), naknada iznosi 650 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje promjene oblika društva iz d.o.o. u d.d. (ZPD), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 32.
(1) Za zahtjev za odobrenje spajanja ili pripajanja društva (ZPD), naknada iznosi 500 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje podjele društva (ZPD), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 33.
(1) Za zahtjev za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala društva (ZPD), naknada iznosi 150 bodova.
(2) Za upis sticanja vlastitih dionica u registar emitenata, naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 34.
(1) Za zahtjev za odobravanje uslovnog povećanja osnovnog kapitala društva (ZPD), naknada iznosi 100 bodova.
(2) Za zahtjev za odobrenje promjene povećanja osnovnog kapitala, iz dobiti i/ili iz vlastitih sredstava, u registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (ZPD), naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 35.
Za zahtjev za donošenje rješenja Komisije o imenovanju vanjskog revizora (ZPD), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 36.
Za zahtjev za izdavanje izvoda ili uvjerenja iz registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije ili iz drugog registra kojeg vodi Komisija, naknada iznosi 10 bodova.
Tarifni broj 37.
Za zahtjev za izdavanje prijepisa rješenja, odluka ili uvjerenja izdatih u Komisiji, naknada iznosi 5 bodova.
Tarifni broj 38.
(1) Za zahtjev za davanje odgovora na upit koji se podnosi Komisiji, naknada iznosi 20 bodova.
(2) Za zahtjev za davanje mišljenja o primjeni zakona ili tumačenja propisa Komisije, naknada iznosi 50 bodova.
Tarifni broj 39.
(1) Za zahtjev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (ZDPF), naknada iznosi 800 bodova. https://advokat-prnjavorac.com
(2) Za zahtjev za izdavanje dozvole za (organizovanje i) upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom (ZDPF), naknada iznosi 1000 bodova.
Tarifni broj 40.
Za zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene i dopune akata iz člana 11. stav 2. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 41.
Za zahtjev za izdavanje odobrenje za sticanje ili povećanje kvalifikovanog udjela u društvu za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 200 bodova.
Tarifni broj 42.
(1) Za zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 150 bodova.
(2) Za zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 43.
Za zahtjev za dobijanje saglasnosti za opšti akt kojim se uređuje sukob interesa sa fondovima kojim upravlja (ZDPF), naknada iznosi 50 bodova, a za saglasnost za izmjene i/ili dopune navedenog akta naknada iznosi 30 bodova.
Tarifni broj 44.
Za zahtjev za dobijanje saglasnosti Komisije na promjenu firme i sjedišta društva za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 30 bodova.
Tarifni broj 45.
(1) Za zahtjev za odobrenje statusne promjene u koju je uključeno društvo za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 400 bodova.
(2) Za odoborenje za rad uslijed statusne promjene, kada nastaje novo društvo za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 46.
Za zahtjev za prethodnu saglasnost za prenošenje prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom na drugo društvo za upravljanje (ZDPF), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 47.
Za zahtjev za davanje saglasnosti za izmijenjeni prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzionog fonda (ZDPF), naknada iznosi 150 bodova.
Tarifni broj 48.
Za zahtjev za prethodnu saglasnost na objavljivanje oglasa, odnosno javnog poziva za oglašavanje dobrovoljnog penzijskog fonda kojim društvo upravlja i javnog poziva na zaključenje ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu (ZDPF), naknada iznosi 20 bodova.
Tarifni broj 49.
Za izdavanje saglasnosti društvu za upravljanje da može neposredno ili preko posrednika obavljati poslove pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i podjelu prospekata, naknada iznosi 10 bodova.
Tarifni broj 50.
(1) Za odobrenje statusne promjene (ZPDF) dobrovoljnog penzijskog fonda (podjela, pripajanje, spajanje), naknada iznosi 500 bodova.
(2) Za odobrenje preoblikovanja zatvorenog dobrovoljnog penzijskog fonda u otvoreni dobrovoljni penzijski fond (ZPDF), naknada iznosi 500 bodova.
Tarifni broj 51.
Za odobrenje zaključenja ugovora sa bankom depozitarom, kao i promjenu banke depozitara dobrovoljnog penzionog fonda (ZDPF), naknada iznosi 50 bodova.
Tarifni broj 52.
Za zahtjev za odobrenja za angažovanje poddepozitara (ZDPF), naknada iznosi 100 bodova.
Tarifni broj 53.
Za zahtjev za prethodnu saglasnost za delegiranje poslova na treće lice (ZDPF), naknada iznosi 300 bodova.


2. Naknade za obavljanje nadzora

Tarifni broj 54.
(1) Za vršenje nadzora nad radom Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar), (ZKVP, ZTVP), Registar plaća naknadu u visini od 10% od ukupnog prihoda Registra, izuzimajući prihode koji su ranije bili predmet obračuna naknade, ostvarenog u prethodnom obračunskom periodu.
(2) Naknadu plaća Registar mjesečno do desetog dana u mjesecu i to za period januar-juni akontativno 1/12 naknade po godišnjem obračunu, a za period juli-decembar akontativno 1/6 naknade po polugodišnjem obračunu. Konačan obračun naknade iz ovog tarifnog broja vrši se po završnom godišnjem obračunu.
Tarifni broj 55.
(1) Naknada za obavljanje nadzora nad radom zatvorenog investicijskog fonda (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi 0,11% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine zatvorenog fonda kojim društvo upravlja, a za obavljanje nadzora nad radom otvorenog investicijskog fonda 0,08% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine otvorenog fonda kojim društvo upravlja.
(2) Naknada za obavljanje nadzora nad radom društva za upravljanje fondovima za upravljanje zatvorenim fondom (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi 6% od ostvarene naknade za upravljanje fondom na godišnjem nivou.
(3) Naknada za obavljanje nadzora nad radom društva za upravljanje fondovima za upravljanje otvorenim fondom (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi 3% od ostvarene naknade za upravljanje fondom na godišnjem nivou.
(4) Naknada iz stava (1) ovog Tarifnog broja predstavlja troškove fonda, a naknade iz stavova (2) i (3) predstavljaju troškove društva za upravljanje i plaća ih društvo za upravljanje.
(5) Naknade iz stavova (1), (2) i (3) ovog Tarifnog broja plaćaju se mjesečno do desetog dana u mjesecu, uz dostavljanje obračuna naknade za prethodni mjesec.
Tarifni broj 56.
(1) Naknada za obavljanje stalnog nadzora nad radom berze (ZKVP, ZTVP) u cilju zaštite investitora i javnosti, sigurnosti prometa vrijednosnih papira i zakonitosti odluka organa upravljanja i drugih organa berze, za jednu godinu dana iznosi 0,003% od ukupne vrijednosti redovne berzanske trgovine, 0,005% od ukupne vrijednosti aukcijske trgovine, te 0,005% od primame emisije vrijednosnih papira na berzi i 0,06% od vrijednosti prometa po osnovu vanberzanskih transakcija i paketa dionica koji su prijavljeni berzi.
(2) Naknadu plaća berza mjesečno do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, uz dostavljanje obračuna naknade prema podacima o ostvarenoj vrijednosti prometa na berzi, uključujući i primarne emisije vrijednosnih papira na berzi i od vrijednosti prometa po osnovu vanberzanskih transakcija koje su prijavljene berzi, u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja, za prethodni mjesec.
Tarifni broj 57.
(1) Naknada za obavljanje nadzora nad radom dobrovoljnog penzijskog fonda (ZDPF), iznosi 0,03% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda kojim društvo upravlja.
(2) Naknada za obavljanje nadzora nad radom društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (ZDPF), iznosi 0,07% od ostvarene naknade za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na godišnjem nivou.
(3) Naknade iz stava 1. i 2. ovog Tarifnog broja predstavljaju troškove društva za upravljanje i plaća ih društvo za upravljanje.
(4) Naknade iz stava 1. i 2. ovog Tarifnog broja plaćaju se mjesečno do desetog u mjesecu, na osnovu dostavljanja obračuna naknade za prethodni mjesec.
(5) Naknade iz stava 1. i 2. ovog Tarifnog broja neće se obračunavati niti plaćati Komisiji u prvoj godini od osnivanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, odnosno dobrovoljnog penzijskog fonda.


3. Druge naknade

Tarifni broj 58.
Naknadu za edukaciju članova nadzornih odbora, uprave i drugih lica u cilju kontinuiranog ispunjavanja uslova za obavljanje poslova Komisija određuje posebnom odlukom i ista se ne može utvrditi u iznosu većem od 200 bodova.


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]